sobota   1.11.2014 0:24:23

Typ silnice:  Kraj:  Okres:  Město:

UZAVÍRKY V ČR

platnost od silnice okres událost popis platnost do
31.10.2014 19:30:00
Uzavírka
D1 Žďár n. Sázavou Uzavírka D1, mezi km 162 a 153, ve směru Praha, stavební práce, levý jízdní pruh uzavřen, částečná uzavírka dálnice D1, v souvislosti s prováděním stavby "D1 Modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka - EXIT 162 Velká Bíteš", uzavírka levé poloviny, tj. levého a části pravého jízdního pruhu, levého pásu dálnice v km 153,720 - 162,750, v termínu od 1. 11. 2014 do 3. 11. 2014, z důvodu zprovoznění pravého jízdního pásu a následného ukončení etapy 3, Ve směru na Brno není doprava touto uzavírkou omezena. Ve směru na Prahu je v km 163,330 doprava svedena ve dvou pomocných jízdních pruzích do pravé části dálnice a takto vede až do km 153,490, kde dopravní omezení končí. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. V místě uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h. , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR 3.11.2014 23:59:00
3.11.2014 7:00:00
Uzavírka
I/32 Nymburk Uzavírka silnice I/32, km 4,98 - 5,80, v katastru obce Okřínek, okr. Nymburk, omezení, oprava povrchu vozovky, provoz bude veden po stávající komunikaci, obousměrně, vždy jedním jízdním pruhem v minimální šířce 2,75 m, provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením. ETAPY: 3.11.2014 - frézování pravé poloviny vozovky ve směru na Činěves, 4.11.2014 – 6.11.2014 – pokládka živice pravé poloviny vozovky ve směru na Činěves, 7.11.2014 - frézování levé poloviny vozovky ve směru na Činěves, 10.11.2014 – 12.11.2014 – pokládka živice levé poloviny vozovky ve směru na Činěves, 13.11.2014 – 23.11.2014 – zalití spár, vodorovné dopravní značení (v závislosti na počasí). Křižovatka silnice I/32 se silnicí III/3241 bude po nezbytně nutnou dobu uzavřena. Objízdná trasa bude vedena po silnicích I/32, I/11 a III/3242. Autobusová zastávka Opočnice, hl. sil., která je umístěna na silnici I/32 a obsluhuje ji linka 270034 Poděbrady-Dymokury-Chotěšice, nebude po d 23.11.2014 20:00:00
3.11.2014 7:00:00
Uzavírka
III/15114 Třebíč Uzavírka silnice III/15114, v katastru obce Budkov - v katastru obce Komárovice, okr. Třebíč, uzavřeno, uzavírka silnice III/15114 úsek Budkov- Komárovice“ z důvodu kácení lesního porostu v uvedeném úseku, Objížďka - obousměrná: silnice III/15222, Budkov - silnice III/15114, Komárovice, okr. Třebíč, přes: silnice II/151 (Štěpkov), Vydal: Městský úřad Moravské Budějovice 9.11.2014 20:00:00
10.11.2014
Uzavírka
III/2695 Česká Lípa Uzavírka silnice III/2695, Tuhaň - Zakšín, okr. Česká Lípa, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, uzavírka provozu na sil. III. třídy č. 2695 v úseku od křižovatky se silnicí č. II/260 po křižovatku se silnicí č. I/9, za účelem provádění prací (frézování a pokládka krytu vozovky) při akci „Obchvat města Dubá“, Objížďka - obousměrná, pro veškerou dopravu: v období od 03.11.2014 do 04.12.2014 bude umožněn průjezd autobusům na lince č. 500 286, dopravce ČSAD Česká Lípa a.s. (2 pravidelné spoje na okruhu Dubá – I/9 – Zakšín – III/2965 – Tuhaň – II/260 – Dubá oběma směry) a dopravní obsluze (vozidla stavby, osoby s pobytem v dotčeném úseku, vozidla RZS, HZS a POLICIE) provoz bude veden střídavě v jednom pásu, Vydal: Městský úřad Česká Lípa 14.12.2014 23:59:00
3.11.2014 7:00:00
Uzavírka
I/32 Nymburk Uzavírka silnice I/32, v katastru obce Okřínek, okr. Nymburk, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice č. I/32 v úseku 4,980 – 5,800 km (dle aktualizace GIS – Databanky majetkových správců silnic a dálnic ČR), k.ú. Okřínek, okr. Nymburk, která bude probíhat v pěti etapách, z důvodu opravy povrchu komunikace v průtahu obce Okřínek, okr. Nymburk.Provoz bude veden po stávající komunikaci, obousměrně, vždy jedním jízdním pruhem v minimální šířce 2,75 m, provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením. Termín částečné uzavírky dle jednotlivých etap: 3.11.2014 - frézování pravé poloviny vozovky ve směru na Činěves, 4.11.2014 – 6.11.2014 – pokládka živice pravé poloviny vozovky ve směru na Činěves, 7.11.2014 - frézování levé poloviny vozovky ve směru na Činěves, 10.11.2014 – 12.11.2014 – pokládka živice levé poloviny vozovky ve směru na Činěves, 13.11.2014 – 23.11.2014 – zalití spár, vodorovné dopravní znače 23.11.2014 18:00:00
3.11.2014 7:00:00
Uzavírka
III/37926 Vyškov Uzavírka silnice III/37926 (ulice Habrovanská), Rousínov, okr. Vyškov, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, stavební práce, zvláštní užívání silnice - Rousínov, ulice Habrovanská, okres Vyškov - za účelem provedení stavebních (výkopových) prací v tělese silnice: stávající kanalizační potrubí, které je umístěno v podélné šikmé trase pod konstrukcí silnice (trasa přechází z jednoho jízdního pruhu do druhého) v délce cca 55 m, bude nahrazeno novým potrubím , Vydal: Městský úřad Vyškov 20.12.2014 16:00:00
3.11.2014 8:00:00
Uzavírka
II/150 Prostějov Uzavírka silnice II/150 (ulice Plumlovská), Prostějov, okr. Prostějov, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice II/150 ul. Plumlovské v Prostějově v úseku od křižovatky s místními komunikacemi ul. Polská a Jungmanova (křižovatka neprůjezdná) po křižovatku s místními komunikacemi ul. Nerudova a Krátká (křižovatka průjezdná) , Objížďka - bez rozlišení, pro vše: Pro směr jízdy Olomouc vozidla odbočí ze silnice II/150 v okružní křižovatce s místní komunikacemi ul. Anglická a Josefa Lady vlevo na ul. Josefa lady a po této ulici a následně po ul. U stadionu dojedou na okružní křižovatku se silnicí II/366 ul. Kosteleckou, po které dojedou na okružní křižovatku s místní komunikací ul. Martinákova, na kterou odbočí a dále přes ul. Sladkovského dojedou na křižovatku se silnicí II/366 ul. Olomouckou. Objízdná trasa je obousměrná. V opačném směru jízdy budou na tuto objízdnou trasu odkláněna vozidla jedoucí směr Blansko, Boskovice ze silnice II/150A na Př 10.11.2014 23:59:00
1.11.2014 15:00:00
Uzavírka
I/39 Český Krumlov Uzavírka silnice I/39 (ulice Budějovická), Český Krumlov, okr. Český Krumlov, padající kamení, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Částečná uzavírka silnice I/39, v k.ú. Přísečná - Domoradice, okr. Český Krumlov (ulice Budějovická). Zajištění nestabilního skalního svahu. Veškerá doprava po dobu stavby bude vedena po dvou zúžených jízdních pruzích šířky min. 3 m., Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 15.12.2014 23:59:00
1.11.2014
Uzavírka
II/355 Chrudim Uzavírka silnice II/355, Holetín, část obce Dolní Holetín, okr. Chrudim, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, II.etapa uzavírky silnice II/355 - částečná uzavírka v km 4,420 - 4,550 v obci Holetín, z důvodu stavebních prací na opěrné zdi v rámci stavby "Modernizace silnice II/355 Hlinsko-Dřeveš". Uzavřena polovina vozovky, provoz kyvadlový po volné polovině vozovky řízen SSZ, Vydal: Městský úřad Hlinsko 30.6.2015
3.11.2014 8:00:00
Uzavírka
II/113 Benešov Uzavírka silnice II/113, Chocerady, okr. Benešov, uzavřeno, stavební práce, etapa – od obchodu se smíšeným zbožím nad č.p. 15. Doba trvání uzavírky je od 03.11.2014 do 09.11.2014 17:00 hod. Délka uzavřeného úseku je cca 40 m. Nebude obsluhována zastávka autobusu, dopravce ARRIVA PRAHA s.r.o., Chocerady, Ondřejov – hřbitov, linka 100383 bude končit Ondřejov, nám., výjimkou jsou spoje, které končí v Choceradech v 7:46 a 13:21, tyto budou končit v Choceradech „U křížku“. Linka 200465 bude zrušena., Vydal: Městský úřad Benešov 9.11.2014 17:00:00
3.11.2014 8:00:00
Uzavírka
III/34723 Havlíčkův Brod Uzavírka silnice III/34723, Veselý Žďár - Okrouhlice, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Objížďka - obousměrná: pro veškerou dopravu bude vedena ze směru od obce Veselý Žďár od křiž. se silnicí č. III/34719 v obci Veselý Žďár po silnici č. III/34719 po křižovatku se silnicí č. III/34714, zde vlevo po silnici č. III/34714 přes obec Valečov do obce Okrouhlice po křižovatku se silnicí č. III/34713 a zde vlevo po této silnici po křižovatku se silnicí č. II/150 a dále po této silnici cca 30 m po křižovatku se silnicí č. III/34723 a zde případně zpět a to obousměrně, Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod 7.11.2014 23:59:00
3.11.2014 8:00:00
Uzavírka
III/38522 Brno - Venkov Uzavírka silnice III/38522, Březina, okr. Brno-venkov, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice III/38522 v obci Březina, provoz veden v jednom jízdním pruhu a řízen světelným signalizačním zařízením, Vydal: Městský úřad Tišnov 4.11.2014 18:00:00
3.11.2014 8:00:00
Uzavírka
II/105 Příbram Uzavírka silnice II/105 (ulice Sedlecká), Sedlčany, okr. Příbram, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka, 83 m od uzl. bodu 2222A00202 ve směru k 2222A003, Vydal: Městský úřad Sedlčany 7.11.2014 16:00:00
8.11.2014
Uzavírka
II/373 Olomouc Uzavírka silnice II/373, Litovel, okr. Olomouc, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka jednoho jízdního pruhu sil. II/373 (v úsecích do 50m) od BUS zastávky, Chudobín, pošta, po konec zastavěného území směr Litovel, Vydal: Městský úřad Litovel 31.12.2014
30.10.2014 7:00:00
Uzavírka
III/3731 Olomouc Uzavírka silnice III/3731, Litovel, okr. Olomouc, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Částečná uzavírka jednoho jízdního pruhu sil. III/3731 (v úsecích do 50m), od křižovatky se sil. II/373, po konec zastavěného území obce směr Haňovice, Vydal: Městský úřad Litovel 10.12.2014
2.11.2014 5:00:00
Uzavírka
D1 Praha-východ Uzavírka D1, mezi km 24 a 25.6, ve směru Bohumín – PL, oprava povrchu vozovky, pravý jízdní pruh uzavřen, částečná uzavírka dálnice D1 v km 24,020 – 25,300, pravého jízdního pruhu v pravém pásu dálnice v termínu 2. 11. 2014 (5:00) - 5. 11. 2014 (20:00), pouze po dobu pracovních činností (tj. v době technologické přestávky bude pruh otevřen), z důvodu provádění opravy krajnice, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR 5.11.2014 23:59:00
2.11.2014 5:00:00
Uzavírka
D1 Praha-východ Uzavírka D1, mezi km 24 a 25.6, ve směru Bohumín – PL, oprava povrchu vozovky, pravý jízdní pruh uzavřen, částečná uzavírka dálnice D1 v km 24,020 – 25,300, pravého jízdního pruhu v pravém pásu dálnice v termínu 2. 11. 2014 (5:00) - 5. 11. 2014 (20:00), pouze po dobu pracovních činností (tj. v době technologické přestávky bude pruh otevřen), z důvodu provádění opravy krajnice, Vydal: Ministerstvo dopravy ČR 5.11.2014 23:59:00
3.11.2014 8:00:00
Uzavírka
III/4317 Vyškov Uzavírka silnice III/4317 - část obce Šardičky, Kojátky, okr. Vyškov, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka silnice ev.č. III/4317 „Kojátky - Šardičky“ na pozemcích KN parc.č. 816/5, 816/11 v katastrálním území Šardičky v rozsahu od křižovatky u Obecního úřadu Kojátky až po konec silnice respektive v místě staničení 1,803 - 2,262 Lin. km. Jedná se o úplnou uzavírku mimo vozidel s povolením stavby, délka uzavřeného úseku 0,459 km v rámci stavby „Kanalizace, ČOV a vodovod obce Kojátky“, Vydal: Městský úřad Bučovice 14.12.2014 23:59:00
3.11.2014 8:00:00
Uzavírka
I/16 Kladno Uzavírka silnice I/16, v katastru obce Velvary, část obce Velká Bučina, okr. Kladno - v katastru obce Nová Ves, okr. Mělník, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice č. I/16, v úseku km staničení 41,232 – 41,287 a v úseku km staničení 34,839 – 34,924, Nová Ves - Velvary, okres Mělník a okres Kladno, z důvodu realizace opravy protihlukové stěny a sanace svahů poškozených erozí. Uzavřený úsek silnice č. I/16: I. délka cca 0,055km, v km staničení 41,232 – 41,287, v termínu od 03.11.2014 do 09.11.2014 II. délka cca 0,085km, v km staničení 34,839 – 34,924, v termínu od 10.11.2014 do 23.11.2014. Popis objízdné trasy: provoz bude veden kyvadlově (světelné signalizační zařízení, popřípadě náležitě poučenými osobami) v jednom jízdním pruhu silnice č. I/16 v minimální šíři 3m). Autobusová doprava : provoz bude veden kyvadlově (světelné signalizační zařízení, popřípadě náležitě poučenými osobami) v jednom jízdním pruhu si 23.11.2014 23:59:00
3.11.2014
Uzavírka
I/64 Cheb Uzavírka silnice I/64, v katastru obce Vojtanov, část obce Mýtinka - v katastru obce Hazlov, okr. Cheb, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice I/6 v okrese Cheb v úseku MÚK Chlumeček - státní hranice Pomezí nad Ohří km staničení 157,800 - 166,350, Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje 26.11.2014 23:59:00
5.11.2014 7:00:00
Uzavírka
III/2122 Sokolov Uzavírka silnice III/2122, Březová, část obce Rudolec, okr. Sokolov, práce na inženýrských sítích, provoz převeden protisměru v zúžených jízdních pruzích, Do 15.11.2014 16:00, Rudolec u Březové - III/2122, demontáž podpěr ČEZ - pokládka nového sdělovacího vedení, částečná uzavírka provozu., Vydal: Městský úřad Sokolov 15.11.2014 16:00:00
1.11.2014 7:00:00
Uzavírka
D5 Praha-západ Uzavírka D5exit 5 Rudná,směr Rozvadov, práce na silnici, Ve větvi pravé poloviny MÚK Rudná (EXIT 5, směr Praha – Rudná a Rudná – Plzeň) pod mostem D5-008 bude šířkové omezení. Minimální šířka pruhu pro průjezd všech vozidel zůstane zachována. Doprava v hlavní trase dálnice nebude uzavírkou dotčena. 30.11.2014 18:00:00
3.11.2014 8:00:00
Uzavírka
III/12823 Tábor Uzavírka silnice III/12823, v katastru obce Psárov, část obce Tříklasovice, okr. Tábor, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka silnice III/12823 od km 7,793 do km 8,293 v úseku 500m před mostem ev. č. 12823-1 u rybníka Chobot před osadou Předboř. Důvodem je oprava povrchu silnice III/12823 v uvedeném úseku. Nelze povolit průjezd ani vozidlům HZS a ZZS. délka uzavřeného úseku: cca 600 m, délka objížďky: cca 14 km. Objížďka: Obousměrně po silnicích II/136 a III/1361 přes Mlýny, Černovice a Hojovice. Vedení pravidelné autobusové dopravy: Uvedeným úsekem jsou vedeny linky veřejné linkové dopravy 390060 Tábor-Choustník-Psárov a 390450 Soběslav-Košice-Choustník-Mlýny-Psárov. Linka 390060 bude mít denně umožněn bezpečný průjezd stavbou a to v čase do 7.35 hod. a taktéž odpoledne od 15.55 hod. Po dobu uzavírky nebudou spoje č. 7 a 12 linky obsluhovat zastávky Psárov, Tříklasovice a Psárov. Ostatní spoje linky budou mít umožněn průjezd stavbou. Linka 5.11.2014 23:59:00
3.11.2014 7:00:00
Uzavírka
I/9 Česká Lípa Uzavírka silnice I/9, v katastru obce Skalice u České Lípy, okr. Česká Lípa, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka provozu na silnici I/9 v katastrálním území a obci Skalice u České Lípy v místě před a za křižovatkou silnic I/9 a III/26851, kde dojde na dvou místech ke zúžení vozovky na jeden jízdní pruh pro oba směry jízdy. Silniční provoz bude řízen dopravním značením, Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 28.11.2014 16:00:00
3.11.2014 7:00:00
Uzavírka
I/55 Přerov Uzavírka silnice I/55 (ulice Palackého), Přerov, okr. Přerov, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka silnice I/55 ul. Palackého v Přerově v km staničení 19,810-19,910 (úsek začínající cca 30 m za křižovatkou ul. Palackého s ul. Boženy Němcové a končící cca 30 m před křižovatkou ul. Palackého s ul. Dr. Skaláka), z důvodu provedení výkopu ve vozovce silnice (v km staničení 19,880) pro napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizační stoku, Po dobu uzavírky I/55 bude objízdná trasa pro veškerou dopravu vedena po souběžné místní komunikaci ul. Palackého, nacházející se za budovou prodejen, Vydal: Krajský úřad Olomouckého kraje 7.11.2014 16:00:00
3.11.2014 9:00:00
Uzavírka
I/20 Karlovy Vary Uzavírka silnice I/20 (ulice Plzeňská), v katastru obce Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Částečná uzavírka silnice I/20 při realizaci stavby "I/20 Bečov, zajištění zárubní zdi" v okrese Karlovy Vary. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena po neuzavřené části silnice. Provoz bude řízen pomocí světelného signalizačního zařízení, Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje 30.11.2014 18:00:00
3.11.2014 8:00:00
Uzavírka
III/19343 Plzeň - Jih Uzavírka silnice III/19343, Hradec, okr. Plzeň-jih, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka silnice III/19343 v obci Hradec u Stoda od čp. 62 za křižovatku u čp.187, Objížďka - obousměrná: silnice III/19343, Hradec, okr. Plzeň-jih, přes: Ves Touškov, ulice Strojnická, Stod, silnice III/19340 (Hradec), Vydal: Městský úřad Stod 14.11.2014
3.11.2014 8:00:00
Uzavírka
III/19340 Plzeň - Jih Uzavírka silnice III/19340, Hradec, okr. Plzeň-jih, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnice III/19340 v obci Hradec u Stoda od čp. 153 po čp. 163, Vydal: Městský úřad Stod 14.11.2014 20:00:00
7.11.2014
Uzavírka
III/2014 Kladno Uzavírka silnice III/2014, Dolní Bezděkov - Horní Bezděkov, okr. Kladno, uzavřeno, stavební práce, uzavírka sil. III/2014 - rekonstrukce silnice, Objížďka - bez rozlišení, 1: silnice II/201 - silnice III/2015, Bratronice, část obce Dolní Bezděkov, okr. Kladno, Vydal: Magistrát města Kladna 15.12.2014 23:59:00
3.11.2014 8:00:00
Uzavírka
III/19018 Klatovy Uzavírka silnice III/19018 (ulice Chodská), Nýrsko, okr. Klatovy, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka provoz silnice III/19018 Nýrsko ul. Chodská, sil. III/19018 ul. Chodská, Nýrsko v délce 600 m, Objížďka - obousměrná: silnice III/19018 (ulice Petra Bezruče), Nýrsko - silnice III/19015, Chudenín, okr. Klatovy, po sil. II/190 a III/19018 a MK Chudenín - Hadrava, Vydal: Městský úřad Klatovy 31.3.2015 23:59:00
3.11.2014 8:00:00
Uzavírka
I/62 Děčín Uzavírka silnice I/62 (ulice Loubská), v katastru obce Děčín, okr. Děčín, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice I/62 z důvodu: oprava propustků v místě: silnice I/62 Děčín - Loubí, km 27,45 - 27,67. Provoz řízen SSZ, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 30.11.2014 23:59:00
1.11.2014
Uzavírka
II/312 Ústí n. Orlicí Uzavírka silnice II/312 (ulice U Dlouhoňovic) - ulice Kostelní, Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí, uzavřeno, stavební práce, uzavírka přejezdu a křižovatky silnice II/312 a III/31214, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , i pro BUS značeno DZ: ulice U Dlouhoňovic - silnice II/310 (ulice Divišova), Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí, přes: ulice Sídlištní, Dlouhoňovice, silnice II/310 (ulice Divišova) (Žamberk), Objížďka - pro vozidla nad X tun, značeno DZ: silnice I/14, České Libchavy - ulice Divišova, Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí, přes: Sopotnice, Záměl, ulice Dvořákova, Vamberk, ulice Komenského, Vydal: Městský úřad Žamberk 9.11.2014 23:59:00
2.11.2014 7:00:00
Uzavírka
III/3537 Šumperk Uzavírka silnice III/03537, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka silnice č. III/03537 v obci Podolí u Mohelnice, pro akci: "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze". Nestanovena objízdná trasa. Částečně uzavřenými pracovními úseky bude umožněn průjezd. Za snížené viditelnosti (tma, mlha, hustý déšť, sněžení) bude přechodná úprava provozu osvětlena., Vydal: Městský úřad Mohelnice 15.6.2015 22:00:00
1.11.2014
Uzavírka
III/4286 Vyškov Uzavírka silnice III/4286, Hoštice-Heroltice, část obce Hoštice, okr. Vyškov, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka provozu na silnici III/4296 v obci Hoštice - Heroltice v délce cca 300 m, od křižovatky silnice III/4286 se Silnicí I/47 po křižovatku s MK v obci Hoštice, Objížďka - obousměrná: je vedena po silnici III/4285 na křižovatku se silnicí I/47 na směr Vyškov a Ivanovice na Hané, Vydal: Městský úřad Vyškov 7.11.2014 23:59:00
27.10.2014
Uzavírka
III/37926 Vyškov Uzavírka silnice III/37926, Nemojany, okr. Vyškov, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, stavební práce, zvláštní užívání silnice - užití silnice pro provádění stavebních prací, které bude realizováno takovým způsobem, který umožní po celou dobu nepřetržitý obousměrný provoz v jednom jízdním pruhu silnice, provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením. Posuvné pracovní místo při realizaci ZU na silnici III/37926 bude vždy v maximální délce 100 m., Vydal: Městský úřad Vyškov 12.12.2014 23:59:00
27.10.2014
Uzavírka
III/37929 Vyškov Uzavírka silnice III/37929 - místní komunikace, Nemojany, okr. Vyškov, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, stavební práce, zvláštní užívání silnice - užití silnice pro provádění stavebních prací, které bude realizováno takovým způsobem, který umožní po celou dobu nepřetržitý obousměrný provoz v jednom jízdním pruhu silnice, provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením. Pracovní místo při realizaci ZU na silnici III/37926 bude vždy v maximální délce 100 m. , Vydal: Městský úřad Vyškov 7.11.2014 23:59:00
13.10.2014
Uzavírka
III/37935 Vyškov Uzavírka silnice III/37935 (ulice II. odboje), Vyškov, okr. Vyškov, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice III/37935 (km 0,378 – 0,458) v ulici II. odboje ve Vyškově, v úseku od RD č. 17 po křižovatku s MK III. třídy (ul. Nádražní), Objížďka - obousměrná: Pro oba směry po silnici III/37935 (ul. II. odboje a Havlíčkova), dále pak po silnici II/430 (ul. Brněnská) a dále pak po MK III. třídy (ul. Nádražní)., Vydal: Městský úřad Vyškov 7.12.2014 23:59:00
1.11.2014
Uzavírka
III/13421 Jihlava Uzavírka silnice III/13421, Batelov, část obce Rácov, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy povoluje uzavírku silnice v obci Rácov u Batelova a nařizuje objížďku pro veškerá vozidla včetně BUS z důvodu rekonstrukce odvodnění, sanací, kanalizačních vpustí a pokládky horních obrusných vrstev krytu silnice III. tř. takto: Termín uzavírky: sil. III/13421 od 2.10.2014 do 31.10.2014 I. ETAPA a 1.11.2014 do 10.11.2014 II.ETAPA Uzavřený úsek silnice: I. ETAPA křiž. sil III/13421 s III/13422 – konec obce Rácov směr Batelov II. ETAPA křiž. sil III/13421 s III/13422 – konec obce Rácov směr křiž. se sil. II/112 Délka uzavírky: cca 0,550 km I. ETAPA a cca 0,200 km II. ETAPA Obousměrná objížďková trasa pro veškerý provoz včetně BUS bude vedena takto: I. ETAPA: Z křiž. sil. II/134 s III/13421 po sil. II134 do Nové Vsi – VLEVO po sil II/112 na křiž. se sil. III/13421 – VLEVO po sil. III/13421 do Rácova a zpět. Délka objí 10.11.2014 23:59:00
1.11.2014
Uzavírka
III/1912 Tábor Uzavírka silnice III/01912 (ulice Kpt. Jaroše), Tábor, okr. Tábor, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/01912, Kpt. Jaroše, Tábor, úsek: křižovatka Petrohradská x Kpt. Jaroše. Délka objížďky: cca 800m, vedena V. Soumara, Tankistů, Kpt.Sochora. Průjezd vozidel Policie ČR, HZS a záchranné služby v případě zásahu nebude umožněn. Vedení pravidelné autobusové dopravy: Vynechány zastávky Klokoty točna a Klokoty. Náhradní zastávka u točny autobusů -křižovatka ulic Kpt.Sochora (točna MHD) a Tankistů. Zastávka Nemocnice ve směru do Klokot bude obsluhována zastávkou umístěnou v ulici Václava Soumara. Autobus ze zastávky Písecké rozcestí pojede po ulici kpt. Jaroše, na kruhovém objezdu odbočí do ulice Václava Soumara, obslouží zastávku Nemocnice a bude pokračovat do ulice Náchodská a Tankistů do konečné náhradní zastávky. V opačném směru z náhradní výchozí zastávky na ulici Kpt.Sochora odbočí do ulice Tankistů, pokračuje po Náchodské a Václava So 2.11.2014 23:59:00
1.11.2014
Uzavírka
II/117 Plzeň - Jih Uzavírka silnice II/117, Letiny, okr. Plzeň-jih, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice č. II/117 v průjezdním úseku obcí Letiny v úseku od křižovatky se silnicí č. III/11755 po most přes Podhrázský potok u č.p. 94 , Vydal: Městský úřad Blovice 30.6.2015 23:59:00
1.11.2014
Uzavírka
I/11 Ostrava Uzavírka silnice I/11 (ulice Opavská), Velká Polom, okr. Ostrava-město, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, sil. I/11 - ul. Opavská - oprava chodníku, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.11.2014 23:59:00
1.11.2014
Uzavírka
I/29 Tábor Uzavírka silnice I/29, Opařany, část obce Oltyně, okr. Tábor, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice I/29 v Oltyni, okres Tábor. Výstavba odvodnění silnice I/29. Vedení dopravy: Doprava bude v délce max. 50 m střídavě vedena v jednom jízdním pruhu šířky min. 2,75 m a přednost bude upravena svislým dopravním značením. Vedení linkové osobní dopravy: Nedojde ke zrušení ani přemístění zastávek linkové osobní dopravy, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 30.11.2014 23:59:00
1.11.2014
Uzavírka
III/4688 Karviná Uzavírka silnice III/4688 (ulice Havířská), Karviná, okr. Karviná, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka silničního provozu bude na silnici III/4688 (ul. Havířská) v městské části Karviná-Nové Město v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Sportovní a ul. Jaroslava Vrchlického po okružní křižovatku se silnicí II/475 (ul. Rudé armády) z důvodu provádění stavebních prací v rámci realizace stavby „Karviná-Město, Havířská – rekonstrukce kanalizace“ a „Karviná-Nové Město, ul. Havířská čp. 1519 – 1522 – rekonstrukce vodovodních řadů“. , Objížďka - bez rozlišení, PDZ: silnice II/475 (ulice Rudé armády) - silnice I/67 (ulice Nádražní), Karviná, okr. Karviná, přes: silnice I/67 (ulice tř. 17. listopadu) (ulice Ostravská), Vydal: Magistrát města Karviné 19.12.2014 18:00:00
1.11.2014 1:00:00
Uzavírka
III/2385 Kladno Uzavírka silnice III/2385 (ulice Petra Bezruče), Kladno, okr. Kladno, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, z důvodu úpravy povrchu komunikace povolena uzavírka sil.III.tř.č.2385 ul. P.Bezruče v Kladně v úseku od MK ul. C.Boudy od.čp.115 po MK ul.Ctiborova u čp.1366, Objížďka - obousměrná, IS11c: po MK ul.C.Boudy, po MK ul.Kleinerova, na sil.II/236 ul.Pod Zámkem, na sil.II/118 ul.Dukelských hrdinů, na sil.III/2385 ul.Gen.Klapálka, Vydal: Magistrát města Kladna 7.11.2014 23:59:00
1.11.2014 7:15:00
Uzavírka
III/1310 Teplice Uzavírka silnice III/01310, Osek, okr. Teplice, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka provozu na silnici III/01310 v Oseku (v místě železničního přejezdu č. P2173), Objížďka - obousměrná, pro vozidla jejichž výška nepřesahuje 3,3 m, IS 11c: silnice III/01310, Osek, okr. Teplice, přes: silnice III/0139 (ulice Vrchlického) (Lom), silnice I/27 (Osek), Objížďka - pro vozidla nad výšku 3,3 m, IS 11c: silnice III/01310 - ulice Nelsonská, Osek, okr. Teplice, přes: silnice III/0138 (ulice Podkrušnohorská) (Loučná), silnice I/27 (ulice Lomská) (Litvínov), Osek, Vydal: Magistrát města Teplice 4.11.2014 20:00:00
26.6.2014
Uzavírka
III/363 Český Krumlov Uzavírka silnice III/00363, v katastru obce Bujanov - v katastru obce Dolní Dvořiště, okr. Český Krumlov, most uzavřen, stavební práce, úplná uzavírka silnice č. III/00363 na úrovni mostku evid. č. 00363 - 1 kvůli jeho rekonstrukci, zhruba na půli cesty mezi (severní) křižovatkou se silnicí č. I/3 (E 55) a obcí Dolní Dvořiště, cca 1 km od této křižovatky. Z obou stran lze dojet až k místu uzavírky, ale průjezd dále nebude možný, Objížďka - bez rozlišení: po silnicích č. I/3 a č. III/00363, Vydal: Městský úřad Kaplice 14.11.2014 23:59:00
31.10.2014 8:00:00
Uzavírka
II/253 Teplice Uzavírka silnice II/253 (ulice 1. Máje), Krupka, okr. Teplice, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka provozu na silnici II/253 v Krupce (ul. 1. máje) z důvodu opravy vozovky, Vydal: Magistrát města Teplice 10.11.2014 23:59:00
10.11.2014 8:00:00
Uzavírka
I/58 Ostrava Uzavírka silnice I/58 (ulice Muglinovská), Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Ostrava - I/58 - ul. Mariánskohorská km 47,600 - oprava autobusových odstavných pruhů, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 13.12.2014 20:00:00
30.10.2014 7:00:00
Uzavírka
I/11 Ostrava Uzavírka silnice I/11 (ulice Rudná), Slezská Ostrava, Ostrava, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Ostrava - sil. I/11 - Rudná km 286,600 - oprava autobusových odstavnách pruhů, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 13.12.2014 20:00:00
1.11.2014
Uzavírka
I/33 Náchod Uzavírka silnice I/33 - ulice Polská, Náchod, okr. Náchod, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, částečná uzavírka silnice I/33 v Náchodě z důvodu provádění oprav živičného krytu vozovky v rámci stavby „I/33 Náchod – rekonstrukce silnice a křižovatky u Slávie“. Úsek a termín uzavírky (IV. etapa stavby): ul. Běloveská km 39,920 – 40,440 (Ametek – okružní křižovatka u Kauflandu) l. Polská km 40,530 – 41,435 (okružní křižovatka u Kauflandu – Slánský most). Organizace uzavírky, objízdná trasa: Práce budou prováděny vždy v jedné třetině vozovky. Doprava bude vedena ve volných částech vozovky, pro každý směr jízdy bude zachován jeden jízdní pruh. V krátkém úseku, kde není možné vést obousměrnou dopravu, bude provoz řízen v době od 6:00hod. do 18:00 hod. kyvadlově pověřenými pracovníky stavby. Mimo tuto dobu bude provoz v tomto úseku řízen provizorní světelnou signalizací, Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 10.11.2014 23:59:00
1.11.2014
Uzavírka
II/610 Mladá Boleslav Uzavírka silnice II/610, Žďár, část obce Doubrava, okr. Mladá Boleslav - Svijany, okr. Liberec, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka silnice II/610 v k.ú. Loukov u MH a Žďár u MH - mezi křižovatkou se silnicí III/27922 ve směru na Žďár a Loukov u Mnichova Hradiště a hranicí Středočeského a Libereckého kraje u mostu ev.č. 610-034 u obce Svijany, Objížďka - bez rozlišení: a) objížďka pro vozidla nad 12t po rychlostní silnici R 10 s nájezdem ve Březině (ve směru na Turnov) a v Příšovicích (ve směru na Prahu) b) objížďka pro vozidla do 12t ve směru od Svijan po silnici II/279 na křižovatku se silnicí III/27917, dále po silnici III/27917 (směr Loukov) na křižovatku se silnicí III/27922, dále po III/27922 zpět na silnici II/610 (zůstává stejná jako v případě rozhodnutí MH- VŽP/7261/2014/165/Mac ze dne 29.07.2014), Vydal: Městský úřad Mnichovo Hradiště 30.11.2015 23:59:00
29.10.2014 7:00:00
Uzavírka
I/15 Litoměřice Uzavírka ; na silnici 15 v obci Liběšice okres Litoměřice , délka 881m; úsek za obcí Liběšice; práce na silnici; Ćastečná uzavírka - oprava povrchu vozovky 19.12.2014 20:00:00
29.10.2014 7:00:00
Uzavírka
I/15 Litoměřice Uzavírka ; na silnici 15 v obcích Liběšice a Horní Řepčice okres Litoměřice , délka 839m; úsek před obcí Horní Řepčice; práce na silnici; Částečná uzavírka - oprava povrchu vozovky 19.12.2014 20:00:00
29.10.2014 7:00:00
Uzavírka
I/15 Litoměřice Uzavírka ; v ulici Českolipská v obci Litoměřice , délka 101m; Kruhová křižovatka na Kocandě; práce na silnici; Částečná uzavírka - oprava povrchu 9.12.2014 20:00:00
31.10.2014 8:00:00
Uzavírka
I/15 Litoměřice Uzavírka silnice I/15, Horní Řepčice - Liběšice, okr. Litoměřice, oprava povrchu vozovky, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka silnice I/15 z důvodu: opravy povrchů AB krytu v místě: Litoměřice - Liběšice - kruhová křižovatka Na Kocandě v Litoměřicích; 1 úsek před obcí Horní Řepčice a 1 úsek za obcí Liběšice, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 19.12.2014 18:00:00
31.10.2014 8:00:00
Uzavírka
II/357 Žďár n. Sázavou Uzavírka silnice II/357, v katastru obce Unčín, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, práce na silnici, Úplná zavírka silnice II/357 v obci Unčín, Objížďka - bez rozlišení, pro oba jízdní směry: Objížďka bude vedena od místa uzavírky v Unčíně po silnici II/357 přes Strachujov do Jimramova ke křižovatce silnice II/357 se silnicí II/360, dále po silnici II/360 ke křižovatce silnice II/360 se silnicí II/375 v Jimramově, dále po silnici II/375 ke křižovatce silnice II/375 se silnicí III/35728 v k.ú. Ubušínek, dále po silnici III/35728 přes Ubušínek do Dalečína ke křižovatce silnice III/35728 se silnicí II/357 v Dalečíně, dále po silnici II/357 do Unčína. Objížďka platí pro oba jízdní směry, Vydal: Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem 1.11.2014 16:30:00
31.10.2014
Uzavírka
III/40816 Znojmo Uzavírka silnice III/40816, Ctidružice, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, • zvláštní užívání a úplná uzavírka silnice III/411 4 v km 2,000 - 2,323 staničení silnice, v obci zvláštní užívání a částečná uzavírka silnice III/408 16 v km 5,828 – 6,000 po pravé straně ve směru staničení silnice, v obci Ctidružice (v úseku začátku obce Ctidružice ve směru od obce Štítary po křižovatku silnice III/408 16 a III/411 4), v termínu od 07.00 hod. dne 31. 10. 2014 do 18.00 hod. dne 24. 11. 2014. Oprava povrchu vozovek po předcházející výstavbě splaškové kanalizace v obci Ctidružice, Vydal: Městský úřad Znojmo 24.11.2014 23:59:00
31.10.2014 7:00:00
Uzavírka
III/4114 Znojmo Uzavírka silnice III/4114, Ctidružice, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, • zvláštní užívání a úplná uzavírka silnice III/411 4 v km 2,000 - 2,323 staničení silnice, v obci Ctidružice (v úseku od křižovatky silnice III/411 4 a III/408 16 v obci Ctidružice po konec obce Ctidružice ve směru k obci Blížkovice), v termínu od 07.00 hod. dne 31. 10. 2014 do 18.00 hod. dne 7. 11. 2014 (I. etapa). • zvláštní užívání a úplná uzavírka silnice III/411 4 v km 1,500 - 2,000 staničení silnice, v obci Ctidružice (v úseku od začátku obce Ctidružice ve směru od obce Grešlové Mýto po křižovatku silnice III/411 4 a III/408 16 v obci Ctidružice), v termínu od 07.00 hod. dne 10. 11. 2014 do 18.00 hod. dne 24. 11. 2014 (II. etapa). Oprava povrchu vozovek po předcházející výstavbě splaškové kanalizace v obci Ctidružice, Objížďka - obousměrná, mimo vozidla s povolením stavby a linek BUS: silnice III/4114, Ctidružice, okr. Znojmo, přes: silnice III/4117 (Měs 7.11.2014 18:00:00
27.10.2014 7:00:00
Uzavírka
I/20 Karlovy Vary Uzavírka silnice I/20 (ulice Studentská), Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, Částečná uzavírka silnice I/20 na p.p.č. 446/1 v k.ú. Doubí u Karlových Var podél objektu Studentská 85/24 - pravý jízdní pruh ve směru na Plzeň, z důvodu demolice tohoto objektu. Zábor jízdního pruhu podél budovy bude pouze v době pracovní směny, po ukončení pracovní směny bude provoz obnoven bez omezení. Po dobu záboru jízdního pruhu bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky., Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje 10.11.2014 15:00:00
30.10.2014 8:00:00
Uzavírka
III/4820 Nový Jičín Uzavírka silnice III/04820 (ulice Suvorovova), Šenov u Nového Jičína, okr. Nový Jičín, zúžené jízdní pruhy, Přechodná úprava provozu na silnici č.III/04820 v Novém Jičíně z důvodu zajištění rekonstrukce chodníkového tělesa. Skládka mat. a stavební technika na silnici v jednom úseku délky do 50 m., Vydal: Městský úřad Nový Jičín 28.11.2014 18:00:00
30.10.2014 7:00:00
Uzavírka
II/438 Přerov Uzavírka silnice II/438, v katastru obce Černotín, část obce Vápenky - v katastru obce Ústí, okr. Přerov, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka kr. sil. II/438 mezi mostem ev. č. 438-001 a křižovatkou se sil. II/439 k. ú. Ústí a Černotín - velkoplošné vysprávky. Provoz řízen SSZ, Vydal: Městský úřad Hranice 8.11.2014 20:00:00
1.11.2014
Uzavírka
I/27 Klatovy Uzavírka silnice I/27, Malá Víska - Vrhaveč, okr. Klatovy, oprava povrchu vozovky, provoz převeden protisměru, Do 14.11.2014 20:00, Pokládka krytové živičné vrstvy na silnici I/27 v úseku Malá Víska - Vrhaveč v délce cca. 2km po polovinách postupně, v maximální délce 500 m. Objízdná trasa po volném jízdním pruhu v minimální šíři 3,00 m, Vydal: Krajský úřad Plzeňského kraje 14.11.2014 20:00:00
24.10.2014
Uzavírka
III/15716 Český Krumlov Uzavírka silnice III/15716, Kaplice, okr. Český Krumlov, uzavřeno, stavební práce, Jedná se o zábor silničních pozemků, včetně součástí, kvůli provádění stavebních prací při budování odpočívky vedle křižovatky silnice č. III/15716 a místní komunikace a úpravě připojení na návsi v osadě Pořešín. Provoz na silnici ani na MK by neměl být výrazněji omezen. , Vydal: Městský úřad Kaplice 12.12.2014 23:59:00
8.11.2014 6:00:00
Uzavírka
I/56 Opava Uzavírka silnice I/56, Ludgeřovice, okr. Opava - Petřkovice, Ostrava, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka v obocu směrech 9.11.2014 23:59:00
29.10.2014
Uzavírka
I/38 Mladá Boleslav Uzavírka silnice I/38, v katastru obce Čistá, okr. Mladá Boleslav, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka mezi obcemi Čistá a Hrdlořezy, z důvodu provádění opravy křižovatky silnice č. I/38 se silnicí III/27234 a silnicí č. III/2764. Pravá strana křižovatky ve směru staničení, tj. křižovatka silnice č. I/38 se silnicí č. III/27234 – směr Čistá. 16.11.2014 – 30.11.2014 - levá strana křižovatky ve směru staničení, tj. křižovatka silnice č. I/38 se silnicí č. III/2764 – směr Bítouchov. Dopravní opatření bude po celou dobu uzavírky stejné, tj. beze změny. Popis objízdné trasy: Provoz bude veden po stávající komunikaci, obousměrně, vždy alespoň jedním jízdním pruhem v minimální šířce 3 m, provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením. , Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje 30.11.2014 23:59:00
29.10.2014
Uzavírka
II/245 Praha-východ Uzavírka silnice II/245, Čelákovice - Mochov, okr. Praha-východ, uzavřeno, práce na silnici, II. etapa - uzavírka silnice s objízdnou trasou po 2724 přes Přerov n./L. a dále po 2454 na obec Císařská Kuchyně a Čelákovice, z Obce Mochov po 24510 - z důvodu výstavby okružní křižovatky silnic č. 611 a 245 u obce Mochov. Provoz bude řízen SSZ., Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 30.11.2014 23:59:00
29.10.2014
Uzavírka
I/24 Jindřichův Hradec Uzavírka silnice I/24, Třeboň - Majdalena, okr. Jindřichův Hradec, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka v úseku od silnice I/34 v Třeboni Na Kopečku směrem na Majdalenu, a to po jednotlivých úsecích a "po polovinách" vozovky s řízením provozu náležitě poučenými pracovníky, za účelem provedení opravy silnice, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 31.12.2014 23:59:00
29.9.2014
Uzavírka
I/23 Třebíč Uzavírka silnice I/23 (ulice Brněnská), Kralice nad Oslavou, okr. Třebíč, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Dokončovací práce po stavbě průtahu a mostu, provoz řízen semafory, Vydal: Krajský úřad Kraje Vysočina 14.11.2014 23:59:00
29.10.2014
Uzavírka
III/31527 Šumperk Uzavírka silnice III/31527 (ulice Postřelmovská), Zábřeh, okr. Šumperk, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání silnice za křížením s MK ul. Bezručova po odbočku k BD Postřelmovská č.p. 408/5 za částečně omezeného provozu z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, Vydal: Městský úřad Zábřeh 30.11.2014 23:59:00
29.10.2014
Uzavírka
I/39 Český Krumlov Uzavírka silnice I/39, část obce Pihlov - Horní Planá, okr. Český Krumlov, práce na inženýrských sítích, levý jízdní pruh uzavřen, Částečná uzavírka úseku silnice za obcí Horní Planá po osadu Pihlov, z důvodu opravy povrchu vozovky. Doprava bude vedena kyvadlově a bude řízena poučenými osobami, přip. semaforouvou soupravou., Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 30.11.2014 23:59:00
30.10.2014 7:30:00
Uzavírka
I/38 Nymburk Uzavírka silnice I/38, Všechlapy - Nymburk, okr. Nymburk, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice, která bude probíhat v pěti etapách, z důvodu opravy povrchu komunikace v rámci souvislé údržby komunikace mezi obcí Všechlapy a městem Nymburk. Provoz bude veden po stávající komunikaci, obousměrně, vždy alespoň jedním jízdním pruhem v minimální šířce 3 m, provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením. Termín částečné uzavírky dle jednotlivých etap: 30.10.2014 – 31.10.2014 - frézování poloviny vozovky ve směru na Mladou Boleslav, 1.11.2014 – 2.11.2014 - frézování poloviny vozovky ve směru na Nymburk, 3.11.2014 – 4.11.2014 – uzavírka pravé poloviny vozovky ve směru staničení (ve směru na Mladou Boleslav), 5.11.2014 – 6.11.2014 – uzavírka levé poloviny vozovky ve směru staničení (ve směru na Mladou Boleslav), 7.11.2014 – 14.11.2014 – zalití spár, vodorovné dopravní značení, Vydal: Krajský úřad Středočeskéh 14.11.2014 23:59:00
29.10.2014 8:00:00
Uzavírka
R35 Liberec Uzavírka R35, mezi km 34.6 a 34.4, ve směru Liberec, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, oprava elastického krytu dilatací na mostě 7.11.2014 18:00:00
29.10.2014 8:00:00
Uzavírka
R35 Liberec Uzavírka R35, mezi km 34.4 a 34.5, ve směru Turnov, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, oprava elastického krytu dilatací na mostě 7.11.2014 18:00:00
29.10.2014 8:00:00
Uzavírka
R35 Liberec Uzavírka R35, mezi km 36 a 35.9, ve směru Liberec, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, oprava elastického krytu dilatací na mostě 7.11.2014 18:00:00
29.10.2014 8:00:00
Uzavírka
R35 Liberec Uzavírka R35, mezi km 35.9 a 36, ve směru Turnov, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, oprava elastického krytu dilatací na mostě 7.11.2014 18:00:00
27.10.2014
Uzavírka
I/2 Praha-východ Uzavírka silnice I/2 - část obce Svatbín, v katastru obce Kostelec nad Černými Lesy, okr. Praha-východ, stavební práce, provoz převeden protisměru, Do 21.11.2014 23:59, uzavření levého jízdního pruhu (směr Říčany). Provoz bude veden střídavě po pravém jízdním pruhu, provoz bude řízen dle SSZ. Nájezd na silnici I/2 z ul. Kutnohorská bude uzavřen. Objízdná trasa bude vedena po silnici III/10816 (ul. Kutnohorská) – II/108 (Pražská, Komenského) – I/2. Fáze 2: od 08. 11. 2014 21. 11. 2014 uzavření pravého jízdního pruhu (směr Kutná Hora). Provoz bude veden střídavě po levém jízdním pruhu. V této fázi nebude žádná objízdná trasa., Objížďka - bez rozlišení: Autobusová doprava: Fáze 1: od 27. 10. 07. 11. objízdná trasa pro linkové autobusy bude vedena po III/10816 (ul. Kutnohorská) - ul. Tyršova – II/108 (ul. Komenského). Během této fáze nebude možný průjezd křižovatkou I/2 x MK Kutnohorská ve smyslu odbočení / z ulice Kutnohorské. Toto odbočení je využíváno spoji line 21.11.2014 23:59:00
30.10.2014
Uzavírka
III/1763 Strakonice Uzavírka silnice III/1763, v katastru obce Březí, okr. Strakonice, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Uzavírka silnice z důvodu pokládky živičného povrchu, Objížďka - obousměrná, pro veškerou dopravu: silnice III/1768, Lnáře, okr. Strakonice - silnice III/1763, Hvožďany, okr. Příbram, přes: silnice II/174 (Kocelovice), silnice III/1765 (ulice Újezdecká) (Bělčice), Vydal: Městský úřad Blatná 2.11.2014
29.10.2014
Uzavírka
III/31534 Šumperk Uzavírka silnice III/31534 (ulice Jiráskova), Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání silnice, úsek mezi křiž. ulic Za Pivovarem a Komenského, pro provádění stavebních prací v rámci stavby, Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, Objížďka - bez rozlišení, dopravním značením: silnice III/31534 (ulice Jiráskova), Zábřeh, okr. Šumperk, přes: ulice Třebízského, ulice Boženy Němcové, Ze silnice ul. Jiráskova po MK ul. Třebízského na sil. ul. Sokolská a zpět na ul. Jiráskova. , Objížďka - bez rozlišení, dopravním značení: silnice III/31534 (ulice Jiráskova) - ulice Za Pivovarem, Zábřeh, okr. Šumperk, přes: ulice Indrova, ulice Lidická, Ze silnice ul. Jiráskova po MK ulic Indrova a Lidická na MK Za Pivovarem k místu uzavírky. , Vydal: Městský úřad Zábřeh 28.11.2014 23:59:00
28.10.2014 8:50:00
Uzavírka
D1 Praha-východ Uzavírka ; D1 - 15.4-16km na trase Říkovice - Praha; D1, v úseku km 15,9-15,2 směr Praha; práce na silnici, zúžení vozovky ze 3 pruhů na dva jízdní pruhy; zpevněná krajnice uzavřena; pravý jízdní pruh uzavřen; z důvodu opravy vozovky jsou uzavřeny odbočovací a připojovací pruh exitu 15. 16.11.2014
27.10.2014 15:00:00
Uzavírka
D1 Praha-východ Uzavírka D1, mezi km 16 a 15.2, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na tři jízdní pruhy, uzavřen odbočovací a následně připojovací pruh exitu 15 Všechromy, který je uzavřen. Objízdné trasy: Pro dopravu Brno (D1) › Všechormy (II/107) je vedena objízdná z MÚK Všechormy (EXIT 15) dále po D1 do MÚK Modletice (EXIT 12), kde je doprava svedena zpět na D1 směr Brno do MÚK Všechormy (EXIT 15). Pro dopravu Všechromy (II/107) › Praha (D1) je vedena objízdná trasa z MÚK Všechormy (EXIT 15) na D1 směr Brno do MÚK Mirošovice (EXIT 21), kde je doprava svedena zpět na D1 směr Praha. 15.11.2014 23:59:00
29.10.2014 7:00:00
Uzavírka
I/20 Strakonice Uzavírka silnice I/20, Tchořovice, okr. Strakonice, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice I/20 v km 133,330 – 133,660 v obci Tchořovice, z důvodu provádění opravy povrchu vozovky. Vedení dopravy: Práce na vozovce budou vždy v jednom jízdním pruhu. Provoz bude veden ve zbývajícím jízdním pruhu. Na železničním přejezdu P 1269 bude provoz řízen přejezdovým SSZ. Provoz po dobu stavebních prací bude řízen poučenými osobami vybavenými radiostanicemi oblečenými ve výstražném oděvu s vysokou viditelností dle ČSN EN 471. Provoz řídit světelnou signalizací je možno pouze po dobu nočního klidu na dispečerském pracovišti v zst. Blatná a to cca od 23,00 hod. – 04,00 hod. Po dobu provádění stavebních prací bude úplná uzavírka napojujících MK. Po dobu částečné uzavírky budou přemístěny autobusové zastávky, tak jak je navrženo v DIO. Žadatel zajistí označení náhradní zastávky a informování cestujících vylepením informace 14.11.2014 20:00:00
29.10.2014 7:00:00
Uzavírka
I/33 Náchod Uzavírka silnice I/33, Jaroměř, okr. Náchod, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnice I/33 na správním území města Jaroměř z důvodu provádění opravy krytu vozovky silnice I/33 – úsek 2, 3 a 4, Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 5.11.2014 23:59:00
30.10.2014
Uzavírka
III/1441 Strakonice Uzavírka silnice III/1441, Nišovice, okr. Strakonice, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka silnice č. III/1441 v úseku cca od nákladního vjezdu do společnosti Knürr s.r.o. a dále ve směru ke křižovatce se silnicí č. II/144 (cca 0,3 km), Objížďka - obousměrná: silnice č. II/144 – Volyně - MK ul. Čelakovského – silnice č. I/4 a zpět, Vydal: Městský úřad Strakonice 5.11.2014 23:59:00
29.10.2014 7:00:00
Uzavírka
III/357 Liberec Uzavírka silnice III/0357, v katastru obce Višňová, část obce Předlánce, okr. Liberec, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka provozu mezi obcemi Pertoltice a Předlánce, z důvodu opravy silnice po povodni, Vydal: Městský úřad Frýdlant 10.12.2014 23:59:00
28.10.2014 7:00:00
Uzavírka
II/261 Ústí n. Labem Uzavírka silnice II/261, Malé Březno, okr. Ústí nad Labem, uzavřeno, stavební práce, Uzavírka silnice č. II/261 v k.ú. Malé Březno z důvodu opravy přejezdové konstrukce a opravy železničního svršku na železničním přejezdu P2978, Objížďka - pro vozidla do 7,5 t : silnice III/25841 (ulice Děčínská), Ústí nad Labem-Střekov, Ústí nad Labem - silnice II/260, Malé Březno, okr. Ústí nad Labem, přes: Malečov, Tašov, silnice III/26010 (Horní Týnec), silnice II/260 (Knínice), Vydal: Magistrát města Ústí nad Labem 1.11.2014 7:00:00
28.10.2014 7:00:00
Uzavírka
I/57 Nový Jičín Uzavírka silnice I/57 (ulice Dukelská), Šenov u Nového Jičína, okr. Nový Jičín, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, oprava chodníku, provoz veden v jednom jízdním pruhu a řízen SSZ, po úsecích, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 7.11.2014 14:00:00
27.10.2014 7:08:00
Uzavírka
R48 Přerov Uzavírka R48, mezi km 0.4 a 0.2, ve směru D1, práce na silnici, oprava mostu. Omezení se každý den ukončí v 16 hod. a opět se postaví ráno. V tomto režimu bude trvat až do 2.11. 2014. 2.11.2014 16:00:00
27.10.2014
Uzavírka
II/462 Opava Uzavírka silnice II/462, v katastru obce Vítkov - v katastru obce Větřkovice, okr. Opava, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice II/462. Objízdná trasa: silnice II/462, v katastru obce Vítkov, okr. Opava, přes: silnice III/46212 (Nové Vrbno) 30.11.2014 23:59:00
27.10.2014
Uzavírka
II/351 Havlíčkův Brod Uzavírka silnice II/351, Česká Bělá - část obce Macourov, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno oprava povrchu vozovky , října. 2014 00:00 listopadu. 2014 23:59, , objížďka, 1.11.2014 23:59:00
25.10.2014 16:45:00
Uzavírka
D1 Benešov Uzavírka D1, mezi km 49.4 a 40.9, ve směru Praha, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Pozor!, Provádění stavebních prací ve středním dělícím pásu (ETAPA 5). Doprava ve směru Praha bude v km 49,4 – 40,9 vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích v pravé části pásu. 10.11.2014 14:00:00
25.10.2014 16:30:00
Uzavírka
D1 Benešov Uzavírka D1, mezi km 40.9 a 49.4, ve směru Bohumín – PL, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, provádění stavebních prací ve středním dělícím pásu (ETAPA 5). Doprava ve směru Brno bude v km 40,5 – 48,9 vedena ve dvou zúžených jízdních pruzích v pravé části pásu. 10.11.2014 14:00:00
24.10.2014
Uzavírka
II/440 Přerov Uzavírka silnice II/440 (ulice Jiráskova), Hranice, okr. Přerov, oprava povrchu vozovky, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka části silnice, z důvodu lokálních vysprávek dlážděného úseku komunikace, Vydal: Městský úřad Hranice 15.11.2014 23:59:00
24.10.2014 13:00:00
Uzavírka
I/35 Olomouc Uzavírka silnice I/35 (ulice Lipenská), Olomouc, okr. Olomouc, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka z důvodu realizace stavby „Sil. I/35 Olomouc, ul. Velkomoravská a Lipenská“ 2 úsek- od silnice I/55 (ul. Rolsberská) po křižovatku s místní komunikací ul. Pavelkova (včetně této křižovatky). Na křižovatce s místní komunikací ul.Pavelkova bude umožněno pouze levé odbočení ze silnice I/35 (ul.Lipenská, směr jízdy od Velké Bystřice) na místní komunikaci (ul.Pavelkova) a zpět, Objížďka - bez rozlišení, směr jízdy Olomouc-Ostrava (obousměrně): silnice I/55 (ulice Rolsberská) - silnice III/4436 (ulice Hamerská), Olomouc, okr. Olomouc, přes: silnice III/4436 (ulice Hamerská), Objížďka - bez rozlišení, směr jízdy Vel.Bystřice-Olomouc-Šternberk (obousmě: silnice I/35, Bystrovany - silnice III/4432 (ulice Selské nám.), Olomouc, okr. Olomouc, přes: silnice III/4436 (Olomouc), silnice III/4432 (ulice Kopecká) (Samotišky), Objížďka - bez rozlišení, od cen 4.11.2014 23:59:00
24.10.2014 13:00:00
Uzavírka
I/35 Olomouc Uzavírka silnice I/35 (ulice Velkomoravská), Olomouc, okr. Olomouc, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka z důvodu realizace stavby „Sil. I/35 Olomouc, ul. Velkomoravská a Lipenská“ Úsek č. 1 od mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/46 (ul. Brněnská) u Hotelového domu, až po křižovatku se silnicí II/435 a místní komunikací (ul. Rooseveltova), Objížďka - bez rozlišení, směr jízdy z ul. Albertova na ul. Velkomoravská: silnice I/35 (ulice Albertova) - silnice II/435, Olomouc, okr. Olomouc, přes: silnice I/46, místní komunikace, silnice II/570 (ulice Zolova) (ulice Slavonínská), silnice II/435 (ulice Střední novosadská), směr jízdy z ul.Albertova na ul.Velkomoravská, Objížďka - bez rozlišení, směr jízdy z ul. Velkomoravská na ul. Albertova: silnice II/435 (ulice Rooseveltova) - silnice I/35 (ulice Albertova), Olomouc, okr. Olomouc, přes: (ulice Střední novosadská), silnice II/570 (ulice Zolova), Vydal: Krajský úřad Olomouckého kraje 5.11.2014 23:59:00
27.10.2014
Uzavírka
II/180 Plzeň Uzavírka silnice II/180, ulice Na vyhlídce, Dýšina, okr. Plzeň-město, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice - oprava výtluků, Vydal: Magistrát města Plzně 7.11.2014
27.10.2014 7:00:00
Uzavírka
I/38 Znojmo Uzavírka silnice I/38, Grešlové Mýto, okr. Znojmo, práce na silnici, provoz převeden protisměru, Do 23.11.2014 18:00, úplná uzavírka levého jízdního pruhu ve směru na Znojmo, z důvodu pokládky kanalizace – podélný výkop v ose levého jízdního pruhu. Provoz v částečné uzavřeném úseku silnice I/38 je navržen kyvadlově v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelnou signalizací, Objížďka - jednosměrná, jednosměrná: silnice I/38, Grešlové Mýto, okr. Znojmo, Provoz v částečné uzavřeném úseku silnice I/38 je navržen kyvadlově v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelnou signalizací. Autobusové zastávky „Grešlové Mýto, motorest“ budou obsluhovány ve svých trvalých polohách. , Objížďka - jednosměrná, jednosměrná: silnice I/38, Grešlové Mýto, okr. Znojmo, Provoz v částečně uzavřeném úseku silnice I/38 je navržen obousměrně v zúžených jízdních pruzích. , Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 23.11.2014 18:00:00
27.10.2014 6:00:00
Uzavírka
I/11 Ostrava Uzavírka silnice I/11, v katastru obce Šenov, okr. Ostrava-město, oprava povrchu vozovky, provoz převeden protisměru, Do 09.11.2014 18:00, silnice č. I/11 v úseku Ostrava–Bartovice – částečnou a úplnou uzavírkou silničního provozu, z důvodu stavby „I/11 Ostrava - Bartovice“ km 289,165 -290,839. Bude uzavřen jízdní pás silnice I/11 ve směru z Havířova Ostravy (doprava bude vedena protisměrem v jednom jízdním pruhu pro každý směr jízdy v jízdním pásu ve směru Havířova); bude uzavřen vjezd a výjezd ze silnice I/59 a ze silnice II/478. , Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 9.11.2014 18:00:00
27.10.2014 7:00:00
Uzavírka
I/38 Znojmo Uzavírka silnice I/38, Grešlové Mýto, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, úplná uzavírka levého jízdního pruhu ve směru na Znojmo, z důvodu pokládky kanalizace – podélný výkop v ose levého jízdního pruhu. Provoz v částečné uzavřeném úseku silnice I/38 je navržen kyvadlově v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelnou signalizací, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 23.11.2014 18:00:00
27.10.2014 7:00:00
Uzavírka
III/4114 Znojmo Uzavírka silnice III/4114, Grešlové Mýto, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka silnice v úseku od křižovatky se silnicí I/38 po křižovatku s místní komunikací, z důvodu výstavby části kanalizace, Objížďka - obousměrná, mimo vozidla stavby: silnice I/38 - silnice III/4114, Grešlové Mýto, okr. Znojmo, přes: Blanné, silnice III/4115 (Ctidružice), Vydal: Městský úřad Znojmo 23.11.2014 23:59:00
27.10.2014
Uzavírka
I/49 Vsetín Uzavírka silnice I/49, Horní Lideč, okr. Vsetín, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, přípravné práce stavby okružní křižovatky Horní Lideč, obousměrný provoz zachován, zúžení jízdních pruhů, přesun BUS zastávek , Vydal: Krajský úřad Zlínského kraje 21.11.2014 23:59:00
29.10.2014
Uzavírka
I/14 Trutnov Uzavírka silnice I/14 (ulice Adamovská), v katastru obce Trutnov, okr. Trutnov, padající kamení, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnice, z důvodu provedení sanace skalních masivů cca 600. bude uzavřen pravý jízdní pruh ve směru na Trutnov. Doprava bude vedena po volné části vozovky kyvadlově a řízena pomocí světelných signalizačních zařízen, Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.12.2014 23:59:00
27.10.2014
Uzavírka
III/24618 Litoměřice Uzavírka silnice III/24618 (ulice třída T. G. Masaryka), Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka silnice III/24618 od křižovatky s ulicí Sokolskou po křižovatku s ulicí Farského v Roudnici nad Labem, Objížďka - bez rozlišení, objížďka: silnice II/240 (ulice Jungmannova) - ulice Vrchlického, Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice, Vydal: Městský úřad Roudnice nad Labem 30.11.2014 23:59:00
27.10.2014
Uzavírka
III/18023 Plzeň Uzavírka silnice III/18023, Tymákov, okr. Plzeň-město, práce na inženýrských sítích, pravý jízdní pruh uzavřen, Částečná uzavírka silnice č. III/18023 v k.ú. Tymákov - výstavba infrastruktury, Vydal: Magistrát města Plzně 15.11.2014
26.10.2014 5:00:00
Uzavírka
I/23 Tábor Uzavírka silnice I/23, část obce Řípec, okr. Tábor, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka silnice v místě železničního přejezdu, Objížďka - obousměrná: Objízdná trasa: - obousměrná pro vozidla do 3,5 t: Doprava bude od uzavřeného úseku vedena po silnici I/23 do Kardašovy Řečice a odtud po silnici II/147 do Veselí nad Lužnicí a dále po silnici II/603 a I/3 zpět na silnici I/23. - obousměrná pro vozidla nad 3,5 t: Doprava bude od uzavřeného úseku vedena po silnici I/23 přes Kardašovu Řečici do Jindřichova Hradce, odtud po silnici I/34 přes Stráž nad Nežárkou do Třeboně a dále po silnici I/24 přes Lomnici nad Lužnicí na silnici I/3 a po silnici I/3 přes Veselí nad Lužnicí ke křižovatce silnic I/3 x I/23 „U Sloupu“. Vedení linkové osobní dopravy a vozidel IZS: Nedojde ke zrušení ani přemístění zastávek linkové osobní dopravy. Objízdná trasa bude pro linkovou osobní dopravu a vozidla IZS obousměrně vedena ze silnice I/23 po místní komunikaci do obce Řípec 18.11.2014 23:59:00
27.10.2014 6:00:00
Uzavírka
I/11 Ostrava Uzavírka silnice I/11, ulice Rudná, Radvanice a Bartovice, Ostrava, oprava povrchu vozovky, provoz převeden protisměru, Do 09.11.2014 19:00, silnice č. I/11 v úseku Ostrava–Bartovice – částečnou a úplnou uzavírkou silničního provozu, z důvodu stavby „I/11 Ostrava - Bartovice“ km 289,165 -290,839. Bude uzavřen jízdní pás silnice I/11 ve směru z Havířova Ostravy (doprava bude vedena protisměrem v jednom jízdním pruhu pro každý směr jízdy v jízdním pásu ve směru Havířova); bude uzavřen vjezd a výjezd ze silnice I/59 a ze silnice II/478. , Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 9.11.2014 19:00:00
27.10.2014
Uzavírka
I/13 Ústí n. Labem Uzavírka silnice I/13, Libouchec, okr. Ústí nad Labem, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka silnice,z důvodu oprava povrchu komunikace místě: od počátku obce ve směru od Ústí n.L. po křižovatku s II/528, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 30.11.2014 23:59:00
27.10.2014 6:00:00
Uzavírka
II/367 Přerov Uzavírka silnice II/367, Kojetín, Uhřičice, okr. Přerov, uzavřeno, stavební práce, Uzavírka krajské silnice z důvodu opravy komunikace po provádění stavebních prací na stokové síti. Uzavírka je v rozsahu - pro veškerý provoz mimo vozidel stavby, IZS, Bus a dopravní obsluhu., Objížďka - obousměrná, obousměrná: Čehovice, komunikace (Bedihošť), silnice II/434 (Hrubčice), ulice Tovačovská, Přerov, Pro BUS, ISZ, stavbu a dopravní obsluhu vjezd povolen, Vydal: Magistrát města Přerova 16.11.2014 23:59:00
29.10.2014 7:00:00
Uzavírka
III/357 Liberec Uzavírka silnice III/0357, v katastru obce Višňová, část obce Předlánce, okr. Liberec, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka provozu mezi obcemi Pertoltice a Předlánce, z důvodu opravy silnice po povodni, Vydal: Městský úřad Frýdlant 10.12.2014 23:59:00
3.11.2014 8:30:00
Uzavírka
III/43421 Přerov Uzavírka silnice III/43421, v katastru obce Hlinsko, okr. Přerov, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka provozu krajské mezi obcemi Lipník nad Bečvou-Podhůra a Hlinsko z důvodu provádění opravy propustku. Provoz bude vedený po volné polovině vozovky., Vydal: Městský úřad Lipník nad Bečvou 14.12.2014 23:59:00
27.10.2014
Uzavírka
II/330 Nymburk Uzavírka silnice II/330, Činěves, okr. Nymburk, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka silnice č. II/330 v k.ú. Činěves z důvodu rekonstrukce komunikace, Vydal: Městský úřad Poděbrady 30.11.2014
27.10.2014
Uzavírka
I/14 Semily Uzavírka silnice I/14, v katastru obce Horní Branná, okr. Semily, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírky silnice Horní Branná od silničního km cca 54,43, po hranice Libereckého a Královehradeckého kraje, silniční km cca 55,19 bude uzavřen pravý jízdní pruh směrem na Vrchlabí., Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 9.11.2014 23:59:00
27.10.2014
Uzavírka
I/56 Opava Uzavírka silnice I/56 (ulice Hlučínská), část obce Kouty, Kravaře, okr. Opava, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, průtah obcí - oprava silnice po kanalizaci, Objížďka - bez rozlišení, Kravaře: silnice I/56 (ulice Hlučínská), část obce Kouty - silnice II/467 (ulice Štěpánkovická), Kravaře, okr. Opava, přes: ulice Kostelní, silnice III/46824 (ulice Bolatická), ulice Kostelní, ulice Potočná, ulice Kostelní, Provoz ve směru Hlučín-Opava bude veden jednosměrně na objízdnou trasu po ulicích Bolatická, Kostelní a Štěpánkovická, kde se napojí na okružní křižovatku a dále bude pokračovat po ul. Opavské. V opačném směru bude jednosměrně veden po stávající silnici č. I/56 v druhém jízdním pruhu. Křižovatky MK a silnice č.. I/56 - ul. Floriánské, ul. Polní, ul. Záhumenním, ul.Kalužova a ul. Školní budou uzavřeny a objízdná trasa bude po stanovené objízdné trase., Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 15.12.2014 23:59:00
1.11.2014
Uzavírka
I/56 Opava Uzavírka silnice I/56, Kravaře, část obce Kouty, okr. Opava, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, průtah obcí - oprava silnice po kanalizaci, uzavírka jízdního pruhu ve směru na Opava, prpvozb řízen SSZ, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 15.12.2014 23:59:00
23.10.2014
Uzavírka
III/25375 Ústí n. Labem Uzavírka silnice III/25375 (ulice Ústecká), část obce Neštědice, okr. Ústí nad Labem, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Objížďka - bez rozlišení: silnice I/62 - ulice Ústecká, Povrly, část obce Neštědice, okr. Ústí nad Labem, přes: silnice III/25361 (ulice Drážní), místní komunikace, Vydal: Magistrát města Ústí nad Labem 30.11.2014 23:59:00
27.10.2014 7:00:00
Uzavírka
III/4104 Třebíč Uzavírka silnice III/4104, Šebkovice, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka silnice o délce cca 650 m z důvodu výstavby kanalizačního řadu v rámci akce: „Likvidace komunálních odpadních vod v obci Šebkovice“ (I. etapa), Objížďka - obousměrná, všechna vozidla mimo BUS a IZS: silnice III/36071, silnice III/4102 (Čáslavice), Sádek, obousměrně od uzavřeného úseku v obci Šebkovice po sil. č. III/36071 přes Horní Lažany do Lesonic, odtud po sil.č. III/4102 přes Babice a Bolíkovice do Čáslavic a dále po sil.č. III/4104 přes Loukovice zpět k uzavřenému úseku v obci Šebkovice. Délka objízdné trasy cca 16 km.Průjezd VLOD a vozidel IZS bude umožněn po místních komunikacích v obci., Vydal: Městský úřad Třebíč 31.12.2014 20:00:00
25.10.2014 7:00:00
Uzavírka
I/46 Opava Uzavírka silnice I/46, v katastru obce Hněvošice, okr. Opava, silnice uzavřena, sesuv půdy, Hněvošice, sil. I/46 km cca 127,500 - havárie - sanace svahu, Objížďka - bez rozlišení, Kobeřice: se směru od Sudic – ze silnice č. I/46 v obci Kobeřice na silnici č. II/467, pak přes obec Štěpánkovice do města Kravaře, dále po silnici č. I/56 do Opavy a zpět po silnici č. I/46 zpět do obce Hněvošice. V opačném směru od Opavy po stejné trase přes město Kravaře, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 8.11.2014 19:00:00
24.10.2014
Uzavírka
III/31534 Šumperk Uzavírka silnice III/31534 (ulice Jiráskova), Zábřeh, okr. Šumperk, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání silnice, úsek mezi křiž. ulic Za Pivovarem a Komenského, pro provádění stavebních prací v rámci stavby - Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, Vydal: Městský úřad Zábřeh 1.12.2014 23:59:00
23.10.2014 8:47:00
Uzavírka
III/4841 Frýdek-Místek Uzavírka silnice III/4841 (ulice Paskovská), Krmelín, okr. Frýdek-Místek, práce na silnici, Kanalizace a ČOV 30.11.2014 23:59:00
24.10.2014
Uzavírka
I/14 Trutnov Uzavírka silnice I/14, Rudník, část obce Leopoldov, okr. Trutnov, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnice z důvodu provádění opravy opěrné zdi v délce cca 40 m. Práce budou prováděny v pravé polovině vozovky ve směru na Trutnov. V druhé polovině vozovky bude vedena doprava, provoz bude kyvadlově řízen světelným signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 15.12.2014 23:59:00
23.10.2014
Uzavírka
I/11 Hradec Králové Uzavírka silnice I/11, v katastru obce Kratonohy, okr. Hradec Králové, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnice, pravý jízdní pruh ve směru Hradec Králové › Chlumec nad Cidlinou, z důvodu výstavby chodníku a stání mechanizace. Provoz na silnici bude sveden do volného jízdního pruhu, kde bude kyvadlově řízen dopravním značením, Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 15.12.2014 23:59:00
29.10.2014 8:00:00
Uzavírka
I/18 Příbram Uzavírka silnice I/18, Bohutín, část obce Vysoká Pec, okr. Příbram, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice, jízdního pruh ve směru od Příbrami, v úseku km staničení 9,593 až 9,623, z důvodu provádění stavebních prací při realizaci stavby „Litavka – Bohutín – Oprava stavidlového závěru". V případě potřeby provoz řízen SSZ, Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje 15.12.2014 23:59:00
22.10.2014
Uzavírka
III/69 Kladno Uzavírka silnice III/0069 (ulice Zd. Hofbauera), Unhošť, okr. Kladno, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Vydal: Magistrát města Kladna 15.11.2014 23:59:00
22.10.2014 9:21:00
Uzavírka
II/105 Praha-západ Uzavírka silnice II/105, v katastru obce Libeř, okr. Praha-západ, uzavřeno, práce na silnici, havarijní stav svahu 31.12.2014 23:59:00
24.10.2014 7:00:00
Uzavírka
II/222 Karlovy Vary Uzavírka silnice II/222 Karlovy Vary - Sedlečko, okr. Karlovy Vary, práce na zpevněné krajnici, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Zajištění skalních masívů., Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 20.12.2014 23:59:00
23.10.2014
Uzavírka
I/32 Nymburk Uzavírka silnice I/32, v katastru obce Činěves - v katastru obce Dymokury, okr. Nymburk, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice, z důvodu opravy povrchu komunikace v rámci souvislé údržby komunikace. 23.10.2014 - frézování poloviny vozovky ve směru na Jičín, 24.10.2014 - frézování poloviny vozovky ve směru na Poděbrady, 25.10.2014 – 28.10.2014 – uzavírka pravé poloviny vozovky ve směru staničení (ve směru na Jičín), 29.10.2014 – 31.10.2014 – uzavírka levé poloviny vozovky ve směru staničení (ve směru na Jičín), 1.11.2014 – 14.11.2014 – zalití spár, vodorovné dopravní značení. , Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje 14.11.2014 23:59:00
23.10.2014 7:00:00
Uzavírka
III/10226 Příbram Uzavírka silnice III/10226, v katastru obce Svaté Pole, okr. Příbram, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, v místě mimoúrovňového křížení rychlostní silnice R4 se silnicí III/ 10226 (MUK Dobříš – jih, exit 32): provádění stavebních prací a umístění podpěrné konstrukce provizorního přemostění při stavbě: „ R4 - Oprava mostu 4-022 Dobříš, Vydal: Městský úřad Dobříš 6.11.2015 23:59:00
30.10.2014
Uzavírka
I/49 Zlín Uzavírka silnice I/49 (ulice Zlínská), Vizovice, okr. Zlín, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, výstavba dělícího ostrůvku, frézování, pokládka, obousměrný provoz zachován ve zúžených pruzích, při pokládce provoz řízen kyvadlově SSZ, Vydal: Krajský úřad Zlínského kraje 5.11.2014 23:59:00
22.10.2014
Uzavírka
I/6 Cheb Uzavírka silnice I/6, Cheb - Pomezí nad Ohří, okr. Cheb, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice v úseku Chlumeček - státní hranice Pomezí nad Ohří, Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje 3.11.2014 23:59:00
21.10.2014
Uzavírka
III/15610 Český Krumlov Uzavírka silnice III/15610 (ulice Budějovická), Velešín, okr. Český Krumlov, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka křižovatky silnice č. III/15610 a místní komunikace, z důvodu provádění prací na jejím rozšíření v souvislosti s výstavbou obchodního střediska PENNY market, Vydal: Městský úřad Kaplice 21.11.2014 23:59:00
27.10.2014 7:30:00
Uzavírka
I/19 Tábor Uzavírka silnice I/19, v katastru obce Tábor, okr. Tábor, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice. Doprava bude v délce vždy max. 500 m střídavě vedena jedním jízdním pruhem šířky min. 3,0 m. Provoz bude řízen v době od 06:00 hod. do 17:00 hod. poučenými pracovníky odborné firmy a v případě nutnosti bude v době od 17:00 hod. do 06:00 hod. provoz řízen světelným signalizačním zařízením. Křižovatky se silnicí I/19 budou po dobu prací řízeny pracovníky, průjezd bude zajištěn. Vedení linkové osobní dopravy: Nedojde ke zrušení ani přemístění zastávek linkové osobní dopravy., Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 30.11.2014 23:59:00
22.10.2014 22:00:00
Uzavírka
III/38526 Brno - Venkov Uzavírka silnice III/38526, Sentice, okr. Brno-venkov, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka v úseku od začátku obce ve směru od Tišnova po křižovatku silnic č. III/38526 x III/38527 , Vydal: Městský úřad Tišnov 30.11.2014 23:59:00
22.10.2014 22:00:00
Uzavírka
III/38526 Brno - Venkov Uzavírka silnice III/38526, Sentice, okr. Brno-venkov, uzavřeno, stavební práce, v úseku od křižovatky silnic č. III/38526 x III/38527 po konec obce ve směru do Chudčic (mimo dopravní obsluhu a BUS - provoz jedním jízdním pruhem, řízen SSZ), Objížďka - bez rozlišení, mimo dopravní obsluhu a BUS: silnice III/38526, v katastru obce Sentice, okr. Brno-venkov, přes: silnice III/38529 (Čebín), silnice II/385, Vydal: Městský úřad Tišnov 30.11.2014 23:59:00
22.10.2014 5:00:00
Uzavírka
I/3 České Budějovice Uzavírka silnice I/3, v katastru obce Kamenný Újezd, okr. České Budějovice, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, Částečná uzavírka silnice mezi obcemi Boršov nad Vltavou a Kamenný Újezd z důvodu provádění sanace svahu. Provoz pro veškerou dopravu bude zachován obousměrně. Uzavřen bude pouze jeden stoupající jízdní pruh ve směru na Dolní Dvořiště v délce cca 300 m. Provoz v daném směru bude ve zbývajícím jízdním pruhu o šíři min.3,5 m., Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 30.11.2014 23:59:00
21.10.2014 7:00:00
Uzavírka
R4 Příbram Uzavírka R4, mezi km 29.8 a 28, ve směru Praha, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, akce „Oprava a dostavba PHS R4 Dobříš – Stará Huť“. Dopravní proudy ve směru Praha budou po dobu uzavírky usměrněny do levého jízdního pruhu levého jízdního pásu rychlostní silnice. 23.12.2014 23:59:00
21.10.2014 7:00:00
Uzavírka
III/29024 Jablonec n. Nisou Uzavírka silnice III/29024 (ulice Želivského), Jablonec nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, etapa – křiž. se sil. III/29029 - ul. Palackého (“Ostrý roh“) – vjezd do areálu společnosti AKT plast. techn. Čechy spol. s r.o. – ve dnech od 21.10.2014 – do 27.10.2014 2. etapa – od areálu společnosti AKT plast. techn. Čechy spol. s r.o – po vjezd k OD Interspar a OBI – ve dnech od 28.10.2014 – do 3.11.2014. 3.etapa – od vjezdu k OD Interspar a OBI po křiž. OK Rýnovícká (sil. III/29024 – ul. Tovární, MK ul. Rýnovická, MK ul. Ladova) ve dnech od 4.11.2014 – do 10.11.2014, Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: silnice III/29029 (ulice Janovská) - silnice III/29024, Jablonec nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou, přes: ulice Belgická, Vydal: Magistrát města Jablonec nad Nisou 10.11.2014 23:59:00
30.10.2014 8:00:00
Uzavírka
III/10514 Benešov Uzavírka silnice III/10514, Lešany, část obce Břežany, okr. Benešov, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka v rámci výstavby ČOV Lešany a stoky "A" a "AA", Vydal: Městský úřad Benešov 30.4.2015 16:00:00
30.10.2014 8:00:00
Uzavírka
III/1065 Benešov Uzavírka silnice III/1065, Lešany, okr. Benešov, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka v rámci výstavby ČOV Lešany a stoky "A" a "AA", Vydal: Městský úřad Benešov 31.8.2015 16:00:00
27.10.2014 6:00:00
Uzavírka
I/38 Znojmo Uzavírka ; na silnici 38 v obci Grešlové Mýto okres Znojmo; V obci Grešlové Mýto o celkové délce cca 105 m.; práce na silnici; Úplná uzavírka levého jízdního pruhu směrem na Znojmo z důvodu pokládky kanalizace. 23.11.2014 17:00:00
21.10.2014
Uzavírka
III/3538 Šumperk Uzavírka silnice III/03538 (ulice Okružní), Mohelnice, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, v úseku od křížení s ul. Olomoucká (sil. II/644) po křížení s ul. Třebovská, z důvodu výstavby splaškové kanalizace, Objížďka - bez rozlišení, přechodným DZ: V obci Mohelnice(okres Šumperk) ulice: Olomoucká, Třebovská, silnice: místní komunikace, Vydal: Městský úřad Mohelnice 5.12.2014 23:59:00
3.12.2014
Uzavírka
I/34 České Budějovice Uzavírka silnice I/34 (ulice třída 5. května), Lišov, okr. České Budějovice, oprava povrchu vozovky, zúžené jízdní pruhy, Částečná uzavírka silnice, z důvodu provádění stavby "Oprava silnice I/34 Lišov – průtah“. Během stavby nedojde ke zrušení autobusových zastávek. Práce na rekonsrukci křižovatkybudou porváděné po etapách, provoz bude veden kyvadlově bez objízdných tras, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 21.12.2014 23:59:00
21.11.2014
Uzavírka
I/34 České Budějovice Uzavírka silnice I/34 (ulice třída 5. května), Lišov, okr. České Budějovice, oprava povrchu vozovky, zúžené jízdní pruhy, Částečná uzavírka silnice, z důvodu provádění stavby "Oprava silnice I/34 Lišov – průtah“. Během stavby nedojde ke zrušení autobusových zastávek. Práce na rekonsrukci křižovatkybudou porváděné po etapách, provoz bude veden kyvadlově bez objízdných tras, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/146 (ulice Jirsíkova) - silnice II/148, část obce Hůrky, Lišov, okr. České Budějovice, přes: silnice III/1466, silnice II/148, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 2.1.2015 23:59:00
10.11.2014
Uzavírka
I/34 České Budějovice Uzavírka silnice I/34 (ulice třída 5. května), Lišov, okr. České Budějovice, oprava povrchu vozovky, zúžené jízdní pruhy, Částečná uzavírka silnice, z důvodu provádění stavby "Oprava silnice I/34 Lišov – průtah“. Během stavby nedojde ke zrušení autobusových zastávek. Práce na rekonsrukci křižovatkybudou porváděné po etapách, provoz bude veden kyvadlově bez objízdných tras, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice III/1481, část obce Levín - silnice II/148 (ulice Hůrecká), Lišov, okr. České Budějovice, přes: silnice II/148, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 21.11.2014 23:59:00
31.10.2014
Uzavírka
I/34 České Budějovice Uzavírka silnice I/34 (ulice třída 5. května), Lišov, okr. České Budějovice, oprava povrchu vozovky, zúžené jízdní pruhy, Částečná uzavírka silnice, z důvodu provádění stavby "Oprava silnice I/34 Lišov – průtah“. Během stavby nedojde ke zrušení autobusových zastávek. Práce na rekonsrukci křižovatkybudou porváděné po etapách, provoz bude veden kyvadlově bez objízdných tras, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 10.11.2014 23:59:00
20.10.2014 5:00:00
Uzavírka
I/35 Liberec Uzavírka silnice I/35, v katastru obce Liberec, okr. Liberec, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka bez objízdné trasy, doprava vedena vždy ve druhém jízdním pruhu, Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 9.11.2014 19:00:00
20.10.2014 5:00:00
Uzavírka
I/35 Liberec Uzavírka silnice I/35 (ulice Londýnská), část obce Svárov, v katastru obce Stráž nad Nisou, okr. Liberec, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka bez objízdné trasy, doprava vedena vždy ve druhém jízdním pruhu, Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 9.11.2014 19:00:00
21.10.2014 7:00:00
Uzavírka
I/34 České Budějovice Uzavírka silnice I/34, Lišov, okr. České Budějovice, oprava povrchu vozovky, zúžené jízdní pruhy, Částečná uzavírka silnice, z důvodu provádění stavby "Oprava silnice I/34 Lišov – průtah“. Během stavby nedojde ke zrušení autobusových zastávek. Práce na rekonsrukci křižovatkybudou porváděné po etapách, provoz bude veden kyvadlově bez objízdných tras, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 31.12.2014 23:59:00
20.10.2014
Uzavírka
II/425 Břeclav Uzavírka silnice II/425, Velké Němčice - Starovice, okr. Břeclav, uzavřeno, stavební práce, V úseku mezi křižovatkami se silnicemi č. II/381 a III/00220, bude pokračovat rekonstrukce vozovky silnice II/425 a oprava dvou mostů – ev. č. 425-010 a ev. č. 425-011, Objížďka - obousměrná: silnice II/381 (ulice Vrchní), Velké Němčice - silnice III/00220, Starovice, okr. Břeclav, přes: silnice III/00220 (Uherčice), Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice II/420 (ulice Kollárova), Hustopeče - silnice II/381 (ulice Osvobození), Velké Němčice, okr. Břeclav, přes: Kurdějov, silnice II/381 (Nikolčice), Křepice, Pro vozidla nad 7,5 t - pro směr na Brno, Vydal: Městský úřad Hustopeče 15.11.2014
20.10.2014
Uzavírka
D11 Pardubice Uzavírka D11, mezi km 71.5 a 71, ve směru Praha, stavební práce, pravý jízdní pruh uzavřen, Částečná uzavírka levého pásu dálnice D11, zpevněné krajnice a části pravého jízdního pruhu v km 71,460 – 71,040 v termínu 20. 10. 2014 až 20. 12. 2014 z důvodu opravy havarijního stavu zářezu SO 224. Doprava ve směru Hradec Králové – Praha bude v km 71,460 – 71,040 svedena do jednoho, levého jízdního pruhu. Doprava ve směru Praha – Hradec Králové nebude uzavírkou dotčena. Nejvyšší dovolená rychlost v místě uzavírky bude omezena na 80 km/h. , Vydal: Ministerstvo dopravy ČR 20.12.2014 23:59:00
19.10.2014 7:00:00
Uzavírka
D1 Vyškov Uzavírka D1, mezi km 229 a 221, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Do 30.11.2014 23:59 30.11.2014 23:59:00
20.10.2014 8:00:00
Uzavírka
I/38 Znojmo Uzavírka silnice I/38 (ulice Havlíčkova), Znojmo, okr. Znojmo, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, umístění a pohyb stavební mechanizace a nákladních vozidel v jednom jízdním pruhu. Veškerý provoz z uzavřeného jízdního pruhu bude převeden do vedlejšího odbočovacího pruhu. , Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 3.11.2014 18:00:00
2.10.2014 8:00:00
Uzavírka
III/376 Pardubice Uzavírka silnice III/0376, v katastru obce Stéblová, okr. Pardubice, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka silnice č. III/0376 Stéblová - nájezd na silnici č. I/36, v úseku - od křižovatky se silnicí č. III/0373 po sjezd na I/37. Objízdná trasa obousměrná pro směr Srch – Staré Ždánice od Hradce Králové po silnici č. II/324 Hrobice – Hradiště na Písku – Srch, do Stéblové sjezd z I/37, výjezd ze Stéblové I/37 směr Pardubice nadjezd Doubravice., Objízdná trasa obousměrná pro směr Srch – Staré Ždánice od Hradce Králové po silnici č. II/324 Hrobice – Hradiště na Písku – Srch, do Stéblové sjezd z I/37, výjezd ze Stéblové I/37 směr Pardubice nadjezd Doubravice., Vydal: Magistrát města Pardubic 30.11.2014 16:00:00
20.10.2014
Uzavírka
I/53 Brno - Venkov Uzavírka silnice I/53, v katastru obce Branišovice, okr. Brno-venkov, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, úplná uzavírka jednoho jízdního pruhu nad propustkem, Na silnici bude zachován obousměrný provoz, který bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením., Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 7.12.2014 23:59:00
20.10.2014 7:00:00
Uzavírka
I/53 Brno - Venkov Uzavírka silnice I/53, v katastru obce Pohořelice, okr. Brno-venkov, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, úplná uzavírka jednoho jízdního pruhu nad propustkem, Na silnici bude zachován obousměrný provoz, který bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením., Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 7.12.2014 23:59:00
20.10.2014 7:00:00
Uzavírka
III/31519 Šumperk Uzavírka silnice III/31519 (ulice Skalička), Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka mezi domy č.p. 36 - 45., Objížďka - bez rozlišení, dopravním značením: silnice III/31519 (ulice Skalička), Zábřeh, okr. Šumperk, přes: silnice III/31526 (ulice Ráječek), silnice III/31519 (ulice Skalička), ulice Olomoucká, taky po sil. I/44 UL. Olomoucká, Vydal: Městský úřad Zábřeh 16.11.2014 23:59:00
20.10.2014
Uzavírka
III/31534 Šumperk Uzavírka silnice III/31534 , ulice Komenského, Zábřeh, okr. Šumperk, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, částečná uzavírka silnice, provoz řízen SSZ z důvodu provádění stavebních prací stavby "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy, Vydal: Městský úřad Zábřeh 24.11.2014 23:59:00
20.10.2014 7:00:00
Uzavírka
III/36916 Šumperk Uzavírka silnice III/36916 (ulice Temenická), Šumperk, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Objížďka - bez rozlišení, všechna doprava: ulice Langrova - silnice III/36916 (ulice Temenická), Šumperk, okr. Šumperk, přes: ulice J. z Poděbrad, ulice Šumavská, Vydal: Městský úřad Šumperk 23.12.2014 23:59:00
20.10.2014 8:00:00
Uzavírka
I/20 Písek Uzavírka silnice I/20, v katastru obce Protivín, část obce Myšenec, okr. Písek, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice I/20 u křižovatky silnic I/20 x III/02028 x III/02030 u Myšence v délce cca 400 m, okres Písek Vedení dopravy: Doprava bude po silnici I/20 vedena vždy alespoň střídavě jedním jízdním pruhem šířky min. 3,50 m a provoz řízen světelným signalizačním zařízením. Při provádění prací bude znemožněno odbočení ze silnice I/20 na silnici III/02028 a III/02030 a opačně. Objízdné trasy budou obousměrně vedeny ze silnice I/20 po místní komunikaci od Protivína do Myšence a odtud na silnici III/02030 a ze silnice I/20 po silnici II/159 přes Tálín na silnici III/02028. Vedení linkové osobní dopravy: V termínu od 20. 10. 2014 do 06. 11. 2014 nebudou veřejnou linkovou dopravou obsluhovány zastávky: Protivín,Myšenec,rozc. – náhradní zastávka Protivín,Myšenec,obec stanovena pro linku 380550, ostatní linky 8.11.2014 23:59:00
20.10.2014 7:00:00
Uzavírka
II/605 Beroun Uzavírka silnice II/605 (ulice Husova), Zdice, okr. Beroun, stavební práce, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Do 14.11.2014 23:59, Uzavírka pravého jízdního pruhu vedoucího ze Zdic na Beroun v délce 100 m pro montáž 40 m lávky. Provoz řízen přenosnou světelnou sihnalizací, Vydal: Městský úřad Beroun 14.11.2014 23:59:00
20.10.2014 7:00:00
Uzavírka
I/16 Rakovník Uzavírka silnice I/16, ulice Masarykova, ulice Husova, Řevničov, okr. Rakovník, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, uzavírka z důvodu celkové opravy komunikace v silném havarijním stavu. Popis objízdné trasy pro vozidla o celkové hmotnosti do 6t: obousměrně po značené objízdné trase, silnice č. I/6 – Nové Strašecí – silnice č. II/237 – Mšec – silnice č. I/16, délka cca 14 km. Popis objízdné trasy pro vozidla o celkové hmotnosti nad 6t :obousměrně po značené objízdné trase, silnice č. I/7 – křižovatka se silnicí č. II/118 – po silnici č. II/236 Smečno – Kačice – silnice č. II/236 – Stochov, Slovanka – silnice č. II/606 – Nové Strašecí – silnice č. II/237 – silnice č. I/6 – Řevničov, délka cca 28 km. Objízdná trasa Kalivody, Přerubenice: obousměrně po značené objízdné trase, silnice č. II/237 – Srbeč – silnice č. III/2378 – Přerubenice, silnice č. III/23710 - Kalivody, délka cca 8,500 km. Objízdná trasa Kroučová: obousměrně po značené objízdné trase, 13.12.2014 23:59:00
20.10.2014 7:00:00
Uzavírka
I/35 Pardubice Uzavírka silnice I/35, Ostřetín, část obce Vysoká u Holic, okr. Pardubice, práce na silnici, provoz převeden protisměru, Do 07.12.2014 23:59, Uzavírka silnice I/35, v prostoru křižovatky se silnicemi II/322 a III/30512, na průtahu místní části obce.. Délka úseku s dopravním omezením bude cca 0,200 km., Objížďka - obousměrná, ODSH-65079/2014-Sa: Není stanovena. Silniční provoz bude v místě stavby převeden volného jízdního pruhu silnice přenosným dopravním značením. Uzavírka jízdního pruhu bude provedena pouze při výstavbě dělících ostrůvků. Délka uzavřeného jízdního pruhu bude max. 50,00 m., Vydal: Krajský úřad Pardubického kraje 7.12.2014 23:59:00
20.10.2014
Uzavírka
I/26 Domažlice Uzavírka silnice I/26 (ulice Pivovarská), Horšovský Týn, okr. Domažlice, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Objížďka - jednosměrná, částečná: silnice I/26 (ulice Pivovarská), Horšovský Týn, okr. Domažlice, střídavě jednosměrná , Objížďka - jednosměrná, částečná: , Vydal: Krajský úřad Plzeňského kraje 19.12.2014 23:59:00
20.10.2014 7:00:00
Uzavírka
I/20 Strakonice Uzavírka silnice I/20, Sedlice - Velká Turná, okr. Strakonice, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice směr Písek v délce 1 300m z důvodu provádění stavby „Oprava silnice I/20 ŽP Sedlice – obora“. Práce budou prováděny po polovinách vozovky. Provoz bude veden ve zbývajícím jízdním pruhu. Po dobu frézování vozovky a při pokládce konstrukčních vrstev bude silniční provoz řízen pověřenými pracovníky. Na železničním přejezdu P 1367 bude provoz řízen pověřenými pracovníky., Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 20.11.2014 23:59:00
24.10.2014
Uzavírka
I/58 Nový Jičín Uzavírka silnice I/58, Kopřivnice, okr. Nový Jičín, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Kopřivnice - Vlčovice, sil. I/58 km 16.500 - výstavba chodníku u Jednoty, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 20.11.2014 23:59:00
20.10.2014 8:00:00
Uzavírka
III/2276 Rakovník Uzavírka silnice III/2276, Přílepy, okr. Rakovník, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Částečná uzavírka, z důvodu prací na odvodnění silnice č. III/2276 v km cca. 2,500. Provoz řízen přenosnou semaforovou soupravou., Vydal: Městský úřad Rakovník 30.11.2014 23:59:00
20.10.2014 8:00:00
Uzavírka
III/32226 Pardubice Uzavírka silnice III/32226, Dubany, okr. Pardubice, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Částečná uzavírka v úseku u křižovatky s místní komunikací za mostkem ze směru od Třebosic. Objízdná trasa se nenařizuje. Průjezd možný s opatrností., Vydal: Magistrát města Pardubic 20.11.2014 16:00:00
20.10.2014
Uzavírka
II/305 Pardubice Uzavírka silnice II/305 (ulice Kolářského), Horní Jelení, okr. Pardubice, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka z důvodu rekonstrukce silnice pro NA přes Holice pro OA po místních komunikacích Horní Jelení. Autobusová doprava bude zachována. Pouze po dobu frézování vozovky a pokládky živice bude organizována objížďka po místních komunikacích., Objížďka - bez rozlišení: silnice II/305 (ulice Kolářského) - ulice náměstí Komenského, Horní Jelení, okr. Pardubice, přes: ulice B. Němcové, Vydal: Městský úřad Holice 20.12.2014 23:59:00
22.10.2014
Uzavírka
I/56 Opava Uzavírka silnice III/46611, Ludgeřovice, okr. Opava - silnice I/56, Petřkovice, Ostrava, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, oprava silnice, jízdní pruh ve směru Ostrava uzavřen, Objížďka - bez rozlišení, Ostrava: ulice Záhumenní, Hlučín, okr. Opava - silnice I/56 (ulice Hlučínská), Petřkovice, Ostrava, přes: silnice III/01137 (ulice Malánky), Ostrava, ulice Petřkovická, ulice Aleje, jízdní pruh ve směru Ostrava uzavřen , provoz veden po sil. III/01137, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 9.11.2014 23:59:00
16.10.2014
Uzavírka
III/18027 Plzeň - Jih Uzavírka silnice III/18027 (ulice Čižická), Štěnovice, okr. Plzeň-jih, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice v úseku od křižovatky s ulicí Plzeňskou po křižovatku s místní komunikací ulice Liliová (křižovatky zůstávají průjezdné) , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : pro nákladní automobily bude vedena od okružní křižovatky ve Štěnovicích po silnici II/180 do Černic, II/180 V Hliníku, II/180 Nepomucká, II/180 K Plzenci, dále po I/20, II/183 a III/18329 Nebílovský Borek, Štěnovický Borek, III/18027 Čižice-Štěnovice. Pro osobní automobily a BUS je objízdná trasa stanovena po místních komunikacích Obce Štěnovice , Vydal: Městský úřad Přeštice 9.12.2014 23:59:00
15.10.2014
Uzavírka
II/232 Rokycany Uzavírka silnice II/232, část obce Na Křemenáči, Břasy, okr. Rokycany, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Břasy, silnice č. II/232 (v úseku staničení km 9,880 - km 12,420), Vydal: Městský úřad Rokycany 30.5.2015 23:59:00
15.10.2014
Uzavírka
I/18 Příbram Uzavírka silnice I/18, Obory - Vestec, okr. Příbram, sesuvy půdy, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, uzavírka silnice č. I/18, v úseku km staničení cca 31,400 – 31,550, z ůvodu realizace sanace sesutého svahu včetně poškozené kamenné opěrné zdi v patě svahu, který bude následovně zajištěn novou gabionovou opěrnou zídkou. Násypové těleso bude opatřeno nezpevněnou krajnicí v šíři 1,5m pro osazení silničního svodidla. Provoz bude veden kyvadlově. , Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje 31.10.2015 23:59:00
15.10.2014
Uzavírka
II/117 Rokycany Uzavírka silnice II/117, Dobřív, okr. Rokycany, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečné omezení provozu, Vydal: Městský úřad Rokycany 15.11.2014 23:59:00
15.10.2014
Uzavírka
II/117 Rokycany Uzavírka silnice II/117, Dobřív, okr. Rokycany, uzavřeno, stavební práce, úplné omezení provozu , Objížďka - obousměrná: silnice III/11727, Dobřív - místní komunikace, Mirošov, okr. Rokycany, přes: silnice II/605 (ulice Soukenická) (Rokycany), Vydal: Městský úřad Rokycany 15.11.2014 23:59:00
16.10.2014
Uzavírka
I/14 Trutnov Uzavírka silnice I/14, v katastru obce Dolní Lánov, okr. Trutnov, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka silnice I/14, v místě propustku ev.č. 14-P-213, z důvodu provádění rekonstrukce tohoto propustku, Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa: Provoz bude sveden na souběžnou komunikaci v těsné blízkosti silnice I/14 a kyvadlově řízen světelným signalizačním zařízením. Délka uzavírky: cca 60 m, Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 15.11.2014 23:59:00
27.10.2014 5:00:00
Uzavírka
I/13 Ústí n. Labem Uzavírka ; na silnici 13 v obci Libouchec okres Ústí nad Labem; práce na silnici; Částečná uzavírka od počátku obce ve směru od Ústí nad Labem po křižovatku se silnicí č. II/528 - 1,25 km, oprava komunikace v rámci akce: “Oprava komunikace I/13 Libouchec“ 30.11.2014 22:55:00
16.10.2014
Uzavírka
I/56 Ostrava Uzavírka silnice I/56, R56, km 39.6, Hrabová, Ostrava, ve směru Frýdek-Místek, oprava povrchu vozovky, zúžené jízdní pruhy, dopravní značení pro opravu okružní křižovatky II/478 - Paskovská - Prodloužena - Makro, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 2.11.2014 23:59:00
16.10.2014 7:00:00
Uzavírka
III/35125 Třebíč Uzavírka silnice III/35125, Kožichovice, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka úseku silnice v km 1,500 – 1,604, z důvodu opravy opěrné zdi, Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: silnice III/35125, Kožichovice, okr. Třebíč, přes: silnice II/351, silnice III/35125, obousměrně od uzavřeného úseku v obci Kožichovice po sil. č. III/35125 na křižovatku se sil. č. II/351, odtud vpravo směrem k Třebíči a po cca 1,5 km odbočit vpravo a po sil. č. III/35125 směrem na Kožichovice zpět k uzavřenému úseku. Délka objížďky cca 2,5 km. , Vydal: Městský úřad Třebíč 24.12.2014 12:00:00
15.10.2014 7:00:00
Uzavírka
III/33420 Kolín Uzavírka silnice III/33420 (ulice Československé armády), Kouřim, okr. Kolín, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, rekonstrukce povrchu vozovky silnice od křižovatky se silnicí II/334 cca 240m, Objížďka - bez rozlišení, DZ: silnice III/10812 (ulice Dobropolská) - silnice III/33420 (ulice Československé armády), Kouřim, okr. Kolín, přes: silnice III/33323 (Dobré Pole), silnice III/33420 (ulice Vrcha) (Molitorov), na křižovatce silnic II/334 (ul. Okružní) a III/10812 (ul. Dobropolská) v Kouřimi vpravo po silnici III/10812 do obce Dobré Pole, zde na křižovatce se silnicí III/33323 vlevo, po této silnici na křižovatku se silnicí III/ 33420 u obce Bulánka a po silnici III/33420 zpět do Kouřimi - obousměrně , Vydal: Městský úřad Kolín 15.12.2014 23:59:00
15.10.2014
Uzavírka
I/6 Karlovy Vary Uzavírka silnice I/6, ulice Pobřežní, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, práce na zpevněné krajnici, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnice I/6 - pravý jízdní pruh v průtahu obcí Karlovy Vary ve směru jízdy na Prahu v km staničení 126,000 až 124,800 z důvodu výměny obrubníků a úpravy krajnice, Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje 10.11.2014 23:59:00
15.10.2014
Uzavírka
II/331 Nymburk Uzavírka silnice II/331, Nymburk - Kostomlaty nad Labem, okr. Nymburk, uzavřeno, Úplná uzavírka (mimo BUS a DOPRAVNÍ OBSLUHA) se povoluje na silnici č.II/331 v průtahu obce Nymburk od křižovatky s místní komunikací ul. Okružní a ul. Lipová do obce Kostomlaty nad Labem po dlážděnou vozovku. Objízdná trasa pro tranzitní provoz (osobní a nákladní) je vedena obousměrně z obce Nymburk přes obce Kovanice,Chvalovice, Pískovou Lhotu, Sadskou, Starý Vestec do Lysé nad Labem. Dodatková tabulka č.E13 s nápisem ,,JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA,, omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla s označením O1, vozidla taxislužby a na vozidla, jejichž řidiči, popřípadně provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž; pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem ,,MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY 15.11.2014 23:59:00
15.10.2014 8:00:00
Uzavírka
R4 Praha-západ Uzavírka R4, mezi km 19.9 a 24, ve směru Příbram, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, provoz veden obousměrně v režimu 1 + 1 v pravém jízdním pásu. 15.11.2014 15:00:00
15.10.2014 8:00:00
Uzavírka
R4 Praha-západ Uzavírka R4, mezi km 24 a 19.9, ve směru Praha, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, práce na silnici, Do 15.11.2014 15:00, provoz veden jedním jízdním pruhem v pravém jízdním pásu. Výjezdová větev MUK Kytín (EXIT 21) je uzavřen, doprava vede po objízdné trase. 15.11.2014 15:00:00
14.10.2014
Uzavírka
I/3 Český Krumlov Uzavírka silnice I/3, v katastru obce Kaplice, okr. Český Krumlov, práce na zpevněné krajnici, zúžené jízdní pruhy, Částečná uzavírka silnice I/3 na obchvatu Kaplice mezi sídl. Míru a Na Vyhlídce. Provoz bude veden obousměrně, pouze v době navážky materiálu bude veden kyvadlově a bude řízen řádně poučenými a označenými pracovníky. Důvod: provedení stavby „I/3, oprava svahu a zpevnění krajnice“, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 30.11.2014 23:59:00
15.10.2014 8:00:00
Uzavírka
III/2295 Rakovník Uzavírka silnice III/2295 (ulice Nádražní), Čistá, okr. Rakovník, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Částečná uzavírka z důvodu výstavby chodníků. Provoz pomocí přechodného dopravního značení střídavě jedním jízdním pruhem pro každý směr jízdy. , Vydal: Městský úřad Rakovník 17.11.2014 23:59:00
15.10.2014
Uzavírka
III/2918 Liberec Uzavírka silnice III/2918, Horní Řasnice, část obce Srbská, okr. Liberec, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka provozu, z důvodu opravy opěrné zdi u č. p. 20 po povodni 2013, Vydal: Městský úřad Frýdlant 30.11.2014 23:59:00
14.10.2014 8:00:00
Uzavírka
R52 Brno - Venkov Uzavírka R52, mezi km 25.2 a 25.4, ve směru Pohořelice, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, práce na portálu dopravního značení 1.11.2014 18:00:00
14.10.2014
Uzavírka
I/35 Šumperk Uzavírka silnice I/35 (ulice Třebovská), Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, levý jízdní pruh uzavřen, částečná uzavírka v km staničení 210,732 - 210,942. 1. etapa - uzavírka jízdního pruhu vlevo staničení silnice I/35, a to v úseku od křižovatky s ulicí Jiráskova po křižovatku s ul. Dvořákova. 2A. etapa - uzavírka jízdního pruhu vlevo staničení silnice I/35, a to v úseku od křižovatky s ulicí Wolkerova do poloviny zálivu autobusové zastávku Mohelnice,Třebovská. 2B. etapa - uzavírka jízdního pruhu vlevo staničení silnice I/35, a to v úseku od poloviny zálivu autobusové zastávky Mohelnice,Třebovská po křižovatku s ul. Jiráskova. Objízdná trasa po dobu uzavírky silnice I/35 se nestanovuje. Veškerý provoz bude veden neuzavřenou částí vozovky silnice , Vydal: Krajský úřad Olomouckého kraje 20.11.2014 23:59:00
14.10.2014 6:00:00
Uzavírka
I/35 Liberec Uzavírka silnice I/35, km 12,84 - 15,85, okr. Liberec, jeden jízdní pruh uzavřen, práce na silnici, po dlouhou dobu, Pozor!, Částečná uzavírka provozu v souvislosti s prováděním výměny svodidel a úpravou svislého dopravního značení, v rámci akce: „Opatření pro zvýšení rychlosti“ 9.11.2014
20.10.2014 7:00:00
Uzavírka
II/387 Brno - Venkov Uzavírka silnice II/387, Doubravník, okr. Brno-venkov, stavební práce, levý jízdní pruh uzavřen, částečná uzavírka silnice, provoz veden v jednom jízdním pruhu, posuvné pracovní místo délky max. 30m, Vydal: Městský úřad Tišnov 15.11.2014 23:59:00
13.10.2014
Uzavírka
I/38 Mladá Boleslav Uzavírka silnice I/38, v katastru obce Bělá pBezdězem, okr. Mladá Boleslav, stavební práce, Od 13.10.2014 00:00 přechodná úprava provozu na silnici I/38 u města Bělá pBezdězem, okr. Mladá Boleslav, v úseku 18,300 – 19,700 a 24,000 – 24,200 km, z důvodu provádění stavebních prací při výstavbě okružní křižovatky na silnici II/276 a opravě povrchu vozovky I/38, Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje 10.12.2014 18:00:00
21.10.2014 7:00:00
Uzavírka
I/13 Chomutov Uzavírka silnice I/13, v katastru obce Černovice, okr. Chomutov, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka silnice I/13, z důvodu stavebních prácí na úpravě křižovatky s místní komunikací do obce Černovice, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 30.11.2014 23:59:00
13.10.2014
Uzavírka
III/4051 Jihlava Uzavírka silnice III/4051 (ulice Předbořská), Luka nad Jihlavou, okr. Jihlava, most uzavřen, stavební práce, prodloužení uzavírky úseku silnice III/4051 v obci Předboř v úseku rekonstruovaného mostu ev.č. 4051-2. Veřejná linková doprava nebude uzavírkou dotčena. Vozidla veřejné osobní linkové dopravy vnitrostátní (dále VLOD) uzavírkou neprojíždějí. , Objížďka - obousměrná: silnice II/404, Luka nad Jihlavou - silnice III/4045, Puklice, okr. Jihlava, přes: Svatoslav, Vydal: Magistrát města Jihlavy 16.11.2014 23:59:00
11.10.2014 6:00:00
Uzavírka
III/10148 Mělník Uzavírka silnice III/10148 (ulice Podřipská), Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Uzavření silnice III/10149, ulice Podřipská, ve staničení km: 0,000 - 0220 v obci Kralupy nad Vltavou v rámci akce "II/101 Kralupy nad Vltavou - Průtah" (rekonstrukce povrchu komunikace a výstavba okružní křižovatky) , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : V obci Kralupy nad Vltavou - místní komunikací, ulicí Hennigsdorfská, ul. Gen. Klapálka (silnice II/101), ul. S.K.Neumanna (silnice II/101). Délka objízdné trasy je cca 0,5 km, Objížďka - pro vozidla nad X tun: Pro vozidla nad 3,5 t: po silnici II/240 (ul. Na Velvarské silnici, obec Kralupy nad Vltavou) s napojením na silnici I/16 u Velvar (ve staničení cca km: 34,300), dále sjezd ze silnice I/16 u Nové Vsi (ve staničení cca km: 41,800) na silnici II/608, ve staničení km: 16,213 sjezd na silnici II/101 (ulice Veltruská), staničení km: 74,784, Vydal: Městský úřad Kralupy nad Vltavou 20.12.2014 23:59:00
13.10.2014 6:30:00
Uzavírka
III/43722 Přerov Uzavírka silnice III/43722, Bezuchov - Oprostovice, okr. Přerov, uzavřeno, stavební práce, oprava krajské silnice č. III/43722 v úseku od konce obce Bezuchov po křiž. se sil. II/437, Objížďka - obousměrná, obousměrná mimo BUS: z Bezuchova po III/43722 na Šišmu do Pavlovic u Přerova, po III/43714 směr Lhota na II/437 a to obousměrně. Pro BUS po místní komunikaci (okolo bývalého pískového lomu) na silnici II/437, Vydal: Magistrát města Přerova 30.11.2014 23:59:00
12.10.2014 18:00:00
Uzavírka
I/38 Znojmo Uzavírka silnice I/38, Pavlice, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, Částečná uzavírka silnice I/38 Mladá Boleslav – Jihlava – Znojmo – státní hranice v k.ú. Grešlové Mýto a k.ú. Pavlice (okres Znojmo) v obci Pavlice v místě :v km cca 223,850 – 224,500 vlevo provozního staničení silnice (tj. v obci Pavlice, úsek začínající na začátku obce Pavlice a končící u ČS PHM ve směru na Znojmo). Uzavírka levého jízdního pruhu (posuvné pracovní místo v délce 50m), stavební práce z důvodu pokládky kanalizace – podélný výkop mimo jízdní pruh silnice v silničním pozemku parc.č. 2178/1 k.ú. Pavlice. Akce:„FORMANSKÁ CESTA – Splašková kanalizace a ČOV“. Provoz v částečné uzavřeném úseku silnice I/38 je navržen obousměrně ve zúžených jízdních pruzích, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 23.11.2014 18:00:00
13.10.2014 8:00:00
Uzavírka
III/3537 Šumperk Uzavírka silnice III/03537, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka silnice č. III/03537 v obci Podolí u Mohelnice, pro akci: "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze". Bez stanovení objízdné trasy, Vydal: Městský úřad Mohelnice 1.11.2014 23:59:00
13.10.2014 8:00:00
Uzavírka
II/113 Kolín Uzavírka silnice II/113, Doubravčice, okr. Kolín, uzavřeno, práce na silnici, oprava propustku sil.č. II/113 v k.ú. Doubravčice. Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , dopr.značení: Ve směru od Mukařova do Českého Brodu V Doubravčicích odbočit ze sil.č. II/113 vlevo na sil.č. III/10169 směr Masojedy, pokračovat po této silnici do Hradešína zde odbočit vpravo na sil.č. III/10163 směr Přišimasy, v Přišimasech odbočit vpravo na sil.č. III/1135 pokračovat přes Limuzy do obce Tismice zde odbočit vlevo na sil.č. II/113. Ve směru od Českého Brodu do Mukařova V Tismicích odbočit ze sil.č. II/113 vpravo na sil.č. III/1135, pokračovat přes Limuzy do Přišimas zde odbočit vlevo na sil. č. 10163, pokračovat do Hradešína, zde odbočit vlevo na sil.č. III/10169 a pokračovat přes Masojedy do Doubravčic na křiž. se sil. č. II/113, zde odbočit vlevo směr Mukařov, Objížďka - obousměrná, dopr.značení: b) pr 19.12.2014 23:59:00
9.10.2014
Uzavírka
III/4136 Znojmo Uzavírka silnice III/4136, Suchohrdly u Miroslavi, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Z důvodu pokračujících pracích na budování kanalizace v obci Suchohrdly u Miroslavi je nutná částečná uzavírka silnice III/413 6. Provoz bude řízen SSZ, Vydal: Městský úřad Moravský Krumlov 30.11.2014 23:59:00
13.10.2014
Uzavírka
II/605 Rokycany Uzavírka silnice II/605 (ulice Jiráskova), Rokycany, okr. Rokycany, stavební práce, pravý jízdní pruh uzavřen, v úseku od křižovatky s ulicí Palackého ke křižovatce s ul. Svazu bojovníků za svobodu - jízdní pruh ve směru Praha, Objížďka - jednosměrná: silnice II/605 (ulice Jiráskova), Rokycany, okr. Rokycany, přes: (ulice Soukenická), Vydal: Městský úřad Rokycany 17.11.2014 23:59:00
13.10.2014
Uzavírka
I/24 Tábor Uzavírka silnice I/24, Veselí nad Lužnicí, okr. Tábor, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Částečná uzavírka silnice v místě nadjezdu nad železniční tratí u Horusic, z důvodu opravy nadjezdu nad železniční tratí v rámci Modernizace trati Ševětín – Veselí n. Luţ., úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí. Doprava bude střídavě vedena jedním jízdním pruhem šířky min. 3,5 m. Provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením. Nedojde ke zrušení ani přemístění zastávek linkové osobní dopravy., Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 14.11.2014 23:59:00
21.4.2014
Uzavírka
III/353 Liberec Uzavírka silnice III/0353, Kunratice - Minkovice, okr. Liberec, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka provozu na sil. III/0353 mezi Vískou a Minkovicemi (dlouhodobá, prodlouženo), Vydal: Městský úřad Frýdlant 30.11.2014 23:59:00
13.10.2014
Uzavírka
II/373 Blansko Uzavírka silnice II/373, Suchý - Žďárná, okr. Blansko, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka silnice, v km staničení cca 32,762-33,562 (tj. úsek od konce zastavěné části obce Suchý po začátek zastavěné části obce Žďárná), z důvodu realizace prací při rekonstrukci uvedeného úseku silnice II/373, uzavřen úsek přibližně od konce zastavěné části obce Suchý po začátek zastavěné části obce Žďárná, Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: silnice II/373, Suchý - Žďárná, okr. Blansko, přes: silnice II/150 (Žďárná), silnice III/37357 (Buková), obousměrná objízdná trasa (mimo BUS) je vedena z obce Žďárná od křiž. silnic II/373 x II/150 vpravo po silnici II/150 do Protivanova ke křiž. silnic II/150 x III/37357 a odtud pokračuje vlevo po silnici III/37357 přes obec Buková do obce Benešov ke křiž. Silnic III/37357 x II/373 a odtud pokračuje vlevo po silnici II/373 až k uzavřenému úseku. Průjezd autobusů v.o.l.d. bude uzavřeným úsekem silnice II/373 po cel 30.11.2014 23:59:00
13.10.2014
Uzavírka
II/388 Žďár n. Sázavou Uzavírka silnice II/388, v katastru obce Ostrov nad Oslavou, okr. Žďár nad Sázavou, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice, v místě železničního mostu ev.č. 388-004 (délka cca 40 m) Provoz bude veden vždy v jednom jízdním pruhu, ve kterém nebudou probíhat stavební práce a bude řízen světelným signalizačním zařízením., Vydal: Městský úřad Žďár nad Sázavou 23.11.2014 23:59:00
13.10.2014
Uzavírka
I/27 Plzeň - Jih Uzavírka silnice I/27, Horní Lukavice - Dolní Lukavice, okr. Plzeň-jih, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Objížďka - bez rozlišení: silnice I/27, v katastru obce Horní Lukavice - v katastru obce Dolní Lukavice, okr. Plzeň-jih, po volné části silnice I/27, Vydal: Krajský úřad Plzeňského kraje 28.11.2014 23:59:00
2.10.2014
Uzavírka
I/11 Ostrava Uzavírka silnice II/647, v křížení se silnicí I/11, Poruba, Ostrava, uzavřeno, stavební práce, uzavírka mezi rampami silnice I/11, výstavba mostu SO 206, Objížďka - bez rozlišení, Klimkovice: silnice I/11, Svinov - ulice 17. listopadu, Poruba, Ostrava, přes: ulice Nad Porubkou, ulice Vřesinská, silnice I/11 (ulice 17. listopadu), ulice Vřesinská, silnice I/11, směr Havířov, Opava – po stávající severní rampě provoz neomezen, směr Klimkovice - od Poruby – se severní rampy přes stavbu na jižní rampu a na silnici II/647 na Klimkovice, - od Klimkovic – ze silnice č. II/647 na jižní rampu, pak po silnici č. I/11 na rampu F a zpět po silnici č. I/11 na Porubu, - od Havířova - ze silnice č. I/11 v rampě F na MK – ul. Vřesinská, Nad Porubkou do křižovatky silnic č. I/11 x III/4692. Dále pak ve směru od Poruby., Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 23.11.2014 23:59:00
13.10.2014
Uzavírka
II/430 Vyškov Uzavírka silnice II/430, Komořany - Tučapy, okr. Vyškov, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka provozu v úseku od konce zastavěné části obce Komořany (ve směru na Vyškov) po začátek zastavěné části obce Tučapy v délce cca 600 m, z důvodu realizace stavby II/430 Rousínov - Tučapy . Provoz v částečně uzavřeném úseku silnice bude veden kyvadlově (bude uzavřen jeden jízdní pruh) a provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením., Vydal: Městský úřad Vyškov 25.11.2014 23:59:00
13.10.2014
Uzavírka
I/18 Příbram Uzavírka silnice I/18, Bohutín, část obce Vysoká Pec, okr. Příbram, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice, jízdního pruh ve směru od Příbrami, v úseku km staničení 9,593 až 9,623, z důvodu provádění stavebních prací při realizaci stavby „Litavka – Bohutín – Oprava stavidlového závěru"., Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje 15.12.2014 23:59:00
13.10.2014
Uzavírka
III/33333 Kolín Uzavírka silnice III/33333, Církvice - Nesměň, okr. Kolín, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka silnice, z důvodu opravy opěrné zdi potoka, Objížďka - obousměrná, DZ: silnice III/33334, Zásmuky, část obce Nesměň - místní komunikace, Církvice, okr. Kolín, přes: silnice III/33338 (Vavřinec), na křižovatce silnic III/33333 a III/33334 vlevo, po silnici III/33334 až na křižovatku se silnicí III/33338, tady vpravo a po silnici III/33338 do obce Vavřinec na křižovatku se silnicí III/3359, tady vpravo a po silnici III/3359 zpět do obce Církvice - obousměrně, Objížďka - obousměrná, DZ: Pro nákladní dopravu: silnice III/33334, Zásmuky, část obce Nesměň - silnice III/3359, Církvice, okr. Kolín, přes: silnice III/12530 (Žíšov), silnice III/33338 (Chmeliště), v době uzavírky silnice III/33338 v obci Vavřinec (ve dnech 27. – 28.10.2014. – výlov rybníka) bude objízdná trasa vedena na křižovatce silnic III/33338 a III/3359 vlevo směr Hatě, po silnici III/12531 a III/ 31.12.2014 23:59:00
13.10.2014
Uzavírka
II/101 Mělník Uzavírka silnice II/101 (ulice Neratovická), Kostelec nad Labem, okr. Mělník, pravý jízdní pruh uzavřen, Staveniště zřízené pro vystavbu parkovací plochy (záliv) přilehlé k silnici II/101, v délce 50 metrů a šíři 1/3 jízdního pruhu., Vydal: Městský úřad Neratovice 30.11.2014
12.10.2014 13:00:00
Uzavírka
I/35 Olomouc Uzavírka silnice I/35 (ulice Lipenská), Olomouc, okr. Olomouc, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka z důvodu realizace stavby „Sil. I/35 Olomouc, ul. Velkomoravská a Lipenská“ 2 - od silnice I/55 (ul. Rolsberská) po křižovatku s místní komunikací ul. Pavelkova (včetně této křižovatky). Na křižovatce s místní komunikací ul.Pavelkova bude umožněno pouze levé odbočení ze silnice I/35 (ul.Lipenská, směr jízdy od Velké Bystřice) na místní komunikaci (ul.Pavelkova) a zpět, Objížďka - bez rozlišení, směr jízdy Olomouc-Ostrava (obousměrně): silnice I/55 (ulice Rolsberská) - silnice III/4436 (ulice Hamerská), Olomouc, okr. Olomouc, přes: silnice III/4436 (ulice Hamerská), Objížďka - bez rozlišení, směr jízdy Vel.Bystřice-Olomouc-Šternberk (obousmě: silnice I/35, Bystrovany - silnice III/4432 (ulice Selské nám.), Olomouc, okr. Olomouc, přes: silnice III/4436 (Olomouc), silnice III/4432 (ulice Kopecká) (Samotišky), Objížďka - bez rozlišení, od centra O 4.11.2014 23:59:00
12.10.2014 13:00:00
Uzavírka
I/35 Olomouc Uzavírka silnice I/35 (ulice Velkomoravská), Olomouc, okr. Olomouc, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka z důvodu realizace stavby „Sil. I/35 Olomouc, ul. Velkomoravská a Lipenská“ Úsek č. 1 od mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/46 (ul. Brněnská) u Hotelového domu, až po křižovatku se silnicí II/435 a místní komunikací (ul. Rooseveltova), Objížďka - bez rozlišení, směr jízdy z ul. Albertova na ul. Velkomoravská: silnice I/35 (ulice Albertova) - silnice II/435, Olomouc, okr. Olomouc, přes: silnice I/46, místní komunikace, silnice II/570 (ulice Zolova) (ulice Slavonínská), silnice II/435 (ulice Střední novosadská), směr jízdy z ul.Albertova na ul.Velkomoravská, Objížďka - bez rozlišení, směr jízdy z ul. Velkomoravská na ul. Albertova: silnice II/435 (ulice Rooseveltova) - silnice I/35 (ulice Albertova), Olomouc, okr. Olomouc, přes: (ulice Střední novosadská), silnice II/570 (ulice Zolova), Vydal: Krajský úřad Olomouckého kraje 4.11.2014 23:59:00
13.10.2014 8:00:00
Uzavírka
II/324 Pardubice Uzavírka silnice II/324 (ulice 17. listopadu), Pardubice I, Pardubice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice II. etapa v úseku od vjezdu na parkoviště v ul. 17. listopadu po křižovatku s ul. Třída Míru a Palackého třída. , Objížďka - obousměrná, objížďka: ulice Pod Břízkami, Pardubice V - ulice Sukova třída, Pardubice I, Pardubice, přes: ulice Anenská, Z centra povede obousměrně objízdná trasa ul. Sukova třída - nám. Republiky – ul. Jahnova - ul. Karla IV. – ul. Anenská - ul. S.K. Neumanna - ul. Pod Břízkami, případně Palackého třída na silnici č. I/37, Trojice (křižovatka Paramo)., Vydal: Magistrát města Pardubic 2.11.2014 18:00:00
15.10.2014
Uzavírka
II/105 Praha-západ Uzavírka silnice II/105, v katastru obce Libeř, okr. Praha-západ, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, uzavírka silnice II/105 v úseku Psáry - Jílové u Prahy (Radlík), Objížďka - obousměrná, pro vozidla do 15 t: ze sil. II/105 v Jílovém u Prahy – Radlíku na sil. III/00315 směr Libeř – dále po III/1051 do Psár na sil. II/105, Objížďka - obousměrná, pro vozidla nad 15 t: ze sil. II/105 v Jílovém u Prahy - Radlíku po sil. III/00315 směr Sulice – dále po sil. II/603 Hlubočinka – Horní Jirčany na kruhový objezd, Vydal: Městský úřad Černošice 15.12.2014 23:59:00
13.10.2014 7:25:00
Uzavírka
I/38 Kutná Hora Uzavírka ; na silnici 38 mezi obcemi Církvice a Nové Dvory okres Kutná Hora , délka 2km; sil. I/38 od mimoúrovňového křížení se sil. I/2 k čerpací stanici ONO v obci Církvice,; kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem; práce na silnici ve velkém rozsahu; oprava povrchu vozovky sil. I/38, provoz řízen SSZ (semafory) 30.11.2014 7:25:00
9.10.2014
Uzavírka
II/118 Příbram Uzavírka silnice II/118, Krásná Hora nad Vltavou, okr. Příbram, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka silnice, od náměstí až po křižovatku s MK ve směru Petrovice, z důvodu stavebních prací - kompletní rekonstrukce vozovky, Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: Objízdná trasa obousměrná pro osobní dopravu povede po sil. III/10235, dále po MK okolo kulturního domu až na silnici II/118 Objízdná trasa pro autobusovou a nákladní dopravu povede přes areál ZD Krásná Hora nad Vltavou, Vydal: Městský úřad Sedlčany 30.11.2014 23:59:00
13.10.2014
Uzavírka
III/21030 Sokolov Uzavírka silnice III/21030 (ulice Pohraniční stráže), Svatava, okr. Sokolov, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Do 30.11.2014 23:59, uložení inženýrských sítí - protlaky pod komunikací v rámci opravy kanalizace v místní komunikace městyse Svatava (ul. Lísková). , Vydal: Městský úřad Sokolov 30.11.2014 23:59:00
9.10.2014 7:00:00
Uzavírka
III/1149 Frýdek-Místek Uzavírka silnice III/01149, Písek, okr. Frýdek-Místek, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Povolení zvláštního užívaní silnice č. III/01149 a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, z důvodu provádění stavebních prací na části stavby „Písek – odkanalizovaní lokality Pod Javořím“, která vede podél silnice č. III/01149 v obci Písek. Práce budou prováděny na silnici č. III/01149 v obci Písek, pozemek parc. č. 3285/1, k.ú. Písek u Jablunkova, v km cca 2,600 a 3,129 silničního staničení, v silničním pomocném pozemku v délce cca 482 m a provedení dvou protlaků pod pozemní komunikací. , Vydal: Městský úřad Jablunkov 15.11.2014 23:59:00
13.10.2014
Uzavírka
II/113 Benešov Uzavírka silnice II/113, Chocerady, okr. Benešov, uzavřeno, stavební práce, etapa – od rybníku směrem k obchodu se smíšeným zbožím. Délka uzavřeného úseku je cca 192 m. Autobusová doprava dopravce ARRIVA PRAHA s.r.o., linka 100383 zastávka bude přemístěna do ulice „K léčebně“, linka 200465 bude zrušena. Autobusová doprava dopravce ČSAD a.s. Benešov bude využívat zastávku Chocerady, žel. zast., Vydal: Městský úřad Benešov 2.11.2014 23:59:00
27.9.2014
Uzavírka
I/35 Ústí n. Orlicí Uzavírka silnice I/35, v katastru obce Zámrsk, okr. Ústí nad Orlicí, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Uzavírka silnice I/35, v prostoru mostu ev.č. 35-085, u obce Týnišťko, v km cca 138,400 provozního staničení. Délka uzavřeného úseku je cca 0,100 km, Vydal: Krajský úřad Pardubického kraje 30.11.2014 23:59:00
8.10.2014
Uzavírka
II/371 Svitavy Uzavírka silnice II/371, část obce Stará Trnávka, okr. Svitavy, uzavřeno, stavební práce, uzavírka silnice II. třídy č. 371 v Městečko Trnávka od křiž. se silnicí III. třídy č. 36827 po konec obce M.Trnávka směr na Moravskou Třebovou pro nákladní dopravu, Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice II/644, Městečko Trnávka, část obce Petrůvka - místní komunikace, Moravská Třebová, okr. Svitavy, přes: silnice II/366 (ulice Jevíčská) (Chornice), místní komunikace (Jevíčko-Předměstí), silnice II/368 (Březina), místní komunikace (Dlouhá Loučka), Vydal: Městský úřad Moravská Třebová 31.12.2014 23:59:00
8.10.2014 7:00:00
Uzavírka
III/36057 Třebíč Uzavírka silnice III/36057, Rudíkov, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka silnice v úseku od křiž. se sil. č. III/36058 po konec obce v Rudíkově o celkové délce cca 430 m z důvodu rekonstrukce vozovky a odvodňovacích zařízení, Objížďka - obousměrná, všechna vozidla: silnice III/36057, Rudíkov, okr. Třebíč, přes: silnice III/36059, místní komunikace (Přeckov), Hroznatín, silnice III/34913 (Benetice), obousměrně od uzavřeného úseku v obci Rudíkov po sil. č. III/36058 a II/360 ke křiž. se sil.č. III/36059 a po této silnici přes obce Přeckov, Horní Vilémovice a Benetice, dále po sil.č. III/35116 a III/36057 přes Hroznatín zpět k uzavřenému úseku. Délka objízdné trasy cca 15,8 km. Složky IZS mohou projet ke konci obce ve směru na Hroznatín po MK jinak po objízdné trase., Vydal: Městský úřad Třebíč 30.11.2014 20:00:00
12.10.2014 18:00:00
Uzavírka
I/38 Znojmo Uzavírka ; na silnici 38 v obci Pavlice okres Znojmo , délka 1.1km; v místě: v km cca 223,850 – 224,500 vlevo provozního staničení silnice, v obci Pavlice, úsek začínající na začátku obce Pavlice a končící u ČS PHM ve směru na Znojmo.; práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen; důvod uzavírky : stavební práce z důvodu pokládky kanalizace – podélný výkop mimo jízdní pruh silnice v silničním pozemku parc.č. 2178/1 k.ú. Pavlice délka uzavírky : posuvné pracovní místo v délce cca 50m. v rámci akce: „FORMANSKÁ CESTA – Splašková kanalizace a ČOV“. 23.11.2014 17:00:00
7.10.2014
Uzavírka
I/27 Most Uzavírka silnice I/27, Havraň, okr. Most, omezení, stavební práce, zvláštní užívání silnice z důvodu provádění stavebních prací na osazování obrubníku chodníku a oprava chodníku podél I/27 v místě: Havraň, po pravé straně I/27 ve směru jízdy na Most, od křižovatky s II/251 (na Blažim a Otvice) po ČSPH ONO, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 30.11.2014 23:59:00
6.10.2014 10:00:00
Uzavírka
I/13 Děčín Uzavírka silnice I/13 (ulice Děčínská), Česká Kamenice, okr. Děčín, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka z důvodu oprava propustku, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 10.12.2014 23:59:00
7.10.2014
Uzavírka
II/295 Trutnov Uzavírka silnice II/295, Vrchlabí, okr. Trutnov, stavební práce, částečná uzavíka - provoz v jednom jízdním pruhu a úplná uzavírka pro vozidla vyšší než 4,25m - provoz veden po objízdné trase, Objížďka - pro vozidla nad výšku X m, pro vyšší než 4,25m: silnice II/295, Dolní Branná - silnice I/14, Vrchlabí, okr. Trutnov, přes: ulice Pražská, Vrchlabí, Vydal: Městský úřad Vrchlabí 31.12.2014 23:59:00
7.10.2014
Uzavírka
II/295 Semily Uzavírka silnice II/295, Dolní Branná - Vrchlabí, okr. Trutnov, uzavřeno, práce na silnici, - 31.12.2014 - částečná uzavíka - provoz v jednom jízdním pruhu a úplná uzavírka pro vozidla vyšší než 4,25m - provoz veden po objízdné trase, pouze pro vozidla vyšší než 4,25m, Objížďka - pro vozidla nad výšku X m, pro vyšší než 4,25m: silnice II/295, Dolní Branná - silnice I/14, Vrchlabí, okr. Trutnov, přes: ulice Pražská, Vrchlabí, Vydal: Městský úřad Vrchlabí 31.12.2014 23:59:00
6.10.2014
Uzavírka
R35 Olomouc Uzavírka R35, mezi km 273.9 a 274.4, ve směru Lipnik n. Bečvou, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, levý jízdní pruh uzavřen, režim dopravy 1 + 1 14.11.2014 23:59:00
6.10.2014
Uzavírka
R35 Olomouc Uzavírka R35, mezi km 274.4 a 273.9, ve směru transit Olomouc- Prostějov, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, práce na silnici, Do 14.11.2014 23:59, Provoz po dobu uzavírky bude veden v režimu 1 + 1 v protisměrném pásu. 14.11.2014 23:59:00
6.10.2014
Uzavírka
II/300 Trutnov Uzavírka ulice 5. května, ulice 28. října, Dvůr Králové nad Labem, okr. Trutnov, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Vydal: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem 30.11.2014 23:59:00
6.10.2014 8:00:00
Uzavírka
III/31526 Šumperk Uzavírka silnice III/31526, ulice Cihlářská, Zábřeh, okr. Šumperk, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, provádění stavebních prací stavby "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze., Vydal: Městský úřad Zábřeh 16.11.2014 23:59:00
6.10.2014 8:00:00
Uzavírka
III/31526 Šumperk Uzavírka silnice III/31526, ulice Cihlářská, Zábřeh, okr. Šumperk, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, provádění stavebních prací stavby "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze., Vydal: Městský úřad Zábřeh 16.11.2014 23:59:00
6.10.2014 16:00:00
Uzavírka
II/145 Prachatice Uzavírka silnice III/14516, část obce Masákova Lhota, Zdíkov, okr. Prachatice, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka silnice III. třídy č. 145 16 v úseku Zdíkov - Masákova Lhota, Objížďka - bez rozlišení: po značených silnicích, Vydal: Městský úřad Vimperk 31.1.2015 23:59:00
6.10.2014 8:00:00
Uzavírka
I/14 Jablonec n. Nisou Uzavírka silnice I/14 (ulice Liberecká), Jablonec nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou, most uzavřen, práce na silnici, Na silnici I/14 v Jablonci nad Nisou, v Liberecké ulici, za okružní křižovatkou (dále jen „OK“) se silnicí III/29024 (ul. Tovární) ve směru Liberec, silniční km cca 11,57 – 11,61 bude úplně uzavřen most č. ev. 14-006 přes Lužickou Nisu., Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , směr Jablonec nad Nisou: ulice Plynární - silnice I/14 (ulice Budovatelů), Jablonec nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou, přes: ulice Pasířská, ulice U Nisy, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , směr Liberec: silnice III/29024 (ulice Tovární), Jablonec nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou - silnice I/14 (ulice Tanvaldská), Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec, přes: ulice Belgická, silnice III/29024 (ulice Lučanská) (Liberec), silnice I/14, ulice Pivovarská, Objížďka - pro vozidla nad X tun, 3,5 tuny obousměrná: silnice I/14 (ulice Liberecká), Jablonec nad Nisou, okr. Jablon 7.11.2014 18:00:00
6.10.2014 8:00:00
Uzavírka
I/55 Hodonín Uzavírka silnice I/55, Strážnice, okr. Hodonín, oprava povrchu vozovky, provoz převeden protisměru, Do 16.11.2014 23:59, částečná uzavírka z důvodu rekonstrukce vozovky, Objížďka - bez rozlišení: silnice I/55 (ulice Skalická) - ulice Masarykova, Strážnice, okr. Hodonín, Délka objížďky: max. 0,240 km s tím, že stavba bude realizována po etapách dle grafické přílohy, která je součástí přílohy tohoto rozhodnutí. Popis objížďky: bude vymezen jeden jízdní pruh minimální šířky 3,0 m pro oba směry objížďkové dopravy a provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením , Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 16.11.2014 23:59:00
6.10.2014
Uzavírka
II/290 Liberec Uzavírka silnice II/290 (ulice Fučíkova), Raspenava, okr. Liberec, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, omezení provozu na sil. II/290 v Raspenavě z důvodu opravy opěrné zdi po povodních, Vydal: Městský úřad Frýdlant 30.11.2014 23:59:00
1.10.2014
Uzavírka
I/16 Rakovník Uzavírka silnice I/16, v katastru obce Řevničov - v katastru obce Mšec, okr. Rakovník, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka silnice č. I/16, km staničení 2,100 – 6,530, Řevničov - Mšec okres Rakovník, z důvodu celkové opravy komunikace v silném havarijním stavu. Délka uzavřeného úseku 4,430 km. Popis objízdné trasy pro vozidla o celkové hmotnosti do 6t: obousměrně po značené objízdné trase, silnice č. I/6 – Nové Strašecí – silnice č. II/237 – Mšec – silnice č. I/16, délka cca 14 km. Popis objízdné trasy pro vozidla o celkové hmotnosti nad 6t : obousměrně po značené objízdné trase, silnice č. I/7 – křižovatka se silnicí č. II/118 – po silnici č. II/236 Smečno – Kačice – silnice č. II/236 – Stochov, Slovanka – silnice č. II/606 – Nové Strašecí – silnice č. II/237 – silnice č. I/6 – Řevničov, délka cca 28 km. Objízdná trasa Kalivody, Přerubenice: obousměrne po značené objízdné trase, silnice č. II/237 – Srbeč – silnice č. III/2378 – Přerubenice 13.12.2014 23:59:00
1.10.2014
Uzavírka
III/36019 Svitavy Uzavírka silnice III/36019, Dolní Újezd, okr. Svitavy, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, v úseku od mostu ev. č. 36019-1 po konec zástavby obce Dolní Újezd ve směru jízdy k silnici II/360. Autobusy VLD - spoje č. 680 037 spol. Zlatovánek spol. s r. o. - budou jezdit po trase odsouhlasené dopravním úřadem Pardubického kraje., , Objížďka - obousměrná, základní: silnice II/360 - silnice II/359, Dolní Újezd, okr. Svitavy, přes: Litomyšl, silnice III/3592 (Osík), silnice II/359, Dolní Újezd, Objízdná trasa po silnici II/359 do obce Osík na křižovatku silni II/359 a III/3592, dále po silnici III3592 až na křižovatku silnic III/3592 a II/360, dále po silnici II/360, v obou směrech., Vydal: Městský úřad Litomyšl 30.11.2014 23:59:00
6.10.2014
Uzavírka
II/422 Hodonín Uzavírka silnice II/422, Čejč, okr. Hodonín, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, v úseku Čejč-Čejkovice začínajícím za odbočkou k železniční stanici Čejč a končícím před mostem č. 422-034 přes Čejčský potok. Délka uzavírky cca 1,10 km., Objížďka - obousměrná, objížďka: silnice II/422, Čejč - (ulice Masarykova), Čejkovice, okr. Hodonín, přes: silnice II/380 (Mutěnice), silnice III/4259, Objízdná trasa bude vedena obousměrně po silnicích II/380 a II/4259 přes Čejč, Hovorany a Mutěnice. Délka objízdné trasy je cca 11 km. , Vydal: Městský úřad Hodonín 30.11.2014 23:59:00
6.10.2014
Uzavírka
II/486 Frýdek-Místek Uzavírka silnice II/486 (ulice Brušperská), Krmelín, okr. Frýdek-Místek, práce na inženýrských sítích, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Do 30.11.2014 00:00, Kanalizace a ČOV Krmelín, Vydal: Magistrát města Frýdku-Místku 30.11.2014
2.10.2014 6:00:00
Uzavírka
III/11545 Beroun Uzavírka ; na silnici 11545 u obce Tmaň okres Beroun , délka 244m; uzavřeno, práce na silnici; práce na údržbě mostu; Rekonstrukce mostu ev.č.11545-4 na sil.III/11545 30.11.2014 19:00:00
2.10.2014 8:00:00
Uzavírka
I/14 Náchod Uzavírka silnice I/14 (ulice Na Táboře), Nové Město nad Metují, okr. Náchod, obecné ohrožení, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnice I/14 v Novém Městě nad Metují, ul. Na Táboře, v délce 457 m, v úseku mezi křižovatkami se sil. II/285 a III/29853 v km 129,493 – 129,950 z důvodu provádění prací na zajištění svahu na severní straně této komunikace – I. etapa. Práce budou probíhat po úsecích o délce cca 100 m. Uzavřena bude polovina šířky vozovky (severní strana). V druhé polovině vozovky bude veden kyvadlový provoz, který bude řízen světelným signalizačním zařízením., Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 30.11.2014 23:59:00
2.10.2014
Uzavírka
III/2918 Liberec Uzavírka silnice III/2918, Horní Řasnice, okr. Liberec, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka provozu, Vydal: Městský úřad Frýdlant 30.11.2014 23:59:00
1.10.2014 7:00:00
Uzavírka
II/429 Vyškov Uzavírka silnice II/429, Nesovice, okr. Vyškov, práce na silnici, částečná uzavírka v místě železničního přejezdu (429-005) na trati Brno-Veselí n. Mor. v km 40,188 (P7924 žst. Nesovice) uzavřený úsek silnice začíná v místě Křižovatky L,P I/50 Nesovice (staničení 8,625 Lin. km), uzavřený úsek končí za výše uvedeným železničním přejezdem připojení místní komunikace vpravo vedoucí k železniční stanici Nesovice (staničení 8,677 Lin. km), Ze silnice I/50 nebude umožněno odbočení vpravo na silnici ev.č. II/429 přes železniční přejezd (429-005) ve směru Letošov, Snovídky, respektive bude umístěno dopravní značení zákaz vjezdu všech vozidel, ze směru od Snovídek, Letošova, bude umožněn jednosměrný průjezd přes železniční přejezd (429-005) na silnici ev.č. I/50 pouze vozidlům do 3,5t, BUS a vozidlům s povolením stavby, vždy v jednom jízdním pruhu o minimální šířce 2,75 m, délka uzavřeného úseku: cca 60 m, Objížďka - bez rozlišení, 1: silnice I/50, Nesovice - si 30.11.2014
22.9.2014
Uzavírka
III/1151 Frýdek-Místek Uzavírka silnice III/01151, Dolní Lomná, okr. Frýdek-Místek, práce na zpevněné krajnici, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Osazení dopravního značení na pozemní komunikaci č. III/01151 v obci Dolní Lomná, z důvodu částečného omezení silničního provozu pro realizaci cyklostezky na základě stavby „Cyklostezky Dolní Lomná II etapa“. Při provádění stavebních prací podél silnice č. III/01151 bude přechodným dopravním značením označeno pracovní místo v délce cca 50 m, které se bude posunovat podle postupu stavebních prací. Bude zachován obousměrný provoz, kdy v místě stavebních prací budou řidiči upozorněni na práci na silnici a místo bude označeno za pomocí směrovacích desek. , Vydal: Městský úřad Jablunkov 30.4.2015 23:59:00
6.10.2014 7:00:00
Uzavírka
II/387 Brno - Venkov Uzavírka silnice II/387, Černvír - Nedvědice, okr. Brno-venkov, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice č. II/387 v obci Černvír, provoz veden jedním jízdním pruhem a řízen světelným signalizačním zařízením, Vydal: Městský úřad Tišnov 5.11.2014 23:59:00
1.10.2014
Uzavírka
III/15269 Brno - Venkov Uzavírka silnice III/15269 (ulice Ostopovická) - ulice U dráhy, část obce Troubsko-u zastávky, Troubsko, okr. Brno-venkov, uzavřeno, práce na silnici, z důvodu: kompletní výměny konstrukce vozovky, Objížďka - bez rozlišení, dle DZ na místě objížďky: Popis objížďky: Objízdná trasa začíná na křižovatce silnice č. III/15269 (ul. U Dráhy) se silnicí č. III/15270, po které je vedena do Obce Střelice, kde na křižovatce vpravo navazuje na silnici č. III/15267 (ul. Brněnská), po které pokračuje do obce Troubsko s ukončením objízdné trasy na křižovatce se silnicí č. III/15269 (ul. Nár. odboje). Objízdná trasa v opačném směru je vedena v opačném sledu. , Vydal: Městský úřad Šlapanice 30.11.2014 23:59:00
1.10.2014
Uzavírka
III/3947 Brno - Venkov Uzavírka silnice III/3947, Popůvky, okr. Brno-venkov, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka z důvodu výstavby kanalizace, Objížďka - bez rozlišení, dle DZ na místě objížďky: Popis objížďky: Objízdná trasa začíná v obci Popůvky na křižovatce MK (ul. Kopaniny) se silnicí č. III/3947, po které je vedena na křižovatku vpravo se silnicí č. II/602, po níž pokračuje do obce Troubsko-Veselka na okružní křižovatku. Výjezdem vpravo pokračuje po silnici č. III/15267 do Obce Troubsko, kde se na křižovatce vpravo napojí na silnci č. III/3946 a dále pak na silnici č. III/3947, po které pokračuje na začátek zástavby obce Popůvky, kde objížďka končí. Objízdná trasa v opačném směru je vedena v opačném sledu., Vydal: Městský úřad Šlapanice 1.11.2014 23:59:00
13.10.2014
Uzavírka
III/36719 Prostějov Uzavírka silnice III/36719, Pivín, okr. Prostějov, uzavřeno, stavební práce, rekonstrukce silnice III/36719 v Pivíně, Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: silnice III/36719, v katastru obce Pivín, okr. Prostějov, přes: silnice III/36717 (Výšovice), silnice III/36719 (Klenovice na Hané), doprava bude obousměrně vedena od Pivína západním směrem po silnici III/36719 k silnici II/433, po silnici II/433 směrem k Výšovicím, dále po III/36717 přes obec Skalka do Čelčic, dále po II/367 do Klenovic na Hané a po III/36719 do Pivína a zpět., Vydal: Magistrát města Prostějova 13.11.2014 23:59:00
15.10.2014 6:00:00
Uzavírka
III/37430 Blansko Uzavírka silnice III/37430, Jabloňany, okr. Blansko, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice III/37430 v km cca 1,185 – 1,205 vpravo i vlevo ve směru staničení v obci Jabloňany v termínu od 1.10.2014 do 2.12.2014, z důvodu provádění stavebních prací při rekonstrukci propustku ev.č. 37430-2, částečně uzavřený úsek silnice III/37430 v Jabloňanech v místě propustku ev.č. 37430-2, objízdná trasa není stanovena a provoz je v daných úsecích veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu dle stanovené PÚP, Vydal: Městský úřad Boskovice 2.12.2014 23:59:00
1.10.2014
Uzavírka
III/26223 Děčín Uzavírka silnice III/26223 (ulice Palackého), Benešov nad Ploučnicí, okr. Děčín, jízdní pruh uzavřen, stavební práce, Zvláštní užívání silnice č. III/26223 v Benešově nad Ploučnicí (ul. Palackého) mezi domy čp. 142 a čp. 678, z důvodu opravy opěrné zdi. Jednosměrný střídavý provoz řízený semafory., Vydal: Magistrát města Děčín 30.11.2014 23:59:00
1.10.2014
Uzavírka
III/25857 Děčín Uzavírka silnice III/25857, Janov, okr. Děčín, uzavřeno, stavební práce, Zvláštní užívání s úplnou uzavírkou č. III/25857 v obci Janov (u kapličky) v km 7,253 - 7,348 staničení z důvodu stavebních prací v rámci rozšiřování dopravního prostoru. , Vydal: Magistrát města Děčín 15.11.2014 23:59:00
1.10.2014
Uzavírka
I/27 Plzeň - Sever Uzavírka silnice I/27, Výrov, část obce Hadačka, okr. Plzeň-sever, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, V obci Hadačka - Výrov na silnici I/27 v místě mostního objektu ev.č. 27-028 střídavě uzavírka jednoho jízdního pruhu v době od 1.10. 2014 do 30.11. 2014. Objízdná trasa po volném jízdním pruhu., Objížďka - bez rozlišení, DZ: Částečná uzavírka silnice I/27 v místě mostního objektu ev.č. 27-058 v obci Hadačka - Výrov. Objízdná trasa po volném jízdním pruhu v šíři 3,00 m a to střídavě v závislosti na provádění stavebních prací., Vydal: Krajský úřad Plzeňského kraje 30.11.2014 23:59:00
1.10.2014 7:00:00
Uzavírka
I/57 Opava Uzavírka silnice I/57, Březová - Lesní Albrechtice, okr. Opava, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Březová, I/57 km 64,66,500 - oprava silnice po úsecích, po úsecích uzavírka jednoho jízdního pruhu, provoz veden v druhém jízdním pruhu a řízen SSZ, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 24.11.2014 23:59:00
2.10.2014 7:30:00
Uzavírka
I/26 Domažlice Uzavírka silnice I/26, v katastru obce Česká Kubice, část obce Horní Folmava, okr. Domažlice, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice I/26 před hraničním přechodem - bude vytvořena provizorní obousměrná komunikace šířky 7,0m při západním okraji území před hraniční most, kde bude silniční doprava převedena zpět na stávající silnici I/26, Vydal: Krajský úřad Plzeňského kraje 15.11.2014 23:59:00
1.10.2014 7:00:00
Uzavírka
II/351 Třebíč Uzavírka silnice II/351 (ulice Račerovická), Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Částečná uzavírka (dopravní omezení úseku mezi MK Poušov a sil.č. III/35114 ul. Horácká) – provoz bude veden střídavě v jednom jízdním pruhu a řízen semafory úplná uzavírka silnice č. II/351 ul. Račerovická v Třebíči v úseku mezi MK Poušov a sil.č. III/35114 ul. Horácká o celkové délce cca 100 m z důvodu úpravy místní komunikace Poušov včetně křižovatky s ul. Račerovická., Objížďka - obousměrná, průjezd autobusům umožněn: silnice II/351 (ulice Račerovická), Třebíč, okr. Třebíč, přes: ulice U Obůrky, silnice III/35116 (ulice U Kuchyňky) (ulice Táborská), ulice Josefa Suka, ulice Na Příkopech, místní komunikace, od uzavřeného úseku obousměrně po sil.č. III/35116 ul. U Kuchyňky a po MK ul. Josefa Suka, Jindřichova a Na Příkopech zpět k uzavřenému úseku. , Vydal: Městský úřad Třebíč 9.11.2014 20:00:00
1.10.2014 7:00:00
Uzavírka
I/44 Jeseník Uzavírka silnice I/44, v katastru obce Loučná nad Desnou, část obce Rejhotice, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice I/44 v km staničení 36,889-44,859 (úsek Kouty nad Desnou (1800 m za koncem obce) - Červenohorské sedlo (hranice okresů Šumperk a Jeseník)), z důvodu realizace stavby „Silnice I/44 Červenohorské sedlo jih“ - stavební úpravy silnice I/44, Objížďka - obousměrná, Šumperk-Jeseník a zpět, vozidla do výšky 3,9 m: silnice II/446 (ulice Lidická), Šumperk, okr. Šumperk - silnice I/60, Jeseník, okr. Jeseník, přes: Kopřivná, komunikace (Hanušovice), Objížďka - jednosměrná, Jeseník-Velké Losiny, vozidla výšky do 3,9 m: silnice I/60, Jeseník, okr. Jeseník - silnice III/3697, Velké Losiny, okr. Šumperk, přes: silnice II/369 (Horní Lipová), místní komunikace (Branná), silnice III/3697 (Pusté Žibřidovice), Objížďka - pro vozidla nad výšku X m, Jeseník - Šumperk a zpět, vozidla výšky nad 3,9 m: silnice II/450, Bělá pod Pradědem, 14.11.2014 23:59:00
1.10.2014
Uzavírka
III/36719 Prostějov Uzavírka silnice III/36719, Pivín, okr. Prostějov, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka od podjezdu pod železniční tratí Nezamyslice – Prostějov po konec obce směr Klenovice na Hané, Vydal: Magistrát města Prostějova 30.11.2014 23:59:00
30.9.2014 7:00:00
Uzavírka
II/201 Plzeň - Sever Uzavírka silnice II/201, v katastru obce Kralovice, okr. Plzeň-sever, práce na údržbě mostu, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Do 01.10.2015 23:59, havárie mostu, zúžení průjezdního profilu, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/201, v katastru obce Kralovice, okr. Plzeň-sever, po volné části vozovky, Vydal: Městský úřad Kralovice 1.10.2015 23:59:00
29.10.2014 0:01:00
Uzavírka
I/42 Brno - Město Uzavírka silnice I/42, ulice Ostravská, ulice Hladíkova, Brno-Černovice, Brno, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, pravý jízdní pás (ul. Olomoucká v Brně od Olomouce ve směru Svitavy), uzavírka začíná cca 80 m před křižovatkou silnice I/42 ul. Ostravská s ul. Olomoucká, a končí před křižovatkou silnice I/42 s MK ul. Tržní a ul. Charbulova, provádění souvislé údržby povrchů vozovky, rezerva z důvodu nepřízně počasí, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 2.11.2014 22:00:00
22.9.2014
Uzavírka
I/26 Plzeň - Jih Uzavírka silnice I/26, Stod, okr. Plzeň-jih, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, částečné omezení - zajištěn obousměrný provoz o min. šíři 6,0m, Vydal: Krajský úřad Plzeňského kraje 30.11.2014 23:59:00
30.9.2014 7:00:00
Uzavírka
I/38 Nymburk Uzavírka silnice I/38 (ulice Kovanická), Poděbrady, okr. Nymburk, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka jednoho jízdního pruhu silnice č. I/38 ve směru od Nymburka na Kolín v úseku staničení 67,850 – 68,000 km, z důvodu opravy povrchu komunikace v délce cca 35 m ve směru na Nymburk. Provoz ve směru od Kolína na Nymburk bude veden jedním značeným upraveným jízdním pruhem o minimální šíři 3,20 m po stávající trase na silnici I/38. Provoz ve směru od Nymburka na Kolín bude veden po značené objízdné trase ze silnice č. I/38 vpravo na křižovatce se silnicí č. III/0385 po silnici č. III/0385 přes část obce Přední Lhota, Poděbrady, dále vlevo po silnici č. II/611 a na okružní křižovatce se silnicí č. I/38 zpět na silnici č. I/38 směrem na Kolín. Spoje linky 270031, jedoucí ve směru z Nymburka do Poděbrad budou vedeny objízdnou trasou přes Polabec (stejnou trasou jako spoje 4, 8 a 10 vedené přes zastávku Poděbrady, Polabec). Po dobu uzavírky nebude s 1.11.2014 23:59:00
30.9.2014
Uzavírka
II/204 Plzeň - Sever Uzavírka silnice II/204, Mrtník, okr. Plzeň-sever, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice II/204 v obci Mrtník z důvodu rekonstrukce silnice II/204, Objížďka - obousměrná: silnice II/204, Mrtník, okr. Plzeň-sever, přes: silnice I/27 (ulice Plaská) (Kaznějov), silnice III/2318 (ulice Oborská), silnice I/27 (U Šamotky), ulice U Potůčku, Horní Bříza, silnice III/1806 (Bučí), Loza, od místa uzavírky silnice II/204 v obci Mrtník po silnici II/204 ke křižovatce se silnicí I/27 v obci Kaznějov, po silnici I/27 ke křižovatce se silnicí III/1804 u obce Horní Bříza, po silnici III/1804 ke křižovatce se silnicí III/1806 v obci Horní Bříza, po silnici III/1806 ke křižovatce se silnicí II/204 v obci Loza, po silnici II/204 k místu uzavírky a spět, Objížďka - obousměrná: silnice II/204, Mrtník, okr. Plzeň-sever, přes: místní komunikace (Kaznějov), silnice I/27 (ulice Plaská), silnice III/1804 (Horní Bříza), silnice I/27 (Třemošná), silnice II/180 (ulice U 20.12.2014 23:59:00
6.10.2014 7:00:00
Uzavírka
III/31537 Šumperk Uzavírka silnice III/31537 (ulice Havlíčkova), Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, stavební práce, Zvláštní užívání silnice III/31537 v Zábřehu, úseku ulice Havlíčkova za křižovatkou se silnicí II/315 na ul. Žižkova provádění stavebních prací "Přechod přes ul. Havlíčkova, Zábřeh" dle stavebního povolení č.j. 2014/650/DO-MUZB-14 ze dne 09.07.2014 Práce budou prováděny za úplně omezeného provozu pro osobní automobily a cyklisty. , Uplná uzavírka je pro pro osobní automobily a cyklisty; pro ostatní vozidla je omezení částečné dopravním značením. , Vydal: Městský úřad Zábřeh 10.11.2014 23:59:00
29.9.2014
Uzavírka
I/11 Šumperk Uzavírka silnice I/11, ulice Jesenická, ulice Šumperská, okr. Šumperk, oprava povrchu vozovky, provoz převeden protisměru v zúžených jízdních pruzích, Do 15.11.2014 23:59, částečná uzavírka silnice I/11 v km staničení 157,086 – 159,300 ve městě Šumperk a v km staničení 159,800 – 161,770 ve městě Šumperk a v obci Vikýřovice. , Objížďka - jednosměrná, směr Šumperk - Jeseník: silnice I/11 (ulice Jesenická), Šumperk, okr. Šumperk, přes: silnice III/3703 (ulice Žerotínova), silnice II/446 (ulice Lidická), Objížďka - jednosměrná, směr Jeseník - Šumperk: silnice I/11 (ulice Šumperská), Rapotín - silnice II/446, Šumperk, okr. Šumperk, přes: ulice Čsl. armády, Šumperk, Vydal: Krajský úřad Olomouckého kraje 15.11.2014 23:59:00
29.9.2014 8:00:00
Uzavírka
III/29819 Pardubice Uzavírka silnice III/29819, Rokytno, část obce Drahoš, okr. Pardubice, most uzavřen, stavební práce, Úplná uzavírka silnice č. III/29819 Rokytno-místní část Drahoš - v místě : most ev.č. 29819-2. Z důvodu rekonstrukce mostu, Objížďka - bez rozlišení, objížďka: silnice III/29819, v katastru obce Chvojenec - v katastru obce Dolní Ředice, okr. Pardubice, přes: silnice II/298 (Rokytno), Bohumileč, silnice III/29818 (ulice K Časům) (Choteč), Objízdná trasa Drahoš – III/29819 Dolní Ředice – III/29817 Choteč – křiž. s II/298 – II/298 směr Rokytno – křiž. s III/29811 – III/29811 směr Chvojenec – křiž. s III/29819 – III/29819 Drahoš obousměrně. Cyklisté budou převedení přes žel. přejezd po provizorní lávce. , Vydal: Magistrát města Pardubic 30.11.2014 16:00:00
1.10.2014 7:00:00
Uzavírka
I/11 Šumperk Uzavírka silnice I/11, v katastru obce Sobotín, okr. Šumperk, práce na údržbě mostu, levý jízdní pruh uzavřen, částečná uzavírka silnice I/11 (uzavírka 30 m délky jízdního pruhu vlevo staničení silnice), v místě mostu ev. č. 11-103 v obci Sobotín, z důvodu provádění opravy mostu ev. č. 11-103 (odstranění deformace čela pod římsou), Vydal: Krajský úřad Olomouckého kraje 30.11.2014 23:59:00
25.9.2014
Uzavírka
III/32 Praha-západ Uzavírka silnice III/0032, v katastru obce Průhonice, okr. Praha-západ, uzavřeno, úplná uzavírka silnice III/0032, povodňové škody 1.10.2015 23:59:00
27.9.2014 8:30:00
Uzavírka
III/47310 Ostrava Uzavírka ; v ulici Václavovická v obci Vratimov okres Ostrava-město , délka 192m; Úplná uzavírka silnice III/47310 ul. Václavovická úsek 2,6 až 3,1 km v úseku od potoka k ul. Souběžné.; uzavřeno, práce na silnici; práce na silnici ve velkém rozsahu; Úplná uzavírka silnice III/47310 ul. Václavovická úsek 2,6 až 3,1 km v úseku od potoka k ul. Souběžné. Uzavírka a objízdné trasy vyznačeny přechodnou úpravou provozu. Objízdná trasa ve směru od Vratimova po sil. II/468 ul. Vratimovská, Šenovská a III/4701 ul. Václavovická, ve směru opačném obdobně v obráceném pořadí. 30.11.2014 17:00:00
27.9.2014 8:30:00
Uzavírka
III/47310 Ostrava Uzavírka silnice III/47310 (ulice Václavovická), část obce Horní Datyně, okr. Ostrava-město, uzavřeno, stavební práce, Vratimov, silnice III/47310 ul. Václavovická, úsek 2,6 až 3,1 km (u křižovatky s ul. Souběžná), Objížďka - bez rozlišení, dle dopravního značení: silnice III/47310 (ulice Václavovická), Vratimov, část obce Horní Datyně - ulice Na Dvojce, Václavovice, okr. Ostrava-město, přes: silnice II/478 (ulice Datyňská) (Volenství), silnice III/4701 (ulice Václavovická), ve směru od Vratimova po silnicích II/468 (ul. Vratimovská, Šenovská) a III/4701 (ul. Václavovická); ve směru opačném obdobně, v obráceném pořadí komunikací, Vydal: Magistrát města Ostravy 30.11.2014 18:00:00
18.10.2014
Uzavírka
II/315 Ústí n. Orlicí Uzavírka silnice II/315, Hrádek, okr. Ústí nad Orlicí, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka-práce budou probíhat za silničního provozu., Vydal: Městský úřad Ústí nad Orlicí 30.11.2014 23:59:00
29.9.2014
Uzavírka
III/37327 Šumperk Uzavírka silnice III/37327 - část obce Žádlovice, Loštice, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka silnice III/37327 z důvodu akce "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy. Objízdná trasa po sil. III/37327, III/37322, II/635, III/03539, III/37327 a zpět, Objížďka - bez rozlišení, přechodným DZ: , Vydal: Městský úřad Mohelnice 1.11.2014 23:59:00
25.9.2014
Uzavírka
II/315 Ústí n. Orlicí Uzavírka silnice II/315, Tatenice, okr. Ústí nad Orlicí, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka silnice II/315 Tatenice – Hoštejn v úseku od křižovatky se silnicí II/368 po hranici Pardubického kraje z důvodu provádění stavby: „Modernizace silnice II/315 Krasíkov – Tatenice – hranice kraje“., Objížďka - bez rozlišení, neurčeno: místní komunikace, Tatenice, okr. Ústí nad Orlicí - silnice II/315, Hoštejn, okr. Šumperk, přes: silnice II/315, silnice I/43 (ulice Dobrovského) (Lanškroun), Albrechtice, ulice Na Pilníku, Štíty, silnice I/11 (Jakubovice), silnice II/315 (ulice Sušilova) (Zábřeh), Kosov, místní komunikace, Vydal: Městský úřad Lanškroun 31.8.2015 23:59:00
25.9.2014 7:00:00
Uzavírka
III/36049 Žďár n. Sázavou Uzavírka silnice III/36049, v katastru obce Rousměrov, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, Silnice III/36049 bude uzavřena v úseku cca 50 m v místě pod železničním mostem v k.ú. Rousměrov., Objížďka - bez rozlišení, dz: silnice III/35425, Bory, část obce Dolní Bory - silnice II/354, Ostrov nad Oslavou, okr. Žďár nad Sázavou, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí 12.11.2014 23:59:00
24.9.2014 8:00:00
Uzavírka
III/2087 Karlovy Vary Uzavírka silnice III/2087, Kolová, okr. Karlovy Vary, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka, mimo BUS, IZS a dopravní obsluhy - oprava komunikace. , Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 20.11.2014 23:59:00
23.9.2014
Uzavírka
III/3491 Žďár n. Sázavou Uzavírka silnice III/3491, v katastru obce Chlumek, okr. Žďár nad Sázavou, uzavřeno, stavební práce, sil. III/3491 průtah obcí Chlumek, Objížďka - bez rozlišení: přes obec Měřín, Objížďka - bez rozlišení, dz: silnice III/3518, Chlumek - silnice II/349 (ulice Otínská), Měřín, okr. Žďár nad Sázavou, přes obec Měřín, Vydal: Městský úřad Velké Meziříčí 4.11.2014 23:59:00
23.9.2014 7:00:00
Uzavírka
I/3 Tábor Uzavírka silnice I/3, v katastru obce Sudoměřice u Tábora, okr. Tábor, omezení, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice I/3 u Sudoměřic u Tábora, a to před železničním mostem ev.č. 3-047P ve směru jízdy od Tábora (v délce cca 200 m), okres Tábor. Výstavba nové trasy železnice v místě křížení se stávající silnicí I/3. Objízdná trasa: Doprava bude vedena po nově vybudované provizorní přeložce (dva jízdní pruhy, každý o šířce 3,0 m). Vedení linkové osobní dopravy: Nedojde ke zrušení ani přemístění zastávek linkové osobní dopravy, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 15.7.2015 23:59:00
22.9.2014 7:00:00
Uzavírka
II/209 Sokolov Uzavírka silnice II/209 (ulice Nádražní), Loket, část obce Nádražní Předměstí, okr. Sokolov, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, práce na silnici, Loket, Nádražní ul. II/209 - výstavba části chodníku pod hřbitovem, částečná uzavírka, provoz řízen světelnou signalizací kyvadlově, Vydal: Městský úřad Sokolov 30.11.2014 23:59:00
22.9.2014 9:00:00
Uzavírka
I/56 Opava Uzavírka ; v ulici Opavská v obci Kravaře okres Opava , délka 1.2km; I/56, km 5,500 - 8,500 v obci; práce na silnici; částečná uzavírka silnice v jednom jízdním pruhu, objízdná trasa jednosměrně po místních komunikacích. 15.12.2014 17:05:00
22.9.2014 8:00:00
Uzavírka
II/449 Olomouc Uzavírka silnice II/449 (ulice prap. Fr. Vrzala), Senice na Hané, okr. Olomouc, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka silnice II/449 ul.Žižkov, Prap. Fr.Vrzala a III/44916 ul.Sokolská v obci Senice na Hané., Objížďka - bez rozlišení: , Vydal: Městský úřad Litovel 26.11.2014
22.9.2014
Uzavírka
III/39810 Znojmo Uzavírka silnice III/39810, v katastru obce Podhradí nad Dyjí, okr. Znojmo, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Uzavírka silnice III/398 10 v km 12,850 – 14,120 staničení silnice (mezi obcemi Podhradí nad Dyjí a Stálky), v k.ú. Podhradí nad Dyjí, z důvodu provádění prací v rámci akce „Oprava silnice III/398 10 Podhradí nad Dyjí“., Objížďka - obousměrná, mimo vozidla s povolením stavby: silnice II/409, v katastru obce Stálky - silnice III/39810, v katastru obce Starý Petřín, okr. Znojmo, přes: Stálky, silnice III/39819 (Starý Petřín), Vydal: Městský úřad Znojmo 30.11.2014 23:59:00
30.9.2014
Uzavírka
II/290 Liberec Uzavírka silnice II/290, ulice P. Bezruče, Hejnice, okr. Liberec, práce na inženýrských sítích, provoz převeden protisměru, Do 31.10.2015 23:59, částečná uzavírka provozu na sil. II/290 v obci Hejnice z důvodu výstavby kanalizace, celková délka úseku cca 1750 m - v tomto úseku budou vždy max. 3 pracovní místa po cca 25 m, Vydal: Městský úřad Frýdlant 31.10.2015 23:59:00
22.9.2014
Uzavírka
III/1213 Strakonice Uzavírka silnice III/1213 (ulice Nádražní), Sedlice, okr. Strakonice, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka silnice č. III/1213 (ul. Nádražní) v Sedlici, z důvodu její rekonstrukce. Postupně budou uzavírány též přilehlé místní a účelové komunikace. Práce budou rozděleny do 3 etap. 3. etapa bude prováděna současně se závěrem etapy 2. , Objížďka - obousměrná, pro veškerou dopravu: silnice I/20 (ulice Palackého), Sedlice - silnice III/1213, Škvořetice, okr. Strakonice, přes: silnice III/1211 (Mužetice), Vydal: Městský úřad Blatná 2.11.2014 23:59:00
22.9.2014
Uzavírka
III/1699 Klatovy Uzavírka silnice III/1699, v katastru obce Rejštejn, okr. Klatovy, práce na zpevněné krajnici, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka sil. III/1699 Rejštejn - Červená, Vydal: Městský úřad Sušice 22.11.2014 23:59:00
22.9.2014
Uzavírka
III/1699 Klatovy Uzavírka silnice III/1699, v katastru obce Rejštejn, okr. Klatovy, práce na zpevněné krajnici, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka sil. III/1699 Rejštejn - Červená, Vydal: Městský úřad Sušice 22.11.2014 23:59:00
29.9.2014 7:00:00
Uzavírka
II/444 Olomouc Uzavírka silnice II/444, Újezd - Uničov, okr. Olomouc, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice II/444 v úseku mezi obcemi Újezd a Mladějovice a mezi obcemi Újezd a Uničov, část Brníčko, extravilán, Objížďka - obousměrná: silnice II/444, Újezd - Uničov, okr. Olomouc, přes: ulice Uničovská, Šternberk, silnice II/446 (Želechovice), místní komunikace (Uničov), Vydal: Městský úřad Uničov 20.12.2014 23:59:00
20.9.2014
Uzavírka
I/16 Mělník Uzavírka silnice I/16, část obce Vavřineč, okr. Mělník, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice č. I/16, která proběhne ve čtyřech etapách v úseku staničení 59,850 – 61,300 km, parc.č. 1306 v k.ú. Malý Újezd a parc.č. 1328 v k.ú. Liblice, po polovinách vozovky, mezi částí obce Vavřineč, Malý Újezd, a obcí Liblice, okr. Mělník, z důvodu provádění stavebních prací při opravě povrchu komunikace. Částečně uzavřený úsek silnice č. I/16 dle jednotlivých etap: 1. etapa - v úseku 59,850 – 60,600 km pravá polovina vozovky ve směru od Mělníka (ve směru staničení), 2.etapa – v úseku 59,850 – 60,600 km levá polovina vozovky ve směru od Mělníka (ve směru staničení), 3. etapa - v úseku 60,550 – 61,300 km pravá polovina vozovky ve směru od Mělníka (ve směru staničení), 4.etapa - v úseku 60,550 – 61,300 km, Vydal: Krajský úřad Středočeského kraje 7.12.2014 23:59:00
22.9.2014
Uzavírka
III/4808 Nový Jičín Uzavírka silnice III/4808, Petřvald, část obce Dvorek, okr. Nový Jičín, práce na údržbě mostu, Částečná uzavírka silnice č. III/4808 v úseku mostu ev.č. 4808-2, Vydal: Městský úřad Kopřivnice 15.11.2014 23:59:00
19.9.2014 8:30:00
Uzavírka
II/401 Třebíč Uzavírka silnice II/401, Vladislav, okr. Třebíč, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, zvláštní užívání silnice č. II/401 podélným výkopem v průtahu městysem Vladislav z důvodu opravy dilatačních závěrů mostu v rámci stavby: „II/401 Vladislav most 401-001“., Vydal: Městský úřad Třebíč 16.11.2014 20:00:00
15.9.2014
Uzavírka
III/3119 Ústí n. Orlicí Uzavírka silnice III/3119, Verměřovice, okr. Ústí nad Orlicí, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice III/3119 ve Verměřovicích, Vydal: Městský úřad Žamberk 30.11.2014 23:59:00
18.9.2014 7:00:00
Uzavírka
III/27247 Liberec Uzavírka silnice III/27247, v katastru obce Kryštofovo Údolí, okr. Liberec, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka silnice III/272 47, k.ú. Machnín v místě stávající opěrné zdi., Objížďka - bez rozlišení, Machnín - Kryštofovo Údolí: silnice II/592, v katastru obce Kryštofovo Údolí - silnice I/35, v katastru obce Stráž nad Nisou, část obce Svárov, okr. Liberec, přes: ulice Andělohorská, Chrastava, ulice Nádražní, Vydal: Magistrát města Liberec 20.11.2014 23:59:00
20.9.2014
Uzavírka
I/11 Hradec Králové Uzavírka silnice I/11, Blešno - Třebechovice pOrebem, část obce Nepasice, okr. Hradec Králové, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 20.09.2014 00:00 částečná uzavírka silnice I/11 v obci Blešno (po polovinách šířky vozovky a po úsecích), úsek dlouhý celkem cca 1800 m, z důvodu opravy živičného krytu komunikace. Důvuzavírky: oprava živičného krytu komunikace - frézování, sanace, pokládka nového živičného krytu po polovinách, úprava krajnic, obnova vodorovného dopravního značení. Práce budou probíhat po polovinách šířky vozovky. Práce budou probíhat po úsecích o délce cca 450 m. Pokládka vrchní obrusné vrstvy bude provedena o víkendech, a to po polovinách a po úsecích v délce cca 900 m. Po celou dobu uzavírky bude doprava vedena kyvadlově ve volné polovině vozovky. Provoz bude řízen v pracovní době pracovníky stavby, mimo pracovní dobu světelnou signalizací, Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 15.11.2014 23:59:00
24.10.2014
Uzavírka
II/486 Frýdek-Místek Uzavírka silnice III/4841 (ulice Kostelní) - silnice II/486, Krmelín, okr. Frýdek-Místek, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Kanalizace a ČOV Krmelín Postup uzavírek dle předloženého harmonogramu prací. Uzavírky místních komunikací řeší obecní úřad Krmelín samostatně., Objížďka - bez rozlišení, Bělská: silnice II/486 (ulice Bělská) - silnice III/4841 (ulice Kostelní), Krmelín, okr. Frýdek-Místek, přes: silnice III/4841 (ulice Kostelní), Uzavírky ul. Kostelní a Bělské budou prostřídány dle postupu prací., Vydal: Magistrát města Frýdku-Místku 30.11.2014
17.9.2014 6:00:00
Uzavírka
II/486 Frýdek-Místek Uzavírka silnice II/486 (ulice Brušperská), Krmelín, okr. Frýdek-Místek, práce na inženýrských sítích, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Do 30.11.2014 23:59, Kanalizace a ČOV Krmelín, Vydal: Magistrát města Frýdku-Místku 30.11.2014 23:59:00
16.9.2014
Uzavírka
II/432 Hodonín Uzavírka silnice II/432, v katastru obce Hodonín, okr. Hodonín, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka mimo BUS mezi obcemi Hodonín a Ratíškovice, délka uzavírky cca 4,30 km, délka objížďky cca 9,90 km. v termínech 18.-19.10.2014, 25.-26.10.2014, 01.-02.11.2014 uzavírka pro všechna vozidla, Objížďka - bez rozlišení, objížďka: silnice III/4258 (ulice Rohatecká), Ratíškovice - silnice I/55, Rohatec, část obce Rohatec-kolonie, okr. Hodonín, Objízdná trasa cca 9,9 km dle situace DZ je vedena po silnici II/432, III/4258 a I/55., Vydal: Městský úřad Hodonín 2.11.2014
15.9.2014 20:00:00
Uzavírka
III/4206 Břeclav Uzavírka silnice III/4206 (ulice Pouzdřanská), Strachotín, okr. Břeclav, silnice uzavřena, sesuv půdy, krizová uzavírka silnice III/4206 mezi obcemi Strachotín a Pouzdřany - sesuv svahu pod pozemní komunikací, Objížďka - bez rozlišení, krizová: silnice II/420 (ulice Sokolská), Strachotín - silnice III/4206, Pouzdřany, okr. Břeclav, přes: silnice III/4205 (Pouzdřany), Vydal: Městský úřad Hustopeče 14.11.2014 23:59:00
19.9.2014
Uzavírka
III/12540 Kolín Uzavírka silnice III/12540 (ulice Radovesnická), Kolín, okr. Kolín, stavební práce, pravý jízdní pruh uzavřen, částečná uzavírka silnice III/12540 - Kolín - Štítary - pravý jízdní pruh přilehlý ke stavbě nového chodníku ve směru jejího staničení– od křižovatky s místní komunikací ul. Ke Hřišti po křižovatku s místní komunikací ul. Za Školou – 200m - provoz řízen světelnou signalizací, částečná uzavírka silnice iII/12540 - provoz řízen světelnou signalizací - stavba chodníku podél komunikace, Vydal: Městský úřad Kolín 30.11.2014 23:59:00
16.9.2014 9:40:00
Uzavírka
D2 Břeclav Uzavírka D2, mezi km 42.3 a 48.8, ve směru Kúty, oprava povrchu vozovky, provoz převeden protisměru, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Do 09.11.2014 15:00, Doprava od km 42,280 svedena jednoho pomocného jízdního pruhu a následně převedena přes přejezd ve středním dělícím pásu protisměrného jízdního pásu a takto pokračuje v režimu 2 + 1 (2 jízdní pruhy směr Brno a 1 jízdní pruh směr Bratislava) až km 48,835, kde je převedena zpět pravého jízdního pásu. V celé délce uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/hod, s výjimkou úseku na přejezdu středního dělicího pásu, kde je snížena na 60 km/h. Odpočívka Ladná v km 44,600 je po dobu uzavírky uzavřena. Pravá polovina MÚK Břeclav (EXIT 48), tedy výjezdová větev Brno směr Břeclav a nájezdová větev Břeclav směr Bratislava, bude po dobu uzavírka uzavřena. Pro relaci Brno směr Břeclav je vedena objízdná trasa z MÚK Podivín (EXIT 41) směr Podivín, dále po II/425 směr Břeclav a dále po I/55 směr Břeclav. 9.11.2014 15:00:00
16.9.2014 9:40:00
Uzavírka
D2 Břeclav Uzavírka D2, mezi km 49.2 a 42.5, ve směru Brno, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Doprava od km 49,155 svedena do pravé části jízdního pásu a takto pokračuje v režimu 2 + 1 (2 jízdní pruhy směr Brno a 1 jízdní pruh směr Bratislava) až do km 42,530 kde končí dopravní omezení. V celé délce uzavírky je maximální dovolená rychlost snížena na 80 km/hod, přičemž do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka převyšuje 2,2 m. 9.11.2014 15:00:00
15.9.2014 11:00:00
Uzavírka
II/449 Olomouc Uzavírka silnice II/449, Dlouhá Loučka - Valšovský Důl, okr. Olomouc, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka silnice II/449 na trase Dlouhá Loučka - Valšovský Důl, Objížďka - bez rozlišení: ulice Polní - silnice II/449 (ulice Valšův Důl), část obce Valšův Důl, Dlouhá Loučka, okr. Olomouc, přes: silnice II/446 (Uničov), Pňovice, silnice II/447 (Lužice), silnice I/46 (Horní Loděnice), silnice I/45 (Lomnice), místní komunikace (Valšov), silnice II/370 (Rýmařov), Vydal: Městský úřad Uničov 30.8.2015 23:59:00
15.9.2014
Uzavírka
R46 Prostějov Uzavírka R46, mezi km 26.4 a 29, ve směru Olomouc, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, práce na údržbě mostu, Do 30.11.2014 23:59 30.11.2014 23:59:00
15.9.2014
Uzavírka
R46 Prostějov Uzavírka R46, mezi km 29 a 26.4, ve směru Vyškov, levý jízdní pruh uzavřen, Obousměrný provoz 30.11.2014 23:59:00
15.9.2014
Uzavírka
I/3 České Budějovice Uzavírka silnice I/3 (ulice Pražská tř.), České Budějovice, okr. České Budějovice, stavební práce, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Částečná uzavírka silnice I/3 v Českých Budějovicích v místě podchodu u hřbitova Sv. Otýlie z důvodu záboru dvou jízdních pruhů pro technologickou potřebu prostoru stavby při rekonstrukci podchodu Vedení dopravy: Provoz pro veškerou dopravu bude zachován obousměrně ve dvou jízdních pruzích., Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 5.11.2014 23:59:00
15.9.2014
Uzavírka
II/425 Břeclav Uzavírka silnice II/425, v katastru obce Hustopeče - Starovičky, okr. Břeclav, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, částečná zavírka na silnici II/425 v k. ú. Velké Němčice, Starovice, Hustopeče u Brna, Starovičky. Na právě rekonstruované vozovce silnice II/425 budou prováděny dokončovací práce, zejména v extravilánu, v k. ú. Velké Němčice, Starovice, Hustopeče u Brna, Starovičky. Dodavatel stavebních prací své pracovníky během těchto prací ochrání přechodným dopravním značením - posuvnými pracovními místy., Vydal: Městský úřad Hustopeče 16.11.2014 23:59:00
15.9.2014
Uzavírka
II/425 Břeclav Uzavírka silnice II/425, Velké Němčice - Hustopeče, okr. Břeclav, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, částečná zavírka na silnici II/425 v k. ú. Velké Němčice, Starovice, Hustopeče u Brna, Starovičky. Na právě rekonstruované vozovce silnice II/425 budou prováděny dokončovací práce, zejména v extravilánu, v k. ú. Velké Němčice, Starovice, Hustopeče u Brna, Starovičky. Dodavatel stavebních prací své pracovníky během těchto prací ochrání přechodným dopravním značením - posuvnými pracovními místy., Vydal: Městský úřad Hustopeče 16.11.2014 23:59:00
19.9.2014
Uzavírka
I/37 Pardubice Uzavírka silnice I/37, v katastru obce Opatovice nad Labem, okr. Pardubice, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka silnice I/37, ve východní části okružní křižovatky (rondelu) MUK Opatovice nad Labem, v místě křížení budoucí silnice R35 a silnice I/37 (úsek silnice mezi vjezdem na rondel ve směru od Pardubic po křižovatku se silnicí II/324). Uzavírka silnice se povoluje z důvodu provedení přemostění silnice I/37 (rondelu), z důvodu provedení stavby: „R35 Sedlice – Opatovice, dostavba estakády“. , Objížďka - obousměrná, ODSH-58798/2014-Sa: Objízdná trasa bude vedena po okružní křižovatce (rondelu) MUK Opatovice nad Labem – obousměrně. Vjezdy na okružní křižovatku (rondel) budou upraveny pro pravé i levé odbočení. Silniční provoz bude usměrněn přenosným dopravním značením, Vydal: Krajský úřad Pardubického kraje 30.11.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
I/11 Ostrava Uzavírka silnice I/11 (ulice Rudná), Poruba, Ostrava, provoz převeden protisměru, Do 30.08.2015 23:59, výstavba mostu, výstavba MÚK v rámci stavby "prodloužená Rudná" 30.8.2015 23:59:00
13.9.2014 17:50:00
Uzavírka
D1 Vyškov Uzavírka D1, mezi km 220.2 a 215, ve směru Praha, oprava povrchu vozovky, provoz převeden protisměru, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Do 23.11.2014 12:00, rekonstrukce cementobetonového povrchu vozovky; Ve směru na Prahu je doprava v km 221,250 svedena jednoho pomocného jízdního pruhu a následně převedena přes přejezd ve středním dělícím pásu protisměrného jízdního pásu a takto pokračuje v režimu 2 + 1 (2 jízdní pruhy směr Ostrava a 1 jízdní pruh směr Brno) až km 214,650, kde je převedena zpět pravého jízdního pásu. V celé délce uzavírky je nejvyšší dovolená rychlost snížena na 80 km/h, s výjimkou úseku na přejezdu středního dělicího pásu, kde je snížena na 60 km/h. Levá polovina MÚK Rousínov (EXIT 216), tedy výjezdová větev Ostrava - Rousínov a nájezdová větev Rousínov - Brno, bude po dobu uzavírka uzavřena. Pro relaci Ostrava - Rousínov je vedena objízdná trasa dále pod D1 směr Brno na MÚK Holubice (EXIT 210), odtud po silnici II/430 směr Rousínov. Pro 23.11.2014 12:00:00
13.9.2014 15:40:00
Uzavírka
D1 Vyškov Uzavírka D1, mezi km 215 a 220.2, ve směru Bohumín – PL, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, obousměrný provoz; Ve směru na Ostravu je doprava v km 214,350 svedena ve dvou pomocných pruzích do pravé části jízdního pásu a takto pokračuje v režimu 2 + 1 (2 jízdní pruhy směr Ostrava a 1 jízdní pruh směr Brno) až do km 220,970, kde souvislé dopravní omezení končí. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka převyšuje 2,2 m. 23.11.2014 12:00:00
13.9.2014 15:00:00
Uzavírka
D1 Vyškov Uzavírka D1, mezi km 220 a 215, ve směru Praha, oprava povrchu vozovky, provoz převeden protisměru, Do 23.11.2014 23:59, částečná uzavírka dálnice D1, levého jízdního pásu v km 215,000 – 220,200 v termínu od 13. 9. 2014 (8:00) 23. 11. 2014 (12:00), z důvodu rekonstrukce cementobetonového povrchu vozovky, Ve směru na Ostravu je doprava v km 214,350 svedena ve dvou pomocných pruzích pravé části jízdního pásu a takto pokračuje v režimu 2 + 1 (2 jízdní pruhy směr Ostrava a 1 jízdní pruh směr Brno) až km 220,970, kde souvislé dopravní omezení končí. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka převyšuje 2,2 m. Ve směru na Brno je doprava v km 221,250 svedena jednoho pomocného jízdního pruhu a následně převedena přes přejezd ve středním dělícím pásu protisměrného jízdního pásu a takto pokračuje v režimu 2 + 1 (2 jízdní pruhy směr Ostrava a 1 jízdní pruh směr Brno) až km 214,650, kde je převedena zpět pravého jízdního pásu. V 23.11.2014 23:59:00
16.9.2014 8:00:00
Uzavírka
III/34039 Pardubice Uzavírka silnice III/34039, ulice Černoborská, Pardubice IV, Pardubice, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, Částečná uzavírka silnice, z důvodu označení pracovního místa, Vydal: Magistrát města Pardubic 30.11.2014 18:00:00
13.9.2014 8:00:00
Uzavírka
I/7 Louny Uzavírka silnice I/7, v katastru obce Postoloprty, okr. Louny, práce na údržbě mostu, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka silnice I/7 z důvodu: oprava dilatačního mostního závěru v místě: I/7 Postoloprty - most ev.č. 7-045, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 22.12.2014 23:59:00
15.9.2014
Uzavírka
III/37324 Šumperk Uzavírka silnice III/37324 (ulice U Valchy), Loštice, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, I. v termínu od 15.09.2014 do 01.11.2014, úplnou uzavírku silnice č. III/37324 a III/37327 v obci Loštice – místní část Žádlovice, pro akci: "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze, SO 5.006 Lokalita Žádlovice" II. a nařizuje objízdnou trasu po této trase: Objízdná trasa úseku 1 bude vedena po sil. III/37324, III/37327, III/03539, II/635 a zpět, při úseku 2 po sil. III/37327, III/37322, II/635, III/03539, III/37327 a zpět. , Objížďka - bez rozlišení, přechodným DZ: , Vydal: Městský úřad Mohelnice 1.11.2014 23:59:00
15.9.2014 12:00:00
Uzavírka
III/4121 Znojmo Uzavírka silnice III/4121 (ulice Kuchařovická), Znojmo, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání a úplná uzavírka silnice III/412 1 v km 0,487 - 0,755 staničení silnice, v k.ú. Znojmo (v úseku cca od železničního přejezdu na ulici Kuchařovická ve Znojmě za most ev.č. 412-2), z důvodu stavebních úprav na této silnici, včetně úprav nájezdů v křižovatkách s místními komunikacemi a provádění prací na vodovodu, kanalizaci a veřejném osvětlení, Objížďka - obousměrná, mimo vozidla s povolením stavby: ulice Riegrova - ulice Palliardiho, Znojmo, okr. Znojmo, přes: silnice II/413 (Dobšice), silnice II/408 (ulice 8.Května) (Kuchařovice), silnice II/361 (ulice Přímětická) (Znojmo), Vydal: Městský úřad Znojmo 30.11.2014 23:59:00
15.9.2014 12:00:00
Uzavírka
III/4121 Znojmo Uzavírka silnice III/4121 (ulice Kuchařovická), Znojmo, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání a úplná uzavírka silnice III/412 1 v km 0,487 - 0,755 staničení silnice, v k.ú. Znojmo (v úseku cca od železničního přejezdu na ulici Kuchařovická ve Znojmě za most ev.č. 412-2), z důvodu stavebních úprav na této silnici, včetně úprav nájezdů v křižovatkách s místními komunikacemi a provádění prací na vodovodu, kanalizaci a veřejném osvětlení, Objížďka - obousměrná, mimo vozidla s povolením stavby: ulice Riegrova - ulice Palliardiho, Znojmo, okr. Znojmo, přes: silnice II/413 (Dobšice), silnice II/408 (ulice 8.Května) (Kuchařovice), silnice II/361 (ulice Přímětická) (Znojmo), Vydal: Městský úřad Znojmo 30.11.2014 23:59:00
15.9.2014 7:00:00
Uzavírka
III/2501 Louny Uzavírka silnice III/2501 (ulice Mírové náměstí), Postoloprty, okr. Louny, uzavřeno, práce na silnici, Částečná a úplná uzavírka z důvodu rekonstrukce komunikace., Objížďka - bez rozlišení: silnice III/2501 (ulice Alšova) - ulice Mírové náměstí, Postoloprty, okr. Louny, přes: komunikace, silnice I/7, Vydal: Městský úřad Louny 30.11.2014 23:59:00
11.9.2014
Uzavírka
II/210 Sokolov Uzavírka silnice II/210, silnice III/21026, Sokolov, okr. Sokolov, stavební práce, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, II. etapa výstavby okružní křižovatky se silnicí III/21026, Západní obchvat Sokolov - Svatava, Vydal: Městský úřad Sokolov 15.12.2014 23:59:00
15.9.2014
Uzavírka
I/58 Nový Jičín Uzavírka silnice I/58 (ulice Záhuní), Frenštát pRadhoštěm, okr. Nový Jičín, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 15.09.2014 00:00 oprava kanalizace, provoz řízen SSZ, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 2.11.2014 23:59:00
15.9.2014
Uzavírka
I/6 Karlovy Vary Uzavírka silnice I/6 (ulice Táborská), Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, Částeční uzavírka silnice I/6 v Karlových Varech - Bohaticích, pravý jízdní pruh ve směru na Cheb v úseku u železničního viaduktu, Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje 15.11.2014 23:59:00
15.9.2014
Uzavírka
III/19820 Karlovy Vary Uzavírka silnice III/19820, Otročín, okr. Karlovy Vary, uzavřeno, práce na silnici, Oprava mostku, Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 30.11.2014 23:59:00
15.9.2014 7:00:00
Uzavírka
II/322 Kolín Uzavírka silnice II/322, v katastru obce Kojice, okr. Pardubice, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka silnice II. třídy č. 322 v km 11,700 - 12,200 Kojice, Objížďka - obousměrná: II/327 Týnec nad Labem - II/327 Záboří nad Labem - III/3278 Kobylnice - I/2 Bernardov - I/2 Zdechovice - II/322 Chvaletice - II/322 Kojice, Vydal: Městský úřad Přelouč 31.3.2015 16:00:00
11.9.2014 6:00:00
Uzavírka
I/55 Kroměříž Uzavírka silnice I/55, Hulín, okr. Kroměříž, most uzavřen, práce na silnici, v místě mostu ev. č. 55 I-022 před obcí Záhlinice, provoz bude veden po objízdné komunikaci a zatímním mostu v blízkosti stavby při zachování obousměrného provozu., Vydal: Krajský úřad Zlínského kraje 15.11.2014 23:59:00
10.9.2014
Uzavírka
III/518 Praha-západ Uzavírka silnice III/00518 (ulice Havlíčkovo nám.), Rudná, okr. Praha-západ, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka sil. III/00518 - Havlíčkovo nám. cca 30m od křiž. s II/605, Objížďka - obousměrná: 1. Chýně – Rudná - Nučice – ze sil. III/00518 ul. Šamonilova po MK Čelakovského na II/605 a II/101 do Nučic 2. Praha - Nučice - ze sil. II/605 na sil. III/0058 ul. K Řeporyjím – dále po III/00512 ul. Žižkova do Jinočan – dále po III/00516 ul. Hornická – Jinočanská na Nučice , Vydal: Městský úřad Černošice 30.11.2014 23:59:00
10.9.2014
Uzavírka
III/516 Praha-západ Uzavírka silnice III/00516 (ulice Karlovotýnská), Rudná, okr. Praha-západ, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka sil. III/00516 - ul. Karlovotýnská cca 60m od křiž. s II/605, z důvodů stavby okružní křižovatky na sil. II/605, Objížďka - obousměrná: 1. Chýně – Rudná - Nučice – ze sil. III/00518 ul. Šamonilova po MK Čelakovského na II/605 a II/101 do Nučic 2. Praha - Nučice - ze sil. II/605 na sil. III/0058 ul. K Řeporyjím – dále po III/00512 ul. Žižkova do Jinočan – dále po III/00516 ul. Hornická – Jinočanská na Nučice , Vydal: Městský úřad Černošice 30.11.2014 23:59:00
10.9.2014
Uzavírka
II/605 Praha-západ Uzavírka silnice II/605 (ulice Masarykova), Rudná, okr. Praha-západ, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka sil. II/605 ul. Masarykova - vždy jeden jízdní pruh křižovatky se sil. III/00516 a III/00518, řízeno SSZ , Objížďka - obousměrná: 1. Chýně – Rudná - Nučice – ze sil. III/00518 ul. Šamonilova po MK Čelakovského na II/605 a II/101 do Nučic 2. Praha - Nučice - ze sil. II/605 na sil. III/0058 ul. K Řeporyjím – dále po III/00512 ul. Žižkova do Jinočan – dále po III/00516 ul. Hornická – Jinočanská na Nučice , Vydal: Městský úřad Černošice 30.11.2014 23:59:00
11.9.2014
Uzavírka
III/44317 Olomouc Uzavírka silnice III/44317 (ulice 8. května), Velká Bystřice, okr. Olomouc, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka sil. č. III/44317 (od parc. č. 1726 po parc. č. 1697 ) ve Velké Bystřici , Vydal: Magistrát města Olomouce 30.11.2014 23:59:00
9.9.2014 7:00:00
Uzavírka
III/27241 Liberec Uzavírka silnice III/27241, Křižany, část obce Žibřidice, okr. Liberec, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Vydal: Magistrát města Liberec 25.11.2014 23:59:00
11.9.2014 7:00:00
Uzavírka
II/592 Liberec Uzavírka silnice II/592, Křižany, okr. Liberec, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Vydal: Magistrát města Liberec 25.11.2014 23:59:00
11.9.2014 7:00:00
Uzavírka
III/27241 Česká Lípa Uzavírka silnice III/27241, v katastru obce Dubnice, okr. Česká Lípa, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Vydal: Magistrát města Liberec 25.11.2014 23:59:00
11.9.2014 7:00:00
Uzavírka
III/27241 Liberec Uzavírka silnice III/27241, Křižany, část obce Žibřidice, okr. Liberec, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Částečné uzavírky silnice III/272 41 k.ú. Žibřidice a Křižany, a silnice II/592 k.ú. Křižany. , Vydal: Magistrát města Liberec 25.11.2014 23:59:00
11.9.2014 7:00:00
Uzavírka
III/27241 Liberec Uzavírka silnice III/27241, Křižany, část obce Žibřidice, okr. Liberec, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Částečné uzavírky silnice III/272 41 k.ú. Žibřidice a Křižany, a silnice II/592 k.ú. Křižany. , Vydal: Magistrát města Liberec 25.11.2014 23:59:00
10.9.2014 7:00:00
Uzavírka
I/15 Litoměřice Uzavírka silnice I/15, v katastru obce Lovosice, okr. Litoměřice, stavební práce, částečná uzavírka silnice I/15, z důvodu stavebních prácí na opravě čel propustku, v místě silnice I/15 mezi odbočkou na Lukavec a kruhovým objezdem směr Terezín, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 30.11.2014 23:59:00
8.9.2014 20:05:00
Uzavírka
R52 Brno - Venkov Uzavírka ; R52 - 23-20km na trase Pohořelice - Brno mezi obcemi Pohořelice a Medlov okres Brno-venkov; silnice R52 km. 23 - 20 směr Mikulov - Brno; levý jízdní pruh uzavřen; uzavřen levý JP 9.9.2015 15:00:00
10.9.2014 6:00:00
Uzavírka
I/15 Litoměřice Uzavírka ; na silnici 15 u obce Lovosice okres Litoměřice , délka 587m; I/15 mezi odbočkou na Lukavec a kruhovým objezdem směr Terezín; práce na silnici; Úsek silnice č. I/15 bude částečně uzavřen z důvodu opravy čel propustku. Částečnou uzavírkou nedojde k přemístění zastávek veřejné linkové osobní dopravy. 30.11.2014 5:00:00
9.9.2014 8:00:00
Uzavírka
II/322 Pardubice Uzavírka silnice II/322, Pardubice IV, Pardubice - (ulice Křičenského), Dašice, okr. Pardubice, práce na inženýrských sítích, Částečná uzavírka silnice č. II/322 v úseku Černá za Bory – Zminný – Dašice, důvodu umístění mechanizace a montážní jámy pro protlak před Dašicemi. Objízdná trasa se nenařizuje., Vydal: Magistrát města Pardubic 30.4.2015 20:00:00
9.9.2014
Uzavírka
III/2886 Jablonec n. Nisou Uzavírka silnice III/2886, v katastru obce Zlatá Olešnice, okr. Jablonec nad Nisou, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice III/2886, v úseku silničního mostu ev.č. 2886-2 (u čp. 17, Lhotka u Zlaté Olešnice), a to z důvodu provádění stavebních prací v rámci rekonstrukce dotčeného silničního mostu, Objížďka - obousměrná, dopravním značením: silnice III/2886, Zlatá Olešnice, část obce Lhotka - silnice III/29053, Plavy, okr. Jablonec nad Nisou, obousměrně po silnici III/2886, III/29055, III/29053 a silnici I/10 tj. obcí Zlatá Olešnice, Plavy, Držkov , Vydal: Městský úřad Tanvald 27.6.2015 23:59:00
8.9.2014
Uzavírka
II/437 Olomouc Uzavírka silnice II/437, Velký Újezd, okr. Olomouc, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka mostního objektu ev. č. 437-004 na sil. II/437 ve Velkém Újezdu , Objížďka - obousměrná: silnice III/03554, v katastru obce Velký Újezd, okr. Olomouc, přes: (ulice Náměstí), Vydal: Magistrát města Olomouce 30.12.2014 23:59:00
8.9.2014 8:00:00
Uzavírka
II/125 Benešov Uzavírka silnice II/125, v katastru obce Kamberk, okr. Benešov, uzavřeno, práce na silnici, Objížďka - bez rozlišení: , Vydal: Městský úřad Vlašim 30.11.2014 20:00:00
8.9.2014
Uzavírka
III/26836 Česká Lípa Uzavírka silnice III/26836, Cvikov, část obce Lindava, okr. Česká Lípa, uzavřeno, práce na silnici, úplná, dlouhodobá uzavírka provozu na silnici III. třídy číslo 26836 v Lindavě, v km cca 4,220, z důvodu provádění stavebních prací v rámci opravy opěrné zdi, Objížďka - obousměrná, DZ: silnice III/26838 - místní komunikace, Cvikov, část obce Lindava, okr. Česká Lípa, přes: silnice III/26846 (Maxov), silnice III/26836 (ulice Palackého) (Cvikov), silnice I/13, Vydal: Městský úřad Nový Bor 30.11.2014 23:59:00
8.9.2014
Uzavírka
III/23634 Kladno Uzavírka silnice III/23634 (ulice Přemyslova), Libušín, okr. Kladno, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka sil. III/23634 v městě Libušín - oprava úseků silnice a přestavba křižovatek na okružní křižovatky, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : ulice Svatojiřská - silnice III/23635 (ulice 5. května), Libušín, okr. Kladno, přes: silnice III/23635 (ulice 5. května), Vydal: Magistrát města Kladna 31.12.2014 23:59:00
8.9.2014
Uzavírka
III/2098 Sokolov Uzavírka silnice III/2098, Nové Sedlo, část obce Loučky, okr. Sokolov, oprava povrchu vozovky, Celková rekonstrukce komunikace v délce cca 968 m od železničního přejezdu v ul. Karlovarská mezi Novým Sedlem a Loučkami k výjezdu na Jalový Dvůr. Objízdná trasa je vedena po ul. Karlovarská - ul. U Porcelánky (III/2097) s výjezdem kolem porcelánky na Exit Nové Sedlo-II/209 Loket - ul. Nádražní - III/00635 ul. ČSA - směr II/606 Jenišov - Karlovy Vary., etapa č. 3 - prováděna po polovinách, provoz řízen světelnou signalizací kyvadlově, není vhodné pro nadměrné náklady vzhledem k šíři komunikace, km 0,550- 0,968, Vydal: Městský úřad Sokolov 30.11.2014 23:59:00
3.9.2014
Uzavírka
III/2711 Liberec Uzavírka silnice III/2711, Bílý Kostel nad Nisou, okr. Liberec, práce na silnici, Oprava dopravní infrastruktury po povodni 2013 silnice III/2711 havarie silnice a propustku, Vydal: Magistrát města Liberec 30.11.2014 23:59:00
26.8.2014
Uzavírka
III/2338 Rakovník Uzavírka silnice III/2338, v katastru obce Krakov, okr. Rakovník, uzavřeno, práce na silnici, Celková uzavírka silnice č. III/2338 mezi obcemi Rousínov a Krakovem na okrese Rakovník z důvodu opravy mostu ev.č. 2338-4, Objížďka - bez rozlišení, Přechodným dopravním značením: , Objížďka - bez rozlišení, Přechodným dopravním značením: Z obce Rousínov po silnici č. III/2337 na silnici č. II/233. Po silnici č. II/233 do obce Panoší Újezd. Z obce Panoší Újezd po silnici č. III/22911 do obce Hvozd. Z obce Hvozd po silnici č. III/22912 přes obec Malinová do obce Krakov., Vydal: Městský úřad Rakovník 30.11.2014 23:59:00
8.9.2014 7:00:00
Uzavírka
I/15 Litoměřice Uzavírka silnice I/15, Lovosice - Terezín, okr. Litoměřice, oprava povrchu vozovky, částečná uzavírka silnice I/15, z důvodu: oprava povrchu komunikace v místě: I/15 mezi obcemi Lovosice a Terezín (od kruhové křižovatky s II/247 ke kruhové křižovatce s ul. Želetická), Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 14.12.2014 23:59:00
1.9.2014 14:00:00
Uzavírka
I/11 Karviná Uzavírka silnice I/11 (ulice Těšínská), Havířov - (ulice Ostravská), Těrlicko, část obce Horní Těrlicko, okr. Karviná, práce na silnici, uzavřeno, Stavební práce, výstavba chodníku na Bludovickém kopci směrem od Těrlicka, silnice uzavřena, sledujte značky pro objížďku 15.11.2014 18:00:00
1.9.2014 7:00:00
Uzavírka
III/352 Tábor Uzavírka silnice III/00352 (ulice Hamerská), Veselí nad Lužnicí, okr. Tábor, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka z důvodu modernizace tratě Ševětín – Veselí nad Lužnicí , Objížďka - bez rozlišení, 1: silnice III/00352 (ulice Hamerská), Veselí nad Lužnicí, okr. Tábor - silnice I/24, Ponědrážka, okr. Jindřichův Hradec, přes: silnice I/24, místní komunikace (Val), silnice III/00352 (Vlkov), ulice Hamerská, Veselí nad Lužnicí, místní komunikace (Val), POPIS UZAVÍRKY A VEDENÍ OBJÍŽĎKY: Veškerá silniční doprava včetně vozidel HZS, ZZS a AHD bude vedena po oboustranné objížďce : Ve Veselí nad Lužnicí ze silnice III/00352 na křižovatce se silnicí II/603 vlevo směr České Budějovice. Na MÚK se silnicí I/24 vlevo směr Třeboň. Po cca 4 km na křižovatce se silnicí III/1551 vlevo směr Vlkov. V obci Vlkov na místní komunikaci okolo Vlkovského rybníka směr obec Val. V obci Val na křižovatce se silnicí III/00352 vlevo směr Veselí nad Lužnicí a opačně – viz. situa 30.11.2014 23:59:00
2.9.2014 7:00:00
Uzavírka
I/16 Jičín Uzavírka silnice I/16, ulice Legií, Nová Paka, okr. Jičín, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice I/16 v Nové Pace, ul. Legií, v úseku mezi křižovatkami s ulicí Lipová a ulicí Harantova, z důvodu provádění opravy vozovky v délce cca 400 m, v silničním km cca 137,900 – 138,300. Organizace uzavírky, objízdné trasy: Celý úsek opravy vozovky bude rozdělen do 3 podúseků (etap). Práce budou v každém úseku prováděny vždy v jedné polovině vozovky. V druhé polovině vozovky bude vedena doprava. V pracovní době bude provoz kyvadlově řízen pracovníky stavby, mimo pracovní dobu světelným signalizačním zařízením. , Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 30.11.2014 23:59:00
1.9.2014
Uzavírka
III/37354 Prostějov Uzavírka silnice III/37354, Lipová - Stínava, okr. Prostějov, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/37354 v úseku od křižovatky s III/37355 (odbočka do Seče u Lipové) po křižovatku s III/37352 v Holubicích (včetně této křižovatky) , Objížďka - bez rozlišení, pro vše: silnice III/37349, Vícov - silnice III/37353, Lipová, část obce Hrochov, okr. Prostějov, přes: silnice III/37356 (Ptenský Dvorek), Jednov, Objízdná trasa se nařizuje následovně: pro směr jízdy do Hrochova vozidla budou odkláněna již v obci Vícov (uzavřená již křižovatka v Holubicích), po silnici III/37349 dojedou přes Ptení do Ptenského Dvorku kde v křižovatce pojedu rovně po III/37356 přes Suchdol do Jednova, zde odbočí vlevo a po III/37353 dojedou do Hrochova. Objízdná trasa je obousměrná. , Vydal: Magistrát města Prostějova 15.12.2014 23:59:00
31.8.2014 7:00:00
Uzavírka
I/11 Karviná Uzavírka ; na silnici 11 v obcích Havířov a Těrlicko okres Karviná , délka 1.9km; uzavřeno, práce na silnici; z důvodu rekonstrukce části vozovky je uzavřena komunikace do 30.11.2014,objízdná trasa označena 30.11.2014 22:55:00
1.11.2014 7:47:00
Uzavírka
D1 Žďár n. Sázavou Uzavírka D1, mezi km 163.2 a 153.4, ve směru Praha, provoz převeden protisměru v zúžených jízdních pruzích práce na silnici , listopadu. 2014 07:47 Do 02. listopadu. 2014 14:00, 2.11.2014 14:00:00
1.9.2014 6:00:00
Uzavírka
II/605 Tachov Uzavírka ; na silnici 605 na vjezdu do obce Přimda okres Tachov , délka 5.3km; v úseku od konce obce Bor až začátek obce Velké Dvorce; práce na silnici; částečná uzavírka silnice z důvodu rekonstrukce 14.11.2014 22:55:00
1.9.2014
Uzavírka
II/501 Jičín Uzavírka silnice II/501, Lužany, okr. Jičín, uzavřeno, práce na silnici, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , IS11: silnice III/28437, Lužany - silnice I/16, Dřevěnice, okr. Jičín, přes: silnice I/35, Objížďka - pro vozidla nad X tun, IS11: silnice II/284 (ulice Lázeňská), Lázně Bělohrad - silnice I/16, Dřevěnice, okr. Jičín, přes: Horní Nová Ves, Nová Paka, ulice Štikovská, silnice I/16 (ulice Pražská), Vydal: Městský úřad Jičín 9.11.2014 23:59:00
1.9.2014
Uzavírka
II/293 Semily Uzavírka silnice II/293, Studenec, okr. Semily, stavební práce, úplná uzavírka z důvodu rekonstrukce silnice a částečná uzavírka navazujích úseků , Vydal: Městský úřad Jilemnice 19.12.2014 23:59:00
1.9.2014
Uzavírka
II/293 Semily Uzavírka silnice II/293, Studenec, okr. Semily, stavební práce, úplná uzavírka z důvodu rekonstrukce silnice a částečná uzavírka navazujích úseků , Vydal: Městský úřad Jilemnice 19.12.2014 23:59:00
1.9.2014
Uzavírka
II/293 Semily Uzavírka silnice II/293, Studenec, okr. Semily, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka z důvodu rekonstrukce silnice a částečná uzavírka navazujích úseků , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/293, Studenec, okr. Semily, přes: silnice III/2933, silnice III/2934, Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice II/293, Horka u Staré Paky, okr. Semily - silnice I/14, Vrchlabí, okr. Trutnov, přes: silnice II/325 (Hostinné II), silnice III/32551 (Kunčice nad Labem), Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice II/293, Horka u Staré Paky - silnice II/286 (ulice Žižkova), Jilemnice, okr. Semily, přes: silnice II/284 (ulice Kotíkova) (Nová Paka), silnice III/28411 (Roztoky u Jilemnice), Vydal: Městský úřad Jilemnice 19.12.2014 23:59:00
1.9.2014
Uzavírka
III/3748 Blansko Uzavírka silnice III/3748, Borotín, okr. Blansko, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/3748 Borotín průtah, v délce cca 0,620 km v km, z důvodu realizace prací při rekonstrukci uvedené komunikace, Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: silnice III/3748, Borotín, okr. Blansko, přes: Vanovice, silnice III/3744, Šebetov, silnice III/3742 (Cetkovice), silnice III/3748 (Borotín), obousměrná objízdná trasa (mimo BUS) je vedena z obce Vanovice po silnici III/3744 do Šebetova ke křižovatce se silnicí II/374 a zde pokračuje vlevo po silnici II/374 do Cetkovic ke křižovatce se silnicí III/3742 a zde pokračuje vlevo po silnici III/3742 až ke křižovatce se silnicí III/3748 a odtud pokračuje vlevo po silnici III/3748 až k uzavřenému úseku. Průjezd autobusů v.o.l.d. bude uzavřeným úsekem silnice III/3748 v Borotíně po celou dobu uzavírky umožněn mimo sobotu 18.10.2014 od 7:00 hod. do 24:00 hod. (případně v náhrad. termínu v sobotu 25.10.2014 od 7:00 16.11.2014 23:59:00
1.9.2014
Uzavírka
III/4093 Tábor Uzavírka silnice III/4093, v katastru obce Turovec, okr. Tábor, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/4093 od km 2,900 do km 3,000 v úseku mostu ev. č. 4093 – 2 přes Kozský potok. vedení pravidelné autobusové dopravy: Po dobu úplné uzavírky pojedou linky 390 030 a 390 060 po trase Tábor – Nová Ves – Turovec a dále po trase linky. Vynechají bez náhrady zastávku Tábor, Kozí Hrádek, rozcestí. Linka 390 030 spoje 16,17 a 18 pojedou po dálnici D3 do Měšic a opačně, Objížďka - obousměrná, xxx: ulice U Špýcharu, Chýnov - silnice I/3 (ulice ČSLA), Planá nad Lužnicí, okr. Tábor, přes: silnice I/19 (Tábor), Vydal: Městský úřad Tábor 20.12.2014 23:59:00
1.9.2014
Uzavírka
I/14 Trutnov Uzavírka silnice I/14, Rudník, okr. Trutnov, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice I/14 v obci Rudník, v úseku od křižovatky se silnicí II/325 v délce cca 2,9 km ve směru na Vrchlabí (stejný úsek), z důvodu provádění opravy opěrných zdí a vozovky silnice I/14 v termínu 1.9.2014 – 30.11.2014 - III. etapa uzavírky silnice I/14 v Rudníku, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/325, část obce Terezín I - silnice I/14, Rudník, okr. Trutnov, přes: komunikace (Dolní Lánov), silnice I/14 (Prostřední Lánov), Objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vedena po sil. I/14 – II/325 - III/32551 – III/32552 přes obce Hostinné, Prosečné, Dolní Lánov, Lánov obousměrně. Pokud to bude možné, stavba umožní průjezd pro IZS, příjezd do obce Rudník z jedné nebo z druhé strany., Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 30.11.2014 23:59:00
28.8.2014
Uzavírka
I/53 Znojmo Uzavírka silnice I/53, Lechovice, část obce U zámku, okr. Znojmo, stavební práce, Částečná uzavírka, v km cca 13,650 – 13,700 provozního staničení silnice, z důvodu opravy propustku v rámci akce „I/53 Lechovice, oprava propustku v km 13,7“, Objížďka - jednosměrná, jednosměrná: silnice I/53, Lechovice, část obce U zámku, okr. Znojmo, na silnici I/53 bude zachován obousměrný provoz, který bude řízen kyvadlově světelných signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 6.11.2014 23:59:00
28.8.2014 7:00:00
Uzavírka
I/53 Znojmo Uzavírka ; na silnici 53 u obce Lechovice okres Znojmo; Na silnici I/53 bude zachován obousměrný provoz, který bude řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením.; práce na silnici ve velkém rozsahu; jízdní pruh uzavřen; kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem; v místě : v km cca 13,650 – 13,700 provozního staničení silnice (tj. v zastavěném území při vjezdu do horní částí obce Lechovice ve směru od Znojma). důvod uzavírky : oprava propustku v rámci akce „I/53 Lechovice, oprava propustku v km 13,7“. 6.11.2014 22:55:00
1.9.2014
Uzavírka
II/490 Uherské Hradiště Uzavírka silnice II/490, Dolní Němčí - Nivnice, okr. Uherské Hradiště, uzavřeno, práce na silnici, Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice II/498 (ulice Nivnická), Dolní Němčí - silnice II/490 (ulice Brodská), Nivnice, okr. Uherské Hradiště, přes: silnice II/495 (Vlčnov), silnice I/50 (Uherský Brod), Vydal: Městský úřad Uherský Brod 30.11.2014 23:59:00
1.9.2014
Uzavírka
II/490 Uherské Hradiště Uzavírka silnice II/490, Dolní Němčí - Nivnice, okr. Uherské Hradiště, stavební práce, Vydal: Městský úřad Uherský Brod 30.11.2014 23:59:00
1.9.2014
Uzavírka
II/329 Nymburk Uzavírka silnice II/329, v katastru obce Kouty, okr. Nymburk, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice č. II/329 v k.ú. Kouty z důvodu rekonstrukce mostu přes Blatnici, Objížďka - obousměrná: silnice II/329, v katastru obce Kouty, okr. Nymburk, přes: silnice III/32921, silnice III/32922 (Úmyslovice), Vydal: Městský úřad Poděbrady 30.11.2014 23:59:00
1.9.2014
Uzavírka
I/11 Ostrava Uzavírka silnice I/11 (ulice Rudná), Slezská Ostrava, Ostrava, práce na údržbě mostu, Ostrava, sil. I/11-km289,0 , ul. Rudná, oprava žel.mostu č.17, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.11.2014 23:59:00
27.8.2014
Uzavírka
III/3769 Blansko Uzavírka silnice III/3769, Bedřichov, okr. Blansko, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/3769 Bedřichov průtah, v délce cca 0,347 km v km, v době 27.8.2014-30.11.2014, z důvodu realizace prací při rekonstrukci uvedené komunikace, uzavřen průtah Bedřichovem v délce cca 0,347 km, Objížďka - obousměrná, bez rozlišení: místní komunikace - silnice III/3769, Bedřichov, okr. Blansko, přes: silnice III/37713 (Kunčina Ves), silnice III/3773 (Žleby), Rašov, silnice III/37713, Kunčina Ves, pro všechna vozidla mimo BUS je stanovena následující objízdná trasa: ve směru od Štěchova vlevo po silnici III/37713 přes Kunčinu Ves do Rašova ke křižovatce se silnicí III/37712 a zde pokračuje vpravo po silnici III/37712 až ke křižovatce se silnicí III/3773 a zde pokračuje vpravo po silnici III/3773 přes obec Strhaře, část Žleby až ke křižovatce silnic III/3773 a III/3769 za uzavřeným úsekem silnice III/3769. V opačném směru je objížďka vedena po stejné tras 30.11.2014 23:59:00
1.9.2014
Uzavírka
II/293 Semily Uzavírka silnice II/293, v katastru obce Roztoky u Jilemnice, okr. Semily, uzavřeno, práce na silnici, úplná rekonstrukce mostu ev. č. 293-005, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/293, Martinice v Krkonoších - (ulice Čsl. Legií), Jilemnice, okr. Semily, přes: silnice III/28411 (Roztoky u Jilemnice), silnice II/286 (Jilemnice), Vydal: Městský úřad Jilemnice 30.11.2014 23:59:00
1.9.2014
Uzavírka
II/495 Uherské Hradiště Uzavírka silnice II/495, Chylice - Ostrožská Nová Ves, okr. Uherské Hradiště, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice II/495, km 0,000 – 3,605, v úseku od křižovatky se silnicí I/55 za Uh. Ostrohem, po křižovatku se silnicí III/4991, před Ostr. Lhotou , Objížďka - bez rozlišení: silnice II/495 - silnice I/55, část obce Chylice, v katastru obce Ostrožská Nová Ves, okr. Uherské Hradiště, přes: silnice II/498 (Kunovice), místní komunikace, silnice I/55, ulice Dědina, Ostrožská Nová Ves, z Ostr. Lhoty po silnici II/495 do Hluku, po silnici II/498 do Kunovic, po silnici I/50H na křižovatku se silnicí I/55 v Kunovicích, po silnici I/55 přes Ostr. Novou Ves do Uh. Ostrohu, Vydal: Městský úřad Uherské Hradiště 30.11.2014 23:59:00
27.8.2014
Uzavírka
I/58 Vsetín Uzavírka silnice I/58 (ulice Ostravská), v katastru obce Rožnov pRadhoštěm, okr. Vsetín, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 27.08.2014 00:00 I/58 oprava mostu ev.č.58-002, obousměrný provoz zachován, řízen kyvadlově SSZ, Vydal: Krajský úřad Zlínského kraje 30.11.2014 23:59:00
27.8.2014 7:00:00
Uzavírka
II/190 Klatovy Uzavírka silnice II/190, v katastru obce Hartmanice, okr. Klatovy, oprava povrchu vozovky, Částečná uzavírka sil. II/190 v úseku Gerlova Huť - Hartmanice, Vydal: Městský úřad Sušice 30.11.2014 23:59:00
27.8.2014 8:00:00
Uzavírka
II/190 Domažlice Uzavírka silnice II/190, Všeruby, část obce Pomezí, okr. Domažlice - Chudenín, okr. Klatovy, uzavřeno, práce na silnici, úplná (pro veškerý provoz) uzavírka provozu na silnici II. tř. č. 190, v km staničení cca 13,956 (křižovatka silnice II. tř. č. 190 a silnice III. tř. č. 19011) - cca 21,642 (začátek obce Chudenín) (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice a mapy silniční sítě okresu Klatovy), t. j. v délce cca 7686 m (tato délka bude proměnná, neboť uzavřen bude provoz vždy pouze v úseku, na němž to s ohledem na postup prováděných prací bude nezbytně nutné), v katastrálním území Pomezí na Šumavě, Pláně na Šumavě, Sruby na Šumavě, Liščí u Chudenína a Chudenín, Objížďka - obousměrná objížďka pro veškerý provoz: od místa uzavírky provozu (křižovatka silnice II. tř. č. 190 a silnice III. tř. č. 1901) po silnici II. tř. č. 190 na křižovatku silnice II. tř. č. 190 a silnice II. tř. č. 184 v městyse Všeruby, po silnici II. tř. č. 184 přes obce Hájek, Brůde 30.11.2014 23:59:00
25.8.2014 8:00:00
Uzavírka
II/125 Kolín Uzavírka silnice II/125, část obce Pučery, Kořenice, okr. Kolín, uzavřeno, práce na silnici, rekonstrukce silnice II/125 od křižovatky se silnicí III/12538 v obci Pučery ke křižovatce se silnicí III/12544 v obci Kořenice, obě křižovatky zůstanou průjezdné, Objížďka - bez rozlišení, DZ: silnice I/2, Bečváry, část obce Poďousy - místní komunikace, Kořenice, okr. Kolín, přes: silnice III/12550 (Opatovice), ulice Dr. Dvořáka, Červené Pečky, Polepy, Kolín, na křižovatce silnic I/2 a II/125 (od Bečvár) rovně směr Kutná Hora, přes Suchdol až na křižovatku se silnicí III/12550, zde vlevo a po silnici III/12550 přes Opatovice, Červené Pečky a Polepy na křižovatku s přeložkou silnice II/125, zde vpravo směr Kolín, nebo vlevo směr Kořenice – obousměrně, Vydal: Městský úřad Kolín 15.11.2014
25.8.2014
Uzavírka
III/26839 Česká Lípa Uzavírka silnice III/26839, Kunratice u Cvikova, okr. Česká Lípa, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka provozu na silnici III/26839 v Kunraticích u Cvikova z důvodu opravy opěrné zdi u domu čp. 40, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , DZ: místní komunikace, Kunratice u Cvikova, okr. Česká Lípa, Objížďka - pro vozidla nad X tun, DZ: místní komunikace, Kunratice u Cvikova - silnice III/26840, Cvikov, část obce Drnovec, okr. Česká Lípa, přes: silnice III/26840 (Drnovec), Vydal: Městský úřad Nový Bor 30.11.2014 23:59:00
20.8.2014 14:05:00
Uzavírka
III/1804 Plzeň - Sever Uzavírka silnice III/1804, Horní Bříza, okr. Plzeň-sever, uzavřeno, úplná uzavírka provozu na silnici III/180 4 v obci a k. ú. Horní Bříza , zejm. p.p.č.1801/2, 1801/1, v místě mostu (přes vodní tok Bělá), v úseku - prostoru mezi křižovatkami se silnicemi III/180 7 a III/180 6. Objízdná trasa stanovena pro všechny druhy obvyklé dopravy v místě (vč. autobusové) po krajských silnicích, zejména III/180 3, II/180, III/180 6, přes obce Ledce a Žilov (resp. i Horní Bříza), Vydal: Městský úřad Nýřany 12.11.2014 23:59:00
20.8.2014
Uzavírka
II/118 Příbram Uzavírka silnice II/118, v katastru obce Trhové Dušníky, okr. Příbram, uzavřeno, práce na silnici, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/118 (ulice Jinecká), Příbram - Jince, okr. Příbram, přes: silnice III/00412 (Dlouhá Lhota), silnice II/114 (Dobříš), ulice Dobříšská, Hostomice, silnice II/115 (Běštín), Vydal: Městský úřad Příbram 31.12.2014 23:59:00
21.8.2014 7:00:00
Uzavírka
III/2911 Liberec Uzavírka silnice III/2911, Krásný Les, okr. Liberec, práce na silnici, částečná uzavírka provozu na sil. III/2911 v obci Krásný Les, dl. úseku cca 20 m (u domu č. p. 190), Vydal: Městský úřad Frýdlant 30.11.2014 23:59:00
25.8.2014
Uzavírka
I/11 Karviná Uzavírka silnice I/11, Havířov, Těrlicko, okr. Karviná, uzavřeno, práce na silnici, silnice I/11 km 302,7 - 304,00, úplná uzavírka pro vybudování chodníku, Objížďka - bez rozlišení, Havířov: silnice III/4742 (ulice Padlých hrdinů), Havířov - silnice II/474, Těrlicko, část obce Horní Těrlicko, okr. Karviná, ze směru od Havířova - v okružní křižovatce silnic č. I/11 x III/4742 Havířov – Bludovice na silnici č. III/4742 a pak po silnici č. II/474 zpět v Těrlicku na silnici č. I/11. V opačném směru od Těrlicka po stejné trase, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.11.2014 23:59:00
20.8.2014 6:00:00
Uzavírka
III/1804 Plzeň - Sever Uzavírka ; v ulici K Cihelně v obci Horní Bříza okres Plzeň-sever , délka 60m; komunikace dočasně uzavřena; práce na údržbě mostu; Úplná uzavírka z důvodu rekonstrukce mostu. Objízdná trasa vyznačena. 12.11.2014 19:00:00
29.8.2014
Uzavírka
II/261 Ústí n. Labem Uzavírka silnice II/261 (ulice Sebuzínská), Ústí nad Labem-Střekov, Ústí nad Labem, práce na inženýrských sítích, Výkop v silnici č. II/261, ul. Sebuzínská, k.ú. Brná nad Labem, z důvodu rekonstrukce vodovodu., Vydal: Magistrát města Ústí nad Labem 15.11.2014 23:59:00
19.8.2014 17:00:00
Uzavírka
II/428 Kroměříž Uzavírka silnice II/428, Pačlavice, okr. Kroměříž, uzavřeno, práce na silnici, Oprava mostu ev.č. 428-007. Objízdná trasa po vybudovaném mostním provizoriu, Objížďka - bez rozlišení, dopravní značení: objízdná trasa bude vedena po mostním provizoriu, provoz řízen světelnou signalizací, Vydal: Městský úřad Kroměříž 15.11.2014 23:59:00
20.8.2014
Uzavírka
III/27247 Liberec Uzavírka silnice III/27247 (ulice Stará), Liberec, okr. Liberec, práce na silnici, Částečná uzavírka silnice III/272 47, k.ú. Svárov u Liberce ., Vydal: Magistrát města Liberec 20.11.2014 23:59:00
20.8.2014
Uzavírka
III/27247 Liberec Uzavírka silnice III/27247, v katastru obce Liberec, okr. Liberec, práce na silnici, Částečná uzavírka silnice III/272 47, k.ú. Machnín. Provoz řízen světelnou signalizací., Vydal: Magistrát města Liberec 20.11.2014 23:59:00
18.8.2014 7:00:00
Uzavírka
II/367 Přerov Uzavírka ; na silnici 367 na výjezdu z obce Uhřičice okres Přerov , délka 1km; krajská silnice č. II/367 Uhřičice /17,563 – 18,463 sil. staničení/; práce na silnici; Stavba kanalizace. Provoz bude veden obousměrně ve zbylé části vozovky. 10.11.2014 16:00:00
17.8.2014 19:00:00
Uzavírka
D2 Břeclav Uzavírka D2 nájezd exit 48, uzavřeno, Pro relaci Břeclav › Bratislava je vedena objízdná trasa z MÚK Břeclav (EXIT 48) po D2 směrem na Brno na MÚK Podivín (EXIT 41), kde se doprava „otočí“ zpět na Bratislavu. 21.12.2014 15:00:00
17.8.2014 19:00:00
Uzavírka
D2 Břeclav Uzavírka D2 sjezd exit 48, uzavřeno, Pro relaci Brno › Břeclav je vedena objízdná trasa z MÚK Podivín (EXIT 41) směr Podivín, dále po II/425 směr Břeclav a dále po I/55 směr Břeclav. 21.12.2014 15:00:00
17.8.2014 19:00:00
Uzavírka
D2 Břeclav Uzavírka D2, mezi km 49.1 a 47.5, ve směru Brno, práce na silnici, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, Ve směru na Brno je doprava od km 49,155 svedena do pravé části jízdního pásu a takto pokračuje v režimu 2 + 1 (2 jízdní pruhy směr Brno a 1 jízdní pruh směr Bratislava) až do km 47,500 kde končí dopravní omezení. V celé délce uzavírky je maximální dovolená rychlost snížena na 80 km/hod, přičemž do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka převyšuje 2,2 m. 21.12.2014 15:00:00
17.8.2014 19:00:00
Uzavírka
D2 Břeclav Uzavírka D2, mezi km 47.2 a 48.7, ve směru Kúty, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Ve směru na Bratislavu je doprava od km 47,250 svedena do jednoho pomocného jízdního pruhu a následně převedena přes přejezd ve středním dělícím pásu do protisměrného jízdního pásu a takto pokračuje v režimu 2 + 1 (2 jízdní pruhy směr Brno a 1 jízdní pruh směr Bratislava) až do km 48,735, kde je převedena zpět do pravého jízdního pásu. V celé délce uzavírky je maximální dovolená rychlost snížena na 80 km/hod. 21.12.2014 15:00:00
1.8.2014
Uzavírka
II/610 Mladá Boleslav Uzavírka silnice II/610, ulice Debřská, Kosmonosy, okr. Mladá Boleslav, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka-silnice II. třídy č. 610 v úseku Debř – Kosmonosy ul. Debřská (od „Radoučské spojky“ k ul. Pod Koupalištěm), k. ú. Kosmonosy, Bradlec); v silničním km 38,800-39,900., Objížďka - bez rozlišení, DIO ii. a III. etapa: ulice Linhartova - silnice II/610, Kosmonosy, okr. Mladá Boleslav, přes: silnice I/38 (ulice Průmyslová), po místních komunikacích v Kosmonosích (ul. Debřská, Boleslavská), silnici II/610, Silnici I/38 (ve smyslu stanovení Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 17.7.2014 č.j.: 099055/2014/KUSK-DOP/Pik), Vydal: Magistrát statutárního města Mladá Boleslav 30.11.2014 23:59:00
18.8.2014 7:00:00
Uzavírka
I/55 Zlín Uzavírka silnice I/55, v katastru obce Otrokovice, okr. Zlín, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Silnice I/55 I v k.ú. Otrokovice, úsek za odbočkou k čerpací stanici Tlumačov - Skály, realizace stavby: "Otrokovice – Vjezd do průmyslového areálu TOMA křížením se železniční tratí". Provoz veden v jedním jízdním pruhem a řízen SSZ, Vydal: Krajský úřad Zlínského kraje 30.11.2014 23:59:00
18.8.2014 6:00:00
Uzavírka
II/312 Ústí n. Orlicí Uzavírka silnice II/312, Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka silnice II/312 v úsleku Dlouhoňovice (křiž. s III/31214) Žamberk (okružní křižovatka) z důvodu modernizace silnice, Objížďka - obousměrná, Dopravním značením: silnice III/31214 (ulice Nádražní) - silnice II/310 (ulice Divišova), Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí, přes: silnice III/31014, silnice II/310 (ulice Divišova), Vydal: Městský úřad Žamberk 30.11.2014 23:59:00
18.8.2014 8:00:00
Uzavírka
II/367 Přerov Uzavírka silnice II/367, Uhřičice, okr. Přerov, stavební práce, Částečná uzavírka krajské sil. II/367 v obci Uhřičice z důvodu realizace akce "Obec Uhřičice - stoková síť" Provoz umožněn po volné polovině vozovky II/367, Vydal: Magistrát města Přerova 10.11.2014 23:59:00
18.8.2014 8:00:00
Uzavírka
II/367 Přerov Uzavírka silnice II/367, Uhřičice, okr. Přerov, stavební práce, Částečná uzavírka krajské sil. II/367 v obci Uhřičice z důvodu realizace akce "Obec Uhřičice - stoková síť" Provoz umožněn po volné polovině vozovky II/367, Vydal: Magistrát města Přerova 10.11.2014 23:59:00
18.8.2014 8:00:00
Uzavírka
I/14 Trutnov Uzavírka silnice I/14, v katastru obce Dolní Lánov, okr. Trutnov, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce, částečná uzavírka silnice I/14 (po polovinách šířky vozovky) na správním území obce Dolní Lánov, v místě propustku ev.č. 14-P-213, z důvodu provádění rekonstrukce tohoto propustku. Práce budou probíhat po polovinách šířky vozovky. Provoz bude veden kyvadlově ve volném jízdním pruhu a řízen pomocí dopravního opatření, Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 15.11.2014 23:59:00
18.8.2014 8:00:00
Uzavírka
III/27251 Liberec Uzavírka silnice III/27251 (ulice Vítkovská), Chrastava, okr. Liberec, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Částečná uzavírka silnice III/272 51, k.ú. Chrastava - řízeno světelnou signalizací. Při výjezdu z Chrastavy směrem na Vítkov ( podél stávající opěrné zdi ), Vydal: Magistrát města Liberec 15.11.2014 23:59:00
18.8.2014 7:00:00
Uzavírka
I/56 Ostrava Uzavírka silnice I/56, ve směru Hlučín, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Ostrava, sil. I/56 - ul. Sokolská tř. Hlučínská - výstavba cyklistické stezky. Posuvné pracovní místo, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.11.2014 23:59:00
18.8.2014 7:00:00
Uzavírka
III/0 Domažlice Uzavírka silnice III/0222a, Kout na Šumavě, okr. Domažlice, uzavřeno, práce na silnici, úplná (pro veškerý provoz) uzavírka provozu na silnici III. tř. č. 0222a, v km staničení cca 0,220 - 0,380 (dle mapy silniční sítě okresu Domažlice), t. j. v délce cca 160 m, v katastrálním území a obci Kout na Šumavě, za účelem provádění úpravy silnice pod železničním nadjezdem, Objížďka - obousměrná objížďka pro veškerý provoz: od místa uzavírky provozu po silnici III. tř. č. 0222a na křižovatku silnice I. tř. č. 22 a silnice III. tř. č. 0222a, po silnici I. tř. č. 22 na křižovatku silnice I. tř. č. 22 a silnice III. tř. č. 0222a, a po silnici III. tř. č. 0222a zpět k místu uzavírky provozu, obousměrně (délka objížďky: cca 5140 m ) , Vydal: Městský úřad Domažlice 10.11.2014 23:59:00
18.8.2014 8:00:00
Uzavírka
I/49 Vsetín Uzavírka silnice I/49, Prlov, okr. Vsetín, uzavřeno, práce na silnici, I/49 oprava mostu ev.č.49-031 v obci Prlov, od 4.8.2014-14.8.2014 přípravné práce na mostním provizoriu, zúžení jednoho jízdního pruhu, od 15.8.2014-14.11.2014 most uzavřen, objížďka vedena po mostním provizoriu, na kterém bude provoz řízen kyvadlově SSZ, Vydal: Krajský úřad Zlínského kraje 14.11.2014 18:00:00
18.8.2014 8:00:00
Uzavírka
I/49 Vsetín Uzavírka silnice I/49, Prlov, okr. Vsetín, uzavřeno, práce na silnici, I/49 oprava mostu ev.č.49-031 v obci Prlov, od 4.8.2014-14.8.2014 přípravné práce na mostním provizoriu, zúžení jednoho jízdního pruhu, od 15.8.2014-14.11.2014 most uzavřen, objížďka vedena po mostním provizoriu, na kterém bude provoz řízen kyvadlově SSZ, Vydal: Krajský úřad Zlínského kraje 14.11.2014 18:00:00
15.8.2014
Uzavírka
II/366 Svitavy Uzavírka silnice II/366, obec Jevíčko-Předměstí - obec Zadní Arnoštov, Jevíčko, okr. Svitavy, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka silnice II/366 v úseku Jevíčko - Zadní Arnoštov, Objížďka - obousměrná: místní komunikace, část obce Zadní Arnoštov - silnice III/3669, část obce Jevíčko-Předměstí, Jevíčko, okr. Svitavy, přes: silnice III/36612 (Březina), Vydal: Městský úřad Moravská Třebová 30.11.2014 23:59:00
14.8.2014 8:00:00
Uzavírka
R46 Olomouc Uzavírka R46, mezi km 33.7 a 35.6, ve směru Olomouc, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, práce na údržbě mostu, provoz v pravém jízdním pásu veden obousměrně v režimu 1+1 10.11.2014 16:00:00
14.8.2014 7:00:00
Uzavírka
II/240 Mělník Uzavírka silnice II/240 (ulice PHradištěm), Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník, uzavřeno, práce na silnici, Od 14.08.2014 07:00 uzavírka z důvodu opravy silnice 4.11.2014 23:59:00
18.8.2014
Uzavírka
I/11 Ostrava Uzavírka silnice I/11 (ulice Opavská), Krásné Pole, v katastru obce Ostrava, stavební práce, silnice I/11 km 270,800, ulice Opavská, uzavírka jednoho jízdního pruhu, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 21.12.2014 23:59:00
1.8.2014
Uzavírka
III/1549 Český Krumlov Uzavírka silnice III/1549, Benešov nad Černou, okr. Český Krumlov, uzavřeno, práce na silnici, Jedná se o úplnou uzavírku (včetně vozidel IZS) silnice č. III/1549 na jižním okraji intravilánu obce Benešov nad Černou kvůli celkové rekonstrukci mostů evid. č. 1549 - 2 a 1549 - 3. Vjezd do zastavěné části mezi oběma mosty bude zajištěn po provizorní komunikaci podél mostu 1549 - 2., Jedná se o výjezd z obce Benešov nad Černou po silnici č. III/1549 směrem na Černé Údolí a Pohorskou Ves., Objížďka - bez rozlišení, BnČ - Kuří - Lužnice - Poh. Ves - Č. Údolí - BnČ: silnice III/15410 - silnice III/1549, Benešov nad Černou, okr. Český Krumlov, přes: Kuří, silnice III/1549 (Benešov nad Černou), silnice III/15410 (Pohorská Ves), Lužnice, Pozor, objížďka není vhodná pro rozměrnější vozidla, zejm. kvůli úzké vozovce a výraznému zúžení průjezdního profilu na okraji osady Kuří (projede zde pouze vozidlo v jednom směru)! , Vydal: Městský úřad Kaplice 30.1.2015 23:59:00
11.8.2014
Uzavírka
III/5724 Vsetín Uzavírka silnice III/05724, Mikulůvka, okr. Vsetín, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka mostu ev. č. 05724-6 k.ú. Mikulůvka, uzavřený most, Objížďka - pro vozidla IZS, "Prženské paseky" a obec Pržno po značené trase: místní komunikace, Mikulůvka - silnice III/05732, Jablůnka, okr. Vsetín, přes: U Holáňů, Pržno, silnice III/05732, objízdnou trasu mohou využívat také vlastníci nemovitostí za uzavřeným mostem - nutno dbát zvýšené opatrnosti, Vydal: Městský úřad Valašské Meziříčí 11.11.2014 23:59:00
14.8.2014 7:00:00
Uzavírka
III/2914 Liberec Uzavírka silnice III/2914, Bulovka, okr. Liberec, práce na silnici, omezení provozu na sil. III/2914 v obci Bulovka z důvodu opravy opěrných zdí po povodni , Vydal: Městský úřad Frýdlant 5.12.2014 23:59:00
14.8.2014 7:00:00
Uzavírka
III/2914 Liberec Uzavírka silnice III/2914, Bulovka, okr. Liberec, práce na silnici, omezení provozu na sil. III/2914 v obci Bulovka z důvodu opravy opěrných zdí po povodni , Vydal: Městský úřad Frýdlant 5.12.2014 23:59:00
14.8.2014 7:00:00
Uzavírka
III/2914 Liberec Uzavírka silnice III/2914, Bulovka, okr. Liberec, práce na silnici, omezení provozu na sil. III/2914 v obci Bulovka z důvodu opravy opěrných zdí po povodni , Vydal: Městský úřad Frýdlant 5.12.2014 23:59:00
14.8.2014 7:00:00
Uzavírka
III/2914 Liberec Uzavírka silnice III/2914, Bulovka, okr. Liberec, práce na silnici, omezení provozu na sil. III/2914 v obci Bulovka z důvodu opravy opěrných zdí po povodni , Vydal: Městský úřad Frýdlant 5.12.2014 23:59:00
11.8.2014
Uzavírka
II/152 Brno - Venkov Uzavírka silnice II/152, Průmyslová zóna Modřice, okr. Brno-venkov, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka silnice z důvodu rekonstrukce mostů 152-050 a 150-049 a opravy povrchu komunikace, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : Objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy, nákladní dopravy (vozidla s konstrukční rychlostí do 80 km/h) a vozidel do 3,5 t - Objížďka začíná na MÚK silnic č. I/52 a č. II/152 a dále pokračuje silnicemi č. III/15268 (ul. Brněnská) - č. III/15280 (ul. Nádražní, ul. Husova) - č. III/15278 (ul. Masarykova, nám. Svobody) - č. III/15279 (ul. Chrlická) s ukončením na okružní křižovatce u nákupního centra Olympia. Objízdná trasa v opačném směru je vedena v opačném sledu., Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa pro tranzitní přepravu - Objížďka začíná od výjezdu ze silnice č. II/152 na silnici č. I/52 (ul. Vídeňská) po níž je dále vedena ve směru na Brno na nájezd na D1 EXIT 194 Brno-centrum a dále po D1 na výjezd EXIT 196 Brno-jih, kde 30.11.2014 23:59:00
11.8.2014
Uzavírka
III/318 Praha-východ Uzavírka silnice III/00318, Radějovice, okr. Praha-východ, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka pozemní komunikace III/00318 v k.ú. Radějovice, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/603, v katastru obce Sulice, část obce Hlubočinka - silnice III/00318, v katastru obce Radějovice, část obce Olešky, okr. Praha-východ, přes: silnice III/00326 (Želivec), Vydal: Městský úřad Říčany 31.12.2014 23:59:00
11.8.2014 7:00:00
Uzavírka
II/305 Pardubice Uzavírka silnice II/305 (ulice Kolářského - ulice Dukelská), Horní Jelení, okr. Pardubice, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka ve Městě Horní Jelení z důvodu rekonstrukce silnice v ulicích Dukelská a Rudé armády v době od 11.8.20104 do 20.12.2014. pro NA přes Holice pro OA po místních komunikacích Horní Jelení. Autobusová doprava bude zachována. Pouze po dobu frézování vozovky a pokládky živice bude organizována objížďka po místních komunikacích., Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice II/305, Jaroslav, okr. Pardubice - silnice I/36 (ulice Jiřího z Poděbrad), Borohrádek, okr. Rychnov nad Kněžnou, přes: silnice I/35 (Holice), silnice I/36, Objížďka - obousměrná: ulice Sídliště 1. máje - ulice Lesní, Horní Jelení, okr. Pardubice, Objížďka - bez rozlišení: , Objížďka - bez rozlišení: silnice II/305 (ulice Kolářského) - ulice náměstí Komenského, Horní Jelení, okr. Pardubice, přes: ulice B. Němcové, Vydal: Městský úřad Holice 20.12.2014 19:00:00
11.8.2014 7:00:00
Uzavírka
III/728 Chomutov Uzavírka silnice III/00728, ulice Máchova, ulice Revoluční, Údlice, okr. Chomutov, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silničního provozu na sil. III/00728. Objížďka po souběžně vedené silnici I/7., Objížďka - bez rozlišení: silnice III/25124 (ulice Jirkovská) - silnice III/00728, Údlice, okr. Chomutov, přes: ulice Droužkovická, silnice I/7 (Droužkovice), silnice III/00728 (Nezabylice), Vydal: Magistrát města Chomutova 30.11.2014 23:59:00
11.8.2014 8:00:00
Uzavírka
I/7 Chomutov Uzavírka silnice I/7, v katastru obce Chomutov, okr. Chomutov, práce na údržbě mostu, částečná uzavírka silnice I/7 z důvodu opravy zábradlí na mostě ev. č 07-055b.1.2 v místě: k.ú. Chomutov II, v prostoru mostu přes železniční trať, začátek mostu cca 550 m za křižovatkou se silnicí I/13 ve směru jízdy z Chomutova ke státní hranici se SRN, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 13.11.2014 23:59:00
9.8.2014
Uzavírka
I/57 Zlín Uzavírka silnice I/57 (ulice Mýto), Brumov-Bylnice, okr. Zlín, uzavřeno, práce na silnici, I/57 OPRAVA mostu ev.č. 57-102 přes potok Bylnička v Brumově-Bylnici, okr. Zlín, provoz řízen kyvadlově SSZ, objížďka vedena po mostním provizoriu, Objížďka - obousměrná, po mostním provizoriu: silnice I/57 (ulice Mýto), Brumov-Bylnice, okr. Zlín, objížďka vedena po mostním provizoriu vedle opravovaného mostu, Vydal: Krajský úřad Zlínského kraje 1.11.2014 23:59:00
10.8.2014
Uzavírka
I/43 Brno - Město Uzavírka silnice I/43 (ulice Sportovní), Brno-Královo Pole, Brno, stavební práce, Částečná uzavírka silnice I/43 v místě mostu ev.č. 43-002A, postupně uzavírka levého (I.etapa) a pravého (II.etapa) mostu , Objížďka - bez rozlišení: silnice I/43 (ulice Sportovní), Brno-Řečkovice a Mokrá Hora - Brno-Královo Pole, Brno, Objížďka - bez rozlišení: silnice I/43 (ulice Sportovní), Brno-Královo Pole - ulice Hradecká, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Brno, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 6.12.2014
6.8.2014
Uzavírka
I/44 Šumperk Uzavírka silnice I/44, Loučná nad Desnou, část obce Rejhotice, okr. Šumperk, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, uzavírka pravého jízdního pruhu v délce pracovního místa 300m, doprava vedena po volném jízdním pruhu šířky min. 3m pro oba směry jízdy, provoz řízen kyvadlově mobilním světelným signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Olomouckého kraje 19.12.2014 23:59:00
9.8.2014 23:55:00
Uzavírka
I/35 Vsetín Uzavírka silnice I/35, část obce Podlízaná - část obce Bečvice, v katastru obce Horní Bečva, okr. Vsetín, práce na údržbě mostu, Oprava mostu ev.č. 35-207 za obcí Horní Bečvu, Vydal: Krajský úřad Zlínského kraje 30.11.2014 23:59:00
1.8.2014
Uzavírka
III/3634 Svitavy Uzavírka silnice III/3634, Stašov, Bystré, část obce Hamry, okr. Svitavy, silnice uzavřena, sesuv půdy, Havarijní stav silnice (sesuv svahu), Objížďka - bez rozlišení: silnice III/3635, Stašov - silnice II/364, Bystré, část obce Hamry, okr. Svitavy, přes: silnice III/3636 (Svojanov), Rohozná, od křižovatky silnic III/3634 a II/364 po silnici II/364 až ke křižovatce se silnicí III/3636, po silnici III/3636 ke křižovatce se silnicí III/3635, po silnici III/3635 ke křižovatce se silnicí III/3634, Vydal: Městský úřad Polička 31.12.2014 23:59:00
10.8.2014
Uzavírka
II/264 Děčín Uzavírka silnice II/264, Horní Podluží, okr. Děčín, práce na inženýrských sítích, silnice č. II/264 u č.p. 243-280 a č.p. 330 v k.ú. Horní Podluží. Podélné výkopy a příčné překopy realizované po polovinách komunikace z důvodu dostavby kanalizace., Vydal: Městský úřad Varnsdorf 30.11.2014 23:59:00
10.8.2014
Uzavírka
II/264 Děčín Uzavírka silnice II/264, Horní Podluží, okr. Děčín, práce na inženýrských sítích, silnice č. II/264 u č.p. 243-280 a č.p. 330 v k.ú. Horní Podluží. Podélné výkopy a příčné překopy realizované po polovinách komunikace z důvodu dostavby kanalizace., Vydal: Městský úřad Varnsdorf 30.11.2014 23:59:00
7.8.2014
Uzavírka
III/18025 Plzeň - Jih Uzavírka silnice III/18027 (ulice Čižická), silnice III/18025 (ulice Losinská), Štěnovice, okr. Plzeň-jih, stavební práce, Částečná uzavírka silnice III/18025 a III/18027 v obci Štěnovice, Objížďka - obousměrná: Obousměrně po volné polovině vozovky silnice III/18025 a III/18027 Štěnovice, Vydal: Městský úřad Přeštice 15.12.2014 23:59:00
7.7.2014
Uzavírka
III/50736 Zlín Uzavírka silnice III/50736 (ulice Zápotočí), Návojná, okr. Zlín, stavební práce, Stavební úpravy silnice č. III/50736 Brumov - Návojná. Doprava vedena kyvadlově po polovinách vozovky pomocí mobilní semaforové soustavy., Bez objížďky, kyvadlový provoz pomocí mobilní semaforové soustavy, Vydal: Městský úřad Valašské Klobouky 30.11.2014 23:59:00
1.8.2013
Uzavírka
III/42117 Břeclav Uzavírka silnice III/42117, Bulhary, okr. Břeclav, uzavřeno, práce na silnici, rekonstrukce průtahu obcí Bulhary - sil. III/42117 cca 1500m, úplná uzavírka sil. III/42117 Bulhary, Vydal: Městský úřad Břeclav 30.11.2014
5.8.2014
Uzavírka
II/487 Vsetín Uzavírka silnice II/487, Hovězí, okr. Vsetín, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Částečna uzavírka provozu na silnici č. II/487 v k.ú. Hovězí z důvodu zajištění stavební činnosti v rámci realizace akce „Silnice č. II/487: Ústí u Vsetína – Huslenky, 1. Etapa (Část Janová - Hovězí)“., Uzavírka bude v rámci výše uvedeného úseku realizována postupně ve třech etapách, s délkou pracovního místa 275m a 250m a 300m. Provoz bude veden po volné polovině vozovky a řízen světelnou signalizací, v době přerušení prací bude zachován obousměrný provoz ve zúžených jízdních pruzích silnice č. II/487., Vydal: Městský úřad Vsetín 15.11.2014 23:59:00
6.8.2014
Uzavírka
I/45 Bruntál Uzavírka silnice I/45 (ulice Joštova), Krnov, okr. Bruntál, práce na inženýrských sítích, Krnov sil. I/45 km 45,200-46.300 - ul. Revoluční - rekonstrukce plynovodu, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 16.11.2014 23:59:00
4.8.2014 12:00:00
Uzavírka
III/4874 Vsetín Uzavírka silnice III/4874 - část obce Uherská, Huslenky, okr. Vsetín, práce na inženýrských sítích, Uvavírka bude realizována postupně s délkou prac. místa max. 200m. Provoz řízen kyvadlově SZZ, případně dopravním značením. , Vydal: Městský úřad Vsetín 30.11.2014 23:59:00
4.8.2014 12:00:00
Uzavírka
III/4874 Vsetín Uzavírka silnice III/4874 - část obce Uherská, Huslenky, okr. Vsetín, práce na inženýrských sítích, Uvavírka bude realizována postupně s délkou prac. místa max. 200m. Provoz řízen kyvadlově SZZ, případně dopravním značením. , Vydal: Městský úřad Vsetín 30.11.2014 23:59:00
2.8.2014 10:00:00
Uzavírka
R4 Příbram Uzavírka R4, mezi km 34 a 32.6, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, č.j. 243/2014-120-STSP/9 9.11.2014 17:00:00
2.8.2014 10:00:00
Uzavírka
R4 Příbram Uzavírka R4, mezi km 32.6 a 34, ve směru Příbram, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Do 09.11.2014 17:00, č.j. 243/2014-120-STSP/9 9.11.2014 17:00:00
4.8.2014
Uzavírka
II/487 Vsetín Uzavírka silnice II/487, v katastru obce Ústí, okr. Vsetín, stavební práce, Částečná uzavírka provozu z důvodu rekontrukce silnice č. II/487., Posuvné pracovní místo s max. délkou 50 m., Vydal: Městský úřad Vsetín 15.11.2014 23:59:00
1.8.2014 7:00:00
Uzavírka
III/22136 Karlovy Vary Uzavírka silnice III/22136 (Západní), v katastru obce Hroznětín, okr. Karlovy Vary, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka silnice III/22136 od místa křížení s drahou (Karlovy Vary- Merklín) v délce cca. 350m. Stavební práce na obchvatu města Hroznětín. Objízdná trasa vedena po silnici II/221 a III/2204 v obou směrech bez omezení., Objížďka - obousměrná: V obci Hroznětín(okres Karlovy Vary) ulice: ČSA, Odeřská, V obci Hroznětín(okres Karlovy Vary) ulice: ČSA, Odeřská, V obci Odeř(okres Karlovy Vary), silnice: silnice III/2204, Vydal: Městský úřad Ostrov 30.11.2014 23:59:00
1.8.2014
Uzavírka
I/20 Karlovy Vary Uzavírka silnice I/20, obec Stanovice, okr. Karlovy Vary, stavební práce, Částečná uzavírka silnice I/20, za přehradou Březová, ve směru Karlovy Vary - Plzeň, v k.ú. Karlovy Vary, z důvodu sanace krajnic. Doprava na silnici I/20 bude svedena do jednoho jízdního pruhu o šířce min. 2,75 m. Provoz bude řízen světelnými signály., Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje 30.11.2014 23:59:00
30.6.2014
Uzavírka
I/11 Ostrava Uzavírka silnice II/647, křiž. se sil. I/11, Ostrava, práce na silnici ve velkém rozsahu, výstavba mostu v rámci stavby prodloužená Rudná 30.8.2015 23:59:00
29.9.2014
Uzavírka
II/570 Olomouc Uzavírka silnice II/570, Hněvotín, okr. Olomouc, uzavřeno, práce na silnici, silnice II/570 v úseku od domu č.p. 131 po konec obce směr Lutín (mimo vozidel stavby, BUS a dopr. obsluhy), Vydal: Magistrát města Olomouce 12.12.2014 23:59:00
28.7.2014 6:00:00
Uzavírka
II/433 Prostějov Uzavírka silnice II/433, Výšovice, okr. Prostějov, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka silnice II/433 v průtahu obcí Výšovice od křižovatky se silnicí III/36711 po konec obce směr Němčice nad Hanou (křižovatka s III/4333 směr Vřesovice neprůjezdná) , Objížďka - obousměrná: silnice III/0462, Prostějov - silnice II/433 (ulice Horní brána), Němčice nad Hanou, okr. Prostějov, přes: Brodek u Prostějova, silnice I/47 (Nezamyslice), Směr jízdy z Prostějova do Němčice Vozidla budou ze silnice II/433 odkláněna před uzavřeným úsekem již v křižovatce silnic II/433 s III/0462 vpravo a po III/0462 přes Žešov, Vranovice – Kelčice, a Dobrochov dojedou do Brodku u Prostějova, kde v křižovatce s III/4335 odbočí vlevo a po III/4335 přes Kobeřice – Hradčany, Dobromilice, Doloplazy dojedou k Víceměřicím na křižovatku s III/43312, zde pojedou rovně a po III/43312 dojedou do Nezamyslic na křižovatku s I/47, kde odbočí vlevo a po I/47 dojedou do obce Mořice, kde v křižovatce 30.11.2014 23:59:00
21.7.2014
Uzavírka
I/24 Jindřichův Hradec Uzavírka V obci Třeboň(okres Jindřichův Hradec), silnice: místní komunikace, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka 2 větví MÚK silnic I/24 x I/34 v Třeboni, a to větví pro směr jízdy ulice Jiráskova - J. Hradec a Č. Budějovice - ulice Jiráskova, okr. Jindřichův Hradec. Z důvodu rekonstrukce mostů ev. č. 24-006.1 a 24-006.2 Veškerá doprava bude obousměrně vedena od okružní křižovatky silnic I/34 x II/154 x III/15512 po silnici III/15512 (ul. Táboritská) a přes křižovatku silnic I/24 x III/15512 do ulice Jiráskova (silnice I/24). Nedojde ke zrušení ani přemístění zastávek linkové osobní dopravy. Bude využívána výše uvedená objízdná trasa, tj. ulicemi Táboritská a Jiráskova., Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 21.12.2014 23:59:00
21.7.2014 6:00:00
Uzavírka
II/157 České Budějovice Uzavírka ; v ulici Dobrovodská v obci České Budějovice; od křižovatky s ul. Vrbenská po křižovatku s ul. Plynárenská; komunikace dočasně uzavřena; práce na silnici; Úplná uzavírka z důvodu výstavby technického vybavení komunikace. Objízdné trasy jsou vyznačeny. 31.12.2014 16:00:00
21.7.2014
Uzavírka
II/157 České Budějovice Uzavírka silnice II/157 (ulice Dobrovodská) - ulice U Lávky, České Budějovice, okr. České Budějovice, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice II/157, Dobrovodská v úseku od křižovatky s ul. Vrbenská ke křižovatce s ul. Plynárenská pro všechna vozidla mimo autobusy a vozidla na povolení stavby a v úseku od křižovatky s ul. Plynárenská za křižovatku s ul. Družstevní v Českých Budějovicích pro všechna vozidla mimo vozidla stavby a související uzavírky, tj.: úplná uzavírka ul. Vodní od křižovatky se sil. Dobrovodská po křižovatku s ul. Plynárenská pro všechna vozidla mimo autobusy a vozidla na povolení stavby a úplná uzavírka ul. Brandlova od křižovatky se sil. Dobrovodská po křižovatku s ul. Dienzenhoferova pro všechna vozidla mimo autobusy a vozidla na povolení stavby, Vydal: Magistrát města České Budějovice 31.12.2014 23:59:00
14.7.2014 6:00:00
Uzavírka
I/58 Ostrava Uzavírka silnice I/58 (ulice Plzeňská), Ostrava-Jih, Ostrava, práce na silnici, provoz převeden protisměru, Do 21.12.2014 23:59, Ostrava, sil. I/58 - ul. Plzeňská - výstavba propojení Plzeňská - Pavlovova, uzavírka jízdního pásu ve směru centrum, provoz veden v protisměrném jízdním pásu, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 21.12.2014 23:59:00
11.7.2014 7:00:00
Uzavírka
II/264 Děčín Uzavírka silnice II/264 (ulice Děčínská), Jiřetín pJedlovou, okr. Děčín, práce na silnici během dne, stavební práce, Od 11.07.2014 07:00 silnice č. II/264 ul. Děčínská na náměstí v Jiřetíně pJedlovou z důvodu plošné opravy chodníku, práce probíhají denně mezi 7:00 hod. a 16:00 hod., Vydal: Městský úřad Varnsdorf 31.12.2014 16:00:00
10.7.2014 8:00:00
Uzavírka
II/264 Děčín Uzavírka silnice II/264, Horní Podluží, okr. Děčín, práce na inženýrských sítích, částečná uzavírka silnice č. II/264 u č.p. 243-280 a č.p. 330 v k.ú. Horní Podluží. Podélné výkopy a příčné překopy realizované po polovinách komunikace z důvodu dostavby kanalizace, Vydal: Městský úřad Varnsdorf 30.11.2014 23:59:00
10.7.2014 8:00:00
Uzavírka
III/2643 Děčín Uzavírka silnice III/2643, Horní Podluží, okr. Děčín, práce na inženýrských sítích, částečná uzavírka silnice č. III/2643 u č.p. 86, 144-18, č.p. 96-1 a č.p. 347 v k.ú. Horní Podluží. Podélné výkopy a příčné překopy realizované po polovinách komunikace z důvodu dostavby kanalizace, Vydal: Městský úřad Varnsdorf 30.11.2014 23:59:00
10.7.2014 8:00:00
Uzavírka
III/2643 Děčín Uzavírka silnice III/2643, Horní Podluží, okr. Děčín, práce na inženýrských sítích, částečná uzavírka silnice č. III/2643 u č.p. 86, 144-18, č.p. 96-1 a č.p. 347 v k.ú. Horní Podluží. Podélné výkopy a příčné překopy realizované po polovinách komunikace z důvodu dostavby kanalizace, Vydal: Městský úřad Varnsdorf 30.11.2014 23:59:00
1.7.2014 8:00:00
Uzavírka
III/22129 Karlovy Vary Uzavírka silnice III/22129, část obce Ruprechtov - silnice III/22130, v katastru obce Hroznětín, okr. Karlovy Vary, vozovka uzavřena, stavební práce, Pozor!, V rámci stavby silničníh oobchvatu města Hroznětín úplná uzavírka silnice III/22129 a silnice III/22130 z Velkého Rybníka do Hroznětína. Objížďka je vedena po trase Velký Rybník - Podlesí - Sadov - Ostrov - Hroznětín., povinná objížďka 31.12.2014 15:00:00
14.7.2014 7:00:00
Uzavírka
II/264 Děčín Uzavírka silnice III/2643 - silnice II/264, Horní Podluží, okr. Děčín, stavební práce, Částečná uzavírka silnice č. II/264 a silnice č. III/2643 od č.p. 1 směrem k č.p. 226 v k.ú. Horní Podluží, bez objízdné trasy z důvodu výstavby chodníku a odvodnění komunikace., Vydal: Městský úřad Varnsdorf 30.11.2014 23:59:00
1.7.2014
Uzavírka
III/1148 Frýdek-Místek Uzavírka silnice III/01148, Jasení, Návsí, okr. Frýdek-Místek, uzavřeno, práce na silnici, Povolení omezení obecného užívání a povolení zvláštního užívání pozemní komunikace č. III/01148 v obci Návsí, na níž bude provoz úplně uzavřen v místě silničního mostu přes řeku Olši z důvodu stavby „Rekonstrukce silnice III/01148 Návsí, včetně mostů ev. č. 01148-4, 01148-5“ a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, to pro II. ETAPU a III. ETAPU. II. etapa od 01.07.2014 do 30.11.2014, úplná uzavírka silnice č. III/01148 v místě mostu přes řeku Olši (z důvodu jeho demolice) a místních komunikací Potoky a Pod Zamčisky (stavby mostu pod MK). Ve směru od Jablunkova bude zakázán průchod pro pěší po místní komunikaci Pod Zamčisky. III. etapa od 01.12.2014 do 14.06.2015, úplná uzavírka silnice č. III/01148 v místě mostu přes řeku Olši a místní komunikace vedoucí kolem pily v obci Návsí, kdy od 01.12.2014 bude obnoven provoz na místních komuni 30.11.2014 23:59:00
30.6.2014 7:00:00
Uzavírka
III/1189 Příbram Uzavírka silnice III/1189, Příbram, okr. Příbram, uzavřeno, práce na silnici, rekonstrukce vozovky, rekonstrukce mostku přes Litavku, , Objížďka - obousměrná: ulice Na Struhách - silnice III/1185, Příbram, okr. Příbram, přes: silnice I/18 (ulice Rožmitálská), silnice III/1188 (ulice K Podlesí), silnice III/1185 (Staré Podlesí), Příbram, Vydal: Městský úřad Příbram 20.12.2014 23:59:00
30.6.2014 8:00:00
Uzavírka
II/448 Prostějov Uzavírka silnice II/448, v katastru obce Laškov, okr. Prostějov, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka silnice II/448 v místě mostu přes Šumici ev.č. 448-003, Objížďka - bez rozlišení: pro směr jízdy od Ludéřova do Laškova vozidla v křižovatce odbočí ze silnice II/448 na III/4488 po které dojedou na křižovatku s III/4487, odbočí vlevo a po III/4487 dojedou do Pěnčína, zde odbočí vpravo na III/36635 po níž dojedou do Laškova část Kandie, kde se v křižovatce odbočí vpravo, napojí se na II/448 a po ní dojedou do Laškova. Objízdná trasa je obousměrná, Vydal: Magistrát města Prostějova 21.11.2014 23:59:00
17.6.2014
Uzavírka
III/1505 Jindřichův Hradec Uzavírka silnice III/1505 (Náměstí T. G. Masaryka), Suchdol nad Lužnicí, okr. Jindřichův Hradec, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnic III. třídy č. 1505 a III. třídy č. 1504 v městě Suchdol nad Lužnicí v úseku křižovatky ulic 28. Října, Vitorazská, Žižkova ( Husova) a náměstí T.G.Masaryka v městě Suchdol nad Lužnicí (provádění celkové rekonstrukce silnic III/1505, III/1504 a chodníků v městě Suchdol nad Lužnicí ve výše uvedených ulicích). Výstavba propustku pod silnicí III/1505 a demolice mostu 1505-1, Stavba v ulici 28 října začíná před mostem 1505-1 a vede až na křižovatku s ulicemi Husova a vitorazská. Do ulice Husova bude prováděna úprava v délce cca 20 m , do ulice Vitorazská bude prováděna úprava v délce 40 m , Objížďka - obousměrná: Autobusová doprava bude vedena v městě Suchdol nad Lužnicí po objízdné trase po místních komunikacích v místní části Benátky odkud je vedena po účelové komunikaci do ulice Žižkova na silnici II 6.11.2014
17.6.2014
Uzavírka
III/1504 Jindřichův Hradec Uzavírka silnice III/1504 (ulice Husova), Suchdol nad Lužnicí, okr. Jindřichův Hradec, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnic III. třídy č. 1505 a III. třídy č. 1504 v městě Suchdol nad Lužnicí v úseku křižovatky ulic 28. Října, Vitorazská, Žižkova ( Husova) a náměstí T.G.Masaryka v městě Suchdol nad Lužnicí (provádění celkové rekonstrukce silnic III/1505, III/1504 a chodníků v městě Suchdol nad Lužnicí ve výše uvedených ulicích). Výstavba propustku pod silnicí III/1505 a demolice mostu 1505-1, Stavba v ulici 28 října začíná před mostem 1505-1 a vede až na křižovatku s ulicemi Husova a vitorazská. Do ulice Husova bude prováděna úprava v délce cca 20 m , do ulice Vitorazská bude prováděna úprava v délce 40 m, Objížďka - obousměrná: Autobusová doprava bude vedena v městě Suchdol nad Lužnicí po objízdné trase po místních komunikacích v místní části Benátky odkud je vedena po účelové komunikaci do ulice Žižkova na silnici III/1504 kde u 6.11.2014
25.2.2013
Uzavírka
III/2407 Praha-západ Uzavírka silnice III/2407, Velké Přílepy - Úholičky, okr. Praha-západ, uzavřeno, úplná uzavírka silnice III/2407 z důvodu havarijního stavu opěrné zdi podél silnice III/2407 25.2.2016
23.6.2014
Uzavírka
III/36630 Prostějov Uzavírka silnice III/36630, Přemyslovice, okr. Prostějov, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka silnice III/36630 v Přemyslovicích ve dvou úsecích , silnice III/36630 v Přemyslovicích v úseku od centra obce cca 800 m od křižovatky se silnicí II/366 po konec konec obce směr Pěnčín, Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa se nařizuje následovně: pro směr jízdy z Přemyslovic do Pěnčína vozidla neodbočí ze silnice II/366 na uzavřenou III/36630, ale budou pokračovat dál do obce Hluchov, zde odbočí vlevo a po III/36631 dojedou do Čech pod Kosířem, zde odbočí vlevo a po III/36635 dojedou do Pěnčína, kde v křižovatce naváží na uzavřenou III/36630. Objízdná trasa je obousměrná, Vydal: Magistrát města Prostějova 4.12.2014 23:59:00
23.6.2014
Uzavírka
III/36630 Prostějov Uzavírka silnice III/36630, Přemyslovice - Růžov, okr. Prostějov, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka silnice III/36630 v Přemyslovicích ve dvou úsecích , silnice III/36630 v Přemyslovicích v úseku od křižovatky s II/366 po konec obce směr Ptenský Dvorek – Ptení, Objížďka - bez rozlišení: se nařizuje následovně: pro směr jízdy z Přemyslovic do Ptení – Stražiska vozidla neodbočí ze silnice II/366 na uzavřenou III/36630, ale budou pokračovat dál do obce Hluchov, zde odbočí vpravo a po III/36632 dojedou přes Bělecký Mlýn do Zdětína, kde v křižovatce odbočí vpravo a po III/37754 dojedou do Ptení odkud po III/37349 budou pokračovat směr Ptenský Dvorek a dále na křižovatku s uzavřenou III/36630. Objízdná trasa je obousměrná, Vydal: Magistrát města Prostějova 4.12.2014 23:59:00
23.6.2014
Uzavírka
II/433 Prostějov Uzavírka silnice II/433, v katastru obce Němčice nad Hanou, okr. Prostějov, stavební práce, částečná uzavírka, uzavřen jeden jízdní pruh v místě a okolí mostu přes Brodečku ev.č. 433-007 mezi obcemi Němčice nad Hanou a Mořice, Vydal: Magistrát města Prostějova 12.12.2014 23:59:00
23.6.2014 7:00:00
Uzavírka
III/15529 České Budějovice Uzavírka silnice III/15529 (ulice Plavská), České Budějovice - Roudné, okr. České Budějovice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice III/15529 Plavská v úseku od začátku Nového Roudného (směr z ČB) po ulici Na Děkanských polích v Českých Budějovicích z důvodu realizace stavby „Nové Roudné – 1. Etapa, část 2 – chodník a komunikace", Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice III/15529 (ulice Plavská), Roudné, část obce Nové Roudné - silnice III/00354 (ulice Lidická tř.), České Budějovice, okr. České Budějovice, přes: silnice III/15531 (ulice Vidovská) (Roudné), silnice III/15523 (Staré Hodějovice), ulice Vrchlického nábř., České Budějovice, Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice III/15529 (ulice Plavská), Roudné - silnice III/00354 (ulice Lidická tř.), České Budějovice, okr. České Budějovice, přes: Straňany, silnice II/155 (Římov), silnice I/3 (ulice Na Planýrce) (Poříčí), České Budějovice, silnice II/156 (ulice Mánesova), silnice III/0035 15.12.2014 23:59:00
18.6.2014
Uzavírka
II/278 Liberec Uzavírka silnice II/278 (ulice Svatovítské náměstí - ulice Kundratická), Osečná, okr. Liberec, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice II/278, k.ú. Osečná, Objížďka - bez rozlišení: vedena po silnicích: II/278, III/272 41, II/592, Vydal: Magistrát města Liberec 30.11.2014 23:59:00
18.6.2014 8:00:00
Uzavírka
R7 Kladno Uzavírka R7, mezi km 10.1 a 10.5, ve směru Slaný, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, práce na údržbě mostu, Do 23.12.2014 18:00, č. rozhodnutí 383/2014-120-STSP/4 ,,rekonstrukce mostu ev.č. 7-010-pravý most,, 23.12.2014 18:00:00
18.6.2014 8:00:00
Uzavírka
R7 Kladno Uzavírka R7, mezi km 10.5 a 10.1, ve směru Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, práce na údržbě mostu, č. rozhodnutí 383/2014-120-STSP/4 ,,rekonstrukce mostu ev.č. 7-010-pravý most,, 23.12.2014 18:00:00
24.7.2013
Uzavírka
III/335 Tábor Uzavírka silnice III/0335, v katastru obce Chotoviny, část obce Vrážná, okr. Tábor, práce na údržbě mostu, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice III/0335, Vrážná – hráz rybníka Dlážděný, od km 4,500 do km 4,600 – provoz bude sveden do jednoho jízdního pruhu a řízen světelným signalizačním zařízením, Objížďka - xxx: silnice III/0335, v katastru obce Chotoviny, část obce Vrážná, okr. Tábor, Vydal: Městský úřad Tábor 20.6.2015 23:59:00
17.6.2014 14:00:00
Uzavírka
R7 Kladno Uzavírka R7, mezi km 16.3 a 17.1, ve směru Slaný, práce na silnici, provoz převeden protisměru, práce na údržbě mostu, Do 22.12.2014 16:00, Dopravní proudy budou po dobu uzavírky převedeny v km 16,260 přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice jednoho jízdního pruhu levého jízdního pásu rychlostní silnice a v km 17,150 budou převedeny přes stávající přejezd středního dělícího pásu rychlostní silnice zpět pravého jízdního pásu rychlostní silnice. 22.12.2014 16:00:00
12.6.2014
Uzavírka
III/48411 Frýdek-Místek Uzavírka silnice III/48411, silnice III/4705, úsek Frýdek-Místek - Paskov, okr. Frýdek - Místek, práce na silnici, reko komunikací vč. mostů, autob. zálivů, čistění příkopů, frézování, pokládka nového povrchu, vyjma úseku u ČSAD FM (nové odbočení k zástavbě RD) křiž. u fy Huisman (budoucí výstavba OK), Vydal: Magistrát města Frýdku-Místku 5.11.2014 23:59:00
12.6.2014
Uzavírka
III/48411 Frýdek-Místek Uzavírka silnice III/48411, silnice III/4705, úsek Frýdek-Místek - Paskov, okr. Frýdek - Místek, práce na silnici, reko komunikací vč. mostů, autob. zálivů, čistění příkopů, frézování, pokládka nového povrchu, vyjma úseku u ČSAD FM (nové odbočení k zástavbě RD) křiž. u fy Huisman (budoucí výstavba OK), Vydal: Magistrát města Frýdku-Místku 5.11.2014 23:59:00
11.6.2014 12:00:00
Uzavírka
I/19 Písek Uzavírka silnice I/19, v katastru obce Milevsko, okr. Písek, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice I/19, v úseku mostu ev. č. 19-033 přes Milevský potok, k.ú. Milevsko, okr. Písek. Rekonstrukce mostu. Doprava bude vedena ve zbývajícím jízdním pruhu a provoz bude řízen kyvadlově pomocí semaforové, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 30.11.2014 23:59:00
5.6.2014 8:00:00
Uzavírka
III/23719 Kladno Uzavírka silnice III/23719, Kvílice, okr. Kladno, stavební práce, Částečná uzavírka pozemní komunikace - silnice 23719 Kvílice v km 3,104 - 3,217. Provoz na komunikaci nebude přerušen bude pouze omezen, Vydal: Městský úřad Slaný 31.12.2014 23:59:00
2.6.2014
Uzavírka
III/1151 Frýdek-Místek Uzavírka silnice III/01151, v katastru obce Dolní Lomná, okr. Frýdek-Místek, práce na údržbě mostu, Osazení dopravního značení na pozemní komunikaci č. III/01151 v obci Dolní Lomná, z důvodu částečného omezení silničního provozu pro opravu a rekonstrukci mostu přes řeku Lomná ev. č. 01151-7. Rekonstrukce mostu bude probíhat na základě stavby „Silnice III/01151 rekonstrukce mostu ev. č. 01151-7 přes řeku Lomná před obcí Horní Lomná“, Vydal: Městský úřad Jablunkov 15.12.2014 23:59:00
2.6.2014
Uzavírka
II/337 Chrudim Uzavírka silnice II/337, Starý Dvůr, Třemošnice, okr. Chrudim, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice II/337 v místě mostu ev. č. 337-016, město Třemošnice, místní část Starý Dvůr, Objížďka - obousměrná: Silniční provoz bude veden ve směru Třemošnice - Běstvina - Seč - Kovářov - Hrbkov - Prachovice - Starý Dvůr, obousměrně, Vydal: Městský úřad Chrudim 30.11.2014 23:59:00
1.10.2014
Uzavírka
III/21047 Karlovy Vary Uzavírka silnice III/21047, Nejdek, okr. Karlovy Vary, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Rekonstrukce vozovky a výstavba opěrných zdí. Provoz řízen SSZ, Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 20.12.2014 23:59:00
28.5.2014 13:06:00
Uzavírka
III/14221 Prachatice Uzavírka silnice III/14221, Strunkovice nad Blanicí, část obce Protivec, okr. Prachatice, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/14221, rekonstrukce mostů. Objízdná trasa vyznačena 30.11.2014 23:59:00
2.6.2014
Uzavírka
III/18027 Plzeň - Jih Uzavírka silnice III/18027, Předenice, okr. Plzeň-jih, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka silnice III/18027 Předenice v místě mostu ev.č. 18027-2 - rekonstrukce mostu, Objížďka - obousměrná: Po silnici III/18328 NETUNICE - II/183 HÁJE-II/183 VODOKRTY-II/183 a III/18326 KRASAVCE-III/18326 Dolní Lukavice, Vydal: Městský úřad Přeštice 5.12.2014 23:59:00
2.6.2014
Uzavírka
I/16 Jičín Uzavírka silnice I/16, v katastru obce Sobotka, okr. Jičín, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice I/16 v Sobotce, v místě mostu ev. č. 16-038 (most nad železniční tratí), z důvodu provedení opravy tohoto mostu. Délka uzavřeného úseku: cca 150 m. Organizace uzavírky, objízdná trasa: Práce budou prováděny po polovinách šířky vozovky. Provoz bude veden ve volné polovině vozovky a bude kyvadlově řízen světelným signalizačním zařízením, Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 30.11.2014 23:59:00
19.5.2014
Uzavírka
II/226 Karlovy Vary Uzavírka silnice II/226, v katastru obce Žlutice, okr. Karlovy Vary, uzavřeno, práce na silnici, Rekonstrukce silnice II/226. Bude umožněn průjezd veřejné osobní linkové dopravě a vozidlům IZS, Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 31.12.2014 23:59:00
19.5.2014
Uzavírka
II/282 Semily Uzavírka silnice II/282, Rovensko pTroskami, okr. Semily, uzavřeno, práce na silnici, Od 19.05.2014 00:00 úplná uzavírka části silnice č. II/282 – mlýna u ulice Sokolovo přes ul. Čechova až k nám. prof. Drahoňovského v Rovensku p.Tr., z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Objížďka - bez rozlišení: silnice II/283 (ulice Sobotecká), Turnov - silnice II/282 (ulice Revoluční), Rovensko pTroskami, okr. Semily, přes: Bukovina, silnice II/282 (Lestkov), Objížďka - bez rozlišení: silnice III/2821 (ulice Tyršova), Rovensko pTroskami, okr. Semily - Újezd pTroskami, okr. Jičín, Vydal: Městský úřad Turnov 20.12.2014 23:59:00
25.5.2014
Uzavírka
II/487 Vsetín Uzavírka silnice II/487, Velké Karlovice, část obce Leskové, okr. Vsetín, uzavřeno pro těžká nákladní vozidla, práce na silnici, uzavírka provozu na silnici č. II/487, v místě mostů ev. č. 487-033, ev. č. 487-034 a ev. č. 487-035 v uzlovém úseku Beskyd, katastrální území Velké Karlovice. Úplná uzavírka pro vozidla nad 7,5t, mimo dopravní obsluhy. Vozidla do 7,5t a vozidla dopravní obsluhy nad 7,5t budou vedena po provizorních přemostěních v místě rekonstruovaných mostů. Provoz na přemostění řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením, případně přechodným dopravním značením, Objížďka - pro vozidla nad 7,5 t.: po silnici č. II/481, I/35 a I/18 (SR), Vydal: Městský úřad Vsetín 30.11.2014 23:59:00
1.5.2014 13:43:00
Uzavírka
D3 Tábor Uzavírka D3, mezi km 74.5 a 79.2, ve směru České Budějovice, provoz převeden protisměru v zúžených jízdních pruzích, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Do 31.12.2014 20:00, doprava je vedena obousměrně v levém jízdním pásu pro oba směry v režimu 1 + 1 31.12.2014 20:00:00
1.5.2014 13:37:00
Uzavírka
D3 Tábor Uzavírka D3, mezi km 79.3 a 74.5, ve směru Benešov, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, levý jízdní pruh uzavřen, doprava je vedena obousměrně v levém jízdním pásu pro oba směry v režimu 1 + 1 31.12.2014 20:00:00
12.5.2014 8:00:00
Uzavírka
III/46816 Karviná Uzavírka silnice III/46816 (ulice Drátovenská), Bohumín, okr. Karviná, uzavřeno, práce na silnici, Rekonstrukce železničního podjezdu, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/647 (ulice Ostravská) - místní komunikace, Bohumín, okr. Karviná, přes: ulice Čs. armády, Vydal: Městský úřad Bohumín 30.5.2015 23:59:00
12.5.2014
Uzavírka
II/290 Liberec Uzavírka silnice II/290 (ulice Frýdlantská), Raspenava, okr. Liberec, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka provozu na sil. II/290 Frýdlant - Raspenava, Objížďka - pro směr z Raspenavy na Frýdlant: silnice III/2909 (ulice Novoměstská), Raspenava - silnice II/291 (ulice Novoměstská), Frýdlant, okr. Liberec, přes: Krásný Les, Objížďka - pro směr z Frýdlantu na Raspenavu: silnice III/2901 (ulice Dětřichovská) - silnice I/13, Frýdlant, okr. Liberec, přes: silnice I/13 (ulice Žitavská), silnice II/290 (ulice Hejnická), Objížďka - pro směr z Frýdlantu a Raspenavy na Hejnice: ulice Luhová, Raspenava - silnice III/29015 (ulice Lázeňská), Hejnice, okr. Liberec, přes: silnice III/29015 (Ludvíkov pod Smrkem), místní komunikace (Lázně Libverda), Objížďka - pro směr z Hejnic na Frýdlant: silnice III/29015 (ulice Lázeňská), Hejnice - silnice II/291 (ulice Novoměstská), Frýdlant, okr. Liberec, přes: Lázně Libverda, silnice II/291 (ulice Celní) (Nové Město pod Smr 30.11.2014 23:59:00
12.5.2014
Uzavírka
II/290 Liberec Uzavírka silnice II/290 (ulice Fučíkova - ulice Hejnická), Raspenava, okr. Liberec, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka provozu na sil. II/290 Frýdlant - Raspenava, Objížďka - pro směr z Frýdlantu a Raspenavy na Hejnice: ulice Luhová, Raspenava - silnice III/29015 (ulice Lázeňská), Hejnice, okr. Liberec, přes: silnice III/29015 (Ludvíkov pod Smrkem), místní komunikace (Lázně Libverda), Objížďka - pro směr z Hejnic na Frýdlant: silnice III/29015 (ulice Lázeňská), Hejnice - silnice II/291 (ulice Novoměstská), Frýdlant, okr. Liberec, přes: Lázně Libverda, silnice II/291 (ulice Celní) (Nové Město pod Smrkem), Vydal: Městský úřad Frýdlant 30.11.2014 23:59:00
12.5.2014
Uzavírka
II/290 Liberec Uzavírka silnice II/290 (ulice Hejnická), Frýdlant, okr. Liberec, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka provozu na sil. II/290 Frýdlant - Raspenava, Objížďka - pro směr na Raspenavu: silnice I/13, Frýdlant - silnice II/290 (ulice Fučíkova), Raspenava, okr. Liberec, přes: silnice II/291 (ulice Novoměstská), silnice III/2909 (Krásný Les), Objížďka - pro směr na Hejnice: silnice I/13 (ulice Fügnerova), Frýdlant - silnice III/29015 (ulice Lázeňská), Hejnice, okr. Liberec, přes: silnice II/291 (ulice Novoměstská), ulice Mírové náměstí, Nové Město pod Smrkem, ulice Celní, místní komunikace (Lázně Libverda), Objížďka - pro směr z Raspenavy na Frýdlant: silnice III/2909 (ulice Novoměstská), Raspenava - silnice II/291 (ulice Novoměstská), Frýdlant, okr. Liberec, přes: Krásný Les, Objížďka - pro směr z Frýdlantu na Raspenavu: silnice III/2901 (ulice Dětřichovská) - silnice I/13, Frýdlant, okr. Liberec, přes: silnice I/13 (ulice Žitavská), silnice II/290 (uli 30.11.2014 23:59:00
5.5.2014 7:00:00
Uzavírka
II/487 Vsetín Uzavírka silnice II/487, část obce Leskové - část obce Uzgrúň, Velké Karlovice, okr. Vsetín, oprava povrchu vozovky, Částečná uzavírka provozu na silnici č. II/487, uzlový úsek Beskyd v km 0,346 – 7,510 v katastrálním území Velké Karlovice, V rámci uvedeného úseku bude částečná uzavírka realizována postupně, s délkou pracovního místa max. 600 m. V případě potřeby bude délka uzavřeného úseku komunikace zkrácena., Vydal: Městský úřad Vsetín 30.11.2014 23:59:00
13.5.2014
Uzavírka
III/44020 Přerov Uzavírka silnice III/44020, Jindřichov, okr. Přerov, stavební práce, Částečná uzavírka kr. silnice č. III/44020 v průtahu obce Jindřichov z důvodu výstavby kanalizace a ČOV, Vydal: Městský úřad Hranice 30.11.2014 23:59:00
1.5.2014
Uzavírka
II/159 Tábor Uzavírka silnice II/159, v katastru obce Dráchov, okr. Tábor, uzavřeno, práce na silnici, provedení stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 159-009 v obci Dráchov “ II.etapa - zhotovení samotné rekonstrukce mostu ev. č. 159 – 009. Úplná uzavírka silnice II/159 u obce Dráchov, délka uzavřeného úseku cca 0,150 km. POPIS UZAVÍRKY A VEDENÍ OBJÍŽĎKY: 1) Doprava do 3,5t bude vedena ze strany od silnice I/3 po silnici II/159. Před mostem se odkloní ze silnice II/159 vlevo na provizorní komunikaci a provizorní most zřízený na návodní straně původního mostu. Po sjetí z provizorního mostu vlevo na místní komunikaci po značené objížďce až na silnici II/159 a opačně. Provoz bude jednosměrný a řízený SSZ. Délka objížďky : cca 0,2 km 2) Doprava nad 3,5t včetně vozidel HZS nad tuto mez bude vedena po oboustranné objížďce: Z křižovatky silnice II/159 a I/3 (křižovatka u sloupu) vlevo na silnici I/3 směr Soběslav. V Soběslavi na křižovatce se silnicí II/135 vlevo směr Bechy 30.11.2014 23:59:00
1.5.2014
Uzavírka
III/2143 Cheb Uzavírka silnice III/2143, v katastru obce Háje, okr. Cheb, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu na silnici III/2143, která se nachází na pozemkové parcele č. 971/1, k.ú. Háje u Chebu, obec Cheb, v místě křižovatky s místní komunikací III. třídy C19 umístěné na p.p.č. 340/5, k.ú. Háje u Chebu, obec Cheb., Provoz ve směru na Podhrad bude zajištěn po náhradní betonové komunikaci, Objížďka - jednosměrná - pro směr „SLAPANY“: Objízdná trasa bude vedena po místní komunikaci III. třídy C19 umístěné na p.p.č. 340/5, k.ú. Háje u Chebu, obec Cheb, po místní komunikaci III. třídy C2 umístěné na p.p.č.: 189/3 a 606/2, k.ú. Podhrad, obec Cheb, po silnici III/2148, III/2147 a III/2146, Objížďka - jednosměrná - pro směr „HÁJE“: Objízdná trasa bude vedena po silnici III/2145, II/214 a III/2143, Vydal: Městský úřad Cheb 31.12.2014 23:59:00
28.4.2014
Uzavírka
III/4774 Frýdek-Místek Uzavírka silnice III/4774, v katastru obce Morávka, část obce Slavíč, okr. Frýdek-Místek, práce na údržbě mostu, jeden jízdní pruh uzavřen, rekonstrukce estakády ev. č. 4774/19, částečné omezení provozu. Střídavý jednosměrný provoz ZIMNÍ PŘESTÁVKA 01.01.2015 - 28.02.2015, Vydal: Magistrát města Frýdku-Místku 31.12.2014
24.4.2014 8:00:00
Uzavírka
III/21047 Karlovy Vary Uzavírka silnice III/21047, Nejdek, okr. Karlovy Vary, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Rekonstrukce vozovky a výstavba opěrných zdí. Provoz řízen SSZ, Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 20.12.2014 23:59:00
24.4.2014 11:00:00
Uzavírka
III/3824 Jihlava Uzavírka silnice III/03824 (Pražská), v katastru obce Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka úseku mostního objektu na silnici III/03824 ve městě Jihlava – rekonstrukce mostu ev. č. 03824-2. Objížďka nařízena pro veškerá vozidla mimo vozidla BUS, MHD a IZS, Objížďka - obousměrná: ulice U Pražského mostu - silnice III/03824 (ulice Pražská), Jihlava, okr. Jihlava, přes: silnice II/523 (ulice Jiráskova), ulice Romana Havelky, Vydal: Magistrát města Jihlavy 22.11.2014 23:59:00
18.4.2014
Uzavírka
III/4589 Bruntál Uzavírka silnice III/4589, Brantice, okr. Bruntál, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice III/4589 z důvodů rekonstrukce mostu ev.č. 4589-1 a přilehlých úseků silnice u obce Brantice, Objížďka - obousměrná: po silnici I/45, III/4587, III/4585 – Krnov – Brantice OÚ – Brantice, Vydal: Městský úřad Krnov 30.11.2014 23:59:00
18.4.2014
Uzavírka
I/14 Liberec Uzavírka silnice I/14 (ulice Tanvaldská), Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec, stavební práce, Na silnici I/14 v Liberci, od křižovatky silnice I/14 (ul. Tanvaldská) se silnicí III/2784 (ul. Rochlická), až na úroveň tramvajové zastávky Vratislavice nad Nisou, výhybna, v silničním km cca 4,60 až 6,00 budou maximálně tři pracovní místa s dopravním omezením. Délka jednoho uzavřeného úseku nepřesáhne 50 metrů. Jeden z úseků může být v nezbytně nutných případech a po nezbytně nutnou dobu řízen světelnými signály, potom délka tohoto úseku nepřesáhne 300 metrů, Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice I/14 (ulice Tanvaldská), Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec - (ulice Liberecká), Jablonec nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou, přes: silnice I/35, silnice I/65 (Rádlo), silnice I/14 (ulice U Zeleného stromu) (Jablonec nad Nisou), Obousměrná objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny, s výjimkou dopravní obsluhy a autobusů veřejné dopravy, která bude vedena 31.12.2014 23:59:00
16.4.2014
Uzavírka
II/217 Cheb Uzavírka silnice II/217, v katastru obce Krásná - v katastru obce Podhradí, okr. Cheb, oprava povrchu vozovky, Jedná se o částečnou uzavírku silnice II/217 km 5,970-9,500 a km 11,000 - 11,500 od křižovatky se silnicí III/2175 k.ú. Aš. Průjezd po silnici bude nepřerušen po dobu uzavírky a bude zajištěn po jedné polovině vozovky. Provoz bude řízen poučenými pracovníky v reflexních vestách se zastavovacím terčem. Řízení dopravy na komunikaci bude dle ověřeného schématu dopravního značení, mimo stavební práce bude provoz řízen pomocí semaforu. Uzavřený úsek bude označen dopravním značením dle "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", Vydal: Městský úřad Aš 20.12.2014 23:59:00
15.4.2014 8:30:00
Uzavírka
III/46610 Ostrava Uzavírka silnice III/46610 (ulice Osvoboditelů), Velká Polom, okr. Ostrava-město, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka sil. III/46610 v obci Velká Polom v úseku od konce zástavby v délce cca 200m, Objížďka - bez rozlišení: silnice III/46610 (ulice Osvoboditelů), Velká Polom, okr. Ostrava-město, přes: silnice I/11 (Hrabyně), silnice III/4666, Vydal: Magistrát města Opavy 15.12.2014 23:59:00
10.4.2014
Uzavírka
III/4665 Opava Uzavírka silnice III/4665 (ulice Hájová), Mokré Lazce, okr. Opava, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka sil. III/4665 ul. Hájová v Mokrých Lazcích v úseku od konce zástavby po křiž. se sil. I/11, Objížďka - obousměrná: silnice I/11 - silnice III/4665 (ulice Hájová), Mokré Lazce, okr. Opava, Vydal: Magistrát města Opavy 15.12.2014 23:59:00
11.4.2014 7:00:00
Uzavírka
I/17 Chrudim Uzavírka silnice I/17, v katastru obce Chrudim - v katastru obce Kočí, okr. Chrudim, uzavřeno, práce na silnici, Důvod uzavírky: Stavební práce na výstavbě mimoúrovňové křižovatky (MÚK) silnice I/17 s obchvatem I/37 města Chrudim, zahrnující práce na přeložce silnice I/17 a práce na výstavbě nového mostního objektu. Místo uzavírky: Silnice I/17 v extravilánu obcí Chrudim a Kočí, v silničním km cca 34,110 – 35,350, uzavírka v délce cca 1.240 metrů, délka objížďky1.405 metrů. úplná uzavírka silnice I/17 v extravilánu obcí Chrudim a Kočí, v silničním km cca 34,110 – 35,350, tedy v délce cca 1.240 metrů. Objízdná trasa: Provoz všech silničních vozidel bude ze silnice I/17 odkloněn na provizorní objížďkové komunikace (SO 162, SO 163) zřízené za účelem objížďky, jejíž součástí je i část upravené silnice III/3587 (na Tři bubny). Objízdná trasa se stanovuje jako o b o u s m ě r n á , pro veškerá silniční vozidla, vč. vozidel IZS. Tato objízdná trasa bude zn 31.12.2014 23:59:00
10.4.2014 8:00:00
Uzavírka
III/21036 Sokolov Uzavírka silnice III/21036, v katastru obce Dolní Nivy, část obce Boučí, okr. Sokolov, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Boučí - směr Oloví III/21036, statické zajištění silnice - opěrné zdi, km 2,156-2,709, zvláštní užívání, částečná uzavírka, provoz řízen světelnou signalizací - kyvadlově., Vydal: Městský úřad Sokolov 31.12.2014 23:59:00
10.4.2014 8:00:00
Uzavírka
III/21036 Sokolov Uzavírka silnice III/21036, k.ú Boučí, okr. Sokolov, práce na silnici, Boučí - III/21036, rozšíření komunikace, provádění stavebních prací, zvláštní užívání a částečná uzavírka, Vydal: Městský úřad Sokolov 31.12.2014 23:59:00
1.5.2014
Uzavírka
III/2601 Česká Lípa Uzavírka ; na silnici 2601 u obce Dubá okres Česká Lípa , délka 375m; vozovka uzavřena v obou směrech; práce na silnici ve velkém rozsahu; úplná uzavírka provozu - zahájení výstavby přeložky silnice I/9 (obchvatu města Dubá). 20.12.2014 22:55:00
2.4.2014 8:00:00
Uzavírka
I/14 Náchod Uzavírka silnice I/14 (ulice 17. listopadu), Červený Kostelec, část obce Lhota za Červeným Kostelcem, okr. Náchod, stavební práce, práce na silnici, částečná uzavírka silnice I/14 v Červeném Kostelci, most ev.č. 14-094 v ulici 17. listopadu, z důvodu rekonstrukce mostního objektu a rekonstrukce opěrné zdi. Organizace uzavírky a objízdná trasa: I.fáze: 2.4.2014 – 30.4.2014 – bourání levé poloviny mostu, montáž mostního provizoria, vytvoření násypů pro mostní provizorium Doprava na silnici I/14 bude vedena volnou polovinou vozovky a řízena kyvadlově pomocí mobilní semaforové soupravy. Délka pracovního místa bude cca 100 m. Příjezdy z přilehlých místních komunikací (ul. Bratří Čapků, ul. Zemědělská) a silnice III/3037 (ul. 5.května) zůstanou otevřeny II.fáze: 1.5.2014 – 31.7.2014 – rekonstrukce mostu. Doprava na silnici I/14 bude převedena na mostní provizorium a bude řízena kyvadlově pomocí mobilní semaforové soupravy. Délka pracovního místa bude cca 1 15.11.2014 23:59:00
31.3.2014
Uzavírka
III/44337 Opava Uzavírka silnice III/44337 (ulice Opavská), Vítkov, okr. Opava, uzavřeno, práce na silnici, úsek: Silnice III/ 44339 (Opavská ul.) ve Vítkově směr Podhradí, v místě křižovatky s MK na pozemku parc.č. 1536 k.ú. Vítkov (U pekárny – komunikace spojující III/44339 (Opavská) se silnici II/462 (Zemědělská) - doba omezení od 31.03. 2014 do 04.05.2014. 2.úsek: MK na pozemku parc.č. 1536 k.ú. Vítkov (u pekárny – komunikace spojující III/44339 (Opavská) se silnici II/462 (Zemědělská) - doba omezení od 05.05. 2014 do 22.06. 2014. 3.úsek: Silnice II/462 (Zemědělská ul.), v místě od křižovatky s místní komunikací Křivá na pozemku parc.č. 1554 k.ú. Vítkov, po ižovatku prvního ramene MK Dělnická na pozemku parc.č. 3229 k.ú. Vítkov - doba omezení od 23.06. 2014 do 07.09. 2014. 4.úsek: Silnice III/44339 (Opavská ul.) v místě od křižovatky se silnici II/462 (Zemědělskou ul.)v délce cca 50m - doba omezení od 08. 09. 2014 do 26.10.2014. 5.úsek: Silnice II/462 (Zem 30.11.2014
28.4.2014
Uzavírka
I/56 Frýdek-Místek Uzavírka silnice I/56, v katastru obce Frýdlant nad Ostravicí, okr. Frýdek-Místek, práce na údržbě mostu, práce na silnici, provoz převeden protisměru, Do 15.11.2014 23:59, sil. I/56 km 65,100 - oprava mostu ev.č. 56-088, uzavírka jízdního pásu, provoz veden obousměrně v druhém jízdním pásu, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 15.11.2014 23:59:00
15.3.2014
Uzavírka
II/464 Opava Uzavírka silnice II/464 (ulice Bílovecká), Opava, okr. Opava, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka sil. II/464 ul. Bílovecká v Opavě - Kylešovicích v úseku od křiž. s MK ul. Hlavní po křiž. s MK ul. Joži Davida, Objížďka - pro veškerý provoz: silnice II/464 (ulice Bílovecká), Opava, okr. Opava, přes: ulice Hlavní, Vydal: Magistrát města Opavy 30.11.2014 23:59:00
26.3.2014
Uzavírka
II/150 Kroměříž Uzavírka silnice II/150, Loukov - Osíčko, okr. Kroměříž, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice II/150. Objízdná trasa pro vozidla nad 7,5 t: silnice II/438 (Bystřice pod Hostýnem - Vítonice - Býškovice - Opatovice) - silnice II/439 (Ústí - Kelč - Kunovice); - pro vozidla do 7,5 t: Bystřice pod Hostýnem - Vítonice - Horní Újezd - Všechovice - Kelč - Kunovice, Vydal: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem 15.11.2014 23:59:00
31.3.2014
Uzavírka
III/2388 Kladno Uzavírka silnice III/2388 (ulice Velvarská) - místní komunikace, Kladno, okr. Kladno, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka komunikace III/2388 ul. Velvarská v Kladně Švermově v úseku ul. od čp.1226 na konec Kladna směr Brandýsek, Hnidouský hřbitov, Objížďka - PRO OSOBNÍ DOPRAVU: Kladno Švermov 28.Října II/118, III/23643 Pchery, III/23642 Pchery - Theodor, III/23642 Brandýsek, III/00712 Brandýsek, obousměrně, Objížďka - PRO NÁKLADNÍ DOPRAVU: Brandýsek III/00712, Brandýsek III/10141, Kladno Vrapice II/101 ul.Vrapická, II/101 ul.Kralupská, II/101 ul.Libušina, I/61 ul.Kročehlavská, MK ul.Kročehlavská, MK ul.Gen.Klapálka, MK ul.Dukelských hrdinů, II/118 ul.Na Kopci, Kladno Švermov II/118 ul.28.Října, obousměrně, Vydal: Magistrát města Kladna 31.12.2014
30.3.2014 7:00:00
Uzavírka
I/13 Děčín Uzavírka silnice I/13 (ulice Kamenická), Děčín, okr. Děčín, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka I/13 v Děčíně v místě: část I. Kamenická od křižovatky s ul. Příkrou po čp. 232 -provoz bude řízen SSZ; část II. ul. Kamenická čp. 232 po objekt Albert - provoz bude řízen SSZ. V části II. dojde k přemístění zastávky u objektu Albert ve směru na Ludvíkovice nad přechod pro chodce. Pokládka kanalizace, vodovodu a živice, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 30.11.2014 23:59:00
1.8.2014
Uzavírka
I/14 Semily Uzavírka silnice I/14, část obce Hranice - část obce Dolní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou, okr. Semily, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečné uzavírky silnice I/14 (v úseku celkově maximálně čtyři uzavírky) v úseku Mýto - odbočka Rokytnice nad Jizerou. Etapa 3c: (etapa bude zahájená po skončení etapy 3b) v silničním km cca 29,91 – 33,66 bude střídavě uzavřen vždy jeden jízdní pruh. Doprava bude vedena kyvadlově druhým jízdním pruhem. Bude provedena pokládka asfaltobetonových vrstev komunikace. Délka uzavírky bude nejvýše 800 m a bude se postupně posunovat, Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 14.11.2014 23:59:00
1.9.2014
Uzavírka
I/14 Semily Uzavírka silnice I/14, v katastru obce Harrachov, okr. Semily, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečné uzavírky silnice I/14 (v úseku celkově maximálně čtyři uzavírky) v úseku Mýto - odbočka Rokytnice nad Jizerou. Etapa IIa: (etapa bude zahájená po skončení etapy I) v silničním km cca 26,40 – 27,10 bude střídavě uzavřen vždy jeden jízdní pruh. Doprava bude vedena kyvadlově druhým jízdním pruhem. Bude provedena rekonstrukce vozovky , Vydal: Krajský úřad Libereckého kraje 14.11.2014 23:59:00
19.3.2014
Uzavírka
I/4 Prachatice Uzavírka silnice I/4, v katastru obce Vimperk, okr. Prachatice, opakované krátkodobé uzavírky, Úplné krátkodobé uzavírky silnice I/4 v k.ú. Výškovice v bezpečnostním okruhu kamenolomů Výškovice a Sudslavice, pro provádění trhacích prací. Uzavírky budou prováděny pouze mimo dopravní špičku a mimo hlavní letní sezonu, a to jen na dobu nezbytně nutnou k provedení odstřelu v lomu. Maximální doba uzavření silnice I/4 nesmí překročit 20 min. Uzavírky se povolují z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při trhacích pracích ve výše uvedených lomech. Vzhledem ke krátkodobosti uzavírky se objížďka nestanovuje, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 31.12.2014 23:59:00
19.3.2014
Uzavírka
I/4 Prachatice Uzavírka silnice I/4 (ulice 1. máje), v katastru obce Vimperk, okr. Prachatice, opakované krátkodobé uzavírky, Úplné krátkodobé uzavírky silnice I/4 v k.ú. Výškovice v bezpečnostním okruhu kamenolomů Výškovice a Sudslavice, pro provádění trhacích prací. Uzavírky budou prováděny pouze mimo dopravní špičku a mimo hlavní letní sezonu, a to jen na dobu nezbytně nutnou k provedení odstřelu v lomu. Maximální doba uzavření silnice I/4 nesmí překročit 20 min. Uzavírky se povolují z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při trhacích pracích ve výše uvedených lomech. Vzhledem ke krátkodobosti uzavírky se objížďka nestanovuje, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 31.12.2014 23:59:00
19.3.2014 8:00:00
Uzavírka
I/6 Louny Uzavírka silnice I/6, v katastru obce Lubenec, část obce Libkovice, okr. Louny, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice I/6 Lubenec z důvodu: stavební práce v souvislosti s výstavbou R6 Lubenec - Bošov v místě: od křižovatky se III/1944 (na Libkovice) po křižovatku s místní komunikací (do Bošova), Objížďka - dopravní značení: ve směru Praha - Karlovy Vary: odbočení z I/6 vpravo na III/1944 (na Libkovice) - Libkovice odbočení vlevo ma místní komunikaci (vedena souběžně s I/6) - přes Bošov - napojení na I/6 a zpět po stejné trase, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 30.10.2015 23:59:00
16.3.2014 7:00:00
Uzavírka
III/4293 Vyškov Uzavírka silnice III/4293, část obce Letošov, Nesovice, okr. Vyškov, práce na inženýrských sítích, silnice ev.č. III/4293, na komunikaci bude částečná uzavírka, úplná uzavírka bude realizována dle předem schváleného harmonogramu, práce budou prováděny na dotčených úsecích postupně v rámci pohyblivého pracovního místa o délce max. 50 m, • při částečné uzavírce bude provoz umožněn v obou směrech, veden střídavě s úpravou přednosti v jízdě, případně bude řízen světelnými signály, práce v dotčených úsecích budou prováděny postupně v rámci pohyblivého pracovního místa o délce max. 50 m, • v termínu od 16.3.2014 do 30.11.2014 (dle harmonogramu), • příjezd bude umožněn ze směru od Nevojic a ze směru od Nesovic. , Vydal: Městský úřad Bučovice 30.11.2014 18:00:00
16.3.2014 7:00:00
Uzavírka
II/429 Vyškov Uzavírka silnice II/429, Nesovice, okr. Vyškov, práce na inženýrských sítích, částečná uzavírka silnice ev.č. II/429, v úseku od zdravotního střediska až ke křižovatce s místní komunikací před RD č.p. 146 na pozemku KN parc.č st. 181, zachování minimální průjezdné šířky 2,75m, práce v dotčených úsecích budou prováděny postupně v rámci pohyblivého pracovního místa o délce max. 50 m. Provoz bude umožněn v obou směrech, bude veden střídavě s úpravou přednosti v jízdě, případně bude řízen světelnými signály, Vydal: Městský úřad Bučovice 30.11.2014 18:00:00
8.3.2014 7:00:00
Uzavírka
I/57 Bruntál Uzavírka silnice I/57 (ulice Opavská), Krnov, okr. Bruntál, zúžené jízdní pruhy, Krnov - Opavské předměstí km 30,0 - 30,5,částečné omezení provozu na silnici I/57 pro kácení stromů a geologický průzkum stavby obchvatu Krnova, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 31.12.2014 23:59:00
1.1.2014
Uzavírka
D3 Tábor Uzavírka D3, mezi km 79 a 74, ve směru Benešov, práce na silnici, levý jízdní pruh uzavřen, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Do 31.12.2014 23:59 31.12.2014 23:59:00
1.1.2014
Uzavírka
D3 Tábor Uzavírka D3, mezi km 74 a 79, ve směru České Budějovice, práce na silnici, provoz převeden protisměru, Do 31.12.2014 23:59 31.12.2014 23:59:00
3.3.2014 8:00:00
Uzavírka
II/117 Beroun Uzavírka ; na silnici 117 v obcích Žebrák, Kotopeky, Tlustice a Hořovice okres Beroun , délka 2.3km; od konce obce Hořovice ke křižovatce se silnicí III/1142; uzavřeno, práce na silnici; práce na silnici ve velkém rozsahu; rekonstrukce komunikace. 30.11.2014 23:55:00
3.2.2014
Uzavírka
II/117 Beroun Uzavírka silnice II/117 (ulice Tyršova), Hořovice - Žebrák, okr. Beroun, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka sil. II/117 od křižovatky se sil. III/1142 po křižovatku se sil. III/1146. Rekonstrukce, rozšíření a narovnání sil. II/117, Objížďka - IS 11: Objížďka je vedena obousměrně po sil III/1142 do obce Tlustice dále po III/1145, II/114 do města Hořovice, po III/1144 na sil. II/117, Vydal: Městský úřad Hořovice 30.11.2014 23:59:00
20.2.2014 8:00:00
Uzavírka
I/8 Teplice Uzavírka silnice I/8, Teplice, okr. Teplice, práce na údržbě mostu, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka I/8 z důvodu provádění stavebních prací na mostě ev.č. 8-052.1 a 8-052.2 v místě: Teplice, I/8 v prostoru mostního objektu vedeného přes místní komunikaci ul. Čs. Dobrovolců, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 30.11.2014 23:59:00
11.2.2014 7:00:00
Uzavírka
II/400 Znojmo Uzavírka komunikace v obci Hostim, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání a uzavírka silnice II/398 (parc.č. 2197/1) v km 35,905 – 36,630 staničení silnice, v k.ú. Pavlice; III/398 7 (parc.č. 2202/18) v km 0,000 – 0,260 staničení silnice, v k.ú. Pavlice. Podélné uložení potrubí v komunikacích, protlaky a překopy, z důvodu provádění prací v rámci akce „Formanská cesta - Splašková kanalizace a ČOV“, Vydal: Městský úřad Znojmo 31.12.2014 18:00:00
11.2.2014 7:00:00
Uzavírka
II/398 Znojmo Uzavírka komunikace v obci Pavlice, okr. Znojmo, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání a uzavírka silnice II/400 (parc.č. 1365/1, 1383 a 1390/1) v km 3,947 – 4,902 staničení silnice, v k.ú. Hostim; III/400 1 (parc.č. 1350 a 1351) v km 0,000 – 0,807 staničení silnice, v k.ú. Hostim a III/398 6 (parc.č. 1402/1) v km 4,458 – 4,839 staničení silnice, v k.ú. Hostim. Podélné uložení potrubí v komunikacích, protlaky a překopy, z důvodu provádění prací v rámci akce „Formanská cesta - Splašková kanalizace a ČOV“, Vydal: Městský úřad Znojmo 31.12.2014 18:00:00
28.1.2014
Uzavírka
II/640 Brno - Město Uzavírka silnice II/640 (ulice Hradecká), Brno, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka silnice II/640 Hradecká (sjízdná rampa ze silnice I/43 na silnici II/640 Hradecká), Vydal: Magistrát města Brna 6.12.2014 23:59:00
16.1.2014
Uzavírka
II/210 Sokolov Uzavírka silnice II/210, v katastru obce Sokolov, okr. Sokolov, opakované krátkodobé uzavírky, Sokolov-Vítkov, silnice II/210, krátkodobá uzavírka komunikace cca 5-7 minut po dobu odstřelu lomového kamene (2-3 x měsíčně). Objízdná trasa se nestanovuje, vozidla budou zastavena v bezpečnostní zóně, Vydal: Městský úřad Sokolov 31.12.2014 23:59:00
5.11.2013
Uzavírka
III/37432 Blansko Uzavírka silnice III/37432, v katastru obce Rájec-Jestřebí, část obce Holešín, okr. Blansko, zúžené jízdní pruhy, havarijní stav mostu, zúžené jízdní pruhy. Omezení potrvá do doby opravy mostu 31.12.2017 23:59:00
23.10.2013 8:00:00
Uzavírka
I/35 Pardubice Uzavírka silnice I/35, nájezdová větev R35, v katastru obce Opatovice nad Labem, okr. Pardubice, omezení, práce na silnici, Pozor!, Částečná uzavírka nájezdové větve rychlostní silnice č. R 35 na okružní křižovatce Opatovice nad Labem v souvislosti s prováděním akce „R35 Sedlice – Opatovice, dostavba estakády“ 14.10.2015 17:00:00
23.10.2013 8:00:00
Uzavírka
I/35 Pardubice Uzavírka silnice I/35, výjezdová větev R35, v katastru obce Opatovice nad Labem, okr. Pardubice, omezení, práce na silnici, Pozor!, Částečná uzavírka výjezdové větve rychlostní silnice č. R 35 na okružní křižovatce Opatovice nad Labem v souvislosti s prováděním akce „R35 Sedlice – Opatovice, dostavba estakády“ 14.10.2015 17:00:00
3.10.2013
Uzavírka
III/2455 Nymburk Uzavírka silnice III/2455, Vyšehořovice, okr. Praha-vých- Vykáň, okr. Nymburk, uzavřeno, práce na silnici, Od 03.10.2013 00:00 úplná uzavírka silnice č. 2455 - havarijní stav mostu ev.č. 2455-3 přes potok Výmola v k.ú. Vyšehořovice a k.ú. Vykáň. Objízdná trasa z křižovatky silnic 2455x2458 po silnici 2458 směr Mochov ke křižovatce silnic 2458x245, následně doprava po silnici 245 směr Vykáň- obousměrně. Termín uzavírky není konečný - bude upravován během dokončovacích prací, Vydal: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 31.12.2014 23:59:00
26.9.2013 6:00:00
Uzavírka
III/352 Tábor Uzavírka silnice III/00352 (ulice Hamerská), Veselí nad Lužnicí, okr. Tábor, práce na silnici, provedení stavby „Modernizace žel. trati Veselí n/L - Horusice – převedení dopravy ze silnice III/00352 na provizorní komunikaci SO 45-30-05“. Úplná uzavírka silnice III/00352 u města Veselí nad Lužnicí, délka uzavřeného úseku cca 0,150 km. Vedení objížďky: Veškerá silniční doprava včetně vozidel HZS, ZZS a AHD bude vedena po oboustranné objížďce - po provizorní oboustranné komunikaci, Délka objížďky : 0,150 km. Uzavírka se týká společností provozující AHD : COMETT PLUS, spol. s.r.o., Tábor. Autobusy projedou po provizorní komunikaci bez zdržení, Vydal: Městský úřad Soběslav 31.12.2014 23:59:00
26.9.2013
Uzavírka
III/36016 Svitavy Uzavírka silnice III/36016 (ulice Na Lánech), Litomyšl, okr. Svitavy, práce na inženýrských sítích, jeden jízdní pruh uzavřen, Uzavírka jednoho jízdního pruhu silnice III/36016 ul. Na Lánech v intravilánu obce Litomyšl, v úseku od křižovatky silnice III/36016 s místní komunikací 7a,d po č. p. 81 (uzavírka bude posuvná po cca 30,0 m, dle postupu stavebních prací) – stoka L3c, Vydal: Městský úřad Litomyšl 15.11.2014 23:59:00

nahoru

DOPRAVNÍ UZAVÍRKY VE SLEDOVANÝCH MĚSTECH

platnost od město ulice směr událost popis platnost do
6.11.2014 6:00:00
Uzavírka
České Budějovice Kamarytova - Uzavírka ; v ulici Kamarytova v obci České Budějovice; práce na silnici; Úplná uzavírka ulice Kamarytova v úseku mezi ulicemi Krokova a Dělnická z důvodu výstavby vodovodní a plynové přípojky. Objízdná trasa: Kamarytova, Krokova, Družstevní, Dělnická. 7.11.2014 20:00:00
31.10.2014 21:00:00
Uzavírka
Praha Patočkova - Uzavírka ulice Patočkova, Praha 6, Praha, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, osazení bezpečnostních prvků pro řízení výjezdů z tunelového komplexu Blanka a ze Strahovského tunelu-1) směr ZC (SAT - Pod Královkou) uzavírka části jízdních pruhů, doprava vedena po zbylé části komunikace v jednom jízdním pruhu, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 2.11.2014 23:59:00
31.10.2014 13:44:00
Uzavírka
Praha Valčíkova - Uzavírka V Praze v ulici Valčíkova, práce na údržbě mostu, oprava povrchu vozovky, částečné omezení dopravy. 30.11.2014 18:00:00
3.11.2014 8:00:00
Uzavírka
Prostějov Plumlovská - Uzavírka silnice II/150 (ulice Plumlovská), Prostějov, okr. Prostějov, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice II/150 ul. Plumlovské v Prostějově v úseku od křižovatky s místními komunikacemi ul. Polská a Jungmanova (křižovatka neprůjezdná) po křižovatku s místními komunikacemi ul. Nerudova a Krátká (křižovatka průjezdná) , Objížďka - bez rozlišení, pro vše: Pro směr jízdy Olomouc vozidla odbočí ze silnice II/150 v okružní křižovatce s místní komunikacemi ul. Anglická a Josefa Lady vlevo na ul. Josefa lady a po této ulici a následně po ul. U stadionu dojedou na okružní křižovatku se silnicí II/366 ul. Kosteleckou, po které dojedou na okružní křižovatku s místní komunikací ul. Martinákova, na kterou odbočí a dále přes ul. Sladkovského dojedou na křižovatku se silnicí II/366 ul. Olomouckou. Objízdná trasa je obousměrná. V opačném směru jízdy budou na tuto objízdnou trasu odkláněna vozidla jedoucí směr Blansko, Boskovice ze silnice II/150A na Př 10.11.2014 23:59:00
3.11.2014 8:00:00
Uzavírka
Mělník Hleďsebská - Uzavírka ulice Hleďsebská, mezi křižovatkami ulic Kokořínská a Konečná, Mělník, okr. Mělník, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzávěra komunikací z důvodů rekonstrukce vodovodu a kanalizace, Objížďka - bez rozlišení, bez rozlišení: ulice Šafaříkova - ulice Světická, Mělník, okr. Mělník, přes: silnice II/273 (ulice Kokořínská), ulice Konečná, ulice Světická, Vydal: Městský úřad Mělník 30.11.2014 23:59:00
1.11.2014 15:00:00
Uzavírka
Český Krumlov Budějovická - Uzavírka silnice I/39 (ulice Budějovická), Český Krumlov, okr. Český Krumlov, padající kamení, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Částečná uzavírka silnice I/39, v k.ú. Přísečná - Domoradice, okr. Český Krumlov (ulice Budějovická). Zajištění nestabilního skalního svahu. Veškerá doprava po dobu stavby bude vedena po dvou zúžených jízdních pruzích šířky min. 3 m., Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 15.12.2014 23:59:00
3.11.2014 7:00:00
Uzavírka
Blatná K Jatkám - Uzavírka ulice K Jatkám, Blatná, okr. Strakonice, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplné uzavírky místní komunikace, ul. K Jatkám, při provádění druhé části stavby - rekonstrukce plynovodů ul. Vorlíčkova, Pivovarská a K Jatkám v Blatné, Objížďka - bez rozlišení, pro zásobování i zákazníky LIDLu: silnice II/173 (ulice Pivovarská) - místní komunikace, Blatná, okr. Strakonice, přes: silnice II/121 (ulice Strakatého), ulice Nad Lomnicí, místní komunikace, Vydal: Městský úřad Blatná 14.11.2014
3.11.2014 8:00:00
Uzavírka
Třebíč Lesní - Uzavírka ulice Lesní - místní komunikace, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Třebíč ul. Lesní: uzavírka MK - provádění stavebních prací: nový povrch komunikace v rámci akce !Úprava místní komunikace Poušov", Objížďka - bez rozlišení: ulice U Obůrky - ulice Lípová, Třebíč, okr. Třebíč, přes: ulice Lípová, Vydal: Městský úřad Třebíč 7.11.2014 20:00:00
3.11.2014 7:00:00
Uzavírka
Praha Dobřichovská - Uzavírka ulice Dobřichovská, mezi křižovatkami ulic Ranská a Rápošovská, Praha 21, Praha, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Kanalizační řad, cca 110 m2 - Dobřichovská, k.ú. Újezd nad Lesy, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , B1, E 13 - "Mimo vozidel stavby": ulice Račiněveská - ulice Domanovická, Praha 21, Praha, Vydal: ÚMČ Praha 21 19.12.2014 23:59:00
1.11.2014
Uzavírka
Poděbrady Komenského - Uzavírka ulice Komenského, mezi křižovatkami ulic Riegrovo náměstí a Palackého, Poděbrady, okr. Nymburk, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka místní komunikace ul. Komenského v Poděbradech, z důvodu provádění konečných úprav povrchů v rámci umístění plynovodu do silničního pozemku., Objížďka - jednosměrná, svislé DZ č. IS 11c a č. IS 11b: silnice II/611 (ulice Palackého) - ulice Komenského, Poděbrady, okr. Nymburk, přes: silnice III/32916 (ulice Jana Opletala), ulice Lidická, Vydal: Městský úřad Poděbrady 15.11.2014 23:59:00
3.11.2014 7:00:00
Uzavírka
Přerov Palackého - Uzavírka silnice I/55 (ulice Palackého), Přerov, okr. Přerov, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka silnice I/55 ul. Palackého v Přerově v km staničení 19,810-19,910 (úsek začínající cca 30 m za křižovatkou ul. Palackého s ul. Boženy Němcové a končící cca 30 m před křižovatkou ul. Palackého s ul. Dr. Skaláka), z důvodu provedení výkopu ve vozovce silnice (v km staničení 19,880) pro napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizační stoku, Po dobu uzavírky I/55 bude objízdná trasa pro veškerou dopravu vedena po souběžné místní komunikaci ul. Palackého, nacházející se za budovou prodejen, Vydal: Krajský úřad Olomouckého kraje 7.11.2014 16:00:00
1.11.2014 7:00:00
Uzavírka
Plzeň Bolevecká - Uzavírka ulice Bolevecká, Plzeň 1, Plzeň, oprava povrchu vozovky, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Do 25.11.2014 17:00, Částečná uzavírka MK III.tř. č. 0701 Bolevecká -oprava komunikace, Vydal: Magistrát města Plzně 25.11.2014 17:00:00
3.11.2014 8:00:00
Uzavírka
Děčín Loubská - Uzavírka silnice I/62 (ulice Loubská), v katastru obce Děčín, okr. Děčín, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice I/62 z důvodu: oprava propustků v místě: silnice I/62 Děčín - Loubí, km 27,45 - 27,67. Provoz řízen SSZ, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 30.11.2014 23:59:00
1.11.2014
Uzavírka
Žamberk Klostermanova - Uzavírka silnice II/312 (ulice U Dlouhoňovic) - ulice Kostelní, Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí, uzavřeno, stavební práce, uzavírka přejezdu a křižovatky silnice II/312 a III/31214, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , i pro BUS značeno DZ: ulice U Dlouhoňovic - silnice II/310 (ulice Divišova), Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí, přes: ulice Sídlištní, Dlouhoňovice, silnice II/310 (ulice Divišova) (Žamberk), Objížďka - pro vozidla nad X tun, značeno DZ: silnice I/14, České Libchavy - ulice Divišova, Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí, přes: Sopotnice, Záměl, ulice Dvořákova, Vamberk, ulice Komenského, Vydal: Městský úřad Žamberk 9.11.2014 23:59:00
3.11.2014 8:00:00
Uzavírka
Mohelnice Květná - Uzavírka ulice Květná, mezi křižovatkami ulic Růžová a Pionýrů, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na zpevněné krajnici, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka místní komunikace – ulice Květná v Mohelnici, pro akci: "Výměna silničních obrub", bez stanovení objízdné trasy, Vydal: Městský úřad Mohelnice 5.11.2014 23:59:00
3.11.2014 8:00:00
Uzavírka
Mohelnice Dolní Krčmy - Uzavírka ulice Dolní Krčmy, Mohelnice, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka v ulici Dolní Krčmy v místě před domem č. p. 30 v Mohelnici, pro akci: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze; Horní Pomoraví II-Jih“, bez stanovení objízdné trasy, Vydal: Městský úřad Mohelnice 30.11.2014 23:59:00
3.11.2014 8:00:00
Uzavírka
Mohelnice Smetanova - Uzavírka ulice Smetanova, mezi křižovatkami ulic nám. Svobody a Hřebikářská, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka v ulici Smetanova v místě křížení s ul. Robotnická v Mohelnici, pro akci:„Oprava kanalizace“, bez stanovení objízdné trasy, Vydal: Městský úřad Mohelnice 7.11.2014 23:59:00
3.11.2014 8:00:00
Uzavírka
Mohelnice Stanislavova - Uzavírka ulice Stanislavova, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka v ulici Stanislavova v Mohelnici, v místě křížení s ul. Zámecká, pro akci: „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze; Horní Pomoraví II-Jih“, bez stanovení objízdné trasy, Vydal: Městský úřad Mohelnice 30.11.2014 23:59:00
13.10.2014
Uzavírka
Vyškov II. odboje - Uzavírka silnice III/37935 (ulice II. odboje), Vyškov, okr. Vyškov, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice III/37935 (km 0,378 – 0,458) v ulici II. odboje ve Vyškově, v úseku od RD č. 17 po křižovatku s MK III. třídy (ul. Nádražní), Objížďka - obousměrná: Pro oba směry po silnici III/37935 (ul. II. odboje a Havlíčkova), dále pak po silnici II/430 (ul. Brněnská) a dále pak po MK III. třídy (ul. Nádražní)., Vydal: Městský úřad Vyškov 7.12.2014 23:59:00
1.11.2014
Uzavírka
Tábor Kpt. Jaroše - Uzavírka silnice III/01912 (ulice Kpt. Jaroše), Tábor, okr. Tábor, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice III/01912, Kpt. Jaroše, Tábor, úsek: křižovatka Petrohradská x Kpt. Jaroše. Délka objížďky: cca 800m, vedena V. Soumara, Tankistů, Kpt.Sochora. Průjezd vozidel Policie ČR, HZS a záchranné služby v případě zásahu nebude umožněn. Vedení pravidelné autobusové dopravy: Vynechány zastávky Klokoty točna a Klokoty. Náhradní zastávka u točny autobusů -křižovatka ulic Kpt.Sochora (točna MHD) a Tankistů. Zastávka Nemocnice ve směru do Klokot bude obsluhována zastávkou umístěnou v ulici Václava Soumara. Autobus ze zastávky Písecké rozcestí pojede po ulici kpt. Jaroše, na kruhovém objezdu odbočí do ulice Václava Soumara, obslouží zastávku Nemocnice a bude pokračovat do ulice Náchodská a Tankistů do konečné náhradní zastávky. V opačném směru z náhradní výchozí zastávky na ulici Kpt.Sochora odbočí do ulice Tankistů, pokračuje po Náchodské a Václava So 2.11.2014 23:59:00
1.11.2014
Uzavírka
Karviná Havířská - Uzavírka silnice III/4688 (ulice Havířská), Karviná, okr. Karviná, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka silničního provozu bude na silnici III/4688 (ul. Havířská) v městské části Karviná-Nové Město v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Sportovní a ul. Jaroslava Vrchlického po okružní křižovatku se silnicí II/475 (ul. Rudé armády) z důvodu provádění stavebních prací v rámci realizace stavby „Karviná-Město, Havířská – rekonstrukce kanalizace“ a „Karviná-Nové Město, ul. Havířská čp. 1519 – 1522 – rekonstrukce vodovodních řadů“. , Objížďka - bez rozlišení, PDZ: silnice II/475 (ulice Rudé armády) - silnice I/67 (ulice Nádražní), Karviná, okr. Karviná, přes: silnice I/67 (ulice tř. 17. listopadu) (ulice Ostravská), Vydal: Magistrát města Karviné 19.12.2014 18:00:00
1.11.2014 1:00:00
Uzavírka
Kladno Petra Bezruče - Uzavírka silnice III/2385 (ulice Petra Bezruče), Kladno, okr. Kladno, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, z důvodu úpravy povrchu komunikace povolena uzavírka sil.III.tř.č.2385 ul. P.Bezruče v Kladně v úseku od MK ul. C.Boudy od.čp.115 po MK ul.Ctiborova u čp.1366, Objížďka - obousměrná, IS11c: po MK ul.C.Boudy, po MK ul.Kleinerova, na sil.II/236 ul.Pod Zámkem, na sil.II/118 ul.Dukelských hrdinů, na sil.III/2385 ul.Gen.Klapálka, Vydal: Magistrát města Kladna 7.11.2014 23:59:00
1.11.2014
Uzavírka
Praha Prosecká - Uzavírka ulice Prosecká - ulice U Pekařky, Praha 8, Praha, práce na inženýrských sítích, Odstranění havárie Proseckého sběrače-vozoka, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 30.4.2015 23:59:00
31.10.2014 9:53:00
Uzavírka
Praha Soukenická - Uzavírka ulice Soukenická, mezi křižovatkami ulic Petrské náměstí a Revoluční, Praha , havárie vodovodního potrubí, uzavřeno, Do 03.11.2014 18:00 3.11.2014 18:00:00
7.10.2014
Uzavírka
Praha Prvomájová - Uzavírka ulice Prvomájová, Praha 16, Praha, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, zúžení průjezdního profilu, částečná uzavírka - jednosměrný provoz, oprava mostku, Objížďka - jednosměrná: silnice II/599 (ulice náměstí Osvoboditelů) - ulice Prvomájová, Praha 16, Praha, přes: ulice Na betonce, Vydal: ÚMČ Praha 16 27.11.2014 23:59:00
10.11.2014 8:00:00
Uzavírka
Ostrava Muglinovská - Uzavírka silnice I/58 (ulice Muglinovská), Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Ostrava - I/58 - ul. Mariánskohorská km 47,600 - oprava autobusových odstavných pruhů, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 13.12.2014 20:00:00
30.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Ostrava Rudná - Uzavírka silnice I/11 (ulice Rudná), Slezská Ostrava, Ostrava, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Ostrava - sil. I/11 - Rudná km 286,600 - oprava autobusových odstavnách pruhů, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 13.12.2014 20:00:00
17.10.2014
Uzavírka
Mimoň Křížová - Uzavírka ulice Křížová, Mimoň, okr. Česká Lípa, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka ul. Křížová, Mimoň I na pozemku p.č. 3400 k.ú. Mimoň, v délce 310 m z důvodu opravy kanalizace a vodovodu bez objížďky, Vydal: Městský úřad Mimoň 31.5.2015 23:59:00
1.11.2014
Uzavírka
Náchod Polská - Uzavírka silnice I/33 - ulice Polská, Náchod, okr. Náchod, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, částečná uzavírka silnice I/33 v Náchodě z důvodu provádění oprav živičného krytu vozovky v rámci stavby „I/33 Náchod – rekonstrukce silnice a křižovatky u Slávie“. Úsek a termín uzavírky (IV. etapa stavby): ul. Běloveská km 39,920 – 40,440 (Ametek – okružní křižovatka u Kauflandu) l. Polská km 40,530 – 41,435 (okružní křižovatka u Kauflandu – Slánský most). Organizace uzavírky, objízdná trasa: Práce budou prováděny vždy v jedné třetině vozovky. Doprava bude vedena ve volných částech vozovky, pro každý směr jízdy bude zachován jeden jízdní pruh. V krátkém úseku, kde není možné vést obousměrnou dopravu, bude provoz řízen v době od 6:00hod. do 18:00 hod. kyvadlově pověřenými pracovníky stavby. Mimo tuto dobu bude provoz v tomto úseku řízen provizorní světelnou signalizací, Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 10.11.2014 23:59:00
29.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Litoměřice Českolipská - Uzavírka ; v ulici Českolipská v obci Litoměřice , délka 101m; Kruhová křižovatka na Kocandě; práce na silnici; Částečná uzavírka - oprava povrchu 9.12.2014 20:00:00
29.10.2014
Uzavírka
Brno náměstí SNP - Uzavírka ulice náměstí SNP, mezi křižovatkami ulic Bieblova a Janouškova, Brno-sever, Brno, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka ul. Náměstí SNP - oprava povrchu komunikace, oprava chodníků, Objížďka - obousměrná: ulice Fügnerova - ulice náměstí SNP, Brno-sever, Brno, Vydal: ÚMČ Brno Sever 30.11.2014 20:00:00
8.10.2014
Uzavírka
Praha Opata Konráda - Uzavírka ulice Opata Konráda, mezi křižovatkami ulic Cisterciácká a Pšpitálem, Praha-Zbraslav, Praha, uzavřeno, stavební práce, Od 08.10.2014 00:00 uzavírka komunikace v ulici Opata Konráda v rámci výkopových prací z důvodu stavby dešťové kanalizace , Objížďka - bez rozlišení: ulice U Malé řeky - ulice Opata Konráda, Praha-Zbraslav, Praha, přes: ulice K přístavišti, ulice Žitavského, Vydal: ÚMČ Praha 16 15.11.2014 23:59:00
31.10.2014 8:00:00
Uzavírka
Beroun Viničná - Uzavírka ulice Viničná, Beroun, okr. Beroun, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Oprava povrchu MK Viničná, Beroun-Město v úseku mezi mezi křižovatkami s MK Heroutova a MK Za Viničnou, Objížďka - obousměrná: po MK Heroputova, K Dědu a Za Viničnou, Vydal: Městský úřad Beroun 21.11.2014 23:59:00
27.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Karlovy Vary Studentská - Uzavírka silnice I/20 (ulice Studentská), Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, Částečná uzavírka silnice I/20 na p.p.č. 446/1 v k.ú. Doubí u Karlových Var podél objektu Studentská 85/24 - pravý jízdní pruh ve směru na Plzeň, z důvodu demolice tohoto objektu. Zábor jízdního pruhu podél budovy bude pouze v době pracovní směny, po ukončení pracovní směny bude provoz obnoven bez omezení. Po dobu záboru jízdního pruhu bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky., Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje 10.11.2014 15:00:00
25.10.2014
Uzavírka
Praha Železničářů - Uzavírka ulice Železničářů, Praha 7, Praha, práce na inženýrských sítích, Rekonstrukce horkovodu - vozovka + chodník, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 9.11.2014 23:59:00
6.11.2014
Uzavírka
Šumperk Javoříčko - Uzavírka ulice Javoříčko, mezi křižovatkami ulic Čičákova a Blanická, Šumperk, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Vydal: Městský úřad Šumperk 28.1.2015 23:59:00
30.10.2014
Uzavírka
Zábřeh Dlouhá - Uzavírka ulice Dlouhá, Zábřeh, okr. Šumperk, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Výkopové práce v místní komunikaci v rámci stavby "Zlepšení kvality od horního povodí řeky Moravy-II. fáze". Zúžení vozovky po 50 m. , Vydal: Městský úřad Zábřeh 15.12.2014 23:59:00
29.10.2014
Uzavírka
Zábřeh Postřelmovská - Uzavírka silnice III/31527 (ulice Postřelmovská), Zábřeh, okr. Šumperk, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání silnice za křížením s MK ul. Bezručova po odbočku k BD Postřelmovská č.p. 408/5 za částečně omezeného provozu z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, Vydal: Městský úřad Zábřeh 30.11.2014 23:59:00
29.10.2014
Uzavírka
Zábřeh Třešňová - Uzavírka ulice Třešňová, mezi křižovatkami ulic Postřelmovská a Dlouhá, Zábřeh, okr. Šumperk, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání místní komunikace mezi křiž. ulic Postřelmovská a Dlouhá za částečně omezeného provozu z důvodu provádění stavebních prací v rámci stavby "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze"., Vydal: Městský úřad Zábřeh 15.1.2015 23:59:00
30.10.2014 7:30:00
Uzavírka
Nymburk Boleslavská třída - Uzavírka silnice I/38, Všechlapy - Nymburk, okr. Nymburk, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka silnice, která bude probíhat v pěti etapách, z důvodu opravy povrchu komunikace v rámci souvislé údržby komunikace mezi obcí Všechlapy a městem Nymburk. Provoz bude veden po stávající komunikaci, obousměrně, vždy alespoň jedním jízdním pruhem v minimální šířce 3 m, provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením. Termín částečné uzavírky dle jednotlivých etap: 30.10.2014 – 31.10.2014 - frézování poloviny vozovky ve směru na Mladou Boleslav, 1.11.2014 – 2.11.2014 - frézování poloviny vozovky ve směru na Nymburk, 3.11.2014 – 4.11.2014 – uzavírka pravé poloviny vozovky ve směru staničení (ve směru na Mladou Boleslav), 5.11.2014 – 6.11.2014 – uzavírka levé poloviny vozovky ve směru staničení (ve směru na Mladou Boleslav), 7.11.2014 – 14.11.2014 – zalití spár, vodorovné dopravní značení, Vydal: Krajský úřad Středočeskéh 14.11.2014 23:59:00
27.10.2014 19:05:00
Uzavírka
Praha Opata Konráda - Uzavírka ulice Opata Konráda, mezi křižovatkami ulic Cisterciácká a Pšpitálem, Praha-Zbraslav, Praha, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 27.10.2014 19:05 Z důvodu rekonstrukce dešťové kanalizace bude zcela uzavřena část komunikace Opata Konráda a to v úseku ulic Cisterciácká - PŠpitálem. Objízdná trasa do ulice U Malé řeky je vedena ulicí PŠpitálem a je značena příslušným dopravním značením., Vydal: ŘSD ČR - NDIC 15.11.2014
30.10.2014
Uzavírka
Plzeň Pod Všemi svatými - Uzavírka ulice PVšemi svatými, Plzeň 1, Plzeň, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Od 30.10.2014 00:00 Částečná uzavírka, vodovodní a kanalizační přípojka, Vydal: Magistrát města Plzně 31.12.2014
29.10.2014
Uzavírka
Zábřeh Jiráskova - Uzavírka silnice III/31534 (ulice Jiráskova), Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání silnice, úsek mezi křiž. ulic Za Pivovarem a Komenského, pro provádění stavebních prací v rámci stavby, Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, Objížďka - bez rozlišení, dopravním značením: silnice III/31534 (ulice Jiráskova), Zábřeh, okr. Šumperk, přes: ulice Třebízského, ulice Boženy Němcové, Ze silnice ul. Jiráskova po MK ul. Třebízského na sil. ul. Sokolská a zpět na ul. Jiráskova. , Objížďka - bez rozlišení, dopravním značení: silnice III/31534 (ulice Jiráskova) - ulice Za Pivovarem, Zábřeh, okr. Šumperk, přes: ulice Indrova, ulice Lidická, Ze silnice ul. Jiráskova po MK ulic Indrova a Lidická na MK Za Pivovarem k místu uzavírky. , Vydal: Městský úřad Zábřeh 28.11.2014 23:59:00
29.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Jaroměř Na Valech - Uzavírka silnice I/33, Jaroměř, okr. Náchod, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnice I/33 na správním území města Jaroměř z důvodu provádění opravy krytu vozovky silnice I/33 – úsek 2, 3 a 4, Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 5.11.2014 23:59:00
29.10.2014 8:00:00
Uzavírka
Šternberk Dukelská - Uzavírka křižovatka ul. Na větrníku x ul. Dukelská, Šternberk, okr. Olomouc, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka místní komunikace ulice Dukelská (v křižovatce MK ulic Dukelská, Na Větrníku – překop komunikace) ve Šternberku. Komunikace krátkodobě uzavřena po dobu překopu, Vydal: Městský úřad Šternberk 4.11.2014 18:00:00
29.10.2014
Uzavírka
Blatná V Podzámčí - Uzavírka ulice V Podzámčí, Blatná, okr. Strakonice, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka místní komunikace, ul. V Podzámčí (vč. přilehlého parkoviště), při provádění třetí části stavby - rekonstrukce plynovodů ul. Vorlíčkova, Pivovarská a K Jatkám v Blatné. Z důvodu nízkého dopravního významu úplně uzavřené místní komunikace ul. V Podzámčí nebude objížďka vyznačena. Místo bude možné objet po jiných místních komunikacích, Vydal: Městský úřad Blatná 7.11.2014
24.10.2014
Uzavírka
Ústí nad Labem Bánov - Uzavírka místní komunikace, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem, uzavřeno, stavební práce, Vydal: Magistrát města Ústí nad Labem 31.12.2014 23:59:00
25.10.2014
Uzavírka
Praha Kbelská - Uzavírka ulice Kbelská, Praha 14, Praha, stavební práce, pravý jízdní pruh uzavřen, Sanace PSH, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 30.11.2014 23:59:00
25.10.2014 6:00:00
Uzavírka
České Budějovice Jírovcova - Uzavírka ulice Jírovcova, mezi křižovatkami ulic B. Smetany a Skuherského, České Budějovice, okr. České Budějovice, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka místní komunikace, v úseku ulic B. Smetany - Skuherského v Českých Budějovicích z důvodu provedení vodovodní přípojky, Vydal: Magistrát města České Budějovice 3.11.2014 23:59:00
24.10.2014
Uzavírka
Hranice Jiráskova - Uzavírka silnice II/440 (ulice Jiráskova), Hranice, okr. Přerov, oprava povrchu vozovky, zúžené jízdní pruhy, částečná uzavírka části silnice, z důvodu lokálních vysprávek dlážděného úseku komunikace, Vydal: Městský úřad Hranice 15.11.2014 23:59:00
24.10.2014 13:00:00
Uzavírka
Olomouc Lipenská - Uzavírka silnice I/35 (ulice Lipenská), Olomouc, okr. Olomouc, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka z důvodu realizace stavby „Sil. I/35 Olomouc, ul. Velkomoravská a Lipenská“ 2 úsek- od silnice I/55 (ul. Rolsberská) po křižovatku s místní komunikací ul. Pavelkova (včetně této křižovatky). Na křižovatce s místní komunikací ul.Pavelkova bude umožněno pouze levé odbočení ze silnice I/35 (ul.Lipenská, směr jízdy od Velké Bystřice) na místní komunikaci (ul.Pavelkova) a zpět, Objížďka - bez rozlišení, směr jízdy Olomouc-Ostrava (obousměrně): silnice I/55 (ulice Rolsberská) - silnice III/4436 (ulice Hamerská), Olomouc, okr. Olomouc, přes: silnice III/4436 (ulice Hamerská), Objížďka - bez rozlišení, směr jízdy Vel.Bystřice-Olomouc-Šternberk (obousmě: silnice I/35, Bystrovany - silnice III/4432 (ulice Selské nám.), Olomouc, okr. Olomouc, přes: silnice III/4436 (Olomouc), silnice III/4432 (ulice Kopecká) (Samotišky), Objížďka - bez rozlišení, od cen 4.11.2014 23:59:00
24.10.2014 13:00:00
Uzavírka
Olomouc Rooseveltova - Uzavírka silnice I/35 (ulice Velkomoravská), Olomouc, okr. Olomouc, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka z důvodu realizace stavby „Sil. I/35 Olomouc, ul. Velkomoravská a Lipenská“ Úsek č. 1 od mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/46 (ul. Brněnská) u Hotelového domu, až po křižovatku se silnicí II/435 a místní komunikací (ul. Rooseveltova), Objížďka - bez rozlišení, směr jízdy z ul. Albertova na ul. Velkomoravská: silnice I/35 (ulice Albertova) - silnice II/435, Olomouc, okr. Olomouc, přes: silnice I/46, místní komunikace, silnice II/570 (ulice Zolova) (ulice Slavonínská), silnice II/435 (ulice Střední novosadská), směr jízdy z ul.Albertova na ul.Velkomoravská, Objížďka - bez rozlišení, směr jízdy z ul. Velkomoravská na ul. Albertova: silnice II/435 (ulice Rooseveltova) - silnice I/35 (ulice Albertova), Olomouc, okr. Olomouc, přes: (ulice Střední novosadská), silnice II/570 (ulice Zolova), Vydal: Krajský úřad Olomouckého kraje 5.11.2014 23:59:00
20.10.2014
Uzavírka
Praha V. P. Čkalova - Uzavírka ulice V. P. Čkalova, mezi křižovatkami ulic Národní obrany a Dejvická, Praha 6, Praha, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, uzavírka komunikace v úseku Národní obrany - Dejvická z důvodu její obnovy, Vydal: ÚMČ Praha 06 15.12.2014 23:59:00
29.10.2014
Uzavírka
Trutnov Adamovská - Uzavírka silnice I/14 (ulice Adamovská), v katastru obce Trutnov, okr. Trutnov, padající kamení, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnice, z důvodu provedení sanace skalních masivů cca 600. bude uzavřen pravý jízdní pruh ve směru na Trutnov. Doprava bude vedena po volné části vozovky kyvadlově a řízena pomocí světelných signalizačních zařízen, Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.12.2014 23:59:00
27.10.2014
Uzavírka
Roudnice na Labem třída T. G. Masaryka - Uzavírka silnice III/24618 (ulice třída T. G. Masaryka), Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka silnice III/24618 od křižovatky s ulicí Sokolskou po křižovatku s ulicí Farského v Roudnici nad Labem, Objížďka - bez rozlišení, objížďka: silnice II/240 (ulice Jungmannova) - ulice Vrchlického, Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice, Vydal: Městský úřad Roudnice nad Labem 30.11.2014 23:59:00
27.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Teplice Emilie Dvořákové - Uzavírka ulice Emilie Dvořákové, Teplice, okr. Teplice, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka železničních přejezdů v Teplicích., Objížďka - obousměrná, IS 11c: silnice III/25344 (ulice Vrchoslavská), Novosedlice - (ulice Kpt. Jaroše), Proboštov, okr. Teplice, přes: místní komunikace (Teplice), ulice Březový háj, silnice III/25348 (ulice Bohosudovská), místní komunikace, silnice III/25348 (ulice Bohosudovská), silnice I/13 (ulice Masarykova třída), ulice Okružní, ulice Nákladní, silnice III/25344 (ulice Sobědružská) (Proboštov), Vydal: Magistrát města Teplice 3.11.2014 19:00:00
4.11.2014 7:00:00
Uzavírka
Teplice K zámečku - Uzavírka ulice K zámečku, Teplice, okr. Teplice, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka železničních přejezdů v Teplicích., Vydal: Magistrát města Teplice 7.11.2014 19:00:00
27.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Teplice Zemská - Uzavírka ulice Zemská, mezi křižovatkami ulic Drážní a U plovárny, Teplice, okr. Teplice, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka železničních přejezdů v Teplicích., Objížďka - obousměrná, IS 11c: silnice III/25344 (ulice Vrchoslavská), Novosedlice - (ulice Kpt. Jaroše), Proboštov, okr. Teplice, přes: místní komunikace (Teplice), ulice Březový háj, silnice III/25348 (ulice Bohosudovská), místní komunikace, silnice III/25348 (ulice Bohosudovská), silnice I/13 (ulice Masarykova třída), ulice Okružní, ulice Nákladní, silnice III/25344 (ulice Sobědružská) (Proboštov), Vydal: Magistrát města Teplice 3.11.2014 19:00:00
27.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Teplice Přítkovská - Uzavírka ulice Přítkovská, Teplice, okr. Teplice, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka železničních přejezdů v Teplicích., Objížďka - obousměrná, IS 11c: silnice III/25344 (ulice Vrchoslavská), Novosedlice - (ulice Kpt. Jaroše), Proboštov, okr. Teplice, přes: místní komunikace (Teplice), ulice Březový háj, silnice III/25348 (ulice Bohosudovská), místní komunikace, silnice III/25348 (ulice Bohosudovská), silnice I/13 (ulice Masarykova třída), ulice Okružní, ulice Nákladní, silnice III/25344 (ulice Sobědružská) (Proboštov), Vydal: Magistrát města Teplice 3.11.2014 19:00:00
27.10.2014 6:00:00
Uzavírka
Ostrava Rudná - Uzavírka silnice I/11, ulice Rudná, Radvanice a Bartovice, Ostrava, oprava povrchu vozovky, provoz převeden protisměru, Do 09.11.2014 19:00, silnice č. I/11 v úseku Ostrava–Bartovice – částečnou a úplnou uzavírkou silničního provozu, z důvodu stavby „I/11 Ostrava - Bartovice“ km 289,165 -290,839. Bude uzavřen jízdní pás silnice I/11 ve směru z Havířova Ostravy (doprava bude vedena protisměrem v jednom jízdním pruhu pro každý směr jízdy v jízdním pásu ve směru Havířova); bude uzavřen vjezd a výjezd ze silnice I/59 a ze silnice II/478. , Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 9.11.2014 19:00:00
27.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Šternberk Na větrníku - Uzavírka ulice Na větrníku, mezi křižovatkami ulic Jesenická a Smetanova, Šternberk, okr. Olomouc, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka místní komunikace od křižovatky se silnicí II/445 po křižovatku s MK ulice Smetanova – postupně v délce úseků po 30-50m) , Vydal: Městský úřad Šternberk 28.11.2014 23:59:00
27.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Zábřeh Příční - Uzavírka ulice Příční, mezi křižovatkami ulic Krátká a Dlouhá, Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka místních komunikací z důvodu provádění stavby "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze", Vydal: Městský úřad Zábřeh 16.11.2014 23:59:00
27.10.2014
Uzavírka
Zábřeh Rybářská - Uzavírka ulice Rybářská, mezi křižovatkami ulic Olomoucká a Na Nové, Zábřeh, okr. Šumperk, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání místní komunikace zúžením vozovky na 3,0 m, Vydal: Městský úřad Zábřeh 16.11.2014 23:59:00
29.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Cheb Na Hradčanech - Uzavírka ulice Na Hradčanech, Cheb, okr. Cheb, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka provozu v úseku od křižovatky s ul. Dělnická po objekt Na Hradčanech 5, z důvodu realizace stavebních prací na opravě vodovodního řadu, Objížďka - bez rozlišení, bez označení: ulice Na Hradčanech - ulice Dělnická, Cheb, okr. Cheb, přes: ulice Dyleňská, Objížďka - bez rozlišení, bez označení: ulice Na Hradčanech - ulice Dělnická, Cheb, okr. Cheb, přes: ulice Osvobození, Vydal: Městský úřad Cheb 7.11.2014 23:59:00
21.10.2014
Uzavírka
Hranice Pod Bílým kamenem - Uzavírka ulice PKřivým, Hranice, okr. Přerov, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 21.10.2014 00:00 úplná uzavírka části místní komunikace, z důvodu opravy komunikace, místní komunikace u. PBílým kamenem - skutečný název, Vydal: Městský úřad Hranice 14.12.2014 23:59:00
27.10.2014
Uzavírka
Česká Lípa Paní Zdislavy - Uzavírka ulice Paní Zdislavy, Česká Lípa, okr. Česká Lípa, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Objížďka - bez rozlišení: ulice: Bezručova, Českokamenická, Děčínská, Havlíčkova, náměstí Osvobození, Paní Zdislavy, Slovanka, Vydal: Městský úřad Česká Lípa 15.12.2014 23:59:00
27.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč Mládežnická - Uzavírka ulice Mládežnická, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, provádění výkopových prací na místní komunikaci, chodníky, veřejná zeleň. Překopy na místních komunikacích budou prováděny po polovinách tak, aby byl zachován vždy jeden jízdní pruh, Vydal: Městský úřad Třebíč 28.11.2014 20:00:00
27.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč Mládežnická - Uzavírka ulice Mládežnická, mezi křižovatkami ulic U Studánky a Hájek, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, provádění výkopových prací na místní komunikaci, chodníky, veřejná zeleň. Překopy na místních komunikacích budou prováděny po polovinách tak, aby byl zachován vždy jeden jízdní pruh, Vydal: Městský úřad Třebíč 28.11.2014 20:00:00
27.10.2014
Uzavírka
Jihlava Polenská - Uzavírka ulice Polenská, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, účelová komunikace Polenská-spojka, z důvodu provádění rekonstrukce křižovatky a odvodňovacího žlabu, Objížďka - pro autobusovou dopravu: ulice Havlíčkova - místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, Objížďka - bez rozlišení: ulice Polenská - místní komunikace, Jihlava, okr. Jihlava, přes: ulice Havlíčkova, ulice Sokolovská, místní komunikace, Vydal: Magistrát města Jihlavy 15.11.2014 23:59:00
24.10.2014
Uzavírka
Zábřeh Jiráskova - Uzavírka silnice III/31534 (ulice Jiráskova), Zábřeh, okr. Šumperk, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání silnice, úsek mezi křiž. ulic Za Pivovarem a Komenského, pro provádění stavebních prací v rámci stavby - Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, Vydal: Městský úřad Zábřeh 1.12.2014 23:59:00
23.10.2014
Uzavírka
Jihlava Na Stoupách - Uzavírka ulice Na Stoupách, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka místní komunikace, z důvodu provádění stavebních prací na akci "Revitalizace části parku Malý Heulos - II. etapa", Vydal: Magistrát města Jihlavy 31.3.2015 23:59:00
22.10.2014 20:00:00
Uzavírka
Třebíč Žerotínovo nám. - Uzavírka ulice Žerotínovo nám., Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, umístění kontejneru na místní komunikaci (uzavřeno jedno parkovací stání), Vydal: Městský úřad Třebíč 22.11.2014 20:00:00
22.10.2014
Uzavírka
Šternberk Krampolova - Uzavírka ulice Masarykova, ulice Krampolova, Šternberk, okr. Olomouc, uzavřeno, stavební práce, v úseku od křižovatky Krampolova, Komenského - průjezdnost křižovatky zachována, včetně mostu přes vodní tok Sitka, po křižovatku ulic Krampolova a Bojovníků za Svobodu, U Střelnice), , Vydal: Městský úřad Šternberk 18.12.2014 23:59:00
20.10.2014
Uzavírka
Brno Filipínského - Uzavírka ulice Filipínského, Brno-Židenice, Brno, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, uzavírka od křižovatky s ul. Klíny po křižovatku s ul. Bubeníčkovou a Rokycanovou a uzavírka ul. Bubeníčkova (bez provozu MHD) od o. č. 44 po o. č. 48 ul. Bubeníčkovy (u parku), průjezd křižovatkou ul. Bubeníčkova (bez MHD, u parku), Filipínského a Rokycanova , Průjezd křižovatkou Bubeníčova (bez MHD) - Filipínského - Rokycanova, Objížďka - bez rozlišení: ulice Rokycanova, mezi křižovatkami ulic Bubeníčkova a Jílkova, Brno-Židenice, Brno, Vydal: ÚMČ Brno Židenice 31.12.2014 23:59:00
24.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Karlovy Vary Mattoniho nábřeží - Uzavírka silnice II/222 Karlovy Vary - Sedlečko, okr. Karlovy Vary, práce na zpevněné krajnici, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Zajištění skalních masívů., Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 20.12.2014 23:59:00
23.10.2014
Uzavírka
Chomutov Jiráskova - Uzavírka ulice Šafaříkova - ulice Jiráskova, Chomutov, okr. Chomutov, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka provozu z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu., Objížďka - bez rozlišení: ulice Jiráskova - silnice III/2521 (ulice Blatenská), Chomutov, okr. Chomutov, ul. Blatenská, Husova, Jiráskova (ta je zobousměrněna)., Vydal: Magistrát města Chomutova 30.11.2014 23:59:00
19.10.2014
Uzavírka
Praha Holečkova - Uzavírka ulice Štefánikova, Praha 5, Praha, uzavřeno, stavební práce, rekonstrukce tramvajové tratě, Objížďka - bez rozlišení, Újezd - Kartouzská: náměstí Kinských - Elišky Peškové - V Botanice, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 5.11.2014 23:59:00
23.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Olomouc Božetěchova - Uzavírka ulice Jungmannova, ulice Božetěchova, Olomouc, okr. Olomouc, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Vydal: Magistrát města Olomouce 20.11.2014 23:59:00
29.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Olomouc Jungmannova - Uzavírka ulice Jungmannova, Olomouc, okr. Olomouc, uzavřeno, stavební práce, Vydal: Magistrát města Olomouce 27.11.2014 23:59:00
6.10.2014
Uzavírka
Hradec Králové Československé armády - Uzavírka ulice Československé armády, mezi křižovatkami ulic Mostecká a Komenského, Hradec Králové, okr. Hradec Králové, uzavřeno, práce na silnici, Objížďka - bez rozlišení, obj.: ulice náměstí Svobody - ulice Ignáta Herrmanna, Hradec Králové, okr. Hradec Králové, přes: ulice Tylovo nábřeží, ulice Divišova, ulice Československé armády, ulice Komenského, Vydal: Magistrát města Hradec Králové 21.11.2014 23:59:00
21.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Jablonec nad Nisou Janovská - Uzavírka silnice III/29024 (ulice Želivského), Jablonec nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, etapa – křiž. se sil. III/29029 - ul. Palackého (“Ostrý roh“) – vjezd do areálu společnosti AKT plast. techn. Čechy spol. s r.o. – ve dnech od 21.10.2014 – do 27.10.2014 2. etapa – od areálu společnosti AKT plast. techn. Čechy spol. s r.o – po vjezd k OD Interspar a OBI – ve dnech od 28.10.2014 – do 3.11.2014. 3.etapa – od vjezdu k OD Interspar a OBI po křiž. OK Rýnovícká (sil. III/29024 – ul. Tovární, MK ul. Rýnovická, MK ul. Ladova) ve dnech od 4.11.2014 – do 10.11.2014, Objížďka - bez rozlišení, obousměrná: silnice III/29029 (ulice Janovská) - silnice III/29024, Jablonec nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou, přes: ulice Belgická, Vydal: Magistrát města Jablonec nad Nisou 10.11.2014 23:59:00
21.10.2014
Uzavírka
Mohelnice Okružní - Uzavírka silnice III/03538 (ulice Okružní), Mohelnice, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, v úseku od křížení s ul. Olomoucká (sil. II/644) po křížení s ul. Třebovská, z důvodu výstavby splaškové kanalizace, Objížďka - bez rozlišení, přechodným DZ: V obci Mohelnice(okres Šumperk) ulice: Olomoucká, Třebovská, silnice: místní komunikace, Vydal: Městský úřad Mohelnice 5.12.2014 23:59:00
14.11.2014 1:00:00
Uzavírka
Praha Průmyslová - Uzavírka ulice Průmyslová, Praha 15, Praha, ve směru ul. Švehlova, uzavřeno, práce na silnici, Do 17.11.2014 23:29, optimalizace traťového úseku 17.11.2014 23:29:00
14.11.2014 1:00:00
Uzavírka
Praha Průmyslová - Uzavírka ulice Průmyslová, Praha 15, Praha, ve směru Šterbohol, uzavřeno, práce na silnici, Do 17.11.2014 23:29, optimalizace traťového úseku 17.11.2014 23:29:00
20.10.2014 8:00:00
Uzavírka
Znojmo Havlíčkova - Uzavírka silnice I/38 (ulice Havlíčkova), Znojmo, okr. Znojmo, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, umístění a pohyb stavební mechanizace a nákladních vozidel v jednom jízdním pruhu. Veškerý provoz z uzavřeného jízdního pruhu bude převeden do vedlejšího odbočovacího pruhu. , Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 3.11.2014 18:00:00
20.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Zábřeh Skalička - Uzavírka silnice III/31519 (ulice Skalička), Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka mezi domy č.p. 36 - 45., Objížďka - bez rozlišení, dopravním značením: silnice III/31519 (ulice Skalička), Zábřeh, okr. Šumperk, přes: silnice III/31526 (ulice Ráječek), silnice III/31519 (ulice Skalička), ulice Olomoucká, taky po sil. I/44 UL. Olomoucká, Vydal: Městský úřad Zábřeh 16.11.2014 23:59:00
20.10.2014
Uzavírka
Zábřeh Komenského - Uzavírka silnice III/31534 , ulice Komenského, Zábřeh, okr. Šumperk, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, částečná uzavírka silnice, provoz řízen SSZ z důvodu provádění stavebních prací stavby "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy, Vydal: Městský úřad Zábřeh 24.11.2014 23:59:00
20.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Šumperk Temenická - Uzavírka silnice III/36916 (ulice Temenická), Šumperk, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Objížďka - bez rozlišení, všechna doprava: ulice Langrova - silnice III/36916 (ulice Temenická), Šumperk, okr. Šumperk, přes: ulice J. z Poděbrad, ulice Šumavská, Vydal: Městský úřad Šumperk 23.12.2014 23:59:00
20.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Šumperk Vančurova - Uzavírka ulice Vančurova, Šumperk, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Vydal: Městský úřad Šumperk 9.12.2014 23:59:00
20.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Mohelnice Kostelní nám. - Uzavírka ulice Kostelní nám., Mohelnice, okr. Šumperk, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírká místní komunikace z důvodu "Revitalizace historického jádra města Mohelnice, 2. Etapa – Kostelní náměstí " Bez stanovení objízdné trasy, Vydal: Městský úřad Mohelnice 31.3.2015 23:59:00
20.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Šternberk Na větrníku - Uzavírka ulice Na větrníku, Šternberk, okr. Olomouc, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka místní komunikace (v úseku od křižovatky se silnici II/445 po křižovatku s MK ulice Dukelská, včetně), Vydal: Městský úřad Šternberk 14.11.2014 23:59:00
20.10.2014
Uzavírka
Šumperk Zahradní - Uzavírka ulice Zahradní, mezi křižovatkami ulic Temenická a Školní, Šumperk, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Vydal: Městský úřad Šumperk 30.11.2014 23:59:00
20.10.2014 8:00:00
Uzavírka
Lipník nad Bečvou Palackého - Uzavírka ulice Palackého, mezi křižovatkami ulic Křížkovského a Komenského sady, Lipník nad Bečvou, okr. Přerov, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka provozu na místní komunikaci ul. Palackého v Lipníku nad Bečvou z důvodu provádění rekonstrukce plynovodu. Provoz bude vedený po volné polovině vozovky., Vydal: Městský úřad Lipník nad Bečvou 28.11.2014 23:59:00
20.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Praha Spojovací - Uzavírka ulice Novovysočanská, mezi křižovatkami ulic K Fišpance a Spojovací, Praha 9, Praha, stavební práce, Obnova vodovodních řadů, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 17.11.2014 23:59:00
20.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Řevničov Husova - Uzavírka silnice I/16, ulice Masarykova, ulice Husova, Řevničov, okr. Rakovník, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, uzavírka z důvodu celkové opravy komunikace v silném havarijním stavu. Popis objízdné trasy pro vozidla o celkové hmotnosti do 6t: obousměrně po značené objízdné trase, silnice č. I/6 – Nové Strašecí – silnice č. II/237 – Mšec – silnice č. I/16, délka cca 14 km. Popis objízdné trasy pro vozidla o celkové hmotnosti nad 6t :obousměrně po značené objízdné trase, silnice č. I/7 – křižovatka se silnicí č. II/118 – po silnici č. II/236 Smečno – Kačice – silnice č. II/236 – Stochov, Slovanka – silnice č. II/606 – Nové Strašecí – silnice č. II/237 – silnice č. I/6 – Řevničov, délka cca 28 km. Objízdná trasa Kalivody, Přerubenice: obousměrně po značené objízdné trase, silnice č. II/237 – Srbeč – silnice č. III/2378 – Přerubenice, silnice č. III/23710 - Kalivody, délka cca 8,500 km. Objízdná trasa Kroučová: obousměrně po značené objízdné trase, 13.12.2014 23:59:00
19.10.2014
Uzavírka
Praha Vyskočilova - Uzavírka ulice Vyskočilova, Praha 4, Praha, práce na silnici, oprava pohonu světelné reklamy, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 2.11.2014 23:59:00
16.10.2014
Uzavírka
Karlovy Vary Hlávkova - Uzavírka ulice Hlávkova, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary , uzavřeno, práce na silnici, uzavřena místní komunikace, vozovka a chodník cca 400 m z důvodu rekonstrukce, Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 9.11.2014 23:59:00
23.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Horažďovice Mírové náměstí - Uzavírka ulice Mírové náměstí, mezi křižovatkami ulic Plzeňská a Podbranská, Horažďovice, okr. Klatovy, uzavřeno, stavební práce, Z důvodu provádění I. etapy stavby s názvem „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“ bude provedena úplná uzavírka provozu na místní komunikaci ul. Mírové náměstí, v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Monsignora Fořta ke křižovatce s místní komunikací ul. Podbranská., Vydal: Městský úřad Horažďovice 19.12.2014 23:59:00
16.10.2014
Uzavírka
Sokolov Stará Ovčárna - Uzavírka ulice Stará Ovčárna, Sokolov, okr. Sokolov, uzavřeno, práce na silnici, oprava mostu přes Lobezský potok - (k areálu zdraví) - mezi ul. Lipová - Stará Ovčárna, úplná uzavírka po dobu provádění prací, Objížďka - obousměrná, pro vozidla do 7,5 t, složky IZS a SOTES: ulice Stará Ovčárna, Sokolov, okr. Sokolov, přes: místní komunikace, ulice Stará Březovská, Dolní Rychnov, silnice II/210 (Sokolov), místní komunikace, ul. Stará Ovčárna - kolem LIKOSTU - na silnici II/210 - možno využít odbočky na ul. Závodu míru , Vydal: Městský úřad Sokolov 31.12.2014
10.10.2014
Uzavírka
Chrastava Družstevní - Uzavírka ulice Družstevní, Chrastava, okr. Liberec, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Objížďka - bez rozlišení: místní komunikace - silnice II/592 (ulice Frýdlantská), Chrastava, okr. Liberec, přes: silnice II/592 (ulice Žitavská), Vydal: Městský úřad Chrastava 19.12.2014 23:59:00
15.10.2014
Uzavírka
Chomutov Tomáše ze Štítného - Uzavírka ulice Tomáše ze Štítného, mezi křižovatkami ulic Mostecká a Přemyslova, Chomutov, okr. Chomutov, práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka provozu, z důvodu rekonstrukce inž. sítě. Provoz sveden do jednoho jízdního pruhu. Práce po etapách, v 1. etapě průjezd pouze pro vozidla MHD, stavbu a IZS., Vydal: Magistrát města Chomutova 30.11.2014 23:59:00
1.11.2014
Uzavírka
České Budějovice Nemanická - Uzavírka silnice I/3, ulice Pražská tř., ulice Nemanická, České Budějovice, oprava povrchu vozovky, zúžené jízdní pruhy, Částečná uzavírka silnice I/3 Pražská v místě křižovatky se silnicí I/34 Okružní, z důvodu provádění rekonstrukce křižovatky, Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 3.11.2014 4:00:00
20.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Zábřeh Morávkova - Uzavírka ulice Morávkova, Zábřeh, okr. Šumperk, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání místních komunikací, prováděním stavebních prací stavby: "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze". , Výkopové práce provedeny v úseku od křižovatky ulic Morávkova a Malá Strana v délce cca 80m směrem k ulici Valová (včetně). Na MK ul. Valová šířka průjezdu celkem 6,00 m, ul. Morávkova min. 3,00 m., Vydal: Městský úřad Zábřeh 24.11.2014 23:59:00
16.10.2014
Uzavírka
Ostrava Místecká - Uzavírka silnice I/56, R56, km 39.6, Hrabová, Ostrava, ve směru Frýdek-Místek, oprava povrchu vozovky, zúžené jízdní pruhy, dopravní značení pro opravu okružní křižovatky II/478 - Paskovská - Prodloužena - Makro, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 2.11.2014 23:59:00
15.10.2014
Uzavírka
Karlovy Vary Pobřežní - Uzavírka silnice I/6, ulice Pobřežní, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, práce na zpevněné krajnici, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka silnice I/6 - pravý jízdní pruh v průtahu obcí Karlovy Vary ve směru jízdy na Prahu v km staničení 126,000 až 124,800 z důvodu výměny obrubníků a úpravy krajnice, Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje 10.11.2014 23:59:00
15.10.2014 8:00:00
Uzavírka
Praha Žehušická - Uzavírka ulice Žehušická, mezi křižovatkami ulic Malešovská a Žichlínská, Praha 21, Praha, práce na inženýrských sítích, levý jízdní pruh uzavřen, Vodovodní a kanalizační přípojka, k.ú. Újezd nad Lesy, Vydal: ÚMČ Praha 21 20.11.2014 23:59:00
16.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Praha Pod Rapidem - Uzavírka ulice V olšinách, ulice PRapidem, Praha 10, Praha, stavební práce, odbočovací pruh uzavřen, Od 16.10.2014 07:00 Rekonstrukce vodovodu, Objížďka - bez rozlišení, do centra: V Olšinách, Litevská, Ruská, Nad Primaskou, PRapidem, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 30.11.2014 23:59:00
15.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Jihlava Brněnská - Uzavírka ulice Brněnská, ulice Březinovy sady, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka křižovatky místních komunikací, z důvodu provádění rekonstrukce povrchu vozovky včetně výstavby kanalizace a vodovodu, Vydal: Magistrát města Jihlavy 3.12.2014 23:59:00
15.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Jihlava Brněnská - Uzavírka ulice Březinovy sady, ulice Křižíkova, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka křižovatky místních komunikací, z důvodu provádění rekonstrukce povrchu vozovky včetně výstavby kanalizace a vodovodu, Vydal: Magistrát města Jihlavy 3.12.2014 23:59:00
14.10.2014
Uzavírka
Lipník nad Bečvou Losertova - Uzavírka ulice Losertova, Lipník nad Bečvou, okr. Přerov, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu, z důvodu provádění rekonstrukce vozovky., Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa bude vedena po krajské silnici II/437 ul. Komenského sady, Neffova a Piaristická a dále po místní komunikaci ul. Perštýnská a ul. B. Vlčka směr náměstí T. G. Masaryka. Vjezd na náměstí T. G. Masaryka bude také možný z ul. Palackého po místní komunikaci ul. Hvězdní a ul. 28. října., Vydal: Městský úřad Lipník nad Bečvou 15.12.2014 23:59:00
14.10.2014
Uzavírka
Mohelnice Třebovská - Uzavírka silnice I/35 (ulice Třebovská), Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, levý jízdní pruh uzavřen, částečná uzavírka v km staničení 210,732 - 210,942. 1. etapa - uzavírka jízdního pruhu vlevo staničení silnice I/35, a to v úseku od křižovatky s ulicí Jiráskova po křižovatku s ul. Dvořákova. 2A. etapa - uzavírka jízdního pruhu vlevo staničení silnice I/35, a to v úseku od křižovatky s ulicí Wolkerova do poloviny zálivu autobusové zastávku Mohelnice,Třebovská. 2B. etapa - uzavírka jízdního pruhu vlevo staničení silnice I/35, a to v úseku od poloviny zálivu autobusové zastávky Mohelnice,Třebovská po křižovatku s ul. Jiráskova. Objízdná trasa po dobu uzavírky silnice I/35 se nestanovuje. Veškerý provoz bude veden neuzavřenou částí vozovky silnice , Vydal: Krajský úřad Olomouckého kraje 20.11.2014 23:59:00
10.10.2014
Uzavírka
Liberec Náhorní - Uzavírka ulice Náhorní, mezi křižovatkami ulic Tanvaldská a Lovecká, Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec, uzavřeno, stavební práce, Objížďka - bez rozlišení: Kořenovská - Lovecká, Náhorní, Vydal: ÚMO Liberec - Vratislavice nad Nisou 15.11.2014 23:59:00
14.10.2014 6:00:00
Uzavírka
Liberec Novoborská - Uzavírka silnice I/35, km 12,84 - 15,85, okr. Liberec, jeden jízdní pruh uzavřen, práce na silnici, po dlouhou dobu, Pozor!, Částečná uzavírka provozu v souvislosti s prováděním výměny svodidel a úpravou svislého dopravního značení, v rámci akce: „Opatření pro zvýšení rychlosti“ 9.11.2014
13.10.2014
Uzavírka
Plzeň Bolevecká náves - Uzavírka ulice Bolevecká náves, Plzeň 1, Plzeň, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka z důvodu rekonstrukce komunikace, Vydal: Magistrát města Plzně 29.3.2015
14.10.2014
Uzavírka
Příbram Prokopská - Uzavírka ulice Prokopská, mezi křižovatkami ulic Čs. armády a Milínská, Příbram, okr. Příbram, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka místní koomunikace ulice Zdeňka Vojíře (dříve Prokopská) , z důvodu rekonstrukce MK, Vydal: Městský úřad Příbram 14.11.2014
13.10.2014 7:30:00
Uzavírka
Beroun Kollárova - Uzavírka ulice Kollárova, Beroun, okr. Beroun, uzavřeno, práce na silnici, rekonstrukce MK Kollárova od MK Preislerova po silnici II/605 Plzeňská., Objížďka - bez rozlišení: II/605 Plzeňská, MK Bratří Nejedlých, MK Jungmannova, MK Kollárova, Vydal: Městský úřad Beroun 17.12.2014 23:59:00
11.10.2014 6:00:00
Uzavírka
Kralupy nad Vltavou Podřipská - Uzavírka silnice III/10148 (ulice Podřipská), Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Uzavření silnice III/10149, ulice Podřipská, ve staničení km: 0,000 - 0220 v obci Kralupy nad Vltavou v rámci akce "II/101 Kralupy nad Vltavou - Průtah" (rekonstrukce povrchu komunikace a výstavba okružní křižovatky) , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : V obci Kralupy nad Vltavou - místní komunikací, ulicí Hennigsdorfská, ul. Gen. Klapálka (silnice II/101), ul. S.K.Neumanna (silnice II/101). Délka objízdné trasy je cca 0,5 km, Objížďka - pro vozidla nad X tun: Pro vozidla nad 3,5 t: po silnici II/240 (ul. Na Velvarské silnici, obec Kralupy nad Vltavou) s napojením na silnici I/16 u Velvar (ve staničení cca km: 34,300), dále sjezd ze silnice I/16 u Nové Vsi (ve staničení cca km: 41,800) na silnici II/608, ve staničení km: 16,213 sjezd na silnici II/101 (ulice Veltruská), staničení km: 74,784, Vydal: Městský úřad Kralupy nad Vltavou 20.12.2014 23:59:00
13.10.2014 8:00:00
Uzavírka
Praha K Bohnicím - Uzavírka ulice K Bohnicím, Praha-Troja, Praha, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Uzavírka ulice K Bohnicím v úseku Jiřího Jandy - K Pazderkám, Praha 7 - Troja , Vydal: ÚMČ Praha 07 2.11.2014 23:59:00
13.10.2014
Uzavírka
Rokycany Jiráskova - Uzavírka silnice II/605 (ulice Jiráskova), Rokycany, okr. Rokycany, stavební práce, pravý jízdní pruh uzavřen, v úseku od křižovatky s ulicí Palackého ke křižovatce s ul. Svazu bojovníků za svobodu - jízdní pruh ve směru Praha, Objížďka - jednosměrná: silnice II/605 (ulice Jiráskova), Rokycany, okr. Rokycany, přes: (ulice Soukenická), Vydal: Městský úřad Rokycany 17.11.2014 23:59:00
14.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Praha Čimická - Uzavírka Praha, ulice Čimická, mezi křižovatkami ulic Služská a Na přesypu ve směru z centra, práce na silnici, oprava chodníků 11.11.2014 18:00:00
13.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč Zahraničního odboje - Uzavírka ulice Zahraničního odboje, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, uzavírka veřejného parkoviště před č.p. 936-938, z důvodu zajištění stavebních prací při regeneraci domu-lodžie (umístění jeřábu, skládky stavebního materiálu), Vydal: Městský úřad Třebíč 14.11.2014 20:00:00
2.10.2014
Uzavírka
Ostrava 17. listopadu - Uzavírka silnice II/647, v křížení se silnicí I/11, Poruba, Ostrava, uzavřeno, stavební práce, uzavírka mezi rampami silnice I/11, výstavba mostu SO 206, Objížďka - bez rozlišení, Klimkovice: silnice I/11, Svinov - ulice 17. listopadu, Poruba, Ostrava, přes: ulice Nad Porubkou, ulice Vřesinská, silnice I/11 (ulice 17. listopadu), ulice Vřesinská, silnice I/11, směr Havířov, Opava – po stávající severní rampě provoz neomezen, směr Klimkovice - od Poruby – se severní rampy přes stavbu na jižní rampu a na silnici II/647 na Klimkovice, - od Klimkovic – ze silnice č. II/647 na jižní rampu, pak po silnici č. I/11 na rampu F a zpět po silnici č. I/11 na Porubu, - od Havířova - ze silnice č. I/11 v rampě F na MK – ul. Vřesinská, Nad Porubkou do křižovatky silnic č. I/11 x III/4692. Dále pak ve směru od Poruby., Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 23.11.2014 23:59:00
12.10.2014 13:00:00
Uzavírka
Olomouc Lipenská - Uzavírka silnice I/35 (ulice Lipenská), Olomouc, okr. Olomouc, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka z důvodu realizace stavby „Sil. I/35 Olomouc, ul. Velkomoravská a Lipenská“ 2 - od silnice I/55 (ul. Rolsberská) po křižovatku s místní komunikací ul. Pavelkova (včetně této křižovatky). Na křižovatce s místní komunikací ul.Pavelkova bude umožněno pouze levé odbočení ze silnice I/35 (ul.Lipenská, směr jízdy od Velké Bystřice) na místní komunikaci (ul.Pavelkova) a zpět, Objížďka - bez rozlišení, směr jízdy Olomouc-Ostrava (obousměrně): silnice I/55 (ulice Rolsberská) - silnice III/4436 (ulice Hamerská), Olomouc, okr. Olomouc, přes: silnice III/4436 (ulice Hamerská), Objížďka - bez rozlišení, směr jízdy Vel.Bystřice-Olomouc-Šternberk (obousmě: silnice I/35, Bystrovany - silnice III/4432 (ulice Selské nám.), Olomouc, okr. Olomouc, přes: silnice III/4436 (Olomouc), silnice III/4432 (ulice Kopecká) (Samotišky), Objížďka - bez rozlišení, od centra O 4.11.2014 23:59:00
12.10.2014 13:00:00
Uzavírka
Olomouc Velkomoravská - Uzavírka silnice I/35 (ulice Velkomoravská), Olomouc, okr. Olomouc, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka z důvodu realizace stavby „Sil. I/35 Olomouc, ul. Velkomoravská a Lipenská“ Úsek č. 1 od mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/46 (ul. Brněnská) u Hotelového domu, až po křižovatku se silnicí II/435 a místní komunikací (ul. Rooseveltova), Objížďka - bez rozlišení, směr jízdy z ul. Albertova na ul. Velkomoravská: silnice I/35 (ulice Albertova) - silnice II/435, Olomouc, okr. Olomouc, přes: silnice I/46, místní komunikace, silnice II/570 (ulice Zolova) (ulice Slavonínská), silnice II/435 (ulice Střední novosadská), směr jízdy z ul.Albertova na ul.Velkomoravská, Objížďka - bez rozlišení, směr jízdy z ul. Velkomoravská na ul. Albertova: silnice II/435 (ulice Rooseveltova) - silnice I/35 (ulice Albertova), Olomouc, okr. Olomouc, přes: (ulice Střední novosadská), silnice II/570 (ulice Zolova), Vydal: Krajský úřad Olomouckého kraje 4.11.2014 23:59:00
13.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Praha 5. května - Uzavírka ulice 5. května, Praha 4, Praha, práce na silnici, oprava mostu, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 13.11.2014 23:59:00
13.10.2014 8:00:00
Uzavírka
Pardubice 17. listopadu - Uzavírka silnice II/324 (ulice 17. listopadu), Pardubice I, Pardubice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice II. etapa v úseku od vjezdu na parkoviště v ul. 17. listopadu po křižovatku s ul. Třída Míru a Palackého třída. , Objížďka - obousměrná, objížďka: ulice Pod Břízkami, Pardubice V - ulice Sukova třída, Pardubice I, Pardubice, přes: ulice Anenská, Z centra povede obousměrně objízdná trasa ul. Sukova třída - nám. Republiky – ul. Jahnova - ul. Karla IV. – ul. Anenská - ul. S.K. Neumanna - ul. Pod Břízkami, případně Palackého třída na silnici č. I/37, Trojice (křižovatka Paramo)., Vydal: Magistrát města Pardubic 2.11.2014 18:00:00
13.10.2014
Uzavírka
Praha Rektorská - Uzavírka ulice Rektorská, Praha 10, Praha, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Uzavírka komunikace v úseku od křižovatky s ulicí Bakalářská před objekt č. 247/36 (dle odsouhlasené situace). Objížďka se nenařizuje, dopravní obslužnost neuzavřených úseků bude zajištěna po okolní komunikační síti., Vydal: ÚMČ Praha 10 23.11.2014 23:59:00
10.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Chomutov Vikové-Kunětické - Uzavírka ulice Vikové-Kunětické, Chomutov, okr. Chomutov, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka silničního provozu, z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace., Vydal: Magistrát města Chomutova 31.12.2014 23:59:00
6.10.2014
Uzavírka
Karlovy Vary U Imperiálu - Uzavírka ulice U Imperiálu, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, uzavřeno, uzavřena stezka pro pěží o délce cca 160 m (nad budovou č.p. 2116 "Sluneční lázně" z důvodu zajištění havarijního stavu stezky pro pěší. Chodci budou převedeni na protější stranu komunikace - stezky pro chodce., Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 30.6.2015
12.10.2014
Uzavírka
Olomouc Lindnerova - Uzavírka ulice Za Školou, ulice Lindnerova, Olomouc, okr. Olomouc, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka místních komunikací, Vydal: Magistrát města Olomouce 31.12.2014 23:59:00
8.10.2014
Uzavírka
Teplice Kmochova cesta - Uzavírka ulice Kmochova cesta, mezi křižovatkami ulic Antonína Dvořáka a Josefa Suka, Teplice, okr. Teplice, silnice uzavřena, sesuv půdy, Úplná uzavírka provozu z důvodu zajištění komunikace., Vydal: Magistrát města Teplice 31.12.2014
6.10.2014
Uzavírka
Brno Barvičova - Uzavírka místní komunikace, Brno-střed, Brno, uzavřeno, práce na silnici, Z důvodu pokračování stavby Rekonstrukce Vaňkova náměstí bude úplná uzavírka ul. Vaňkovo náměstí a částí komunikcí ul. Tvrdého,Lerchova,Barvičova,Lipová navazující na Vaňkovo náměstí, Objížďka - bez rozlišení, přechodným dopravním značením: Obousměrná objížďka po ul. Úvoz,Mendlovo nám., Hlinky, (pro směr do centra Veletržní), Lipová. Pro dotčenou oblast Masarykovy čtvrti obousměrně po ul. Mahenova,Pavlíkova; pro vozidla nad 7,5t obousm.po ul. Lipová,Vaňkovo nám.,Tvrdého, Mahenova, Vydal: Magistrát města Brna 17.11.2014 23:59:00
3.10.2014
Uzavírka
Vratimov Josefa Tomise - Uzavírka ulice Josefa Tomise, Vratimov, část obce Horní Datyně, okr. Ostrava-město, uzavřeno, stavební práce, dopravní omezení obecného užívání uzavírkou místní komunikace č. 07b ul. Josefa Tomise v k. ú. Horní Datyně pro stavební práce, realizace opravy mostu J. Tomise, uzavření mostu, Objížďka - bez rozlišení, DZ: bude vedena po komunikacích ulic siln. II/478 ul. Vratimovská v Horních Datyních, siln. III/4701 ul. Václavovická ve Václavovicích a Šenově a MK ul. Datyňská ve Václavovicích dle schváleného dopravního značení, Vydal: Městský úřad Vratimov 30.11.2014
8.10.2014
Uzavírka
Zábřeh Radniční - Uzavírka ulice Radniční, Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka provozu na místních komunikacích v celé délce, z důvodu provádění její rekonstrukce (vozovky + chodníky)., Vydal: Městský úřad Zábřeh 30.11.2014 23:59:00
6.10.2014
Uzavírka
Praha Hodkovská - Uzavírka ulice Hodkovská, Praha 21, Praha, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Prodloužení zvláštního užívání - Hodkovská, k.ú. Újezd nad Lesy, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , B 11, Z2: ulice Hrádková - ulice Soběšínská, Praha 21, Praha, Vydal: ÚMČ Praha 21 31.12.2014 23:59:00
2.10.2014
Uzavírka
Ústí nad Labem Brněnská - Uzavírka ulice Brněnská, mezi křižovatkami ulic Vaníčkova a Masarykova, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem, uzavřeno, stavební práce, Objížďka - bez rozlišení: ulice Panská - ulice Masarykova, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem, přes: ulice Špitálské náměstí, Vydal: Magistrát města Ústí nad Labem 14.11.2014 23:59:00
6.10.2014 8:00:00
Uzavírka
Pardubice Devotyho - Uzavírka ulice Devotyho, Pardubice V, Pardubice, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka místní komunikace v úseku mezi ul. Jana Palacha a Železničního pluku z důvodu překopů vozovky pro stavební práce na rekonstrukci NTL plynovodu , Objížďka - bez rozlišení: ulice K Višňovce - ulice Železničního pluku, Pardubice V, Pardubice, ze silnice II/324 ul. Jana Palacha po MK ul. K Višňovce - Železničního pluku, Vydal: ÚMO Pardubice V 23.11.2014 15:00:00
6.10.2014
Uzavírka
Dvůr Králové nad Labem 28. října - Uzavírka ulice 5. května, ulice 28. října, Dvůr Králové nad Labem, okr. Trutnov, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Vydal: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem 30.11.2014 23:59:00
6.10.2014 8:00:00
Uzavírka
Zábřeh U Dráhy - Uzavírka ulice U Dráhy, mezi křižovatkami ulic Zelená a Třešňová, Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, provádění stavby "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze", Vydal: Městský úřad Zábřeh 15.12.2014 23:59:00
6.10.2014 8:00:00
Uzavírka
Zábřeh Zelená - Uzavírka ulice Zelená, mezi křižovatkami ulic Alšova a U Dráhy, Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka místních komunikací v Zábřehu, ulic U Dráhy, Zelená a Příční pro provádění stavby "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze". , Vydal: Městský úřad Zábřeh 15.12.2014 23:59:00
6.10.2014 8:00:00
Uzavírka
Zábřeh Cihlářská - Uzavírka silnice III/31526, ulice Cihlářská, Zábřeh, okr. Šumperk, zúžené jízdní pruhy, práce na inženýrských sítích, provádění stavebních prací stavby "Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze., Vydal: Městský úřad Zábřeh 16.11.2014 23:59:00
6.10.2014 8:00:00
Uzavírka
Jablonec nad Nisou Liberecká - Uzavírka silnice I/14 (ulice Liberecká), Jablonec nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou, most uzavřen, práce na silnici, Na silnici I/14 v Jablonci nad Nisou, v Liberecké ulici, za okružní křižovatkou (dále jen „OK“) se silnicí III/29024 (ul. Tovární) ve směru Liberec, silniční km cca 11,57 – 11,61 bude úplně uzavřen most č. ev. 14-006 přes Lužickou Nisu., Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , směr Jablonec nad Nisou: ulice Plynární - silnice I/14 (ulice Budovatelů), Jablonec nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou, přes: ulice Pasířská, ulice U Nisy, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , směr Liberec: silnice III/29024 (ulice Tovární), Jablonec nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou - silnice I/14 (ulice Tanvaldská), Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec, přes: ulice Belgická, silnice III/29024 (ulice Lučanská) (Liberec), silnice I/14, ulice Pivovarská, Objížďka - pro vozidla nad X tun, 3,5 tuny obousměrná: silnice I/14 (ulice Liberecká), Jablonec nad Nisou, okr. Jablon 7.11.2014 18:00:00
6.10.2014
Uzavírka
Praha Rozvadovská spojka - Uzavírka ulice Rozvadovská spojka, Praha 13, Praha, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, vybudování provizorního připojení areálu BIS-záboru části pravého jízdního pruhu a odstavného pruhu ve směru do centra, doprava vedena po zbylé části komunikace, zachovány dva jízdní pruhy, , Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 15.11.2014 23:59:00
6.10.2014
Uzavírka
Chomutov Lidická - Uzavírka ulice Rooseveltova, Chomutov, okr. Chomutov, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka provozu na parkovišti a vozovce v ul. Rooseweltova z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace. Vozidlům IZS bude umožněn průjezd pouze při mimořádných událostech a v odůvodněných případech. , Objížďka - bez rozlišení, .: silnice III/01313 (ulice Rooseveltova) - ulice Lidická, Chomutov, okr. Chomutov, přes: ulice Husova, silnice III/2521 (ulice Blatenská), ulice Šafaříkova, sjezdové rameno ze sil. č. I/13, ul. Bezručova, Husova, Blatenská, Šafaříkova, Rooseweltova, Vydal: Magistrát města Chomutova 15.11.2014 23:59:00
3.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč Karlovo nám. - Uzavírka ulice Karlovo nám., mezi křižovatkami ulic Hasskova a Přerovského, Třebíč, okr. Třebíč, zúžené jízdní pruhy, Třebíč, místní komunikace Karlova nám. před č.p. 58/47- umístění kontejneru (2 parkovací stání), Vydal: Městský úřad Třebíč 30.11.2014 20:00:00
1.10.2014
Uzavírka
Mohelnice Stanislavova - Uzavírka ulice Stanislavova, Mohelnice, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, úplná uzavírka - slepý úsek komunikace, z důvodu vytvoření nové kanalizační stoky (výkop, montáž, zásyp) v rámci realizace stavby „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze; Horní Pomoraví II-Jih“, bez stanovení objízdné trasy., Vydal: Městský úřad Mohelnice 20.12.2014 23:59:00
1.10.2014 7:20:00
Uzavírka
České Budějovice Ant. Barcala - Uzavírka ulice O. Nedbala - ulice Ant. Barcala, České Budějovice, okr. České Budějovice, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka mezi vjezdem k ZŠ O. Nedbala a křižovatkou s ulicí M. Horákové, Objížďka - bez rozlišení, objížďka: ulice O. Nedbala - ulice M. Horákové, České Budějovice, okr. České Budějovice, přes: silnice III/14539 (ulice E. Rošického), Vydal: Magistrát města České Budějovice 7.11.2014 23:59:00
30.9.2014
Uzavírka
Plzeň Dolní - Uzavírka ulice Dolní, Plzeň 1, Plzeň, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka MK III.tř. č.C7808 Dolní - rekonstrukce kanalizace, Vydal: Magistrát města Plzně 28.11.2014
1.10.2014
Uzavírka
Plzeň Na Vyhlídce - Uzavírka ulice Na Vyhlídce, Plzeň 2-Slovany, Plzeň, stavební práce, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, Částečná uzavírka MK III.tř. č.C3201 Na Vyhlídce - úprava veřejného osvětlení, Vydal: Magistrát města Plzně 10.11.2014
1.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč Račerovická - Uzavírka silnice II/351 (ulice Račerovická), Třebíč, okr. Třebíč, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Částečná uzavírka (dopravní omezení úseku mezi MK Poušov a sil.č. III/35114 ul. Horácká) – provoz bude veden střídavě v jednom jízdním pruhu a řízen semafory úplná uzavírka silnice č. II/351 ul. Račerovická v Třebíči v úseku mezi MK Poušov a sil.č. III/35114 ul. Horácká o celkové délce cca 100 m z důvodu úpravy místní komunikace Poušov včetně křižovatky s ul. Račerovická., Objížďka - obousměrná, průjezd autobusům umožněn: silnice II/351 (ulice Račerovická), Třebíč, okr. Třebíč, přes: ulice U Obůrky, silnice III/35116 (ulice U Kuchyňky) (ulice Táborská), ulice Josefa Suka, ulice Na Příkopech, místní komunikace, od uzavřeného úseku obousměrně po sil.č. III/35116 ul. U Kuchyňky a po MK ul. Josefa Suka, Jindřichova a Na Příkopech zpět k uzavřenému úseku. , Vydal: Městský úřad Třebíč 9.11.2014 20:00:00
1.10.2014
Uzavírka
Brno Rostislavovo náměstí - Uzavírka ulice Rostislavovo náměstí, mezi křižovatkami ulic Malátova a Šafaříkova, Brno-Královo Pole, Brno, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka provozu ulice Poděbradova, Rostislavovo náměstí z důvodů oprav povrchu komunikací. Navazuje na uzavírku z důvodu oprav kanalizace., Vydal: ÚMČ Brno Královo Pole 14.12.2014 23:59:00
15.9.2014
Uzavírka
Znojmo Velká Michalská - Uzavírka ulice Velká Michalská, mezi křižovatkami ulic Horní Česká a Malá Michalská, Znojmo, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka místní komunikace ul. Velká Michalská (od domu č.or. 3 po dům č.or. 13) ve Znojmě, z důvodu provádění výkopových prací za účelem rekonstrukce vodovodního a kanalizačního potrubí, rekonstrukce vodovodních a kanalizačních přípojek včetně šachet, vedení metropolitní sítě, rekonstrukce veřejného osvětlení a rekonstrukce povrchu komunikace a chodníků v rámci realizace akce „Regenerace ulic MPR – Velká Michalská, II. etapa“ , Vydal: Městský úřad Znojmo 31.12.2014
29.10.2014 0:01:00
Uzavírka
Brno Hladíkova - Uzavírka silnice I/42, ulice Ostravská, ulice Hladíkova, Brno-Černovice, Brno, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, pravý jízdní pás (ul. Olomoucká v Brně od Olomouce ve směru Svitavy), uzavírka začíná cca 80 m před křižovatkou silnice I/42 ul. Ostravská s ul. Olomoucká, a končí před křižovatkou silnice I/42 s MK ul. Tržní a ul. Charbulova, provádění souvislé údržby povrchů vozovky, rezerva z důvodu nepřízně počasí, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 2.11.2014 22:00:00
1.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Jihlava Mlýnská - Uzavírka ulice Mlýnská, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Úplná uzavírka místní komunikace v ul. Mlýnská v Jihlavě z důvodu výstavby kanalizace. Komunikace bude uzavřena vždy postupně po cca 20 m a v souvislostí s tím i upravováno dopravní značení., Objížďka - bez rozlišení: ulice Okružní - ulice Dělnická, Jihlava, okr. Jihlava, přes: ulice Na Kalvárii, Vydal: Magistrát města Jihlavy 31.5.2015 23:59:00
30.9.2014 7:00:00
Uzavírka
Poděbrady Kovanická - Uzavírka silnice I/38 (ulice Kovanická), Poděbrady, okr. Nymburk, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka jednoho jízdního pruhu silnice č. I/38 ve směru od Nymburka na Kolín v úseku staničení 67,850 – 68,000 km, z důvodu opravy povrchu komunikace v délce cca 35 m ve směru na Nymburk. Provoz ve směru od Kolína na Nymburk bude veden jedním značeným upraveným jízdním pruhem o minimální šíři 3,20 m po stávající trase na silnici I/38. Provoz ve směru od Nymburka na Kolín bude veden po značené objízdné trase ze silnice č. I/38 vpravo na křižovatce se silnicí č. III/0385 po silnici č. III/0385 přes část obce Přední Lhota, Poděbrady, dále vlevo po silnici č. II/611 a na okružní křižovatce se silnicí č. I/38 zpět na silnici č. I/38 směrem na Kolín. Spoje linky 270031, jedoucí ve směru z Nymburka do Poděbrad budou vedeny objízdnou trasou přes Polabec (stejnou trasou jako spoje 4, 8 a 10 vedené přes zastávku Poděbrady, Polabec). Po dobu uzavírky nebude s 1.11.2014 23:59:00
29.9.2014 9:00:00
Uzavírka
České Budějovice A. Trägera - Uzavírka ulice A. Trägera, mezi křižovatkami ulic Nemanická a Vltavská, České Budějovice, okr. České Budějovice, oprava povrchu vozovky, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Do 09.11.2014 23:59, z důvodu opravy zastávky MHD., Vydal: Magistrát města České Budějovice 9.11.2014 23:59:00
30.9.2014 7:00:00
Uzavírka
Vysoké Mýto Lidická - Uzavírka ulice Prokopa Velikého, ulice Lidická, Vysoké Mýto, okr. Ústí nad Orlicí, práce na inženýrských sítích, levý jízdní pruh uzavřen, Uzavírka ve směru a úseku od křižovatky s ulicí Lidická po křižovatku s ulicí Jiráskova., Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : ulice Větrná - ulice Jiráskova, Vysoké Mýto, okr. Ústí nad Orlicí, přes: silnice II/357 (ulice Gen. Svatoně), ulice Jiráskova, od křižovatky ulice Prokopa Velikého s křižovatkou ul. Větrná - odbočit do ulice Větrná, pokračovat přímo až ke křižovatce se silnicí II/357 v ulici Gen. Svatoně, zde odbočit vlevo a pokračovat až na křižovatku s ulicí Jiráskova, zde odbočit vlevo a pokračovat až ke křižovatce s ulicí Prokopa Velikého, Vydal: Městský úřad Vysoké Mýto 19.12.2014 23:59:00
6.10.2014 7:00:00
Uzavírka
Zábřeh Havlíčkova - Uzavírka silnice III/31537 (ulice Havlíčkova), Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, stavební práce, Zvláštní užívání silnice III/31537 v Zábřehu, úseku ulice Havlíčkova za křižovatkou se silnicí II/315 na ul. Žižkova provádění stavebních prací "Přechod přes ul. Havlíčkova, Zábřeh" dle stavebního povolení č.j. 2014/650/DO-MUZB-14 ze dne 09.07.2014 Práce budou prováděny za úplně omezeného provozu pro osobní automobily a cyklisty. , Uplná uzavírka je pro pro osobní automobily a cyklisty; pro ostatní vozidla je omezení částečné dopravním značením. , Vydal: Městský úřad Zábřeh 10.11.2014 23:59:00
29.9.2014
Uzavírka
Šumperk Jesenická - Uzavírka silnice I/11, ulice Jesenická, ulice Šumperská, okr. Šumperk, oprava povrchu vozovky, provoz převeden protisměru v zúžených jízdních pruzích, Do 15.11.2014 23:59, částečná uzavírka silnice I/11 v km staničení 157,086 – 159,300 ve městě Šumperk a v km staničení 159,800 – 161,770 ve městě Šumperk a v obci Vikýřovice. , Objížďka - jednosměrná, směr Šumperk - Jeseník: silnice I/11 (ulice Jesenická), Šumperk, okr. Šumperk, přes: silnice III/3703 (ulice Žerotínova), silnice II/446 (ulice Lidická), Objížďka - jednosměrná, směr Jeseník - Šumperk: silnice I/11 (ulice Šumperská), Rapotín - silnice II/446, Šumperk, okr. Šumperk, přes: ulice Čsl. armády, Šumperk, Vydal: Krajský úřad Olomouckého kraje 15.11.2014 23:59:00
27.9.2014 8:30:00
Uzavírka
Vratimov Václavovická - Uzavírka ; v ulici Václavovická v obci Vratimov okres Ostrava-město , délka 192m; Úplná uzavírka silnice III/47310 ul. Václavovická úsek 2,6 až 3,1 km v úseku od potoka k ul. Souběžné.; uzavřeno, práce na silnici; práce na silnici ve velkém rozsahu; Úplná uzavírka silnice III/47310 ul. Václavovická úsek 2,6 až 3,1 km v úseku od potoka k ul. Souběžné. Uzavírka a objízdné trasy vyznačeny přechodnou úpravou provozu. Objízdná trasa ve směru od Vratimova po sil. II/468 ul. Vratimovská, Šenovská a III/4701 ul. Václavovická, ve směru opačném obdobně v obráceném pořadí. 30.11.2014 17:00:00
25.9.2014
Uzavírka
Kaplice Na Vyhlídce - Uzavírka ulice Na Vyhlídce, Kaplice, okr. Český Krumlov, uzavřeno, stavební práce, Jedná se o uzavírky MK, včetně součástí (parkoviště a chodníky) na sílišti Na Vyhlídce v Kaplici v rámci akce "Sídliště Na Vyhlídce v Kaplici - rozšíření parkovacích ploch pro OA", prováděné na 3 lokalitách ve 3 etapách, z níž jediná (zřízení prahu s přechodem) si vyžádá uzavírku. , Včetně chodníku., Vydal: Městský úřad Kaplice 1.11.2014 23:59:00
25.9.2014
Uzavírka
Kaplice Na Vyhlídce - Uzavírka ulice Na Vyhlídce, Kaplice, okr. Český Krumlov, uzavřeno, stavební práce, Jedná se o uzavírky MK, včetně součástí (parkoviště a chodníky) na sílišti Na Vyhlídce v Kaplici v rámci akce "Sídliště Na Vyhlídce v Kaplici - rozšíření parkovacích ploch pro OA", prováděné na 3 lokalitách ve 3 etapách, z níž jediná (zřízení prahu s přechodem) si vyžádá uzavírku. , Včetně parkoviště a částí chodníků., Objížďka - bez rozlišení, přenosné dop. značení a zařízení: ulice Na Vyhlídce, Kaplice, okr. Český Krumlov, Nejprve dostavba parkoviště mezi č. p. 511 a prodejnou FLOP, až poté realizace dlouhého příčného prahu s integrovaným přechodem pro chodce poblíž domu č. p. 497. Úsek MK mezi domy č. p. 503 - č. p. 508 (nyní jednosměrný) se po tuto dobu zobousměrní (dop. značením)., Vydal: Městský úřad Kaplice 1.11.2014 23:59:00
27.9.2014 8:30:00
Uzavírka
Vratimov Václavovická - Uzavírka silnice III/47310 (ulice Václavovická), část obce Horní Datyně, okr. Ostrava-město, uzavřeno, stavební práce, Vratimov, silnice III/47310 ul. Václavovická, úsek 2,6 až 3,1 km (u křižovatky s ul. Souběžná), Objížďka - bez rozlišení, dle dopravního značení: silnice III/47310 (ulice Václavovická), Vratimov, část obce Horní Datyně - ulice Na Dvojce, Václavovice, okr. Ostrava-město, přes: silnice II/478 (ulice Datyňská) (Volenství), silnice III/4701 (ulice Václavovická), ve směru od Vratimova po silnicích II/468 (ul. Vratimovská, Šenovská) a III/4701 (ul. Václavovická); ve směru opačném obdobně, v obráceném pořadí komunikací, Vydal: Magistrát města Ostravy 30.11.2014 18:00:00
25.9.2014
Uzavírka
Mohelnice Na Příkopech - Uzavírka ulice Na Příkopech - ulice Ztracená, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, omezení z důvodu vytvoření nové kanalizační stoky (výkop, montáž, zásyp) rámci realizace stavby „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze; Horní Pomoraví II-Jih“, bez stanovení objízdné trasy, Vydal: Městský úřad Mohelnice 22.12.2014 23:59:00
25.9.2014 10:00:00
Uzavírka
Chomutov Rooseveltova - Uzavírka ulice Rooseveltova, Chomutov, okr. Chomutov, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Úplná uzavírka provozu na parkovišti a vozovce v ul. Rooseweltova z důvodu rekonstrukce povrchu komunikace. Vozidlům IZS bude umožněn průjezd pouze při mimořádných událostech a v odůvodněných případech., Objížďka - bez rozlišení, .: silnice III/01313 (ulice Rooseveltova) - ulice Lidická, Chomutov, okr. Chomutov, přes: ulice Husova, silnice III/2521 (ulice Blatenská), ulice Šafaříkova, sjezdové rameno ze sil. č. I/13, ul. Bezručova, Husova, Blatenská, Šafaříkova, Rooseweltova, Vydal: Magistrát města Chomutova 15.11.2014 23:59:00
24.9.2014 6:00:00
Uzavírka
Prostějov Krasická - Uzavírka místní komunikace, Prostějov, okr. Prostějov, uzavřeno, stavební práce, uzavírka křižovatky ulic Krasická a Okružní v Prostějově., Objížďka - bez rozlišení: silnice III/37766 (ulice Určická) - ulice Foerstrova, Prostějov, okr. Prostějov, přes: ulice Drozdovice, silnice II/150 (ulice Plumlovská), ulice Západní, doprava bude obousměrně vedena po ulicích Určická, Drozdovice, Anenská, Anglická, Plumlovská, Západní, Foerstrova v Prostějově., Vydal: Magistrát města Prostějova 19.12.2014 23:59:00
30.9.2014
Uzavírka
Zábřeh Na Křtaltě - Uzavírka ulice Na Křtaltě, Zábřeh, okr. Šumperk, stavební práce, provoz převeden protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Do 30.11.2014 23:59, Výkopové práce v tělese místní komunikace v Zábřehu, ul. Na Křtaltě v úseku od křiž. se sil. II/315 ul. Leštinská po dům č.p. 4 budou prováděny za částečně omezeného provozu na místní komunikaci - provoz 1 jízdním pruhem o š. min. 3,0 m, včetně autobusů! , Vydal: Městský úřad Zábřeh 30.11.2014 23:59:00
17.9.2014 6:00:00
Uzavírka
Karviná Gustawa Morcinka - Uzavírka ulice Gustawa Morcinka, mezi křižovatkami ulic Zakladatelská a tř. Osvobození, Karviná, okr. Karviná, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka ulice Gustava Morcinka v Karviné-Novém Městě, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : ulice Zakladatelská - ulice tř. Osvobození, Karviná, okr. Karviná, ulice Fučíkova je průjezdná v obou směrech v celé délce, Vydal: Magistrát města Karviné 19.12.2014 18:00:00
15.9.2014
Uzavírka
Vyškov Sídliště Osvobození - Uzavírka ulice Sídliště Osvobození, Vyškov, okr. Vyškov, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka místní komunikace III. třídy v sídlišti Osvobození ve Vyškově, v úseku od křižovatky s MK III. třídy (nad hotelem Dukla) po křižovatku se silnicí III/37728 (ul. Dědická), Objížďka - bez rozlišení: ulice Sídliště Osvobození - silnice III/37728 (ulice Dědická), Vyškov, okr. Vyškov, přes: ulice Na Hraničkách, ulice Sídliště Osvobození, silnice II/379 (ulice Purkyňova), silnice III/37728 (ulice Dědická), Vydal: Městský úřad Vyškov 31.12.2014 23:59:00
10.9.2014
Uzavírka
Ostrava Na Svobodě - Uzavírka ulice Na Svobodě, Martinov, Ostrava, uzavřeno, stavební práce, Z důvodu realizace stavby"oprava dešťové kanalizace, ul. Na Svobodě - II.etapa" a "Oprava vodovodu ul. Na Svobodě" dojde k uzavírce místní komunikace (vozovky i chodníku) s posuvným pracovním místem vždy v délce 40-50m., Vydal: ÚMO Ostrava Martinov 5.12.2014 23:59:00
19.9.2014
Uzavírka
Kolín Radovesnická - Uzavírka silnice III/12540 (ulice Radovesnická), Kolín, okr. Kolín, stavební práce, pravý jízdní pruh uzavřen, částečná uzavírka silnice III/12540 - Kolín - Štítary - pravý jízdní pruh přilehlý ke stavbě nového chodníku ve směru jejího staničení– od křižovatky s místní komunikací ul. Ke Hřišti po křižovatku s místní komunikací ul. Za Školou – 200m - provoz řízen světelnou signalizací, částečná uzavírka silnice iII/12540 - provoz řízen světelnou signalizací - stavba chodníku podél komunikace, Vydal: Městský úřad Kolín 30.11.2014 23:59:00
23.2.2015
Uzavírka
Vratimov Karla Košťála - Uzavírka ulice Karla Košťála, mezi křižovatkami ulic Vratimovská a Na Rozmezí, Vratimov, část obce Horní Datyně, okr. Ostrava-město, uzavřeno, práce na silnici, omezení uzavírkou místních komunikace ul. K.Košťála, Objížďka - bez rozlišení, DZ: objízdná trasa vedena po místních komunikacích ul. Spojovací, Přespolní, Pomezní, Horní Datyně, Vydal: Městský úřad Vratimov 7.7.2015 23:59:00
17.9.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč Tomáše Bati - Uzavírka ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka z důvodu stavebních prací, realizace akce - Veřejná prostranství v Třebíči - Borovině, Vydal: Městský úřad Třebíč 16.6.2015 20:00:00
15.9.2014
Uzavírka
České Budějovice Pražská tř. - Uzavírka silnice I/3 (ulice Pražská tř.), České Budějovice, okr. České Budějovice, stavební práce, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, Částečná uzavírka silnice I/3 v Českých Budějovicích v místě podchodu u hřbitova Sv. Otýlie z důvodu záboru dvou jízdních pruhů pro technologickou potřebu prostoru stavby při rekonstrukci podchodu Vedení dopravy: Provoz pro veškerou dopravu bude zachován obousměrně ve dvou jízdních pruzích., Vydal: Krajský úřad Jihočeského kraje 5.11.2014 23:59:00
15.9.2014
Uzavírka
Hustopeče Brněnská - Uzavírka silnice II/425, Velké Němčice - Hustopeče, okr. Břeclav, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, částečná zavírka na silnici II/425 v k. ú. Velké Němčice, Starovice, Hustopeče u Brna, Starovičky. Na právě rekonstruované vozovce silnice II/425 budou prováděny dokončovací práce, zejména v extravilánu, v k. ú. Velké Němčice, Starovice, Hustopeče u Brna, Starovičky. Dodavatel stavebních prací své pracovníky během těchto prací ochrání přechodným dopravním značením - posuvnými pracovními místy., Vydal: Městský úřad Hustopeče 16.11.2014 23:59:00
1.4.2014
Uzavírka
Ostrava Rudná - Uzavírka silnice I/11 (ulice Rudná), Poruba, Ostrava, provoz převeden protisměru, Do 30.08.2015 23:59, výstavba mostu, výstavba MÚK v rámci stavby "prodloužená Rudná" 30.8.2015 23:59:00
15.9.2014
Uzavírka
Vsetín Na Kamencoch - Uzavírka v katastru obce Vsetín, okr. Vsetín, Na Kamencoch - Na Plavisku - Sušilova - Tyršova - U Hřiště, uzavřeno, Úplná uzavírka místních komunikacích ul. Tyršova, ul. Sušilova, ul. Na Kamencoch, ul. Na Plavisku a ul. U Hřiště ve Vsetíně z důvodu akce „Revitalizace veřejných ploch Kolonie, Vsetín – Etapa 1a“., Úplná uzavírka mimo místních obyvatel a zásobování., Vydal: Městský úřad Vsetín 20.12.2014 23:59:00
15.9.2014
Uzavírka
Vsetín Tyršova - Uzavírka ulice Tyršova, Vsetín, okr. Vsetín, uzavřeno, stavební práce, Úplná uzavírka místních komunikacích ul. Tyršova, ul. Sušilova, ul. Na Kamencoch, ul. Na Plavisku a ul. U Hřiště ve Vsetíně z důvodu akce „Revitalizace veřejných ploch Kolonie, Vsetín – Etapa 1a“., Úplná uzavírka pro veškerený provoz. Úplná objížďka není vyznačena., Vydal: Městský úřad Vsetín 20.12.2014 23:59:00
16.9.2014 8:00:00
Uzavírka
Pardubice Černoborská - Uzavírka silnice III/34039, ulice Černoborská, Pardubice IV, Pardubice, práce na inženýrských sítích, zúžené jízdní pruhy, Částečná uzavírka silnice, z důvodu označení pracovního místa, Vydal: Magistrát města Pardubic 30.11.2014 18:00:00
15.9.2014 12:00:00
Uzavírka
Znojmo Kuchařovická - Uzavírka silnice III/4121 (ulice Kuchařovická), Znojmo, okr. Znojmo, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Zvláštní užívání a úplná uzavírka silnice III/412 1 v km 0,487 - 0,755 staničení silnice, v k.ú. Znojmo (v úseku cca od železničního přejezdu na ulici Kuchařovická ve Znojmě za most ev.č. 412-2), z důvodu stavebních úprav na této silnici, včetně úprav nájezdů v křižovatkách s místními komunikacemi a provádění prací na vodovodu, kanalizaci a veřejném osvětlení, Objížďka - obousměrná, mimo vozidla s povolením stavby: ulice Riegrova - ulice Palliardiho, Znojmo, okr. Znojmo, přes: silnice II/413 (Dobšice), silnice II/408 (ulice 8.Května) (Kuchařovice), silnice II/361 (ulice Přímětická) (Znojmo), Vydal: Městský úřad Znojmo 30.11.2014 23:59:00
15.9.2014
Uzavírka
Vratimov Vilová - Uzavírka ulice Vilová, Horní Datyně, okr. Ostrava-město, uzavřeno, práce na silnici, omezení uzavírkou místní komunikace - ul. Vilová, Objížďka - bez rozlišení, DZ: objízdná trasa vedena po místních komunikacích ul. Spojovací, Přespolní, Pomezní, Horní Datyně, Vydal: Městský úřad Vratimov 4.12.2014 23:59:00
14.9.2014 7:00:00
Uzavírka
Brno Jana Babáka - Uzavírka ulice Jana Babáka, Brno-Žabovřesky - Brno-Královo Pole, mezi křižovatkami ulic Tábor a Dobrovského, Brno, uzavřeno, stavební práce, Uzavírka místní komunikace Jana Babáka v úseku mezi Základní školou a ul. Dobrovského, Objížďka - bez rozlišení: - ve směru do centra po ul. Purkyňova, Dobrovského, Hradecká, Tábor , - ve směru z centra po ul. Tábor, Chodská, Charvatská, Vackova, Purkyňova. , Vydal: Magistrát města Brna 2.11.2014 23:59:00
11.9.2014
Uzavírka
Sokolov Chebská - Uzavírka silnice II/210, silnice III/21026, Sokolov, okr. Sokolov, stavební práce, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, II. etapa výstavby okružní křižovatky se silnicí III/21026, Západní obchvat Sokolov - Svatava, Vydal: Městský úřad Sokolov 15.12.2014 23:59:00
15.9.2014
Uzavírka
Karlovy Vary Táborská - Uzavírka silnice I/6 (ulice Táborská), Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, práce na silnici, pravý jízdní pruh uzavřen, Částeční uzavírka silnice I/6 v Karlových Varech - Bohaticích, pravý jízdní pruh ve směru na Cheb v úseku u železničního viaduktu, Vydal: Krajský úřad Karlovarského kraje 15.11.2014 23:59:00
15.9.2014
Uzavírka
Písek Dobrovského - Uzavírka ulice Šafaříkova, křiž. s MK Dobrovského, Písek, okr. Písek, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka místních komunikací v Písku, v ulici Šafaříkova včetně prostoru navazující křižovatky s ulicemi Dobrovského a Erbenova, Vydal: Městský úřad Písek 12.12.2014 23:59:00
15.9.2014 7:00:00
Uzavírka
Pardubice Gorkého - Uzavírka ulice Gorkého, mezi křižovatkami ulic V Ráji a Rožkova, Pardubice V, Pardubice, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, úplná uzavírka místní komunikace v Pardubicích - ul. Gorkého v úseku V Ráji - Rožkova, Vydal: ÚMO Pardubice V 14.12.2014 15:00:00
15.9.2014 7:00:00
Uzavírka
Pardubice Rožkova - Uzavírka ulice Rožkova, Pardubice V, Pardubice, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka místní komunikace v Pardubicích - ul. Rožkova v úseku Teplého - Staňkova, Vydal: ÚMO Pardubice V 14.12.2014 15:00:00
11.9.2014
Uzavírka
Mělník Kpt. Jaroše - Uzavírka ulice Kpt. Jaroše, mezi křižovatkami ulic Kosmonautů a Bezručova, Mělník, okr. Mělník, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzávěra ul. Kpt. Jaroše z důvodů rekonstrukce komunikace, Objížďka - obousměrná: ulice 28. října - ulice Krombholcova, Mělník, okr. Mělník, přes: ulice U Sadů, ulice Krombholcova, ulice U Cihelny, ulice Nemocniční, Objížďka - obousměrná: silnice III/2730 (ulice Bezručova) - ulice Nemocniční, Mělník, okr. Mělník, přes: ulice Legionářů, ulice Tyršova, ulice Pražská, ulice Nemocniční, Vydal: Městský úřad Mělník 30.11.2014 23:59:00
10.9.2014
Uzavírka
Rudná Havlíčkovo nám. - Uzavírka silnice III/00518 (ulice Havlíčkovo nám.), Rudná, okr. Praha-západ, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka sil. III/00518 - Havlíčkovo nám. cca 30m od křiž. s II/605, Objížďka - obousměrná: 1. Chýně – Rudná - Nučice – ze sil. III/00518 ul. Šamonilova po MK Čelakovského na II/605 a II/101 do Nučic 2. Praha - Nučice - ze sil. II/605 na sil. III/0058 ul. K Řeporyjím – dále po III/00512 ul. Žižkova do Jinočan – dále po III/00516 ul. Hornická – Jinočanská na Nučice , Vydal: Městský úřad Černošice 30.11.2014 23:59:00
10.9.2014
Uzavírka
Rudná Karlovotýnská - Uzavírka silnice III/00516 (ulice Karlovotýnská), Rudná, okr. Praha-západ, uzavřeno, stavební práce, úplná uzavírka sil. III/00516 - ul. Karlovotýnská cca 60m od křiž. s II/605, z důvodů stavby okružní křižovatky na sil. II/605, Objížďka - obousměrná: 1. Chýně – Rudná - Nučice – ze sil. III/00518 ul. Šamonilova po MK Čelakovského na II/605 a II/101 do Nučic 2. Praha - Nučice - ze sil. II/605 na sil. III/0058 ul. K Řeporyjím – dále po III/00512 ul. Žižkova do Jinočan – dále po III/00516 ul. Hornická – Jinočanská na Nučice , Vydal: Městský úřad Černošice 30.11.2014 23:59:00
10.9.2014
Uzavírka
Rudná Masarykova - Uzavírka silnice II/605 (ulice Masarykova), Rudná, okr. Praha-západ, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka sil. II/605 ul. Masarykova - vždy jeden jízdní pruh křižovatky se sil. III/00516 a III/00518, řízeno SSZ , Objížďka - obousměrná: 1. Chýně – Rudná - Nučice – ze sil. III/00518 ul. Šamonilova po MK Čelakovského na II/605 a II/101 do Nučic 2. Praha - Nučice - ze sil. II/605 na sil. III/0058 ul. K Řeporyjím – dále po III/00512 ul. Žižkova do Jinočan – dále po III/00516 ul. Hornická – Jinočanská na Nučice , Vydal: Městský úřad Černošice 30.11.2014 23:59:00
11.9.2014
Uzavírka
Plzeň Křížkova - Uzavírka místní komunikace - ulice Křížkova, Plzeň 1, Plzeň, oprava povrchu vozovky, částečná uzavírka MK Křížkova III. třídy č. C 0813 - celoplošná oprava komunikace, Vydal: Magistrát města Plzně 30.12.2014
9.9.2014
Uzavírka
Benešov Bezručova - Uzavírka ulice Bezručova, Benešov, okr. Benešov, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka ulice Bezručova, Vydal: Městský úřad Benešov 15.12.2014 23:59:00
8.9.2014
Uzavírka
Plzeň U Velkého rybníka - Uzavírka ulice U Velkého rybníka, Plzeň 1, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka MK II.tř. č. B 2101 U Velkého rybníka - rekonstrukce železniční tratě, Objížďka - bez rozlišení: ulice K Prokopávce - místní komunikace, Plzeň 1, Plzeň, Oboustranně : Malý Bolevec-K Prokopávce-Okounová, Vydal: Magistrát města Plzně 31.12.2014
4.9.2014
Uzavírka
Praha Horoměřická - Uzavírka ulice Evropská, Horoměřická, Liberijská, Praha 6, stavební práce, realizace provizorního světelně řízeného přechodu přes Evropskou a dokončovacích prací na podchodu v rámci stavby prodloužení trasy metra V.A Dejvická - Motol-záboru levých odbočovacích jízdních pruhů v obou směrech, doprava v obou směrech vedena po zbylé části komunikace, v prostoru kř. Evropská - Horoměřická zachovány dva jízdní pruhy v každém směru, realizace provizorního světelně řízeného přechodu přes Evropskou a dokončovacích prací na podchodu v rámci stavby prodloužení trasy metra V.A Dejvická - Motol-záboru levých odbočovacích jízdních pruhů v obou směrech, doprava v obou směrech vedena po zbylé části komunikace, v prostoru kř. Evropská - Horoměřická zachovány dva jízdní pruhy v každém směru, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 30.4.2015 23:59:00
1.5.2011
Uzavírka
Praha Nad Chaloupkami - Uzavírka ulice Nad Chaloupkami, mezi křižovatkami ulic K Chaloupkám a Hyacintová, Praha 10, Praha, silnice uzavřena, sesuv půdy, Nad Chaloupkami, od objektu č. 160/12 do konce slepého úseku komunikace (v délce 40,0 m), havarijní stav komunikace (sesuv krajnice) Horní Chaloupky, od západní hrany objektu č. 87/15 do konce slepého úseku komunikace (v délce 35,0 m), havarijní stav komunikace (sesuv krajnice) , Vydal: ÚMČ Praha 10 31.8.2015
8.9.2014 7:00:00
Uzavírka
Pardubice K Vinici - Uzavírka ulice K Vinici, Pardubice V, Pardubice, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka části místní komunikace v Pardubicích ul. K Vinici v úseku od řadových garáží směrem k ul. S. K. Neumanna , Vydal: ÚMO Pardubice V 18.11.2014 16:00:00
8.9.2014
Uzavírka
Mohelnice Masarykova - Uzavírka ulice Masarykova, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, částečná uzavírku v ulici Masarykova, v úseku od jejího začátku po kř. s ul. Za Humny) v Mohelniciv Mohelnici, z důvodu vytvoření nové kanalizační stoky, Vydal: Městský úřad Mohelnice 31.12.2014 23:59:00
8.9.2014
Uzavírka
Mohelnice Boženy Němcové - Uzavírka ulice Boženy Němcové, Mohelnice, okr. Šumperk, práce na inženýrských sítích, částečná uzavírka, ulice Boženy Němcové (v úseku od kř. s ul. Za Humny a Hálkova po křížení s komunikací vedoucí ke garážím) a Masarykova ( v úseku od jejího začátku po kř. s ul. Za Humny) v Mohelnici, z důvodu ytvoření nové kanalizační stoky, Vydal: Městský úřad Mohelnice 31.12.2014 23:59:00
3.9.2014
Uzavírka
Uhlířské Janovice Husova - Uzavírka ulice Prokopa Holého, ulice Husova, Uhlířské Janovice, okr. Kutná Hora, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka místních komunikací - ul. Husova a P. Holého - pozemky parc. č. 81 a 524/1 v k.ú. Uhlířské Janovice- z důvodu rekonstrukce., Uhlířské Janovice, Vydal: Městský úřad Uhlířské Janovice 10.11.2014 23:59:00
4.8.2014
Uzavírka
Vratimov Nad Točnou - Uzavírka ulice Nad Točnou, Vratimov, část obce Horní Datyně, okr. Ostrava-město, uzavřeno, práce na silnici, omezení uzavírkou místních komunikací ul. Ve Strži, Na Hranici, Konečná, Vilová, U Školy, L. Fajkuse, E.Slívy, Nad Točnou, Na Roli, K.Košťála vše v obci Vratimov, k. ú. Horní Datyně, Objížďka - bez rozlišení, DZ: objízdná trasa vedena po místních komunikacích ul. Spojovací, Přespolní, Pomezní, Horní Datyně, Vydal: Městský úřad Vratimov 9.1.2015 23:59:00
4.9.2014 6:00:00
Uzavírka
Strakonice Mlýnská - Uzavírka ulice Mlýnská - ulice Hradební, Strakonice, okr. Strakonice, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka místní komunikace, Vydal: Městský úřad Strakonice 19.12.2014 23:59:00
1.9.2014
Uzavírka
Veselí nad Lužnicí A. Jiráska - Uzavírka ulice A. Jiráska, Veselí nad Lužnicí, okr. Tábor, uzavřeno, práce na silnici, Objížďka - bez rozlišení: Objízdná trasa je vedena po nově zhotovené přeložce místní komunikace přes železniční trať přístupná s ulice K Zastávce. Objízdná trasa zároveň slouží, jako obchůzková trasa pro chodce. , Vydal: Městský úřad Veselí nad Lužnicí 31.8.2015 23:59:00
8.9.2014 7:00:00
Uzavírka
Lovosice Terezínská - Uzavírka silnice I/15, Lovosice - Terezín, okr. Litoměřice, oprava povrchu vozovky, částečná uzavírka silnice I/15, z důvodu: oprava povrchu komunikace v místě: I/15 mezi obcemi Lovosice a Terezín (od kruhové křižovatky s II/247 ke kruhové křižovatce s ul. Želetická), Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 14.12.2014 23:59:00
1.9.2014 14:00:00
Uzavírka
Havířov Těšínská - Uzavírka silnice I/11 (ulice Těšínská), Havířov - (ulice Ostravská), Těrlicko, část obce Horní Těrlicko, okr. Karviná, práce na silnici, uzavřeno, Stavební práce, výstavba chodníku na Bludovickém kopci směrem od Těrlicka, silnice uzavřena, sledujte značky pro objížďku 15.11.2014 18:00:00
3.9.2014
Uzavírka
Karlovy Vary Bezručova - Uzavírka ulice Bezručova, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, stavební práce, V Karlových Varech, ulice Bezručova bude částečně uzavřena místní komunikace o délce cca 100 m ulice Bezručova v protoru křižovatky ul. Bezručova a ul. Americká a přilehlých zastávek MHD na ul. Bezručova. Bude zde prováděna oprava křižovatky, zhotovení nových autobusových zálivů a nový povrch komunikace. Práce budou probíhat po polovinách se zachováním průjezdu jízdním pruhem o šířce průjezdné části 5,5 metru., Vydal: Magistrát města Karlovy Vary 31.12.2014 23:59:00
1.9.2014 7:00:00
Uzavírka
Veselí nad Lužnicí Hamerská - Uzavírka silnice III/00352 (ulice Hamerská), Veselí nad Lužnicí, okr. Tábor, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka z důvodu modernizace tratě Ševětín – Veselí nad Lužnicí , Objížďka - bez rozlišení, 1: silnice III/00352 (ulice Hamerská), Veselí nad Lužnicí, okr. Tábor - silnice I/24, Ponědrážka, okr. Jindřichův Hradec, přes: silnice I/24, místní komunikace (Val), silnice III/00352 (Vlkov), ulice Hamerská, Veselí nad Lužnicí, místní komunikace (Val), POPIS UZAVÍRKY A VEDENÍ OBJÍŽĎKY: Veškerá silniční doprava včetně vozidel HZS, ZZS a AHD bude vedena po oboustranné objížďce : Ve Veselí nad Lužnicí ze silnice III/00352 na křižovatce se silnicí II/603 vlevo směr České Budějovice. Na MÚK se silnicí I/24 vlevo směr Třeboň. Po cca 4 km na křižovatce se silnicí III/1551 vlevo směr Vlkov. V obci Vlkov na místní komunikaci okolo Vlkovského rybníka směr obec Val. V obci Val na křižovatce se silnicí III/00352 vlevo směr Veselí nad Lužnicí a opačně – viz. situa 30.11.2014 23:59:00
2.9.2014
Uzavírka
České Budějovice Čechova - Uzavírka ulice Křižíkova - ulice Čechova, České Budějovice, okr. České Budějovice, stavební práce, V místě částečné uzavírky bude v 1. fázi zrušen jeden jízdní pruh ve směru do centra a doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením (DIO – etapa 1). V 2. fázi bude uzavřen jízdní pruh směrem z centra a dojde k vytvoření dvou protisměrných jízdních pruhů s šířkou jízdního pruhu min. 2,75 m (DIO – etapa 2)., Vydal: Magistrát města České Budějovice 21.12.2014 23:59:00
2.9.2014 7:00:00
Uzavírka
Nová Paka Legií - Uzavírka silnice I/16, ulice Legií, Nová Paka, okr. Jičín, oprava povrchu vozovky, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice I/16 v Nové Pace, ul. Legií, v úseku mezi křižovatkami s ulicí Lipová a ulicí Harantova, z důvodu provádění opravy vozovky v délce cca 400 m, v silničním km cca 137,900 – 138,300. Organizace uzavírky, objízdné trasy: Celý úsek opravy vozovky bude rozdělen do 3 podúseků (etap). Práce budou v každém úseku prováděny vždy v jedné polovině vozovky. V druhé polovině vozovky bude vedena doprava. V pracovní době bude provoz kyvadlově řízen pracovníky stavby, mimo pracovní dobu světelným signalizačním zařízením. , Vydal: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 30.11.2014 23:59:00
2.9.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč Poušov - Uzavírka ulice Poušov, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Třebíč, uzavírka části MK Poušov - stavební práce - realizace akce "Úprava místní komunikace Poušov", Objížďka - bez rozlišení: silnice II/351 (ulice Račerovická) - ulice Poušov, Třebíč, okr. Třebíč, přes: (ulice 9. května), silnice I/23 (ulice Sucheniova), ulice Křižíkova, Vydal: Městský úřad Třebíč 30.11.2014 20:00:00
28.8.2014
Uzavírka
Vratimov Leopolda Fajkuse - Uzavírka ulice Leopolda Fajkuse, Vratimov, část obce Horní Datyně, okr. Ostrava-město, uzavřeno, práce na silnici, omezení uzavírkou místních komunikací ul. Ve Strži, Na Hranici, Konečná, Vilová, U Školy, L. Fajkuse, E.Slívy, Nad Točnou, Na Roli, K.Košťála vše v obci Vratimov, k. ú. Horní Datyně, Objížďka - bez rozlišení, DZ: objízdná trasa vedena po místních komunikacích ul. Spojovací, Přespolní, Pomezní, Horní Datyně, Vydal: Městský úřad Vratimov 30.1.2015 23:59:00
1.9.2014 11:00:00
Uzavírka
České Budějovice Žerotínova - Uzavírka ulice Žerotínova, mezi křižovatkami ulic Trocnovská a Mikuláše Faulfiše, České Budějovice, okr. České Budějovice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka místních komunikací ulic Žerotínova a Libničská (Žerotínova: v úseku mezi ulicemi Trocnovská – Libničská; Libničská: v křižovatce ulic Libničská – Žerotínova) v Českých Budějovicích z důvodu vybudování stavby „ZTV HUSOVA KOLONIE – podmiňující vodohospodářské investice“. , Vydal: Magistrát města České Budějovice 2.11.2014
31.8.2014 7:00:00
Uzavírka
Havířov Těšínská - Uzavírka ; na silnici 11 v obcích Havířov a Těrlicko okres Karviná , délka 1.9km; uzavřeno, práce na silnici; z důvodu rekonstrukce části vozovky je uzavřena komunikace do 30.11.2014,objízdná trasa označena 30.11.2014 22:55:00
1.9.2014 8:00:00
Uzavírka
Plzeň Karla Steinera - Uzavírka ulice Karla Steinera, Plzeň 3, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, Do 10.11.2014 14:00 10.11.2014 14:00:00
1.9.2014 0:01:00
Uzavírka
Brno Rostislavovo náměstí - Uzavírka ulice Škárova, Brno-Královo Pole, Brno, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu na komunikaci Škárova včetně křižovatky s ul. Košinova z důvodu opravy povrchu komunikace., Vydal: ÚMČ Brno Královo Pole 14.12.2014 23:59:00
1.9.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč Nádražní - Uzavírka ulice Nádražní, mezi křižovatkami ulic Oldřichova a Chlumeckého, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka z důvodu stavebních prací při realizaci akce "Terminál hromadné dopravy Třebíč", Vydal: Městský úřad Třebíč 31.3.2015 20:00:00
19.7.2014
Uzavírka
Brno Mifkova - Uzavírka ulice Novolíšeňská, Brno-Líšeň, Brno, stavební práce, z důvodu opravy podchodu mostu BM-587 je omezen provoz na ul. Novolíšeňská v křižovatce s ul. Jírova v Brně, Vydal: Magistrát města Brna 14.11.2014 23:59:00
19.7.2014
Uzavírka
Brno Mifkova - Uzavírka ulice Novolíšeňská, Brno-Líšeň, Brno, stavební práce, z důvodu opravy podchodu mostu BM-587 je omezen provoz na ul. Novolíšeňská v křižovatce s ul. Jírova v Brně, Vydal: Magistrát města Brna 14.11.2014 23:59:00
1.9.2014
Uzavírka
Ostrava Rudná - Uzavírka silnice I/11 (ulice Rudná), Slezská Ostrava, Ostrava, práce na údržbě mostu, Ostrava, sil. I/11-km289,0 , ul. Rudná, oprava žel.mostu č.17, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.11.2014 23:59:00
27.8.2014
Uzavírka
Rožnov pod Radhoštěm Ostravská - Uzavírka silnice I/58 (ulice Ostravská), v katastru obce Rožnov pRadhoštěm, okr. Vsetín, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 27.08.2014 00:00 I/58 oprava mostu ev.č.58-002, obousměrný provoz zachován, řízen kyvadlově SSZ, Vydal: Krajský úřad Zlínského kraje 30.11.2014 23:59:00
25.8.2014
Uzavírka
Vratimov Josefa Tomise - Uzavírka ulice Josefa Tomise, Vratimov, část obce Horní Datyně, okr. Ostrava-město, uzavřeno, práce na silnici, dopravní omezení obecného užívání uzavírkou místní komunikace č. 07b ul. Josefa Tomise v k. ú. Horní Datyně pro stavební práce, realizace opravy mostu J. Tomise, uzavření mostu, Objížďka - bez rozlišení, DZ: V obci Václavovice(okres Ostrava-město) ulice: Václavovická, Vratimovská, V obci Václavovice(okres Ostrava-město) ulice: Václavovická, Vratimovská, V obci (okres Ostrava-město) ulice: Václavovická, Vratimovská, V obci Horní Datyně(okres Ostrava-město) ulice: Václavovická, Vratimovská, bude vedena po komunikacích ulic Datyňská ve Václavovicích, siln. II/478 ul. Vratimovská v Horních Datyních, siln. III/47310 ul. Václavovická ve Václavovicích a Horních Datyních a siln. III/4701 ul. Václavovická ve smyslu schváleného dopravního značení , Vydal: Městský úřad Vratimov 30.11.2014 23:59:00
25.8.2014
Uzavírka
Ostrava U Skály - Uzavírka ulice U Skály, mezi křižovatkami ulic Okolnice a Zauliční, Krásné Pole, Ostrava, stavební práce, Zvláštní užívání místních komunikací, Vydal: ÚMO Ostrava Krásné Pole 20.12.2014 23:59:00
25.8.2014
Uzavírka
Ostrava Okolnice - Uzavírka ulice Okolnice, ulice Zauliční, Krásné Pole, Ostrava, stavební práce, Zvláštní užívání místních komunikací, Vydal: ÚMO Ostrava Krásné Pole 20.12.2014 23:59:00
25.8.2014
Uzavírka
Havířov Těšínská - Uzavírka silnice I/11, Havířov, Těrlicko, okr. Karviná, uzavřeno, práce na silnici, silnice I/11 km 302,7 - 304,00, úplná uzavírka pro vybudování chodníku, Objížďka - bez rozlišení, Havířov: silnice III/4742 (ulice Padlých hrdinů), Havířov - silnice II/474, Těrlicko, část obce Horní Těrlicko, okr. Karviná, ze směru od Havířova - v okružní křižovatce silnic č. I/11 x III/4742 Havířov – Bludovice na silnici č. III/4742 a pak po silnici č. II/474 zpět v Těrlicku na silnici č. I/11. V opačném směru od Těrlicka po stejné trase, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.11.2014 23:59:00
19.8.2014 15:00:00
Uzavírka
Šumperk Finská - Uzavírka ulice Finská, Šumperk, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na silnici, Vydal: Městský úřad Šumperk 19.11.2014 23:59:00
29.8.2014
Uzavírka
Ústí nad Labem Sebuzínská - Uzavírka silnice II/261 (ulice Sebuzínská), Ústí nad Labem-Střekov, Ústí nad Labem, práce na inženýrských sítích, Výkop v silnici č. II/261, ul. Sebuzínská, k.ú. Brná nad Labem, z důvodu rekonstrukce vodovodu., Vydal: Magistrát města Ústí nad Labem 15.11.2014 23:59:00
20.8.2014
Uzavírka
Chrastava Vítkovská - Uzavírka ulice Vítkovská, Chrastava, okr. Liberec, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice III/272 51, k.ú. Chrastava, ulice Spojovací, Objížďka - bez rozlišení, přeložky: ulice Pobřežní - ulice Spojovací, Chrastava, okr. Liberec, přes: silnice II/592 (ulice Žitavská), Po silnici II/592, ( ulice Žitavská), a po III/272 51, ( ulice Pobřežní )., Vydal: Magistrát města Liberec 30.11.2014 23:59:00
29.8.2014
Uzavírka
Havlíčkův Brod Havlíčkova - Uzavírka ulice Havlíčkova, Havlíčkův Brod, okr. Havlíčkův Brod, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka provozu na části místních komunikací č. 5a a 29d v Havlíčkově Brodě v ul. Havlíčkova v úseku od křižovatky s ul. Beckovského k č.p. 1975 (parkoviště a chodníky před finančním úřadem) v délce cca. 70 m, z důvodu provádění stavebních prací v době od 18.8.2014 do 15.11.2014 na přeložce inženýrských sítí v rámci rekonstrukce části ulice. Objízdná trasa: ne., Vydal: Městský úřad Havlíčkův Brod 15.11.2014 23:59:00
20.8.2014
Uzavírka
Liberec Stará - Uzavírka silnice III/27247 (ulice Stará), Liberec, okr. Liberec, práce na silnici, Částečná uzavírka silnice III/272 47, k.ú. Svárov u Liberce ., Vydal: Magistrát města Liberec 20.11.2014 23:59:00
18.8.2014 7:00:00
Uzavírka
Otrokovice tř. Tomáše Bati - Uzavírka silnice I/55, v katastru obce Otrokovice, okr. Zlín, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Silnice I/55 I v k.ú. Otrokovice, úsek za odbočkou k čerpací stanici Tlumačov - Skály, realizace stavby: "Otrokovice – Vjezd do průmyslového areálu TOMA křížením se železniční tratí". Provoz veden v jedním jízdním pruhem a řízen SSZ, Vydal: Krajský úřad Zlínského kraje 30.11.2014 23:59:00
18.8.2014 6:00:00
Uzavírka
Žamberk Klostermanova - Uzavírka silnice II/312, Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí, uzavřeno, práce na silnici, Uzavírka silnice II/312 v úsleku Dlouhoňovice (křiž. s III/31214) Žamberk (okružní křižovatka) z důvodu modernizace silnice, Objížďka - obousměrná, Dopravním značením: silnice III/31214 (ulice Nádražní) - silnice II/310 (ulice Divišova), Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí, přes: silnice III/31014, silnice II/310 (ulice Divišova), Vydal: Městský úřad Žamberk 30.11.2014 23:59:00
18.8.2014 8:00:00
Uzavírka
Vratimov Konečná - Uzavírka ulice Konečná, Vratimov, část obce Horní Datyně, okr. Ostrava-město, uzavřeno, práce na silnici, omezení uzavírkou místních komunikací ul. Konečná, jedná se o slepou ulici, Vydal: Městský úřad Vratimov 10.12.2014 23:59:00
18.8.2014 8:00:00
Uzavírka
Tišnov Družstevní - Uzavírka ulice Družstevní, mezi křižovatkami ulic Nerudova a Černohorská, Tišnov, okr. Brno-venkov, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka místní komunikace, Vydal: Městský úřad Tišnov 30.11.2014
18.8.2014 8:00:00
Uzavírka
Chrastava Vítkovská - Uzavírka silnice III/27251 (ulice Vítkovská), Chrastava, okr. Liberec, práce na silnici, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Částečná uzavírka silnice III/272 51, k.ú. Chrastava - řízeno světelnou signalizací. Při výjezdu z Chrastavy směrem na Vítkov ( podél stávající opěrné zdi ), Vydal: Magistrát města Liberec 15.11.2014 23:59:00
18.8.2014 7:00:00
Uzavírka
Ostrava Hlučínská - Uzavírka silnice I/56, ve směru Hlučín, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, stavební práce, zúžené jízdní pruhy, Ostrava, sil. I/56 - ul. Sokolská tř. Hlučínská - výstavba cyklistické stezky. Posuvné pracovní místo, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 30.11.2014 23:59:00
18.8.2014
Uzavírka
Brno Merhautova - Uzavírka ulice Merhautova, mezi křižovatkami ulic Fügnerova a Alešova, Brno-sever, Brno, práce na inženýrských sítích, Zvl. užívání ulice, v úseku mezi ul. Fűgnerova a ul. Alešova, podél lichých č. or. - vozovka a chodník - z důvodu opravy vodovodu, Vydal: Magistrát města Brna 15.11.2014 23:59:00
14.8.2014
Uzavírka
Kralupy nad Vltavou Pod Hradištěm - Uzavírka ulice PHradištěm, Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník, uzavřeno, práce na silnici, Od 14.08.2014 00:00 Úplná uzavírka místní komunikace ul. PHradištěm, kat. území Minice (672751), obec Kralupy nad Vltavou z důvodu stavebních prací v rámci akce "Oprava MK ul. PHradištěm, Kralupy nad Vltavou". Délka uzavírky je cca 300 m. Vzhledem k tomu, že se jedná o slepou ulici, tak se objízdná trasa nenařizuje, Vydal: Městský úřad Kralupy nad Vltavou 4.11.2014 23:59:00
14.8.2014 7:00:00
Uzavírka
Kralupy nad Vltavou Pod Hradištěm - Uzavírka silnice II/240 (ulice PHradištěm), Kralupy nad Vltavou, okr. Mělník, uzavřeno, práce na silnici, Od 14.08.2014 07:00 uzavírka z důvodu opravy silnice 4.11.2014 23:59:00
25.8.2014
Uzavírka
Ostrava Zauliční - Uzavírka ulice Zauliční, Krásné Pole, Ostrava, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka místní komunikace II. třídy, č. MK 89b - Zauliční, Ostrava - Krásné Pole, Objížďka - obousměrná: silnice III/46615 (ulice Družební), Krásné Pole, Ostrava, Vydal: ÚMO Ostrava Krásné Pole 21.11.2014 23:59:00
18.8.2014
Uzavírka
Ostrava Opavská - Uzavírka silnice I/11 (ulice Opavská), Krásné Pole, v katastru obce Ostrava, stavební práce, silnice I/11 km 270,800, ulice Opavská, uzavírka jednoho jízdního pruhu, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 21.12.2014 23:59:00
18.8.2014
Uzavírka
Brno Fügnerova - Uzavírka ulice Fügnerova, mezi křižovatkami ulic Merhautova a Krkoškova, Brno-sever, Brno, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka, oprava vodovodu v rámci stavby Brno Alešova, Merhautova , Vydal: ÚMČ Brno Sever 15.11.2014 23:59:00
11.8.2014 6:00:00
Uzavírka
Neratovice U Závor - Uzavírka ulice U Závor, Neratovice, okr. Mělník, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka ulice U Závor v obci Neratovice. Z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky., Objížďka - obousměrná: ulicemi Mánesova, Vojtěšská, Byškovická, Vydal: Městský úřad Neratovice 30.11.2014 23:59:00
11.8.2014
Uzavírka
Brno Mácova - Uzavírka ulice Mácova, Brno-Ivanovice, Brno, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka v úseku od křižovatky s ulicí Atriová za křižovatku s ulicí Hatě, Objížďka - : Objízdná trase pro ul. Hatě je vedena ul. Mácova - ul. Kouty a ul. Sychrov, Vydal: Magistrát města Brna 30.11.2014 23:59:00
10.8.2014
Uzavírka
Brno Sportovní - Uzavírka silnice I/43 (ulice Sportovní), Brno-Královo Pole, Brno, stavební práce, Částečná uzavírka silnice I/43 v místě mostu ev.č. 43-002A, postupně uzavírka levého (I.etapa) a pravého (II.etapa) mostu , Objížďka - bez rozlišení: silnice I/43 (ulice Sportovní), Brno-Řečkovice a Mokrá Hora - Brno-Královo Pole, Brno, Objížďka - bez rozlišení: silnice I/43 (ulice Sportovní), Brno-Královo Pole - ulice Hradecká, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Brno, Vydal: Krajský úřad Jihomoravského kraje 6.12.2014
9.8.2014
Uzavírka
Ostrava Karla Svobody - Uzavírka ulice Karla Svobody, Plesná, Ostrava, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka pro výstavbu MUK Krásné Pole, Objížďka - bez rozlišení: objízdná trasa bude po MK – ul. Spojovací a Průběžná na silnici č. I/11 – v obou směrech, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 1.9.2016 23:59:00
6.8.2014
Uzavírka
Krnov Joštova - Uzavírka silnice I/45 (ulice Joštova), Krnov, okr. Bruntál, práce na inženýrských sítích, Krnov sil. I/45 km 45,200-46.300 - ul. Revoluční - rekonstrukce plynovodu, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 16.11.2014 23:59:00
10.8.2014 7:00:00
Uzavírka
Nový Bor Na Vyhlídce - Uzavírka ; v ulici Na Vyhlídce v obci Nový Bor okres Česká Lípa , délka 52m; uzavřeno, práce na silnici; rekonstrukce vodovodu a kanalizace 14.11.2014 23:00:00
4.8.2014
Uzavírka
Zábřeh Pod Strání - Uzavírka ulice PStrání, Zábřeh, okr. Šumperk, uzavřeno, práce na silnici, Od 04.08.2014 00:00 Úplná uzavírka provozu na místní komunikaci v Zábřeze, ulice PStrání (v celé délce) z důvodu realizace stavby "Zlepšení kvality vhorního povodí řeky Moravy - II. fáze"., Vydal: Městský úřad Zábřeh 19.12.2014 23:59:00
7.8.2014
Uzavírka
Varnsdorf Barvířská - Uzavírka ulice Barvířská, Varnsdorf, okr. Děčín, stavební práce, Částečná uzavírka místní komunikace Barvířské ve Varnsdorfu z důvodu rekonstrukce koryta Mandavy., Vydal: Městský úřad Varnsdorf 31.7.2015 23:59:00
30.6.2014
Uzavírka
Ostrava 17. listopadu - Uzavírka silnice II/647, křiž. se sil. I/11, Ostrava, práce na silnici ve velkém rozsahu, výstavba mostu v rámci stavby prodloužená Rudná 30.8.2015 23:59:00
22.8.2014
Uzavírka
Varnsdorf Havlíčkova - Uzavírka ulice Havlíčkova, mezi křižovatkami ulic Žižkova a Turnovská, Varnsdorf, okr. Děčín, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka místních komunikací ul. Havlíčkova, Turnovská a Orlická pro všechny vozidla včetně autobusů městské osobní dopravy z důvodu stavby- odstranění výusti DC 67, Varnsdorf., Objížďka - obousměrná: ulice Havlíčkova - ulice Nemocniční, Varnsdorf, okr. Děčín, přes: ulice Žižkova, ulice Petra Bezruče, ulice Pohraniční Stráže, Autobusová zasávka v ul. Havlíčkova nebude po dobu uzavírky obsluhována., Vydal: Městský úřad Varnsdorf 30.11.2014 23:59:00
24.7.2014
Uzavírka
Varnsdorf Havlíčkova - Uzavírka ulice Havlíčkova - ulice Orlická, Varnsdorf, okr. Děčín, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka místních komunikací ul. Havlíčkova, Turnovská a Orlická pro všechny vozidla včetně autobusů městské osobní dopravy z důvodu stavby- odstranění výusti DC 67, Varnsdorf., Objížďka - obousměrná: ulice Havlíčkova - ulice Nemocniční, Varnsdorf, okr. Děčín, přes: ulice Žižkova, ulice Petra Bezruče, ulice Pohraniční Stráže, Autobusová zasávka v ul. Havlíčkova nebude po dobu uzavírky obsluhována., Vydal: Městský úřad Varnsdorf 30.11.2014 23:59:00
24.7.2014
Uzavírka
Varnsdorf Turnovská - Uzavírka ulice Turnovská, mezi křižovatkami ulic Čáslavská a Pohraniční Stráže, Varnsdorf, okr. Děčín, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka místních komunikací ul. Havlíčkova, Turnovská a Orlická pro všechny vozidla včetně autobusů městské osobní dopravy z důvodu stavby- odstranění výusti DC 67, Varnsdorf., Objížďka - obousměrná: ulice Havlíčkova - ulice Nemocniční, Varnsdorf, okr. Děčín, přes: ulice Žižkova, ulice Petra Bezruče, ulice Pohraniční Stráže, Autobusová zasávka v ul. Havlíčkova nebude po dobu uzavírky obsluhována., Vydal: Městský úřad Varnsdorf 30.11.2014 23:59:00
22.7.2014 7:00:00
Uzavírka
Karlovy Vary U Brodu - Uzavírka ulice U Brodu, Karlovy Vary, okr. Karlovy Vary, stavební práce, b) částečná uzavírka místní komunikace v Karlových Varech, ulice U Brodu je po etapách: 22.7.2014 - 15.6.2015 po celou stavbu cyklostezky "Cyklostezka Ohře III. - Doubský most - Tašovice"; 22.7.2014 - 30.10.2014 - umístění dopravního značení - přístup na stavbu z ul. Svatošská; 1.10.2014 - 30.11.2014 odvodnění krajnice. a) úplná uzavírka místní komunikace v Karlových Varech, ulice U Brodu je po etapách: 22.7.2014 - 360.9.2014 výstavba opěrné zdi a komunikace o délce cca 250 m od křižovatky s ul. Hradištní směrem ke křižovatce s ul. V Chatách; 1.10.2014 - 30.10.2014 výstavba komunikace o délce cca 150 m, končící o mostku přes řeku Ohře. V zimním období (prosinec, leden, únor) bude stavba přerušena. Lokalizace etapy je vyznačena pro celý úsek částené uzavírky místní komunikace ulice U Brodu v Karlových Vrech; přístup k zahrádkám bude umožněn po celou dobu výstavby., Vydal: Magistrát 15.6.2015 23:59:00
21.7.2014 6:00:00
Uzavírka
Praha Na Kampě - Uzavírka V Praze ulice Na Kampě mezi Malou Stranou a ostrovem Kampa, uzavřeno, práce na silnici, oprava mostu přes Čertovku, pěší provoz je zachován. 10.4.2015 18:00:00
21.7.2014 6:00:00
Uzavírka
České Budějovice Dobrovodská - Uzavírka ; v ulici Dobrovodská v obci České Budějovice; od křižovatky s ul. Vrbenská po křižovatku s ul. Plynárenská; komunikace dočasně uzavřena; práce na silnici; Úplná uzavírka z důvodu výstavby technického vybavení komunikace. Objízdné trasy jsou vyznačeny. 31.12.2014 16:00:00
21.7.2014
Uzavírka
České Budějovice Dobrovodská - Uzavírka silnice II/157 (ulice Dobrovodská) - ulice U Lávky, České Budějovice, okr. České Budějovice, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka silnice II/157, Dobrovodská v úseku od křižovatky s ul. Vrbenská ke křižovatce s ul. Plynárenská pro všechna vozidla mimo autobusy a vozidla na povolení stavby a v úseku od křižovatky s ul. Plynárenská za křižovatku s ul. Družstevní v Českých Budějovicích pro všechna vozidla mimo vozidla stavby a související uzavírky, tj.: úplná uzavírka ul. Vodní od křižovatky se sil. Dobrovodská po křižovatku s ul. Plynárenská pro všechna vozidla mimo autobusy a vozidla na povolení stavby a úplná uzavírka ul. Brandlova od křižovatky se sil. Dobrovodská po křižovatku s ul. Dienzenhoferova pro všechna vozidla mimo autobusy a vozidla na povolení stavby, Vydal: Magistrát města České Budějovice 31.12.2014 23:59:00
14.7.2014 6:00:00
Uzavírka
Ostrava Plzeňská - Uzavírka silnice I/58 (ulice Plzeňská), Ostrava-Jih, Ostrava, práce na silnici, provoz převeden protisměru, Do 21.12.2014 23:59, Ostrava, sil. I/58 - ul. Plzeňská - výstavba propojení Plzeňská - Pavlovova, uzavírka jízdního pásu ve směru centrum, provoz veden v protisměrném jízdním pásu, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 21.12.2014 23:59:00
14.7.2014
Uzavírka
Příbram Riegrova - Uzavírka ulice Riegrova, mezi křižovatkami ulic Plzeňská a Hradební, Příbram, okr. Příbram, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka místní komunikace ul. Riegrova, z důvodu stavebních prací - rekonstrukce místní komunikace, Objížďka - bez rozlišení: V obci Příbram(okres Příbram) ulice: Gen. R. Tesaříka, Hailova, Hradební, Plzeňská, U Nemocnice, silnice: silnice I/66, Vydal: Městský úřad Příbram 20.11.2014
7.7.2014 7:00:00
Uzavírka
Šternberk U horní brány - Uzavírka ulice U horní brány, mezi křižovatkami ulic ČSA a Horní náměstí, Šternberk, okr. Olomouc, uzavřeno, práce na silnici, objížďka, Vydal: Městský úřad Šternberk 30.11.2014 23:59:00
12.6.2014
Uzavírka
Ostrava Paskovská - Uzavírka silnice II/478, silnice III/4705 (ulice Paskovská), Hrabová, Ostrava, práce na silnici, Rekonstrukce komunikací vč. mostů, autob. zálivů, čistění příkopů, frézování, pokládka nového povrchu. Práce budou probíhat v pěti úsecích, vše bude probíhat po etapách s částečným omezením provozu, Vydal: Magistrát města Frýdku-Místku 5.11.2014 23:59:00
20.6.2014
Uzavírka
Vratimov Ve Strži - Uzavírka ulice Ve Strži, v katastru obce Vratimov, část obce Horní Datyně, okr. Ostrava-město, uzavřeno, práce na silnici, omezení uzavírkou místních komunikací ul. Ve Strži, Na Hranici, Konečná, Vilová, U Školy, L. Fajkuse, E.Slívy, Nad Točnou, Na Roli, K.Košťála vše v obci Vratimov, k. ú. Horní Datyně, Objížďka - bez rozlišení: objízdná trasa vedena po místních komunikacích ul. Spojovací, Přespolní, Pomezní, Horní Datyně, Vydal: Městský úřad Vratimov 18.11.2014 23:59:00
20.6.2014
Uzavírka
Vratimov Na Hranici - Uzavírka ulice Na Hranici, Vratimov, část obce Horní Datyně, okr. Ostrava-město, uzavřeno, práce na silnici, omezení uzavírkou místních komunikací ul. Ve Strži, Na Hranici, Konečná, Vilová, U Školy, L. Fajkuse, E.Slívy, Nad Točnou, Na Roli, K.Košťála vše v obci Vratimov, k. ú. Horní Datyně, Objížďka - bez rozlišení: objízdná trasa vedena po místních komunikacích ul. Spojovací, Přespolní, Pomezní, Horní Datyně, Vydal: Městský úřad Vratimov 18.11.2014 23:59:00
23.6.2014 7:00:00
Uzavírka
České Budějovice Plavská - Uzavírka silnice III/15529 (ulice Plavská), České Budějovice - Roudné, okr. České Budějovice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka silnice III/15529 Plavská v úseku od začátku Nového Roudného (směr z ČB) po ulici Na Děkanských polích v Českých Budějovicích z důvodu realizace stavby „Nové Roudné – 1. Etapa, část 2 – chodník a komunikace", Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice III/15529 (ulice Plavská), Roudné, část obce Nové Roudné - silnice III/00354 (ulice Lidická tř.), České Budějovice, okr. České Budějovice, přes: silnice III/15531 (ulice Vidovská) (Roudné), silnice III/15523 (Staré Hodějovice), ulice Vrchlického nábř., České Budějovice, Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice III/15529 (ulice Plavská), Roudné - silnice III/00354 (ulice Lidická tř.), České Budějovice, okr. České Budějovice, přes: Straňany, silnice II/155 (Římov), silnice I/3 (ulice Na Planýrce) (Poříčí), České Budějovice, silnice II/156 (ulice Mánesova), silnice III/0035 15.12.2014 23:59:00
11.6.2014 7:00:00
Uzavírka
Třebíč Tomáše Bati - Uzavírka ulice Tomáše Bati, Třebíč, okr. Třebíč, uzavřeno, práce na silnici, Třebíč, uzavírky ul. Tomáše Bati, realizace akce "Veřejná prostranství v Třebíči - Borovině", Vydal: Městský úřad Třebíč 31.12.2014 23:59:00
3.6.2014 9:00:00
Uzavírka
Praha Mlýnská - Uzavírka ulice Mlýnská, Praha 6, Praha, uzavřeno, práce na silnici, Pozor!, uzavírka železničního podjezdu v ul. Mlýnská - rekonstrukce železničního mostu, Vydal: ÚMČ Praha 06 28.11.2014
1.6.2014
Uzavírka
České Budějovice Plynárenská - Uzavírka ulice Plynárenská, mezi křižovatkami ulic Reinerova a Vodní, České Budějovice, okr. České Budějovice, stavební práce, Úplná uzavírka ulice Plynárenská v úseku od křižovatky s ul. Dobrovodská ke křižovatce s ul. Reinerova a současně částečná uzavírka ulice Plynárenská v úseku od křižovatky s ul. Reinerova ke křižovatce s ul. Vodní v Českých Budějovicích – II. etapa (DIO staveniště) podle předložené situace z důvodu stavby ,,Přeložka silnice II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2. etapa, část 2.2“, Vydal: Magistrát města České Budějovice 29.11.2014 23:59:00
1.6.2014
Uzavírka
České Budějovice Plynárenská - Uzavírka ulice Plynárenská - ulice Reinerova, České Budějovice, okr. České Budějovice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka ulice Plynárenská v úseku od křižovatky s ul. Dobrovodská ke křižovatce s ul. Reinerova a současně částečná uzavírka ulice Plynárenská v úseku od křižovatky s ul. Reinerova ke křižovatce s ul. Vodní v Českých Budějovicích – II. etapa (DIO staveniště) podle předložené situace z důvodu stavby ,,Přeložka silnice II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2. etapa, část 2.2“., Vydal: Magistrát města České Budějovice 29.11.2014 23:59:00
1.6.2014 7:00:00
Uzavírka
Plzeň Smetanovy sady - Uzavírka ulice Smetanovy sady, Plzeň 3, Plzeň, práce na silnici, Částečná uzavírka MK III.tř. č.C. 0302 Smetanovy sady (pravý odbočovací pruh) z důvodu výstavby divadelní terasy, Vydal: Magistrát města Plzně 31.12.2014
1.6.2014 7:00:00
Uzavírka
Plzeň Bezručova - Uzavírka ulice Bezručova, mezi křižovatkami ulic Smetanovy sady a Sedláčkova, Plzeň 3, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka MK III.tř.č.C 0106 Bezručova z důvodu výstavby divadelní terasy, Vydal: Magistrát města Plzně 31.12.2014
1.6.2014 7:00:00
Uzavírka
Plzeň Bezručova - Uzavírka ulice Bezručova - ulice Smetanovy sady, Plzeň 3, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka MK IV.tř. č. D 0303 Smetanovy sady z důvodu výstavby divadelní terasy, Vydal: Magistrát města Plzně 31.12.2014
1.6.2014 7:00:00
Uzavírka
Plzeň Prešovská - Uzavírka ulice sady Pětatřicátníků - ulice Prešovská, Plzeň 3, Plzeň, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka MK III.tř. č.C 0107 sady Pětatřicátníků z důvodu výstavby divadelní terasy, Vydal: Magistrát města Plzně 31.12.2014
30.5.2014 7:00:00
Uzavírka
Sokolov Sokolovská - Uzavírka ulice Sokolovská - místní komunikace, Sokolov, okr. Sokolov, práce na silnici, Sokolov - ul. Boženy Němcové - Sokolovská - Slovenská, stavební úpravy křižovatky. Práce budou prováděny podle jednotlivých etap za částečné uzavírky hlavního tahu - ul. B. Němcové - Sokolovská a úplných uzavírek části komunikace ul. Slovenská. Objízdné trasy jsou po místních komunikacích - dobře značené, Vydal: Městský úřad Sokolov 30.11.2014 23:59:00
12.5.2014
Uzavírka
Jihlava Mostecká - Uzavírka ulice Mostecká, Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka místní komunikace Mostecká, Jihlava v úseku pod Pražským mostem z důvodu bezpečnosti při opravě mostu, Vydal: Magistrát města Jihlavy 22.11.2014 23:59:00
12.5.2014 8:00:00
Uzavírka
Bohumín Drátovenská - Uzavírka silnice III/46816 (ulice Drátovenská), Bohumín, okr. Karviná, uzavřeno, práce na silnici, Rekonstrukce železničního podjezdu, Objížďka - pro vozidla do 3,5 t : silnice II/647 (ulice Ostravská) - místní komunikace, Bohumín, okr. Karviná, přes: ulice Čs. armády, Vydal: Městský úřad Bohumín 30.5.2015 23:59:00
24.4.2014 11:00:00
Uzavírka
Jihlava Pražská - Uzavírka silnice III/03824 (Pražská), v katastru obce Jihlava, okr. Jihlava, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka úseku mostního objektu na silnici III/03824 ve městě Jihlava – rekonstrukce mostu ev. č. 03824-2. Objížďka nařízena pro veškerá vozidla mimo vozidla BUS, MHD a IZS, Objížďka - obousměrná: ulice U Pražského mostu - silnice III/03824 (ulice Pražská), Jihlava, okr. Jihlava, přes: silnice II/523 (ulice Jiráskova), ulice Romana Havelky, Vydal: Magistrát města Jihlavy 22.11.2014 23:59:00
18.4.2014
Uzavírka
Liberec Tanvaldská - Uzavírka silnice I/14 (ulice Tanvaldská), Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec, stavební práce, Na silnici I/14 v Liberci, od křižovatky silnice I/14 (ul. Tanvaldská) se silnicí III/2784 (ul. Rochlická), až na úroveň tramvajové zastávky Vratislavice nad Nisou, výhybna, v silničním km cca 4,60 až 6,00 budou maximálně tři pracovní místa s dopravním omezením. Délka jednoho uzavřeného úseku nepřesáhne 50 metrů. Jeden z úseků může být v nezbytně nutných případech a po nezbytně nutnou dobu řízen světelnými signály, potom délka tohoto úseku nepřesáhne 300 metrů, Objížďka - pro vozidla nad X tun: silnice I/14 (ulice Tanvaldská), Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec - (ulice Liberecká), Jablonec nad Nisou, okr. Jablonec nad Nisou, přes: silnice I/35, silnice I/65 (Rádlo), silnice I/14 (ulice U Zeleného stromu) (Jablonec nad Nisou), Obousměrná objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny, s výjimkou dopravní obsluhy a autobusů veřejné dopravy, která bude vedena 31.12.2014 23:59:00
4.4.2014 9:06:00
Uzavírka
Havířov nám. T. G. Masaryka - Uzavírka ulice nám. T. G. Masaryka, Havířov, okr. Karviná, uzavřeno, Rekonstrukce Náměstí T. G. Masaryka , zvýšování počtu parkovacích míst. 31.12.2014 9:06:00
1.4.2014 6:00:00
Uzavírka
Tábor Bechyňská - Uzavírka ulice Lužnická - ulice Bechyňská, Tábor, okr. Tábor, uzavřeno, práce na silnici, uzavírku místní komunikace č. 8b Lužnická, Tábor v úsek od křižovatky Ústecká x Lužnická po křižovatku Bechyňská x Lužnická druh uzavírky úplná (musí být umožněn vjezd pro dopravní obsluhu a vozy IZS – průjezd ulicí nebude možný) délka uzavřeného úseku: cca 1100 m délka objížďky pro vozidla nad 2,5 t: cca 20 km, délka objížďky pro vozidla do 2,5 t: cca 3,4 km , nařízená objížďka: Při úplné uzavírce Lužnické ulice se pro vozidla do 2,5 t okamžité hmotnosti uvažuje s objízdnou trasou přes ulice Údolní, Husova, Budějovická, Na Parkánech a Bechyňská. Pro vozidla nad 2,5 t okamžité hmotnosti se uvažuje s objízdnou trasou po silnici II/137, III/1372, III/1376, III/1359 a I/3 přes obce Dolní Horky, Horky, Větrovy, Lom, Zhoř u Tábora, Planá nad Lužnicí a Sezimovo Ústí. Objízdná trasa bude řádně vyznačena dle platných právních předpisů. , Objížďka - 2,5: nařízená objížď 15.11.2014 19:00:00
15.3.2014
Uzavírka
Opava Bílovecká - Uzavírka silnice II/464 (ulice Bílovecká), Opava, okr. Opava, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka sil. II/464 ul. Bílovecká v Opavě - Kylešovicích v úseku od křiž. s MK ul. Hlavní po křiž. s MK ul. Joži Davida, Objížďka - pro veškerý provoz: silnice II/464 (ulice Bílovecká), Opava, okr. Opava, přes: ulice Hlavní, Vydal: Magistrát města Opavy 30.11.2014 23:59:00
27.3.2014 8:00:00
Uzavírka
Liberec Gorkého - Uzavírka místní komunikace, v katastru obce Liberec, okr. Liberec, uzavřeno, práce na silnici, Oprava komunikací a inženýrských sítí. Dle harmonogramu prací bude postupně docházet k úplným uzavírkám místních komunikací- ulice Lesní, ulice Dvořákova, ulice Gorkého, nám. Sukovo, ulice Škroupova, Objížďka - ulice Lesní: ulice Masarykova - ulice Javorová, Liberec, okr. Liberec, přes: ulice nám. Tržní, ulice nám. Štefánikovo, ulice nám. Žižkovo, ulicemi Generála Píky, nám. Štefánikovo, Durychova, nám. Tržní, Šamánkova, Masarykova., Vydal: Magistrát města Liberec 30.11.2014 23:59:00
31.3.2014
Uzavírka
Kladno Velvarská - Uzavírka silnice III/2388 (ulice Velvarská) - místní komunikace, Kladno, okr. Kladno, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka komunikace III/2388 ul. Velvarská v Kladně Švermově v úseku ul. od čp.1226 na konec Kladna směr Brandýsek, Hnidouský hřbitov, Objížďka - PRO OSOBNÍ DOPRAVU: Kladno Švermov 28.Října II/118, III/23643 Pchery, III/23642 Pchery - Theodor, III/23642 Brandýsek, III/00712 Brandýsek, obousměrně, Objížďka - PRO NÁKLADNÍ DOPRAVU: Brandýsek III/00712, Brandýsek III/10141, Kladno Vrapice II/101 ul.Vrapická, II/101 ul.Kralupská, II/101 ul.Libušina, I/61 ul.Kročehlavská, MK ul.Kročehlavská, MK ul.Gen.Klapálka, MK ul.Dukelských hrdinů, II/118 ul.Na Kopci, Kladno Švermov II/118 ul.28.Října, obousměrně, Vydal: Magistrát města Kladna 31.12.2014
30.3.2014 7:00:00
Uzavírka
Děčín Kamenická - Uzavírka silnice I/13 (ulice Kamenická), Děčín, okr. Děčín, práce na inženýrských sítích, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka I/13 v Děčíně v místě: část I. Kamenická od křižovatky s ul. Příkrou po čp. 232 -provoz bude řízen SSZ; část II. ul. Kamenická čp. 232 po objekt Albert - provoz bude řízen SSZ. V části II. dojde k přemístění zastávky u objektu Albert ve směru na Ludvíkovice nad přechod pro chodce. Pokládka kanalizace, vodovodu a živice, Vydal: Krajský úřad Ústeckého kraje 30.11.2014 23:59:00
20.3.2014 8:00:00
Uzavírka
Praha Evropská - Uzavírka ulice Evropská, Praha 6, v katastru obce Praha, práce na silnici, Pokládka definitivních povrchů komunikace a přípravné práce pro vybudování provizorního světelně řízeného přechodu přes Evropskou v rámci stavby prodloužení trasy metra V.A Dejvická - Motol. Zábor levých odbočovacích jízdních pruhů v obou směrech, doprava v obou směrech vedena po zbylé části komunikace, v prostoru kř. Evropská - Horoměřická zachovány dva jízdní pruhy v každém směru, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 31.12.2014
15.3.2014 8:30:00
Uzavírka
Brno Milady Horákové - Uzavírka ; v ulici Milady Horákové v obci Brno , délka 258m; Od Koliště po Dětskou nemocnici ( tedy i část Merhautovy), objízdné trasy vyznačeny; uzavřeno, práce na silnici; Celková oprava vozovky, ulice uzavřena v minimálně po dobu 15 měsíců 15.6.2015 10:35:00
15.3.2014
Uzavírka
Brno Milady Horákové - Uzavírka ulice Milady Horákové, úsek Koliště - Černopolní, město Brno, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka místní komunikace ul. Milady Horákové a u dotčených úseků přilehlých místních komunikací úplná uzavírka místní komunikace tř. Kpt. Jaroše, nám. 28. října, ul. Příkop, ul. Traubova, ul. Francouzská, ul. Příční a částečná uzavírka ul. Koliště, nám. 28. října, ul. Příkop a ul. Durďákova, Objížďka - Objížďka: Objízdná trasa směr Svitavy je vedena po ul. Koliště, Lidická a Pionýrská. Na ul. Příkop po ul. Koliště, Lidická, Lužánecká, Drobného a nám. 28. října. Objízdná trasa do centra je po ul. Jugoslávská, Vranovská a dále po ul. Cejl nebo Bratislavská. , Vydal: Magistrát města Brna 30.6.2015 23:59:00
8.3.2014 7:00:00
Uzavírka
Krnov Opavská - Uzavírka silnice I/57 (ulice Opavská), Krnov, okr. Bruntál, zúžené jízdní pruhy, Krnov - Opavské předměstí km 30,0 - 30,5,částečné omezení provozu na silnici I/57 pro kácení stromů a geologický průzkum stavby obchvatu Krnova, Vydal: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 31.12.2014 23:59:00
3.3.2014 8:00:00
Uzavírka
Pardubice Sladkovského - Uzavírka místní komunikace, Pardubice I, Pardubice, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka místních komunikací v Pardubicích, tř. Míru a Sladkovského ul. od křižovatky s tř. Sukova po křižovatku s tř. Míru - místní komunikace - chodník a vozovka, Vydal: ÚMO Pardubice I - Střed 28.2.2015 15:00:00
10.3.2014
Uzavírka
Sokolov Jeronýmova - Uzavírka ulice Slovenská, Sokolov, okr. Sokolov, práce na silnici, zúžené jízdní pruhy, Sokolov - místní komunikace ul. Slovenská, částečná uzavírka v délce cca 120 m - zúžené jízdní pruhy na 2x 2,75 m z důvodů provádění stavebních prací - výstavba parkovacího domu v areálu Nemocnice Sokolov, Vydal: Městský úřad Sokolov 30.6.2015 23:59:00
24.2.2014 7:00:00
Uzavírka
Teplice Čs. dobrovolců - Uzavírka ulice Čs. dobrovolců, Teplice, okr. Teplice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka provozu na MK v Teplicích (ul. Čsl. dobrovolců) z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 8-052.1 (052.2) na silnici I. třídy č. 8 za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, Objížďka - IS 11c: ulice Alejní - ulice U soudu, Teplice, okr. Teplice, Vydal: Magistrát města Teplice 30.11.2014 23:59:00
15.2.2014
Uzavírka
Praha Roztylská - Uzavírka V parku, PChodovem, práce na silnici, Od 15.02.2014 00:00 dostavba Centra Chodov - budova B-, dostavba Centra Chodov - budova B-, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy 30.11.2014
28.1.2014
Uzavírka
Brno Hradecká - Uzavírka silnice II/640 (ulice Hradecká), Brno, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka silnice II/640 Hradecká (sjízdná rampa ze silnice I/43 na silnici II/640 Hradecká), Vydal: Magistrát města Brna 6.12.2014 23:59:00
28.1.2014
Uzavírka
Brno Novoměstská - Uzavírka ulice Novoměstská, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Brno, uzavřeno, práce na silnici, uzavírka místní komunikace Novoměstská a silnice II/640 Hradecká (sjízdné rampa ze silnice I/43 na silnici II/640 Hradecká), Objížďka - vyznačena: Objízdné trasy v rámci úplné uzavírky místní komunikace Novoměstská budou vedeny dle stanoveného DZ po komunikacích Žitná, Palackého tř., Kosmova, Sportovní, Vydal: Magistrát města Brna 6.12.2014 23:59:00
22.1.2014
Uzavírka
Most J. E. Purkyně - Uzavírka ulice J. E. Purkyně, Most, okr. Most, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka mostu v ul. J. E. Purkyněv Mostě v souvislosti s opravou havárie mostního závěru, Objížďka - obousměrná: ulice Slovenského národního povstání - Senovážná - ulice J. E. Purkyně, Vydal: Magistrát města Mostu 31.12.2014 23:59:00
18.11.2013
Uzavírka
Brno Alešova - Uzavírka ulice Alešova, mezi křižovatkami ulic Merhautova a náměstí SNP, Brno-sever, Brno, uzavřeno, práce na silnici, úplná uzavírka ul. Alešova z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Vydal: ÚMČ Brno Sever 30.11.2014 23:59:00
14.11.2013
Uzavírka
České Budějovice Rudolfovská tř. - Uzavírka ulice Rudolfovská tř., mezi křižovatkami ulic U Jeslí a Dobrovodská, České Budějovice, okr. České Budějovice, stavební práce, Částečná uzavírka ul. Rudolfovská v Českých Budějovicích, zjednosměrnění v úseku mezi křižovatkami se sil. Vodní (zanádražní komunikace) a sil. Dobrovodská. Rudolfovská ulice bude průjezdná z centra města ve směru na Rudolfov od křižovatky se sil. Dobrovodská, ve směru do centra města od křižovatky se sil. Vodní (zanádražní komunikace) ke křižovatce s ul. Dobrovodská bude průjezdná pouze pro autobusy). Důvod uzavírky: souvislost se stavbou ,,Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa“ (tzv. Zanádražní komunikace)“, zlepšení dopravní situace na objízdných trasách při uzavírkách ulic J. Masaryka a V Hluboké cestě v rámci stavby ,,Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa“, Vydal: Magistrát města České Budějovice 30.11.2014 23:59:00
4.11.2013 7:00:00
Uzavírka
České Budějovice V Hluboké cestě - Uzavírka ulice V Hluboké cestě, České Budějovice, okr. České Budějovice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka ul. V Hluboké cestě v Českých Budějovicích v úseku od křižovatky s prodlouženou ul. U lávky ke komunikaci navazující na ul. Krokova z důvodu stavby ,,Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa“ (tzv. Zanádražní komunikace)“ , Vydal: Magistrát města České Budějovice 30.11.2014 23:59:00
21.10.2013
Uzavírka
České Budějovice U lávky - Uzavírka ulice U Lávky, České Budějovice, okr. České Budějovice, uzavřeno, práce na silnici, Úplná uzavírka ul. U lávky v Českých Budějovicích z důvodu stavby ,,Přeložka silnic II/156 a II/157 – 4. etapa“ (tzv. Zanádražní komunikace)“, bez objízdné trasy, Vydal: Magistrát města České Budějovice 30.11.2014 23:59:00
26.9.2013 6:00:00
Uzavírka
Veselí nad Lužnicí Hamerská - Uzavírka silnice III/00352 (ulice Hamerská), Veselí nad Lužnicí, okr. Tábor, práce na silnici, provedení stavby „Modernizace žel. trati Veselí n/L - Horusice – převedení dopravy ze silnice III/00352 na provizorní komunikaci SO 45-30-05“. Úplná uzavírka silnice III/00352 u města Veselí nad Lužnicí, délka uzavřeného úseku cca 0,150 km. Vedení objížďky: Veškerá silniční doprava včetně vozidel HZS, ZZS a AHD bude vedena po oboustranné objížďce - po provizorní oboustranné komunikaci, Délka objížďky : 0,150 km. Uzavírka se týká společností provozující AHD : COMETT PLUS, spol. s.r.o., Tábor. Autobusy projedou po provizorní komunikaci bez zdržení, Vydal: Městský úřad Soběslav 31.12.2014 23:59:00
4.9.2013
Uzavírka
Praha most Barikádníků - Uzavírka ulice Povltavská, nájezdová rampa, Most Barikádníků, Praha 8, Praha, uzavřeno, z důvodu výstavby tunelu uzavřena nájezdová rampa ve směru Prosek, jedná se o trvalou změnu. Doprava vedena ul. Bulovka 1.1.2016
3.9.2013
Uzavírka
Praha Šachovská - Uzavírka ulice Šachovská, Praha-Koloděje, Praha, práce na silnici, Dočasné stavební úpravy komunikace Šachovské pro zajištění stavby RD na pozemku parc.č. 75 k.ú. Koloděje, Vydal: ÚMČ Praha 21 15.11.2014 23:59:00

nahoruCopyright 2009 ACA 1213. Všechna práva vyhrazena